Elektrostacijas pieslēgšana

NORĒĶINU AKTUALITĀTES

Šī gada 6. februārī Ministru kabinetā apstiprināti grozījumi "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos", tajā skaitā neto norēķinu sistēmas, tostarp universālā neto norēķinu sistēmas pakalpojuma nosacījumus. Grozījumi MK noteikumos Nr. 635

Norēķinu veidi elektrības ražotājiem

Lai ražotu elektrību mājoklim, uzņēmumam vai arī ar mērķi saražoto enerģiju pārdot, jums ir iespēja uzstādīt un paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu pieslēgt elektrostaciju jeb elektroenerģijas ražošanas iekārtu sistēmu ar kopējo ražošanas jaudu, kas pārsniedz 11,1 kW trīs fāžu slēgumā (nominālā strāva lielāka par 16 A). 

Ražošanas iekārtas, kuru jauda ir mazāka par 11,1 kW, tiek dēvētas par mikroģeneratoriem. Mikroģeneratora pieslēgšana 

Lai pieslēgtu kopējam elektrotīklam elektrostaciju ar ražošanas jaudu, kas lielāka par 14,999 MW, aicinām vērsties pie pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls"

SVARĪGI PRIEKŠDARBI

Ieskatieties brīvās jaudas kartē un pārliecinieties, ka plānotajai elektrostacijas atrašanās vietai tuvākajā apakšstacijā ir pieejama jūsu elektrostacijai nepieciešamā jauda.

Ja šobrīd konkrētajā apakšstacijā brīvas jaudas nav, piesakiet elektrostacijas pieslēgšanu un saņemiet tehniskās prasības pieslēgumam ar ierobežotu eksporta jaudu vai arī izvērtējiet iespējas pieslēgt elektrostaciju citā apakšstacijā vai pie pārvades operatora AS "Augstsprieguma tīkls" elektrotīkla.

Laikus noskaidrojiet vietējās pašvaldības prasības, kas var ietekmēt elektrostacijas uzstādīšanas iespējas noteiktā teritorijā.

Izpētiet Būvniecības valsts kontroles biroja (iepriekš – Klimata un enerģētikas ministrijas, Ekonomikas ministrijas) prasības ražošanas jaudu palielināšanai, atjaunošanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai. Ja vēlaties uzstādīt ražošanas iekārtu ar kopējo ražošanas jaudu 500 kW un vairāk, saņemiet atļauju elektrostacijas uzstādīšanai. Elektrostaciju ar mazāku ražošanas jaudu uzstādīšanai Būvniecības valsts kontroles biroja atļauja nav vajadzīga.

Ņemiet vērā! 
Ja vēlaties uzstādīt elektrostaciju ar kopējo ražošanas jaudu 500 kW un vairāk, elektrostacijas pieslēgšanas pieteikumu pieņemsim tikai tad, ja kopā ar to iesniegsiet arī Būvniecības valsts kontroles biroja (iepriekš – Klimata un enerģētikas ministrijas) atļauju.

Vairāk par atļaujām lasiet: Ministru kabineta noteikumi Nr. 821 "Noteikumi par atļaujām jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai".  

ELEKTROSTACIJAS PIESLĒGŠANA

Aicinām elektrostacijas pieslēgšanas dokumentus "Sadales tīklam" iesniegt elektroniski.

Pieteikums
Aizpildiet un iesniedziet pieteikumu klientu portālā e-st.lv

Līgums un vienošanās
Parakstiet dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un sūtiet uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv

Dokumenti elektrostacijas pārbaudei un pieslēgšanas atļaujas saņemšanai
Parakstiet dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un iesniedziet "Sadales tīklam", aizpildot elektrostacijas pārbaudes pieteikumu tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv

Ja jums nav iespējas iesniegt dokumentus elektroniski, parakstiet un nosūtiet tos papīra formātā uz pasta adresi: AS "Sadales tīkls", Šmerļa iela 1, LV-1160, Rīga.

Atcerieties! 
Parakstīta vienošanās papīra formātā jāiesniedz trīs eksemplāros, savukārt līgums divos eksemplāros.

