ELEKTROSTACIJU PIESLĒGŠANAS PIETEIKUMU RINDA


Ņemot vērā arvien pieaugošo interesi par jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu ieviešanu un ražotāja pieslēgumiem elektroenerģijas sadales sistēmai, kā arī ievērojot atklātības un procesa caurspīdības principus, "Sadales tīkls" publicē vienotu elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rindu. Elektrostacijas pieslēgšana

Sadales sistēmas jauda apakšstacijās ir ierīkota atbilstoši faktiskajām elektroenerģijas patēriņa vajadzībām konkrētā sadales sistēmas teritorijā. Pieejamo sistēmas jaudu jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai ierobežo apakšstacijās uzstādītā 110 / 6 - 20 kV transformatoru jauda. Straujā elektroenerģijas ražošanas jaudu pieprasījuma dēļ ir izveidojies izteikts brīvo sistēmas jaudu deficīts, tālab daļā teritoriju pakalpojums var tikt atteikts. Aicinām klientus elektrostacijas pieslēgšanai izvēlēties apakšstacijas, kurās ir brīva jauda, vai arī pieslēgt elektrostaciju ar ierobežotu eksporta jaudu. Brīvās jaudas karte

Lai veicinātu elektrostaciju pieslēgumu projektu ātrāku īstenošanu, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, spēkā ir noteikumi par maksas piemērošanu sistēmas jaudas rezervēšanai, kas paredzēta elektrostaciju (ar maksimālo pieļaujamo eksporta jaudu lielāku par 50 kW) pieslēgšanai vai jaudas palielināšanai. Klienti, kas bija iesnieguši pieteikumus iepriekš, līdz 2023. gada 31. martam nodrošināja maksu pieslēgumiem ar kopējo jaudu gandrīz 600 MW, un elektrostaciju attīstīšanai tika atbrīvoti vēl 110 MW jaudas. "Sadales tīkls" secīgi izskata rindā esošos pieteikumus un izsniedz tehniskās prasības.

Iesniegto elektrostaciju pieslēgšanas / jaudas palielināšanas pieteikumu apstrāde notiks, ņemot vērā šādus nosacījumus:

 1. ja apakšstacijā atbrīvojusies pieejamā jauda, esošie pieteikumi rindas secībā un, ņemot vērā pieejamo jaudu, saņem tehniskās prasības;
 2. ja apakšstacijā jauda nav atbrīvojusies vai tā ir pieejama ierobežotā apjomā, rindā esošajiem pieteikumiem tiek piedāvātas tehniskās prasības ar eksporta jaudas ierobežojumu.
 3. jauni pieteikumi rindā netiek iekļauti.

Vairāk par pieslēgumu ar samazinātu eksporta jaudu Elektrostaciju pieslēgšana

Elektrostaciju jeb elektroenerģijas ražošanas iekārtu ar kopējo ražošanas jaudu, kas pārsniedz 11,1 kW trīs fāžu slēgumā, pieslēgšanas pieteikumu rindā tiek atspoguļoti šādi pieteikumi (ar nosacījumu, ka tiem iesniegti visi nepieciešamie dokumenti; elektrostacijām ar ražošanas jaudu 500 kW un vairāk arī Būvniecības valsts kontroles biroja (iepriekš – Klimata un enerģētikas ministrijas, Ekonomikas ministrijas) atļauja):

 • elektrostacijas pieslēgšanas pieteikumi, kuriem ir izsniegtas tehniskās prasības un elektrostacijas pieslēgšana ir procesā apakšstacijās, kurās ir izveidojusies rinda;
 • elektrostacijas pieslēgšanas pieteikumi, kuri ir iesniegti līdz 12.04.2023. un kuriem vēl nav izsniegtas tehniskās prasības;
 • eksporta jaudas palielināšanas pieteikumi, kuri ir iesniegti līdz 12.04.2023. un kuriem izsniegtas tehniskās prasības elektrostacijas pieslēgšanai, ierobežojot eksporta jaudu, bet par eksporta jaudas palielināšanu tehniskās prasības vēl nav izsniegtas. 

