Pieaug AS “Sadales tīkls” saimnieciskās darbības efektivitāte un iedzīvotāju elektroenerģijas patēriņš

Veiksmīgi turpinot darbības efektivitātes paaugstināšanas projektu un realizējot stratēģijā izvirzītos mērķus, palielinās AS “Sadales tīkls” saimnieciskās darbības efektivitāte, ko apliecina 2018.gada nerevidētie finanšu rezultāti un EBITDA pieaugums par 7,3 miljoniem eiro jeb 7,1%. Pērn sadalītās elektroenerģijas apjoms ir pieaudzis par 2,1% un pirmo reizi sasniedzis 2008. gada līmeni. Tas liecina par iedzīvotāju un uzņēmumu izpratni par energoefektivitāti un sekmīgu tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstību, jo vienlaicīgi lietotājiem nodrošinātā elektrotīkla pieslēguma jauda samazinājusies par 2,14%.

AS “Sadales tīkls” nerevidētie finanšu rādītāji par 2018. gadu ir rezultāts efektīvai AS “Sadales tīkls” saimnieciskajai darbībai. Sadalītās elektroenerģijas apjoms, salīdzinot ar 2017. gadu, pērn pieaudzis par 136 GWh vai 2,1%, un pirmo reizi desmit gadu laikā sasniedzis 2008. gada līmeni. Vienlaicīgi lietotājiem nodrošinātā elektrotīkla pieslēguma jauda pērn samazināta par 242 MVA jeb 2,14%, kas ir apliecinājums tam, ka klienti izprot efektīvas pieslēguma jaudas izmantošanas nozīmi, kas samazina gan pašu klientu, gan AS “Sadales tīkls” izmaksas, un ir būtisks faktors uzņēmējdarbības izaugsmei.

Elektroapgādes pārtraukumu ilgums klientiem samazinājies par 33 minūtēm

Atjaunojot elektrotīklu, veicot elektrolīniju trašu tīrīšanu un ieviešot digitālās tehnoloģijas un risinājumus, AS “Sadales tīkls” arī 2018. gadā samazināja elektroapgādes pārtraukumu skaitu un biežumu klientiem. Pērn vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums vienam lietotājam, salīdzinot ar 2017.gadu, samazinājās par 33 minūtēm jeb 13 % un sasniedz 228 minūtes, sadales sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma skaits vienam lietotājam samazinājās par 0,3 reizēm vai 11 % un sasniedz 2,48 reizes. Lai samazinātu nelabvēlīgo dabas apstākļu ietekmi uz elektrotīklu, pērn elektrolīniju trases un aizsargjoslas attīrītas no kokiem un krūmiem 4 591 km garumā. Savukārt, pilnveidojot darba organizāciju un procesus, plānoto pārtraukumu ilgums samazinājies par 20 minūtēm.

Elektrotīkla pieslēgumi tiek izbūvēti 18 dienas ātrāk

Pērn klientiem AS “Sadales tīkls” izbūvēja 9 445 elektrotīkla pieslēgumus, kas ir par 6% vairāk nekā 2017.gadā. Pieslēguma process ir kļuvis ātrāks un ērtāks, ko nodrošina klientu portāla e-st.lv iespējas, jo klienti tajā var attālināti iesniegt pieteikumus, elektroniski parakstīt līgumus, kā arī sekot līdzi pieslēguma ierīkošanas gaitai. Pieslēgumiem, kuru ierīkošanai jāizstrādā būvprojekts, izbūves laiks, salīdzinot ar 2017.gadu, ir samazināts par 18 dienām un kopējais izbūves laiks sasniedz 80 dienas, savukārt tos pieslēgumus, kuru ierīkošanai būvprojekts nav nepieciešams, AS “Sadales tīkls” pārsvarā ierīko 9 dienu laikā. AS “Sadales tīkls” turpina klientiem nodrošināt arī pilna servisa pakalpojumu, kura ietvaros uzņēmums organizē pieslēguma ierīkošanu, veic būvprojekta izstrādi un izbūves darbus. Pērn šāds pakalpojums sniegts 386 objektos, kas, salīdzinot ar standarta procesu, notiek līdz pat 2,6 reizes īsākā laikā.