 • Piesakiet elektrostacijas pieslēgšanu klientu portālā e-st.lv
 • Kopā ar pieteikumu noteikti jāiesniedz informācija par plānoto elektrostacijas novietojumu, piemēram, kartē vai zemes robežu plānā iezīmēta vieta nekustamajā īpašumā.
 • Būvniecības valsts kontroles biroja (iepriekš – Klimata un enerģētikas ministrijas, Ekonomikas ministrijas) elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai, atjaunošanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai kopija jāiesniedz, ja plānojat uzstādīt elektrostaciju ar ražošanas jaudu 500 kW un vairāk.
 • Vēlamā elektrostacijas principiālā pieslēguma shēma jāiesniedz, ja plānojat
  - sadalīt elektroenerģijas ražošanas jaudu starp vairākiem pieslēgumiem;
  - uzstādīt dažādu tipu elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas, piemēram, saules un vēja elektrostacijas vienā objektā.
 • Atsevišķos gadījumos kopā ar pieteikumu var būt jāiesniedz arī citi dokumenti, piemēram, pilnvara, ja rīkojaties uzņēmuma vārdā, ja nekustamais īpašums nepieder jums vai arī pieder vairākām personām.

Atcerieties!
Elektrostaciju var pieslēgt "Sadales tīkla" elektrotīklam tikai tad, ja īpašumā ir atbilstošs elektrības pieslēgums. Ja elektrostacijas pieslēgšanas pieteikumā norādīsiet adresi, kurā ir ražošanas iekārtu pieslēgšanai neatbilstošs elektrības pieslēgums vai arī elektrības pieslēguma nav, elektrostacijas pieslēgšanas tehniskajās prasībās ietversim arī nosacījumus atbilstoša pieslēguma izbūvei.

 • Ja esošais pieslēgums "Sadales tīkla" elektrotīklam būs piemērots elektrostacijas pievienošanai, 30 dienu laikā bez maksas sagatavosim un nosūtīsim uz pieteikumā norādīto e-pastu elektrostacijas pieslēgšanas tehniskās prasības, līgumu un pieslēguma maksas rēķinu. Vispārējās tehniskās prasības elektrostacijas pieslēgšanai
 • Gadījumos, kad elektrostacijas pieslēgšanai būs nepieciešama jauna pieslēguma ierīkošana vai esoša pieslēguma slodzes izmaiņas, 60 dienu laikā bez maksas sagatavosim un nosūtīsim uz pieteikumā norādīto e-pastu vienotas jauna pieslēguma ierīkošanas vai esoša pieslēguma slodzes izmaiņu un elektrostacijas pieslēgšanas tehniskās prasības, aptuvenu izmaksu aprēķinu un vienošanos par pieslēguma procesa īstenošanu, kā arī informāciju par sistēmas jaudas rezervēšanas maksu, ja tāda tiks piemērota. Sistēmas jaudas rezervēšanas maksas aprēķins un piemērošanas nosacījumi

Pievērsiet uzmanību!
Tehnisko prasību derīguma termiņš ir deviņi mēneši.
Maksa par būvprojekta izstrādi nav iekļauta "Sadales tīkla" aptuveno izmaksu aprēķinā!

 • Ja elektrostacijas pieslēgšanai ir nepieciešama jauna pieslēguma ierīkošana vai esoša pieslēguma slodzes izmaiņas, pēc tehnisko noteikumu saņemšanas izvēlieties elektrotīklu projektētāju
 • Ja sistēmas jaudas rezervēšanai piemērota maksa, pirms vienošanās par pieslēguma procesa īstenošanas nosacījumiem parakstīšanas veiciet iemaksu "Sadales tīkla" kontā vai iesniedziet "Sadales tīklam" bankas garantiju par atbilstošu summu.
 • Tad papildiniet iepriekš e-pastā saņemto vienošanos ar "Sadales tīklu", norādot informāciju par projektētāju, parakstiet to un ne vēlāk kā 60 dienu laikā no tehnisko prasību saņemšanas nosūtiet "Sadales tīklam" uz e-pastu st@sadalestikls.lv

Pievērsiet uzmanību!
Ja norādītajā laikā nesaņemsim parakstītu vienošanos (un sistēmas jaudas rezervēšanas maksu vai arī bankas garantiju, ja tāda nepieciešama), elektrostacijas pieslēgšanas pieteikums tiks anulēts.


