Elektrolīniju trases un aizsargjoslas platums

Aizsargjoslas gar elekrotīkliem nosaka Aizsargjoslu likums. Elektrolīnijas aizsargjoslas un trases platums ir atkarīgs no elektrolīnijas sprieguma un vietas, kuru tā šķērso.

 

Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai, rekonstrukcijai nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma.

 

Aizsargjoslas gar gaisvadu elektrolīnijām Aizsargjoslas gar kabeļu elektrolīnijām
Mežos
Gar zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijām
Gar vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijām
Teritorijās ārpus apdzīvotām vietām, pilsētām un ciemiem
Apdzīvotās vietās, pilsētās, ciemos