CILVĒKU PACĒLĀJU OPERATORS

Kursa mērķis: 
Sniegt informāciju par noteikumiem darbam ar cilvēku pacēlājiem, kā arī par normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar bīstamo iekārtu ekspluatāciju un instrukcijām apkalpojošajam personālam.  Iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar cilvēku celšanas iekārtām un apgūt praktiskās iemaņas darbam ar cilvēku pacēlājiem.

Kursa saturs:

  • normatīvo aktu prasības;
  • bīstamie faktori pacēlāju ekspluatācijā;
  • pacēlāju drošības ierīces;
  • pacēlāja aprīkojuma brāķēšana;
  • darba aizsardzības prasības;
  • praktiskā pacēlāja lietošana;
  • darbs ar cilvēku pacēlāju elektroietaisēs.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kurus cilvēku pacēlāju valdītājs norīkojis par cilvēku pacēlāju operatoru.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.