 • Kad būsim saņēmuši no jums vienošanos, parakstīsim to un nosūtīsim atpakaļ, kā arī Būvniecības informācijas sistēmā izveidosim būvniecības ieceri un pilnvaru jūsu norādītajam projektētājam, pie kura turpmāk varēsiet vērsties, lai sekotu līdzi projekta saskaņošanas virzībai.
 • Jūsu izvēlētais projektētājs sagatavos būvprojektu un pievienos to būvniecības lietai Būvniecības informācijas sistēmā. Kad būvvalde būs projektu apstiprinājusi, iesniedziet to "Sadales tīklam" (oriģinālu un vienu tā kopiju papīra formā, kā arī ierakstu CD vai USB zibatmiņā).


 • Vidēji 30 dienu laikā izvēlēsimies būvuzņēmēju ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Ja vēlaties ieteikt konkursam jūsu izvēlētu būvuzņēmēju, kuram ir tiesības strādāt ar "Sadales tīkla" elektroietaisēm, rakstiet uz e-pastu st@sadalestikls.lv

Pievērsiet uzmanību!
Daļu no pieslēguma izbūves materiāliem piegādās "Sadales tīkls", pārējo materiālu piegāde būs jānodrošina būvuzņēmējam, iepriekš nosūtot uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv un saskaņojot materiālu un darbu tāmi.

Vispārējās prasībās būvkomersantu atbilstībai
Vispārējās prasības iekārtu piegādātāju atbilstībai
Tehnisko specifikāciju saraksts

 • Ja esošais pieslēgums "Sadales tīkla" elektrotīklam ir piemērots elektroenerģijas ražošanas iekārtu pievienošanai, esat saņēmis elektrostacijas pieslēgšanas tehniskās prasības, līgumu un pieslēguma maksas rēķinu, parakstiet līgumu ar drošu elektronisko parakstu un 30 dienu laikā nosūtiet "Sadales tīklam" uz e-pastu st@sadalestikls.lv
 • Apmaksājiet rēķinu un gaidiet "Sadales tīkla" parakstītu līgumu atpakaļ.

Ņemiet vērā!
Ja jūsu parakstītu līgumu un rēķina apmaksu norādītajā laikā nesaņemsim, elektrostacijas pieslēgšanas pieteikums tiks anulēts.
Elektrostaciju pieslēguma līguma vispārīgie noteikumi (jaunā redakcija, sākot ar 2024. gada 19. aprīli)

 • Gadījumos, kad uzsākta jauna pieslēguma ierīkošana vai esoša pieslēguma slodzes izmaiņas, 40 dienu laikā pēc būvprojekta izstrādes un saskaņošanas sagatavosim līgumu un rēķinu un nosūtīsim uz pieteikumā norādīto e-pastu.


 • Iepazīstieties ar līgumu, parakstiet to un 30 dienu laikā nosūtiet "Sadales tīklam" uz e-pastu st@sadalestikls.lv
 • Apmaksājiet rēķinu un gaidiet "Sadales tīkla" parakstītu līgumu atpakaļ.

Atcerieties!
Būvdarbi tiks uzsākti tikai pēc rēķina apmaksas. Ja jūsu parakstītu līgumu norādītajā laikā nesaņemsim, elektrostacijas pieslēgšanas pieteikums tiks anulēts.
Elektrostaciju pieslēguma līguma vispārīgie noteikumi (jaunā redakcija, sākot ar 2024. gada 19. aprīli)

 • Ja klients iemaksājis "Sadales tīkla" kontā sistēmas jaudas rezervēšanas maksu vai iesniedzis bankas garantiju, piecu darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas atgriezīsim jaudas rezervēšanas maksu vai atbrīvosim kredītiestādes garantiju.

