Par mums

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas. Uzņēmums nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi, kur nepieciešams.

Juridiski patstāvīgu darbību AS "Sadales tīkls" sāka 2007. gada 1. jūlijā, Latvijai pildot Eiropas Savienības direktīvu prasības, kas paredzēja pakāpenisku elektroenerģijas tirgus liberalizāciju. AS "Latvenergo" restrukturizācijas gaitā tika juridiski nodalīti elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas operatori.

MISIJA - piegādāt kvalitatīvu un drošu elektroenerģiju klientiem Latvijā un nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu tīklu attīstību.

VĪZIJA - viens no labākajiem sadales sistēmas operatoriem Eiropā pakalpojumu kvalitātes, klientu apkalpošanas un tehniskās kompetences jomās.

 

MĒRĶIS

AS "Sadales tīkls" darbības virsmērķis līdz 2016. gadam ir nodrošināt līdzsvarotu elektrotīklu attīstību, rūpējoties par drošu, efektīvu un modernu elektrotīklu.

Ikdienā AS "Sadales tīkls" veic nozīmīgu preventīvu tehnisko pasākumu kopumu, lai nodrošinātu elektroapgādes kvalitāti, sākot no 110 kV (kilovoltu) apakšstacijām līdz ikvienam uzņēmuma klientam. AS „Sadales tīkls” strādā, lai kļūtu par vienu no labākajiem sadales sistēmas operatoriem Eiropā pakalpojumu kvalitātes, klientu apkalpošanas un tehniskās kompetences jomās, un ik gadu veic ievērojamas investīcijas, lai paaugstinātu piegādātās elektroenerģijas drošumu un kvalitāti. 

Apzinoties, ka elektroenerģija ir produkts, bez kura nav iedomājama ne Latvijas tautsaimniecības, nedz arī mūsdienīgas sabiedrības attīstība, uzņēmuma mērķis ir būt efektīvam un dinamiskam elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniedzējam, rūpējoties par elektroapgādes drošumu, klientu apkalpošanas uzlabošanu, pakalpojumu pieejamību un vidi. Uzņēmums atbalsta atzītu kvalitātes standartu ievērošanu un resursu racionālu izmantošanu. 

 

Elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums 2016. gadā sasniedz 94 120 kilometrus – garumu, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz Zemes apkārtmēru pa Ekvatoru. Sadales pakalpojumu sniegšanai AS "Sadales tīkls" izmanto zemsprieguma 0,4 kV un vidsprieguma 6 – 20 kV iekārtas. Apmēram trešo daļu (35 380 kilometru) no sadales sistēmas veido vidsprieguma 6 – 20 kV tīkls un apmēram divas trešdaļas – 58 740 km zemsprieguma 0,4 kV tīkls. Elektrotīklam pieslēgto lietotāju elektroietaišu apgādi nodrošina 30 032 transformatoru apakšstacijas (6-20/ 0,4 kV).

 

VĒRTĪBAS

AS "Sadales tīkls" vērtības ir atbildība, efektivitāte, profesionalitāte un drošība. AS "Sadales tīkls" ir viens no lielākajiem un iekārojamākajiem darba devējiem Latvijā – uzņēmumā strādā 2 550 darbinieki. Uzņēmumu raksturo kvalitatīva elektroapgāde, efektīva elektrotīkla pārvaldība, augsts drošuma līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, moderni inženiertehnoloģiskie risinājumi un stabila, klientiem atvērta sadarbības partnerība.

 

Atalgojuma politikas principi ir veidoti ar mērķi uzturēt motivējošu un konkurētspējīgu atalgojuma vienlaikus racionāli izmantojot finanšu resursus. Galvenie atalgojuma politikas pamatprincipi ir:

  • Darbinieku atalgojums ir atkarīgs no darbinieka kvalifikācijas, pieredzes, spējām, attieksmes un ieguldījuma kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanā;
  • Darbinieku individuālie mērķi/uzdevumi tiek sasaistīti ar kapitālsabiedrības mērķiem;
  • Darbinieku atalgojums tiek veidots un uzturēts tā, lai sabalansētu darbinieku atalgojumu ar atalgojuma līmeni darba tirgū.