Elektrostacijas pieslēgšana

Elektrostacijas pieslēgumu nepieciešams ierīkot, ja paredzēta elektroenerģijas ražošana komerciālam nolūkam vai savu vajadzību nodrošināšanai ar ražošanas iekārtām, kuru kopējā darba strāva pārsniedz 16 ampērus fāzē (3,7 kilovati vienfāzes vai 11,1 kilovati trīsfāžu slēgumā) un kuras pieslēgtas paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu. 

"Sadales tīkls" izvērtē elektrostaciju pieslēguma iespējas ar jaudu līdz 10 MW. Lielākas jaudas elektrostaciju pieslēgšanai aicinām vērsties pie pārvades sistēmas operatora “Augstsprieguma tīkla”.

Pirms pieteikuma iesniegšanas "Sadales tīklam" aicinām:

ELEKTROSTACIJAS PIESLĒGŠANA

 • Ne vēlāk kā 60 kalendāro dienu laikā sagatavosim un nosūtīsim jums tehniskos noteikumus elektrostacijas pieslēguma elektroenerģijas sadales sistēmas ierīkošanai.
 • To derīguma termiņš ir divi gadi.
 • Lai apliecinātu procesa turpināšanu, nosūtiet mums vienu parakstītu vienošanās par būvprojekta izstrādes organizēšanu eksemplāru uz e-pastu st@sadalestikls.lv vai uz pasta adresi AS "Sadales tīkls", Šmerļa iela 1, LV-1006, Rīga.
 • Izvēlieties projektētāju un veiciet projektēšanas darbus (jūs sedzat projektēšanas izmaksas) atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
 • Iesniedziet saskaņotu būvprojektu "Sadales tīklam".
 • Ja būvprojekta izstrāde pieslēguma ierīkošanai nav nepieciešama, izbūvējiet elektrostaciju atbilstoši tehniskajiem noteikumiem, sagatavojiet elektroietaises līdz līgumā noteiktajai elektroietaišu piederības robežai un iesniedziet "Sadales tīklam" iesniegumu par gatavību veikt elektroietaišu un elektrostacijas pārbaudi (8. solis).
 • "Sadales tīkls" vai ražotājs veic būvkomersanta atlasi.
 • Pēc atlases nosūtīsim elektrostacijas pieslēguma līgumu un rēķinu par pieslēguma elektroenerģijas sadales sistēmai izbūvi.
 • Kad uz pieteikumā norādīto pasta adresi esat saņēmuši elektrostacijas pieslēguma līguma eksemplārus, parakstiet tos.
 • Vienu eksemplāru nosūtiet uz AS "Sadales tīkls", Šmerļa iela 1, LV-1006, Rīga.
 • Veiciet rēķina apmaksu.
 • Izvēlētais būvkomersants veic elektrostacijas pieslēguma izbūvi elektroenerģijas sadales sistēmai.

 