Ņemiet vērā!
Ja klients maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu būs ieskaitījis "Sadales tīkla" kontā, no tās tiks segtas pieslēguma izmaksas saskaņā ar pieslēguma līgumu; atlikusī summa tiks atgriezta klientam uz kontu, no kura maksa tika ieskaitīta. Ja klients būs iesniedzis "Sadales tīklam" kredītiestādes izsniegtu garantiju, nosūtīsim pieslēgšanas izmaksu rēķinu.

 • Izvēlieties sertificētu būvspeciālistu un izbūvējiet elektrostaciju.
 • Pārbaudiet esošo vai arī ierīkojiet jaunu īpašuma iekšējo elektrotīklu līdz līgumā norādītajai "Sadales tīkla" piederības robežai.
 • Ja esat izbūvējis jaunu īpašuma iekšējo elektrotīklu, sagatavojiet to elektrības saņemšanai. Tad aizpildiet un parakstiet apliecinājumu par objekta gatavību sprieguma saņemšanai un nosūtiet to "Sadales tīklam". Vairāk par īpašuma sagatavošanu elektrības saņemšanai

Pievērsiet uzmanību!
Īpašuma iekšējais tīkls jums ir jāsakārto un elektrostacija jāizbūvē tehnisko prasību derīguma termiņa jeb 9 mēnešu laikā.
Lai pastiprinātu elektrostaciju uzstādīšanas un ekspluatācijas drošību, sākot ar 2023. gada 1. martu, elektrostacijas drīkst uzstādīt un pārbaudes dokumentus parakstīt tikai precizētajām prasībām atbilstošs būvspeciālists. Elektrostaciju pieteikumiem, kuri ir iesniegti līdz 2023. gada 1. martam, šī prasība ir rekomendējoša.

Sertifikācijas prasības elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādītājiem

 • Gadījumos, kad norisinās jauna pieslēguma ierīkošana vai esoša pieslēguma slodzes izmaiņas, būvuzņēmējs līgumā noteiktajā termiņā veiks plānotos būvdarbus, izbūvējot jaunu vai pārbūvējot "Sadales tīklam" piederošo pieslēguma daļu – no kopējā elektrotīkla līdz pieslēguma līgumā norādītajai "Sadales tīkla" piederības robežai.
 • Kad jaunais pieslēgums būs ierīkots vai slodzes izmaiņas veiktas un jūsu īpašuma iekšējie elektrotīkli sagatavoti sprieguma saņemšanai, divu darbdienu laikā no brīža, kad iesniegsiet apliecinājumu par objekta gatavību sprieguma saņemšanai, sazināsimies ar jums, lai vienotos par jums ērtāko laiku skaitītāja uzstādīšanai. Pieslēgsim skaitītāju un sāksim elektrības piegādi.
 • Sagatavosim un klientu portālā e-st.lv pievienosim sadales sistēmas pakalpojuma līgumu. Par līguma pievienošanu nosūtīsim ziņu uz jūsu e-pastu.
 • Iepazīsties ar līgumu. 
 • Ja vēl neesat izvēlējies elektroenerģijas tirgotāju, aicinām izdarīt savu izvēli. Elektroenerģijas tirgotāji

Pievērsiet uzmanību!
Ja nebūsiet izvēlējies elektroenerģijas tirgotāju norēķiniem par elektrību, kuru saņemsiet no kopējā elektrotīkla, elektroenerģija tiks nodrošināta pēdējās garantētās piegādes ietvaros.

 • Elektrostacijām ar sertificētu invertoru un ražošanas jaudu līdz 50 kW, piemēram, saules elektrostacijām, elektrostacijas pārbaudes mērījumi nav nepieciešami. Pieslēgšanas atļauju saņemsiet uzreiz pēc sadaļā "Pieslēgšanas atļauja" norādīto dokumentu iesniegšanas.

