Integrētās vadības sistēma

Sākot juridiski patstāvīgu darbību Sadales tīkls kā galveno mērķi izvirzīja būt efektīvam un dinamiskam elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniedzējam, rūpēties par elektroapgādes drošumu, klientu apkalpošanas uzlabošanu, pakalpojumu pieejamību un vidi. Atbalstot atzītu kvalitātes standartu ievērošanu un resursu racionālu izmantošanu, jau 2008. gada februārī uzņēmumā tika uzsākts process integrētās vadības sistēmas ieviešanai. Integrēta sertifikācija ir veids, kā vadības sistēmu vienlaikus sertificēt atbilstoši diviem vai vairākiem standartiem. Sertifikācijas joma: Elektroenerģijas sadale un piegāde. Elektropārvades līniju koka balstu ražošana.

 

AS “Sadales tīkls” integrētajā vadības sistēmā tiek aptvertas 3 vadības sistēmas:

 • Kvalitātes vadības sistēma atbilstoši standarta ISO 9001:2015 prasībām;
 • Vides pārvaldības sistēma atbilstoši standarta ISO 14001:2015 prasībām;
 • Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma atbilstoši standarta OHSAS 18001:2007 prasībām.

Lasīt vairāk

2010. gada februārī AS “Sadales tīkls” saņēma Vides pārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 14001:2004. Savukārt 2011. gada aprīlī AS “Sadales tīkls” saņēma Kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001:2008 un Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas sertifikātu OHSAS 18001:2007. Sertifikātus izsniedza auditorfirma SIA “Det Norske Veritas Latvia”. 2016.gada oktobrī tika vērtēts AS “Sadales tīkls” Vides pārvaldības sistēmas papildinājums ar enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu un saņemts SIA “DNV GL” atzinums par atbilstību likumdošanas prasībām par energoefektivitāti. Integrētās vadības sistēmas izveidē ir ieguldīts milzīgs darbs: sakārtoti procesi, izstrādātas vienotas procedūras un sakārtota visa sistēmas dokumentācija. Ieviešot integrēto vadības sistēmu, AS “Sadales tīkls” sevi piesaka kā uzņēmums, kura vadība domā par ilgtspējīgu attīstību ne tikai pašas komercsabiedrības, bet visas valsts mērogā. Arī līdz šim uzņēmums ir nodrošinājis klientus ar drošu un kvalitatīvu pakalpojumu, rūpējies par savu darbinieku darba drošību un profesionālo izaugsmi, un saņemtie sertifikāti ir būtisks apliecinājums kvalitatīvi ieviestajai un izpildītajai vairāku gadu darbības praksei.

Kvalitātes vadības sistēma apliecina kvalitatīvu vadības un kontroles sistēmas darbību. Klientam tas sniedz pārliecību par to, ka uzņēmums rūpējas par savu pakalpojumu kvalitāti, uzturot kvalitātes vadības sistēmu, periodiski izejot neatkarīgu auditoru pārbaudi un apliecinot sistēmas efektivitāti ar sertifikātu. Tāpat šis sertifikāts apliecina, ka uzņēmum strādā kompetents un profesionāls personāls, kas darbojas pēc izstrādātām noteiktām kvalitātes vadības procedūrām.

Sertifikāts ISO 14001:2015 apliecina, ka uzņēmumā izstrādātā un ieviestā Vides pārvaldības sistēma tiek vērtēta pēc labākās prakses standarta un atbilst šī standarta prasībām, uzņēmumā pastāvīgi tiek nodrošināta darbības atbilstība vides normatīvo aktu prasībām un uzņēmuma virzība ir uz nepārtrauktu snieguma uzlabojumu vides aizsardzības jomā un dabas resursu racionālā izmantošanā.

Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma apliecina uzņēmuma apņemšanos rūpēties par darbinieku arodveselību un darba drošību (ADD). ADD pārvaldības sistēma ļauj mērķtiecīgi mazināt uzņēmuma arodveselības un darba drošības riskus un īstenot atbilstošu politiku un mērķus, ievērojot normatīvās prasības. OHSAS 18001 ir plaši zināms ADD pārvaldības sistēmu standarts, kuru var lietot jebkuras nozares uzņēmums.

Kvalitātes vadības sistēmas politikas mērķis ir noteikt AS "Sadales tīkls" kvalitātes vadības pamatprincipus, lai īstenotu AS "Sadales tīkls" misiju un vīziju.

Politikas pamatprincipi un mērķi:

 • Sadales tīklu plānveida ekspluatācija un attīstība, lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādi atbilstoši klientu un normatīvo aktu prasībām;
 • Nepārtraukta sadales tīklu darbības uzraudzība, lai nodrošinātu tīklu drošumu un savlaicīgu traucējumu identificēšanu un novēršanu;
 • Elektroenerģijas patēriņa un zudumu uzraudzība, lai identificētu un novērstu zudumu rašanās cēloņus;
 • Nepārtraukta klientu apmierinātības uzlabošana, aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties klientu apkalpošanas procesos;
 • Procesu norises uzraudzība un analīze, pilnveidojamo jomu noteikšana un pilnveidojumu īstenošana, lai nodrošinātu nepārtrauktu sadales pakalpojumu sniegšanas uzlabošanu;
 • Sistemātiska darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveide, nodrošinot nepieciešamās apmācības un pieredzes apmaiņas kompetences pilnveidošanai un pieredzes uzkrāšanai;
 • Ilgtspējīga un efektīva sadarbība ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem, lai nodrošinātu saimnieciski visizdevīgāko materiālu un pakalpojumu pieejamību.

AS "Sadales tīkls" Vides politika raksturo AS "Sadales tīkls" vides filozofiju un attieksmi pret apkārtējo vidi. Politikas pamatprincipi un mērķi:

 • organizēt uzņēmuma darbību un plānot tā attīstību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, ievērojot vides, ekonomiskos un sociālos aspektus, pildot tiesību aktu normas vides aizsardzības jomā, kā arī standarta LVS EN ISO 14001 “Vides pārvaldības sistēmas” prasības;
 • identificēt iespējamos vides riskus un maksimāli samazināt to nelabvēlīgo iedarbību uz apkārtējo vidi visās uzņēmuma darbības jomās;
 • ieviest labākos pieejamos tehniskos paņēmienus vai tīrāku ražošanu, lai samazinātu piesārņojošo vielu emisiju vidē, ietekmi uz klimata pārmaiņām un radīto atkritumu daudzumu;
 • veicināt nepārtrauktu vides snieguma uzlabošanu un resursu efektīvu izmantošanu katrā uzņēmuma struktūrvienībā;
 • plānojot attīstību, izvērtēt investīciju projektu ietekmi uz vidi, nepieļaujot kaitējuma nodarīšanu videi un sabiedrības interesēm, kā arī nodrošinot kaitējuma videi maksimālu samazināšanu plānoto objektu būvniecības, izmantošanas un slēgšanas etapos;
 • rūpēties un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, izvērtēt un kontrolēt uzņēmuma darbības radīto ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, sugām un biotopiem;
 • nodrošināt atbildīgo darbinieku kompetenci vides jomā, veicināt darbinieku vides apziņas veidošanu katrā darba vietā un informēt darbiniekus par uzņēmuma darbības būtiskajiem vides aspektiem;
 • regulāri un atklāti informēt sabiedrību un ieinteresētās puses par uzņēmuma aktivitātēm vides jomā;
 • rīkoties videi draudzīgi un aicināt videi draudzīgi rīkoties sadarbības partnerus un sabiedrību veicināt zaļā iepirkuma pamatprincipu ieviešanu un iekļaušanu iepirkuma procedūrās.

AS “Sadales tīkls” organizē savu darbību un plāno attīstību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem un mērķiem, apvienojot ekonomiskos, vides aizsardzības un sociālos, t.sk. darba aizsardzības aspektus atbilstoši tiesību aktu un Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas standarta OHSAS 18001 prasībām.

