APSKATES ELEKTROIETAISĒS AR SPRIEGUMU LĪDZ 20 KV

Kursa mērķis: 
Papildināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, organizējot un  veicot spriegumaktīvos darbus sadalnēs līdz 1 kV. Iepazīstināt ar aprīkojumu un materiāliem spriegumaktīvo darbu veikšanā, kā arī sniegt rekomendācijas par to pielietojumu.

Kursa saturs:

  • spriegumaktīvā zona;
  • spriegumbīstamā zona;
  • izpildāmo darbu instruktāža;
  • sagatavošanās darbam;
  • darbu veikšana;
  • darbu pabeigšana.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuriem  jāveic elektroiekārtu apskates mazgabarīta kompaktās transformatoru apakšstacijas (KTA), neatslēdzot spriegumu.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
4 akadēmiskās stundas, no kurām 3 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.