Ņemiet vērā!
Sertificētajam invertoram ir jāatbilst standarta LVS EN 50549-1:2019 vai LVS EN 50549-2:2019 prasībām. Atbilstība standartam ir norādīta invertora sertifikātā. Iegādājoties invertoru, lūdziet tirgotājam izsniegt arī invertora sertifikātu. 

 • Pārējos gadījumos, kad elektrostacija ir uzstādīta un gatava pārbaudei, iepazīstieties ar elektrostaciju pārbaudes programmām, sagatavojiet nepieciešamos dokumentus, parakstiet tos un iesniedziet "Sadales tīklam", aizpildot elektrostacijas pārbaudes pieteikumu tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv

Ņemiet vērā!
Pēc pieteikuma iesniegšanas informāciju par elektrostacijas pārbaudes kārtību un pieslēgšanas atļauju saņemsiet tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv

Elektrostacijas pārbaudes programmas un dokumenti
Elektrostacijas ekspluatācijas paziņošanas kārtība

 • Ne ilgāk kā 30 dienu laikā izvērtēsim iesniegtos dokumentus un vienosimies par jums ērtāko brīdi elektrostacijas apskatei nākamo divu nedēļu laikā.
 • Pārbaudīsim klātienē elektrostacijas izbūves atbilstību iesniegtajiem dokumentiem, saskaņosim elektrostacijas pārbaudes programmu un piecu darbdienu laikā izsniegsim atļauju elektrostacijas pieslēgšanai uz pārbaudes laiku.

Atcerieties!
Atļauja elektrostacijas pieslēgšanai uz pārbaudes laiku būs derīga divus mēnešus. Elektrostaciju drīkst pieslēgt un saražoto elektroenerģiju nodot kopējā elektrotīklā tikai pēc "Sadales tīkla" atļaujas saņemšanas!

Ņemiet vērā!
Ja lūgsim jums precizēt kādu dokumentu, tas ir jāizdara trīs darbdienu laikā, pretējā gadījumā pieteikums automātiski tiks anulēts.


 • Pieaiciniet akreditētas laboratorijas speciālistus un veiciet elektrostacijas pārbaudi atbilstoši ar "Sadales tīklu" saskaņotai programmai.
 • Pēc pārbaudes sagatavojiet nepieciešamos dokumentus, parakstiet tos un iesniedziet "Sadales tīklam".

Ņemiet vērā!
Elektrostacijas pārbaudes darbu izmaksas sedz klients.

Elektroenerģijas kvalitātes mērījumi

Atcerieties!
Ja plānojat saražoto elektrību nodot kopējā elektrotīklā, laikus noslēdziet līgumu ar jūsu izvēlētu elektroenerģijas tirgotāju. Norēķinu veidi elektrības ražotājiem

 • Lai iegūtu pieslēgšanas atļauju elektrostacijai ar sertificētu invertoru un ražošanas jaudu līdz 50 kW, piemēram, saules elektrostacijai, aizpildiet pieteikumu "Elektrostacijas pārbaude un atļaujas saņemšana" tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv un pievienojiet šādus dokumentus:
  1) invertoru un saules fotovoltu paneļu tehnisko datu lapu, visu invertoru sertifikātus un lietošanas instrukcijas;
  2) aizpildītu un ar drošu elektronisko parakstu būvspeciālista parakstītu invertora iestatījumu protokolu, norādot visu invertoru sērijas numurus. Paraugs
  3) invertora datu plāksnītes foto. Foto paraugs
  4) elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādītāja sertifikāts. Sertifikācijas prasības elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādītājiem

Ņemiet vērā!
Ja lūgsim precizēt kādu dokumentu, tas ir jāizdara trīs darbdienu laikā, pretējā gadījumā pieteikums automātiski tiks anulēts.  

 • Ne vēlāk kā 30 dienu laikā izvērtēsim par visa veida elektrostacijām iesniegtos dokumentus, sagatavosim atļauju elektrostacijas pieslēgšanai paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu un nosūtīsim to uz pakalpojuma pieteikumā norādīto e-pastu.

