ELEKTROZINĪBU PAMATI

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju un veicināt izpratni par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, elektrotehnikas pamatjēdzieniem un veicināt prasmi pielietot elektrotehnikas zināšanas ikdienā.

Kursa saturs:

elektroenerģijas ražošanas;

elektrisko parametru un parādību likumsakarības;

elektrotehnisko materiālu īpašības un pielietojums;

elektroenerģijas patērētāju slēgumu veidi;

elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu;

mērtehnika.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams iegūt jaunas zināsnas par elektrisko parametru un parādību likumsakarībām.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.


Kursa ilgums:
16 akadēmiskās stundas, no kurām 3 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.