KVADRICIKLA VADĪŠANA

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju un veicināt izglītojamo izpratni par normatīvajiem aktiem, kas regulē kvadricikla ekspluatāciju, drošiem darba paņēmieniem, izmantojot kvadriciklu, instrukcijām apkalpojošajam personālam, kā arī iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem, ekspluatējot kvadriciklu un apgūt praktiskās iemaņas drošai braukšanai ar kvadriciklu.

Kursa saturs:

  • vispārīgās prasības darbam ar kvadriciklu;
  • drošas kvadricikla lietošanas pamatprincipi;
  • darba drošības prasības;
  • praktisko iemaņu apguve.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuri savu amata pienākumu veikšanai izmanto kvadriciklu.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīga kursu apguvi. 

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, tai skaitā 6 akadēmiskās stundas praktiskās mācības.