Atcerieties!
Ja plānojat saražoto elektrību nodot kopējā elektrotīklā un vēl neesat noslēdzis līgumu ar jūsu izvēlētu elektroenerģijas tirgotāju par elektrības iepirkšanu, noteikti izdariet to pēc atļaujas saņemšanas.

Norēķinu veidi elektrības ražotājiem

 • Kad "Sadales tīkla" atļauja elektrostacijas ieslēgšanai paralēlā darbā ar sadales sistēmas operatora elektrotīklu saņemta, sāciet ražot elektrību. Ja visu saražoto elektrību nav plānots uzreiz patērēt pašam, bet kaut daļu nodot kopējā elektrotīklā, pirms ražošanas uzsākšanas noslēdziet līgumu ar jūsu izvēlētu elektroenerģijas tirgotāju par elektrības pārdošanu.
 • Ja jūsu elektrostacijas ražošanas jauda ir lielāka par 1 MW un saražoto elektrību plānojat pārdot, pirms ražošanas uzsākšanas reģistrējieties Elektroenerģijas ražotāju reģistrā
 • Ja jūsu elektrostacijas ražošanas jauda ir 500 kW vai vairāk, trīs mēnešu laikā pēc atļaujas paralēlam darbam ar sadales sistēmu saņemšanas iesniedziet Būvniecības valsts kontroles birojā apliecinājumu un saņemtās atļaujas kopiju.  

NODERĪGI

Lai klienti varētu uzstādīt elektrostacijas jeb elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu, kas lielāka par 11,1 kW, izmantot saražoto enerģiju tūlītējam pašpatēriņam un lietot no kopējā elektrotīkla saņemtu elektrību (importa jaudu) arī reģionos, kur "Sadales tīkla" infrastruktūras tehniskie parametri nespēj uzņemt kopējā tīklā gana daudz jaunas ražošanas jaudas, piedāvājam iespēju pieslēgt elektroenerģijas ražošanas iekārtas paralēlā darbā ar "Sadales tīkla" sistēmu, ierobežojot eksporta jaudu. Atkarībā no jaudas pieejamības pieslēguma punktā, klientam var tikt piedāvāts elektrostacijas pieslēgums ar daļēju vai pilnīgu eksporta jaudas ierobežojumu (0 kW). Izvēloties šādu pieslēgumu, klients varēs ietaupīt maksu par esošā elektrotīkla pārbūvi un ātrāk uzsākt elektroenerģijas ražošanu tūlītējam pašpatēriņam.


Importa jauda – elektriskā jauda, kuru klients saņem no sadales sistēmas operatora elektrotīkla un patērē savā īpašumā.


Eksporta jauda – elektriskā jauda, kuru klients saražo savā īpašumā un nodod sadales sistēmas operatora elektrotīklā.


Eksporta jauda ir jaudas plūsma no klienta elektrotīkla uz "Sadales tīkla" elektrotīklu. Eksporta jaudas ierobežojums tiek noteikts "Sadales tīkla" izsniegtajās ražošanas iekārtu pieslēgšanas tehniskajās prasībās un vēlāk arī atļaujā pieslēgt iekārtu paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" sistēmu.


IEROBEŽOTA EKSPORTA JAUDA – ŠOBRĪD TIKAI ELEKTROSTACIJU PIESLĒGUMIEM

Ja "Sadales tīkla" izsniegtajās tehniskajās prasībās un atļaujā pieslēgt elektrostaciju paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" sistēmu ir norādīts, ka eksporta jauda ir mazāka par elektrostacijas ražošanas jaudu, klients kopējā elektrotīklā drīkst nodot tikai atbilstošu daļu saražotās enerģijas. Ja savukārt pieļaujamā eksporta jauda ir 0 kW, tas nozīmē, ka klients drīkst izmantot saražoto enerģiju tikai tūlītējam pašpatēriņam un nedrīkst to nodot kopējā elektrotīklā.  