Elektrotīklā mērķtiecīgi tiek ieviesti digitālie risinājumi

Lai samazinātu klientiem elektroapgādes pārtraukumus un elektrotīkls būtu attālināti vadāms, tajā būtiski palielinās viedo tehnoloģiju īpatsvars. Mērķtiecīgi tiek uzstādīti viedie elektroenerģijas skaitītāji, jo tie dod priekšrocības klientiem un samazina uzņēmuma resursus, kas nepieciešams skaitītāju pārbaudei, rādījumu nolasīšanai un elektroapgādes pieslēgšanai/atslēgšanai. Šobrīd jau vairāk nekā 550 tūkstošos jeb 50% no kopējā AS “Sadales tīkls” klientu pieslēgumu skaita ir viedais elektroenerģijas skaitītājs un tie uzskaita 83% no kopējā klientu elektroenerģijas patēriņa. Papildus elektrotīklā tiek uzstādīti attālināti vadāmi jaudas slēdži un vidējā sprieguma elektrotīklā tiek ieviesta automātiskā bojājuma vietas lokalizācijas sistēma, kas bojājumu gadījumos piedāvā jau gatavu risinājumu, kuras līnijas atslēgt, kādus pārslēgumus veikt.  Pērn 14% no vidējā sprieguma līniju kopgaruma jau ir pievienotas šai sistēmai.

Atjaunotas 1 884  km elektrolīniju

Lai nodrošinātu klientiem kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, atbilstoši elektrotīkla izmantošanas ilgtermiņa perspektīvai un uzņēmuma attīstības plānam, izvērtējot elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotības blīvumu, elektroenerģijas patēriņa apjomu un citus faktorus, pērn atjaunoti 1 884 km elektrolīniju, rekonstruētas un izbūvētas 816 transformatoru apakšstacijas. Lai uzlabotu elektroapgādes sistēmas drošumu, pabeigta sadales sistēmas elektroiekārtu rekonstrukcija apakšstacijās Jāņaparks, Grobiņa, Nīca, Zilupe, RAFDžūkste,Viļaka, Daugavpils un pabeigta apakšstacijas SkansteBolderāja II un Stīpnieki izbūve. Ar efektīvu elektrotīkla pārvaldību panākts kopējā elektrotīkla garuma samazinājums par 385 km jeb 0,4 %.

Pakalpojumu attīstība e-vidē

AS “Sadales tīkls” turpina attīstīt sniegto pakalpojumu kvalitāti, lai klients visus ar elektroapgādi saistītos jautājumus varētu pieteikt un atrisināt no mājām, klientu portālā e-st.lv. Pērn uzlabots zemes īpašnieku apziņošanas process par elektrolīniju trašu tīrīšanu, kas nodrošina efektīvāku un kvalitatīvāku zemes īpašnieku informēšanu par plānotajiem darbiem. Savukārt šogad mājas lapā sadalestikls.lv tiks izveidota Digitālā karte, kurā ikviens varēs redzēt, gan informāciju par elektroapgādes pārtraukumiem, gan aplūkot informāciju par elektrolīniju trašu tīrīšanu un investīciju projektiem. Uzņēmumiem šogad tiks nodrošināta iespēja elektroniski parakstīt līgumu par sadales sistēmas pakalpojumiem, un ikvienam klientam vai sadarbības partnerim būs iespēja elektroniski saskaņot projektus.

Turpinot paaugstināt darbības efektivitāti,  līdz 2022. gadam samazināsies uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas, kas savukārt dos iespēju šajā laikā saglabāt nemainīgu sadales sistēmas pakalpojumu tarifu un turpināt darbu atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai. Tas ir nozīmīgs ieguvums visai sabiedrībai, ņemot vērā cenu pieauguma inflāciju un vidējo darba algas pieaugumu valstī, savukārt biznesa klientiem tas ļauj stabili prognozēt izdevumus un plānot saimnieciskās darbības attīstību un investīcijas.