Ētikas principi līgumpartneriem

Lai nodrošinātu  vienotu izpratni par atbildīgas un ētiskas biznesa vides veidošanu un ievērošanu uzņēmumā, kā arī veicinātu cieņu un lojalitāti, AS "Sadales tīkls" apkopojis rīcības normas "Ētikas kodeksā". 

Vērtības un principi, ko ievēro un godā AS "Sadales tīkls": atbildība, efektivitāte, atvērtība, ilgtspēja un godīgums.

Uzņēmuma līgumpartneri tiek aicināti ievērot līdzvērtīgus ētikas principus un balstīt savstarpējo sadarbību  uz godprātīgiem biznesa sadarbības principiem: godīga attieksme, interešu konflikta situāciju aizliegums, krāpšanas un korupcijas aizliegums.

AS "Sadales tīkls" "Ētikas kodeksā" ir nostiprinātas darbinieku darbības un rīcības pamatprincipi sadarbībā ar sadarbības partneriem.

 

Godīga attieksme
AS "Sadales tīkls" valda godīga attieksme gan pret darbiniekiem, gan klientiem un piegādātājiem, ikvienam tiek sniegta patiesa un pārbaudīta informācija. Sadarbībai uzņēmums izvēlas tādus partnerus, kuri savā darbībā ievēro līdzvērtīgus ētikas principus, ievēro godīgas konkurences noteikumus un nerada situācijas, kurās var veidoties  priekšrocības kādiem noteiktiem partneriem. AS "Sadales tīkls" atbalsta godīgu komercpraksi, ievēro godīgas konkurences noteikumus, neiesaistās konkurenci ierobežojošos, koruptīvos vai diskriminējošos darījumos. AS "Sadales tīkls" nodrošina darbiniekiem un darbuzņēmējiem drošu un nediskriminējošu darba vidi.

 

Interešu konflikta situāciju aizliegums
AS "Sadales tīkls" darbinieki lēmumus pieņem tikai un vienīgi darba devēja interesēs. AS "Sadales tīkls" ir izstrādājis darbību kopumu, lai nepieļautu interešu konflikta situācijas darbinieku darbā.

Interešu konflikts AS "Sadales tīkls" ir definēts kā situācija, kad darba pienākumu veikšanai darbiniekam jāpieņem lēmums, jāierosina vai kā citādi jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas, ar amata pienākumiem  nesaistītas darbības, kas var ietekmēt paša darbinieka, viņa radinieku, personu, ar kurām viņam ir kopīga saimniecība, vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Lai mazinātu interešu konflikta risku, AS "Sadales tīkls" "Ētikas kodekss" arī nosaka – pildot savus darba pienākumus, darbinieki nepieņem un nepiedāvā nekādas materiālas vērtības, mantiska vai cita rakstura labumu, t.sk. dāvanas, pateicības naudu, komisijas naudu vai jebkādas citas vērtīgas lietas kā pamudinājumu vai atlīdzību. Izņēmums ir tikai reprezentācijas dāvanas, reklāmas priekšmeti, kā arī  citas lietas, kuru materiālā vērtība ir nenozīmīga.

AS "Sadales tīkls" sadarbības partneri tiek aicināti rīkoties tā, lai neradītu aizdomas par interešu konflikta situāciju sadarbībā ar uzņēmumu, tajā skaitā AS "Sadales tīkls" noteiktos dāvanu pieņemšanas ierobežojumus un nepiedāvāt AS "Sadales tīkls" darbiniekiem materiālas vērtības kā pamudinājumu vai atlīdzību.

 

Krāpšanas un korupcijas aizliegums
AS "Sadales tīkls" savā darbībā nepieļauj krāpšanu un korupciju un sadarbojas ar tādiem  sadarbības partneriem, kas  izprot AS "Sadales tīkls" "Ētikas kodeksā" nostiprināto vērtību nepieciešamību un atbalsta AS "Sadales tīkls" godīgas biznesa prakses veidošanā, kā arī apņemas nepieļaut korupciju un krāpšanu. AS "Sadales tīkls" sadarbības partneri tiek aicināti nepieļaut krāpnieciskas un koruptīvas darbības gan sadarbībā ar uzņēmumu, gan arī savā darbībā.

 

Sadarbība
AS "Sadales tīkls" līgumpartneri tiek aicināti ievērot līdzvērtīgus ētikas principus un balstīt savstarpējo sadarbību  uz godprātīgiem biznesa sadarbības principiem. Lai ieviestu šos principus sadarbībā ar AS "Sadales tīkls", slēdzot sadarbības līgumu, uzņēmums aicina savus sadarbības partnerus sniegt apliecinājumu par augstu ētikas principu ievērošanu savstarpējā sadarbībā. AS "Sadales tīkls" ētikas pamatprincipi tiek ievēroti visās AS "Sadales tīkls" organizētajās iepirkumu procedūrās, slēdzot līgumus ar sadarbības partneriem, kā arī visā sadarbības laikā.

Ja sadarbības partnerim rodas aizdomas par AS "Sadales tīkls" darbinieku ētikas pamatprincipu pārkāpumiem, lūdzam par to rakstiski informēt uzņēmumu.