Pieslēgums "Sadales tīkla" elektrotīklam ar ierobežotu eksporta jaudu ir šobrīd pieejams elektrostaciju jeb tādu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ierīkošanai, kuru jauda pārsniedz 11,1 kW.  Šāds pieslēguma risinājums tiek piedāvāts, ja

 • esošā elektrotīkla vai 110 kV transformatora tehnisko parametru dēļ pieslēguma vietā ir eksporta jaudas ierobežojumi;
 • klienta uzstādīto elektroenerģijas ražošanas iekārtu jauda ir mazāka vai vienāda ar elektroenerģijas pieslēguma maksimālo atļauto patēriņa slodzi.

Izvēloties elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgumu ar ierobežotu eksporta jaudu, klients var īsā laikā uzsākt elektroenerģijas ražošanu tūlītējam pašpatēriņam.


KĀ IERĪKOT KLIENTA ELEKTROTĪKLĀ EKSPORTA JAUDAS IEROBEŽOJUMU

Lai ierobežotu eksporta jaudu, klientam sava elektrotīkla galvenajā sadalnē jāuzstāda papildu elektroenerģijas skaitītājs (smart meter), kas nosaka starpību starp īpašumā saražoto un patērēto elektroenerģiju (skaitītāja uzstādīšana un konfigurācija jāveic ražošanas iekārtas uzstādītājam). Šim skaitītājam ir jāveido saikne ar elektroenerģijas ražošanas iekārtu, piemēram, invertoru, lai nodotu momentānos datus, uz kuru pamata invertors kontrolē elektroenerģijas ražošanas jaudu, neļaujot tai pārsniegt atļauto eksporta jaudu.

Piemēram, ja eksporta jauda ir ierobežota līdz 0 kW, brīžos, kad elektroenerģijas ražošanas iekārtas ražos vairāk nekā tajā pašā laikā īpašumā tiks patērēts, skaitītājs nosūtīs datus invertoram un tas automātiski samazinās elektroenerģijas ražošanas jaudu atbilstoši patēriņam. Kad patēriņš pieaugs vai elektrostacijas ražošanas jauda kļūs mazāka par aktuālo īpašuma patēriņu, piemēram, mazinoties saules intensitātei, invertors elektroenerģijas ražošanas ierobežojumu atcels.

 1. Elektroenerģijas ražošanas iekārtas saražo 200 kW.
 2. Tūlītējā pašpatēriņā izmantotas 50 kW.
 3. Saražotās jaudas pārpalikums ir 150 kW, kas varētu nonākt kopējā elektrotīklā.
 4. Skaitītāja iestatījumos noteikts eksporta jaudas ierobežojums 0 kW.
 5. Informācija par 150 kW pārpalikumu nosūtīta invertoram.
 6. Invertors samazina ražošanas jaudu par 150 kW.


EKSPORTA JAUDAS IEROBEŽOJUMA KONTROLE

Eksporta jaudas ierobežojuma izpildi uzrauga sadales sistēmas operators. Gan importēto jeb no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņemto, gan eksportēto jeb kopējā tīklā nodoto elektroenerģiju uzskaita "Sadales tīkla" viedais elektroenerģijas skaitītājs, kas uzstādīts uz piederības robežas starp "Sadales tīkla" un klienta elektrotīklu. "Sadales tīkls" attālināti saņem viedo elektroenerģijas skaitītāju datus, to starpā arī paziņojumus, ja tiek pārkāpts "Sadales tīkla" atļaujā noteiktās eksporta jaudas ierobežojums.

Noteikto eksporta jaudas ierobežojumu neievērošana ir nopietns elektroenerģijas ražotāja pārkāpums, kas apdraud energoapgādes kvalitāti, citu klientu un viņiem piederošo elektroiekārtu drošību. Lūdzu, ņemiet vērā! – Eksporta jaudas ierobežojumu pārkāpumu situācijā "Sadales tīkls" drīkst atslēgt jūsu elektrostaciju no paralēlā darba režīma ar "Sadales tīkla" elektrotīklu vai pat pilnībā pārtraukt jūsu īpašuma elektroapgādi.

