Datu apmaiņa ar AS "Sadales tīkls", uzsākot tirdzniecību

Lai elektroenerģijas tirgotājs sagatavotu klientam piedāvājumu un noslēgtu elektroenerģijas tirdzniecības līgumu, klientam ir jādod piekrišana viņa datu saņemšanai no AS "Sadales tīkls". Ja klients nav devis piekrišanu viņa datu pieprasījumiem no AS "Sadales tīkls", tad datu saņemšana nav likumīga!

 

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.pants nosaka:

Personas datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja likumā nav noteikts citādi un ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) ir datu subjekta piekrišana;

2) datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;

3) datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai;

4) datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību;

5) datu apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu vai realizētu publiskās varas uzdevumus, kuru veikšanai personas dati ir nodoti pārzinim vai pārraidīti trešajai personai;

6) datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 01.03.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2007.)

 

Vairāk informācijas par savstarpējo datu apmaiņu ir pieejama portāla www.e-st.lv tirgotāju sadaļā.