Fizisko personu datu aizsardzība

Vai elektroenerģijas tirgotājam ir jāreģistrē sistēmas operators kā datu pārzinis DVI?
Vai sistēmas operatora pienākums ir dzēst klienta datus, ja elektroenerģijas tirgotājs ir no klienta saņēmis iesniegumu par datu dzēšanu?
Ar ko sistēmas operators garantē datu drošību, jo klients slēdz līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju un elektroenerģijas tirgotājs nodod datus sistēmas operatoram?
Ja klients atsakās no operatīvās vai arī cita veida informācijas saņemšanas no sistēmas operatora, vai sistēmas operatoram tas ir jānodrošina?
Kāds ir tiesiskais pamats datu nodošanai sistēmas operatoram, ja tas nav atrunāts līgumā starp elektroenerģijas tirgotāju un klientu?