Elektrostacijas pieslēgums

Par elektrostaciju tiek uzskatītas elektroietaises maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai ar 1 fāzes vai 3 fāžu darba strāvu lielāku par 16A (attiecīgi 3,68 vai 11 kW), kas paredzētas paralēlam darbam ar sadales elektrotīklu.

Paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" elektrotīklu pieslēdzamas elektrostacijas ar jaudu līdz 10 MW. Lielākas jaudas elektrostaciju pieslēgšanai ar pieteikumu jāvēršas pie pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls".

Pirms pieteikuma iesniegšanas AS "Sadales tīkls", energokomersantam (Ražotājam) jāsaņem Ekonomikas ministrijas atļauja ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu jaudu ieviešanai, kas tiek izsniegta atbilstoši 2009.gada 11.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 883, kura jāpievieno elektrostacijas pieslēguma pieteikumam. Elektrostacijas pieslēguma pieteikuma forma un tam pievienojamo dokumentu saturs ir noteikts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  (SPRK) ar 2012.gada 22.februāra lēmumu Nr.1/6 apstiprinātajos „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem”.

 

Saskaņā ar SPRK Noteikumiem, 60 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas Ražotājam tiek izsniegti tehniskie noteikumi, kuru derīguma termiņš ir divi gadi. Elektrostacijas pieslēguma projektēšanu un būvniecību par saviem līdzekļiem nodrošina Ražotājam. Pēc elektrostacijas pieslēguma izbūves tiek pārbaudīts, vai Ražotāja uzstādītā elektrostacija un izbūvētais pieslēgums atbilst AS "Sadales tīkls" izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Ja tiek konstatēts, ka Ražotāja uzstādītā elektrostacija un elektrostacijas pieslēgums atbilst izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, tiek noslēgts sistēmas pakalpojuma līgums. Pēc sistēmas pakalpojuma līguma noslēgšanas Ražotājam tiek izsniegta atļauja pieslēgt elektrostaciju uz elektrostacijas un AS "Sadales tīkls" elektroietaišu kopējās darbības pārbaudi, kas ilgst vismaz 72 stundas un kuras laikā tiek veiktas elektrostacijas ģenerējošās iekārtas pārbaude un saražotās elektroenerģijas kvalitātes parametru mērījumi. Ja pārbaudē veikto mērījumu rezultāti atbilst standarta LVS NE 50160 „Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi” noteiktajām prasībām, AS "Sadales tīkls" izsniedz atļauju elektrostacijas paralēlam darbam ar sadales sistēmu.

 

Tehniskie noteikumi

 

Elektrostacijas pieslēguma vieta sadales sistēmai
Nr.p.k. Elektrostacijas nominālā summārā elektriskā jauda Pieslēguma vieta ST elektrotīklam
1. līdz 11 KW* 0,4 kV elektropārvades līnija (EPL)
2. līdz 250 KW* 0,4 kV kopnes
3. līdz 2 MW* 6, 10, 20 kV EPL
4. līdz 10 MW* 6, 10, 20 kV kopnes 110 kV a/st.
*pieslēguma vieta var tikt mainīta, ja nav iespējams nodrošināt sprieguma kvalitātes prasības vai to neatļauj esošā tīkla jauda.
 
Lai uzturētu normatīviem atbilstošu sprieguma kvalitāti, pie esošajiem sadales sistēmas transformatoriem  tiek pieslēgtas elektrostacijas ar jaudu līdz 40% no konkrētā sadales sistēmas transformatora jaudas. Izstrādājot tehniskos noteikumus tiek novērtēta elektrostacijas jaudas ietekme gan uz elektrotīkla sprieguma parametriem, gan papildus radīto elektroenerģijas zudumu lielumu elektrotīklā.
 
Elektrostacijā saražotās elektroenerģijas sprieguma raksturlielumiem uz Ražotāja un AS "Sadales tīkls" elektroietaišu piederības robežas jāatbilst standarta LVS EN 50160 "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi" prasībām.
 
Izstrādātās elektroenerģijas uzskaiti katram ģeneratoram ierīko ražotājs, nodrošinot iespēju sistēmas operatoram veikt elektroenerģijas skaitītāju un uzskaites ķēžu plombēšanu. Uzstādāmajam skaitītājam un mērmaiņiem jāatbilst Likuma "Par mērījumu vienotību" un saistīto Ministru kabineta noteikumu prasībām.
 
Elektrostacijas, no sistēmas saņemtās un sistēmā nodotās elektroenerģijas apjoms, tiek nolasīts automātiski, un ik mēnesi Ražotājam tiek nosūtīts rēķins par saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem, balstoties uz sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem.
 
Līgumu par saražotās elektroenerģijas tirdzniecību Ražotājs noslēdz ar kādu no elektroenerģijas tirgotājiem, savstarpēji vienojoties par cenu. Ražojot elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, ražotājam ir iespējas iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iesniedzot pieteikumu Ekonomikas ministrijā. Šādā gadījumā Ražotājam no Ekonomikas ministrijas papildus jāsaņem saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājums. Vairāk informācijas iespējams iegūt Ekonomikas ministrijas interneta mājas lapā: www.em.gov.lv.
 
Plašākas informācijas iegūšanai par elektroenerģijas iepirkuma nosacījumiem un nepieciešamo dokumentāciju elektroenerģijas iepirkuma līguma slēgšanai jāvēršas pie izvēlētā elektroenerģijas tirgotāja.
 
Kā jāiesniedz pieteikums elektrostacijas pieslēgumam?
1.Klientam jāaizpilda un kopā ar pievienojamiem dokumentiem, jāiesniedz pieteikums elektrostacijas pieslēgumam. Ar elektroenerģijas piegādi saistītiem pakalpojumiem, biežāk izmantojamās iesniegumu un pieteikumu formas, Jūs varat atrast AS "Sadales tīkls" klientu portālā www.e-st.lv.
2.Aizpildīto elektrostacijas pieslēguma pieteikumu un pieteikuma veidlapā norādīto dokumentu kopijas var iesniegt, sūtot pa e-pastu st@sadalestikls.lv, vai pa pastu.
3.Papildus iesniedzamie dokumenti sūtot pa pastu ir jānokopē, bet sūtot pa e-pastu – jāieskenē un jāpievieno pieteikumam.
4.Papildus informāciju par elektrostaciju pieslēgšanas procedūru var saņemt, zvanot pa Klientu servisa tālruni 8403 vai sūtot jautājumus uz e-pastu: st@sadalestikls.lv.
 
Saistošie normatīvie akti: