Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" izsludina atklātu konkursu uz vakanto VALDES LOCEKĻA (darbības joma - attīstība) amata vietu


Valdes locekļi pieņem lēmumus, paraksta līgumus un cita veida dokumentus saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem un valdes pilnvarojumu. Par valdes darba rezultātiem un mērķu izpildi valdes locekļi atbild solidāri.

Darbs uz noteiktu laiku, pilna slodze
Darba vieta: Šmerļa iela 1, Rīga 

Valdes locekļa pienākumi un atbildības jomas: 

 • atbildēt par AS „Sadales tīkls” valdes izvirzīto mērķu sasniegšanu vadītajā darbības virzienā
 • atbildēt par funkciju grupu – tīkla attīstība un inovācijas, mācības, informācijas tehnoloģijas
 • koordinēt pakalpojumu saņemšanu – elektronisko sakaru un IT pakalpojums, koncerna vadības pakalpojuma daļa (izpēte un attīstība)
 • piedalīties uzņēmuma stratēģijas izstrādē un ieviešanā
 • nodrošināt elektrotīkla plānošanas procesus trīs gadu perspektīvā
 • atbildēt par ikgadējā kapitālieguldījumu plāna un remontdarbu plāna izstrādi
 • nodrošināt virziena sadarbību ar citu virzienu funkcijām un struktūrvienībām un lēmumu pieņemšanu saskaņā ar uzņēmuma stratēģiju
 • nodrošināt izstrādāto politiku ievērošanu savā virzienā
 • pārstāvēt uzņēmumu attiecībās ar valsti un citiem uzņēmumiem atbilstoši pilnvarojumam
 • atbildēt par valsts un dienesta noslēpumu aizsardzības, ekonomiska, inženiertehniska un komerciāla rakstura informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu
 • pieņemt lēmumus, parakstīt līgumus un cita veida dokumentus saskaņā ar pilnvarojumu
 • vadīt ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus deleģējuma ietvaros


Nepieciešamās zināšanas, pieredze un kompetences

Obligātās prasības:

 • augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā izglītība inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs
 • valsts valodas prasme augstākajā (C1) līmenī atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 un Valsts valodas likuma 6.pantam
 • angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī, atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei
 • pieredze jaunu vai būtiski uzlabotu tehnoloģiju, darbības metožu, liela apjoma projektu, kā arī jaunu biznesa virzienu attīstīšanā un vadīšanā
 • izpratne par AS "Sadales tīkls" darbības jomu un regulācijas vidi
 • izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem
 •  izpratne par uzņēmuma ilgtermiņa finanšu, risku, personāla vadību un krīžu vadību
 • darba pieredze, kas atbilst vienam no kritērijiem:
  - vismaz trīs gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā AS "Sadales tīkls" darbības jomās
  - vismaz trīs gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (augstākā līmeņa vadītājs ar padotību valdei), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā
  - pieredze komandu vadībā (komandu veidošanā, vadīšanā, iekļaušanās jaunās komandās un komandas darba produktivitātes paaugstināšanā)
 • kompetences (saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai"):
  - stratēģiskais redzējums
  - orientācija uz rezultātu sasniegšanu
  - lēmumu pieņemšana un atbildība
  - darbinieku motivēšana un attīstīšana
  - orientācija uz attīstību
  - prasme prezentēt, argumentēt, pārliecināt un veidot konstruktīvu dialogu

Vēlamās prasības:

 • zināšanas enerģētikā, nozares attīstības tendencēs
 • pieredze stratēģiju izstrādē, konceptuālu dokumentu veidošanā
 • pieredze sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm
 • angļu valodas prasme vismaz C1 līmenī, atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei
 • kandidātam jāpiemīt izcilām darbaspējām (saspringts darba režīms, nozīmīgs darba apjoms, būtisku lēmumu pieņemšana), motivācijai sasniegt rezultātus profesionālajā darbībā, spējai uzņemties atbildību par savu prasmju un spēju attīstību

Īpašie nosacījumi:

 • valdes locekļa amatam ir piemērojams valsts amatpersonas statuss un noteiktie ierobežojumi
 • kandidāts nevar būt persona:
  - kurai nav augstākās izglītības
  - kura ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas
  - kurai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību
  - par kuru ir pasludināts maksātnespējas process
  - kura ir vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros ir bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona
 • kandidātam jāatbilst likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām
 • kandidātam jāatbilst likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām. Pilnvaru termiņa laikā iespējams būs nepieciešams saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam
 • kandidātiem jāpiemīt nevainojamai reputācijai, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo

Valdes locekļa mēneša atalgojums: no 7700 EUR līdz 9600 EUR  pirms nodokļu nomaksas.

Atlases process sastāvēs no vairākām kārtām, ko veiks atlases uzņēmums SIA "Pedersen & Partners" un AS "Sadales tīkls" pārstāvji. 

Lūdzam pieteikumu konkursam iesniegt līdz 2023. gada 3.februārim (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: riga@pedersenandpartners.com

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

1. motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību AS "Sadales tīkls" valdes locekļa amatam
2. Curriculum Vitae (CV) (iesniegt speciāli sagatavoto formu "Kandidāta CV_AS_Sadales tīkls_Valdes loceklis")
3. valdes locekļa amata kandidāta apliecinājumu speciāli sagatavotā apliecinājuma formā (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājuma formu)
4. informāciju par Kandidāta augstāko izglītību, pēc komisijas pieprasījuma uzrādot apliecinošu dokumentu
5. informāciju par profesionālo kvalifikāciju un citām prasmēm, pēc komisijas pieprasījuma uzrādot apliecinošu dokumentu (sertifikātu)
6. informāciju par valodu prasmēm, pēc komisijas pieprasījuma uzrādot apliecinošu dokumentu

Papildu informācija: riga@pedersenandpartners.com

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases uzņēmums SIA "Pedersen & Partners" un AS "Sadales tīkls" (datu pārzinis).
Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu:
riga@pedersenandpartners.com (ja vēlaties, lai SIA "Pedersen & Partners" pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai uz e-pastu personasdati@sadalestikls.lv (ja vēlaties, lai AS "Sadales tīkls" pārtrauc Jūsu datu apstrādi).