Sarakstā tiek atspoguļots pieteikuma statuss: "realizācijā", ja elektrostacijas pieslēgšanai vai eksporta jaudas palielināšanai ir izsniegtas tehniskās prasības pieslēgšanai apakšstacijās, kurās ir izveidojusies rinda, vai "rindā", ja elektrostacijas pieslēgšanai nebija iespējams izsniegt tehniskās prasības jaudas trūkuma dēļ vai arī tās izsniegtas elektrostacijas pieslēgšanai ar mazāku eksporta jaudu nekā klients pieteicis un pieteikums saņemts līdz 12.04.2023.

Mikroģeneratora jeb ražošanas iekārtu, kuru jauda ir mazāka par 11,1 kW pieslēgšana paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu šobrīd netiek ierobežota, tālab ražošanas jaudas rezervācija nav nepieciešama un pieteikumu rinda netiek veidota. Mikroģeneratora pieslēgšana

Vienotā elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rinda tiek veidota, sākot ar 2022. gada 1. jūniju.
Pašlaik rindā nav neviena pieteikuma.

Vienotā elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rinda ir izveidota un tiek uzturēta, balstoties uz zemāk norādītajiem principiem.

 • Rindā ir iekļauti pieteikumi, kuru pieslēgšanas paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu realizācija ir uzsākta apakšstacijās, kurās ir izveidojusies rinda,  kā arī līdz 12.04.2023. iesniegtie pieteikumi, kuriem vēl nav izsniegtas tehniskās prasības elektrostacijas pieslēgšanai / jaudas palielināšanai.  
 • Pieteikumi elektrostacijām ar kopējo ražošanas jaudu 500 kW un vairāk bez Būvniecības valsts kontroles biroja (iepriekš – Klimata un enerģētikas ministrijas, Ekonomikas ministrijas) atļaujas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai netiek pieņemti.
 • Ja elektrostacijas pieslēgšanas pieteikumā norādīta nepilnīga vai neprecīza informācija vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, klientam pēc "Sadales tīkla" lūguma šī informācija ir jāiesniedz. Ja klients pieteikumā trūkstošo informāciju neiesniedz, pieteikuma reģistrācija tiek apturēta. Pieteikums zaudē sākotnējo vietu rindā un tiek iekļauts tajā tikai pēc visas informācijas iesniegšanas. Par pieteikuma iesniegšanas datumu tiek uzskatīts precizētā pieteikuma reģistrēšanas datums.
 • Ja tiek mainīti Būvniecības valsts kontroles biroja (iepriekš – Klimata un enerģētikas ministrijas, Ekonomikas ministrijas) atļaujas nosacījumi vai pieteikumā norādītie parametri, piemēram, mainās elektrostacijas plānotā atrašanās vieta, īpašnieks vai tiek palielināta pieteiktā ražošanas jauda, klientam jāiesniedz jauns elektrostacijas pieslēgšanas pieteikums, kas tiks apstrādāts vienotās elektrostaciju pieteikumu rindas secībā.
 • Atbrīvojoties ražošanas jaudai, "Sadales tīkls" sazinās ar nākamo klientu rindas kārtībā un informē par iespēju pieslēgt elektrostaciju paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu vai palielināt eksporta jaudu. 
 • Rezervētās ražošanas jaudas nodošana citam klientam vai citam objektam nav atļauta. 
 • Ja elektrostacijām ar ražošanas jaudu 500 kW un vairāk Būvniecības valsts kontroles biroja (iepriekš – Klimata un enerģētikas ministrijas, Ekonomikas ministrijas) izsniegtās atļaujas derīguma termiņš ir beidzies, pieteikums tiek izslēgts no rindas un iespēja pieslēgt elektrostaciju paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu tiek dota nākamajam klientam rindas kārtībā.

Ja vēlaties izstāties no rindas un anulēt pieteikumu, aicinām informēt "Sadales tīklu", rakstot uz e-pastu st@sadalestikls.lv