Galvenie principi un mērķi, kuri jāievēro darba aizsardzības jautājumu risināšanā:

 • Pildīt tiesību aktu normas darba aizsardzības jomā. Visas darbības, kas tiek veiktas AS “Sadales tīkls” saistībā ar darba aizsardzības jautājumiem, ir balstītas uz tiesību aktu normu ievērošanu.
 • Regulāri organizēt un veikt darba vides riska novērtēšanu. Lai novērtētu nodarbinātajiem pastāvošos darba vides riskus tiek organizēta un veikta darba vides risku novērtēšana, kā arī noteiktas un realizētas korektīvās un preventīvās darbības.
 • Veidot darba vidi tā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovēršama darba vides riska ietekmi. AS “Sadales tīkls” nodarbināto darba vide ikdienā tiek veidota, rūpējoties par nodarbināto drošību un arodveselību darbā.
 • Darbu pielāgot nodarbinātajam, galvenokārt darba vietas iekārtojuma, darba aprīkojuma, kā arī darba un ražošanas metožu izvēles ziņā. Rūpējoties par nodarbinātajiem, AS “Sadales tīkls”, kur vien tas ir iespējams, katra nodarbinātā darba vidi pielāgo tā vajadzībām un veicamā darba specifikai, nodrošinot nodarbinātos ar atbilstošiem darba instrumentiem, drošības aprīkojumu un apmāca nodarbinātos strādāt ar pareizām un drošām darba metodēm, dodot priekšroku kolektīvajiem darba aizsardzības pasākumiem salīdzinājumā ar individuālajiem darba aizsardzības pasākumiem.
 • Novērst darba vides riska ietekmi uz to nodarbināto drošību un veselību, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība. Visiem nodarbinātajiem, kuriem ir noteikta īpaša aizsardzība – personām līdz 18 gadu vecumam, grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, invalīdiem, nodarbinātajiem, kas iekļauti attiecīgos sarakstos (nodarbināto veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori; nodarbinātajiem darbā ir īpaši apstākļi; nodarbinātie veic darbu, kas saistīts ar īpašu risku), atbilstoši darba vides riska novērtējumam, kā arī ārsta atzinumam, ir tiesības uz darba devēja noteiktiem papildu atvieglojumiem.
 • Veikt nodarbināto apmācību darba aizsardzības jomā. AS “Sadales tīkls” nodarbinātajiem tiek nodrošināta regulāra apmācība un izglītošana darba aizsardzības jomā (ievadapmācība, instruktāža darba vietā, tematiskā apmācība un e-apmācība par konkrētu darba aizsardzības jautājumu), radot izpratni, par darba drošības nozīmi darba procesu uzlabošanā un veselības saglabāšanā. Darba aizsardzības speciālistu zināšanas tiek paaugstinātas, tiem piedaloties dažādos ārējos semināros un konferencēs.
 • Sadarboties un konsultēties ar nodarbinātajiem, uzticības personām un darbuzņēmējiem. AS “Sadales tīkls”, novērtējot nodarbināto darba vidi, darba aizsardzības speciālisti konsultējas ar nodarbinātajiem un uzticības personām. Lai nodrošinātu nepārtrauktu sadarbību un informētu nodarbinātos par aktualitātēm darba vidē, tiek izmantots pašapkalpošanās portāls DELTA un iekšējā komunikācijas sistēma LEports. AS “Sadales tīkls” darbā iesaistītie cita darba devēja nodarbinātie saņem instruktāžu un iziet apmācību darba aizsardzības jomā pirms darba uzsākšanas un visā laikposmā, kad viņi tiek nodarbināti uzņēmumā.
 • Apkopot datus un analizēt informāciju par notikušajiem un gandrīz notikušajiem nelaimes gadījumiem, sagatavojot priekšlikumus veicamajiem uzlabojumiem darba vidē.