 • "Sadales tīkls" uz jūsu pasta adresi nosūta Sistēmas pakalpojuma līgumu (līdz tam izbūvei jābūt pabeigtai un "Sadales tīklam" iesniegtam apliecinājumam par objekta gatavību sprieguma saņemšanai).
 • Parakstiet saņemtos līguma eksemplārus un vienu eksemplāru nosūtiet uz AS "Sadales tīkls", Šmerļa iela 1, LV-1006, Rīga.
 • Iesniedziet "Sadales tīklam" iesniegumu par gatavību veikt elektroietaišu un elektrostacijas pārbaudi, kā arī saistošo dokumentāciju vismaz 45 dienas pirms pārbaudes uzsākšanas datuma*.
 • "Sadales tīkls" izskata iesniegto dokumentāciju elektrostacijas pārbaudei.
 • Tiek saskaņota pieslēgšanas, pārbaudes programma, robežakts un savstarpējo operatīvo attiecību nolikums (ja nepieciešams).
 • "Sadales tīkls" vienojas ar ražotāju par elektrostacijas apskates laiku.
 • "Sadales tīkls" veic elektrostacijas izbūves atbilstības pārbaudi atbilstoši iesniegtajai dokumentācijai.
 • "Sadales tīkls" izsniedz atļauju elektrostacijas pieslēgšanai uz pārbaudes laiku ne mazāku kā 72 stundas.
 • Jūs organizējat elektrostacijas pārbaudi, piesaistot akreditētu laboratoriju sprieguma kvalitātes mērījumu veikšanai.
 • Jūs iesniedzat "Sadales tīklam" aktu par sekmīgu pārbaudes veikšanu, pievienojot visus nepieciešamos dokumentus, t.sk. būvvaldes aktu par elektrostacijas būves nodošanu ekspluatācijā.
 • Jūs pieaicināt "Sadales tīkla" speciālistus, kad pārbaudes procesā elektrostacija sasniedz maksimālo jaudu atbilstoši pārbaudes programmai.
 • Savstarpēji tiek parakstīts "Sadales tīkla" sagatavotais akts elektrostacijas atzīšanai par atbilstošu paralēlam darbam ar sistēmu.
 • "Sadales tīkls" izsniedz atļauju elektrostacijas pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmu.


Sāciet ražot elektrību!

* Parakstiet dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un nosūtiet uz e-pastu: st@sadalestikls.lv. Ja elektronisko parakstu nelietojat, izdrukājiet dokumentus, parakstiet un ieskenējiet tos. Tad autorizējieties klientu portālā e-st.lv, atveriet jaunu Brīvas formas iesniegumu, teksta laukā ierakstiet "Pieteikums elektrostacijas pieslēgšanai / slodzes palielināšanai” vai "Saistošā dokumentācija elektrostacijas pieslēgšanai / slodzes palielināšanai”. Pievienojiet aizpildītos dokumentus un apstipriniet iesniegumu.  Papildus iesniegt dokumentu oriģinālus nav nepieciešams. Ja Jums nav iespējas iesniegt dokumentus tiešsaistē, lūdzu, sūtiet tos pa pastu uz AS “Sadales tīkls”, Šmerļa ielā 1, Rīgā, LV-1006.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Elektrostacijas pieslēgums atšķirībā no jauna pieslēguma ir aprīkots ar papildu elektrotīkla aizsardzības ierīcēm un nodrošina divvirzienu aktīvās un reaktīvās elektroenerģijas uzskaiti, kā arī attālinātu šo mērījumu datu nolasīšanu. Sastādot tehniskos noteikumus, elektrostacijas pieslēgumam tiek izvērtēta ģenerējošās jaudas iespējamā ietekme uz elektrotīkla darbību un pēc elektrostacijas izbūves tiek veikta elektrostacijas un elektrotīkla kopējās darbības pārbaude, kurā tiek veikti sprieguma kvalitātes mērījumi elektrostacijas pieslēguma vietā un citas tehnoloģiskās pārbaudes. Tikai pēc sekmīgas pārbaužu īstenošanas, "Sadales tīkls" izsniedz atļauju elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai.

Lai samazinātu elektrostacijas ietekmi uz elektrotīkla darbību un sprieguma kvalitāti, "Sadales tīkls" elektrostaciju pieslēguma vietu sistēmā nosaka atbilstoši pieslēdzamajai elektrostacijas jaudai (skat. tabulā zemāk).

Elektrostacijas nominālā summārā elektriskā jaudaPieslēguma vieta "Sadales tīkla" elektrotīklam
līdz 11 kW*0,4 kV elektropārvades līnija
līdz 250 kW*0,4 kV kopnes
līdz 2 MW*6, 10, 20 kV elektropārvades līnija
līdz 10 MW*6, 10, 20 kV kopnes 110 kV a/st.
* pieslēguma vieta var tikt mainīta, ja nav iespējams nodrošināt sprieguma kvalitātes prasības vai to neatļauj esošā tīkla jauda