Lai veicinātu elektrostaciju pieslēgumu projektu ātrāku īstenošanu, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, spēkā stājas noteikumi par maksas piemērošanu sistēmas jaudas rezervēšanai, kas paredzēta elektrostaciju (ar maksimālo pieļaujamo eksporta jaudu lielāku par 50 kW) pieslēgšanai vai jaudas palielināšanai.
Izmaiņas īstenotas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumā ietvertajiem nosacījumiem un grozījumiem SPRK padomes lēmumā Nr. 1/5 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem"

Sistēmas jaudas rezervēšanas maksas aprēķins un piemērošanas nosacījumi

Uzstādītā elektroenerģijas ražošanas jauda
Elektroenerģijas ražošanas moduļu tips*
Pieslēguma vieta "Sadales tīkla" elektrotīklā
No 11,2kW līdz 499,99 kWA tips0,4 kV elektrotīkls jeb zemspriegums
No 500 kW līdz 4999 kWB tips6 kV, 10kV, 20 kV elektrolīnija jeb vidspriegums
No 5 MW līdz 14,999 MWC tips6 kV, 10 kV, 20 kV kopnes 110 kV apakšstacijā jeb vidspriegums


* Atbilstoši "Tīkla kodeksam elektroenerģijas nozarē"

Ja elektrostacijas pieslēgšanai / ražošanas jaudas palielināšanai ir nepieciešami pieslēguma izbūves darbi, tos var veikt klienta vai konkursa kārtībā "Sadales tīkla" izvēlēts būvuzņēmējs, kuram ir tiesības strādāt "Sadales tīkla" elektroietaisēs.  

Vispārējās būvkomersanta atbilstības prasības

Pieslēguma izbūvei "Sadales tīkls" piegādā šādus materiālus:

 • elektrostacijām, kuras tiek pieslēgtas zemspriegumā (lielākoties ar ražošanas jaudu no 11,2 kW līdz 499,999 kW) – pirmās klases elektromateriālus un iekārtas (koka stabi, transformatori, spēka kabeļi, izolēti / pārklāti vadi, VS kabeļu aksesuāri, standarta KTA, VS slēgiekārtas, jaudas slēdži, VS pārsprieguma novadītāji, VS mērmaiņi, zemsprieguma sadalnes);
 • elektrostacijām, kuras tiek pieslēgtas vidspriegumā (lielākoties ar ražošanas jaudu, sākot no 500 kW) – koka stabus.  

Pārējo nepieciešamo materiālu piegade ir jānodrošina būvuzņēmējam. 

Pieslēguma ierīkošanai paredzētajiem elektromateriāliem ir jāatbilst "Sadales tīkla" izvirzītajām tehniskajām prasībām un jābūt iekļautiem "Sadales tīkla" materiālu reģistrā . Ja vēlaties izmantot cita veida materiālus,  iesniedziet pilnībā aizpildītas "Sadales tīkla" definētās attiecīgo elektromateriālu un iekārtu tehniskās specifikācijas, pievienojot visus tehniskajās specifikācijās norādītos dokumentus.

Ja pieslēguma izbūvi un materiālu piegādi nodrošina klienta izvēlēts būvuzņēmējs, pēc projekta izstrādes vai tehniskā risinājuma saskaņošanas ar "Sadales tīklu", klientam / būvuzņēmējam ir jānosūta būvuzņēmēja elektromateriālu piedāvājums uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv

 "Sadales tīkls" izvērtēs elektromateriālu atbilstību un cenu, un organizēs būvdarbu līguma slēgšanu ar klienta izvēlēto būvuzņēmēju.Būvdarbi
2023. gada vidējās izbūves izmaksas pieslēgumam vidspriegumā
Komutācijas punkta ar uzskaiti ierīkošana~ 95 000 EUR
Jaunas pievienojuma vietas ierīkošana, 110 / (6 -20) kV apakšstacijā elektrostacijām ar ražošanas jaudu virs 5 MWsākot no ~ 55 000 EUR
(katrai apakšstacijai var atšķirties)
Brīvgaisa jaudas slēdzis ar televadību un vidēja sprieguma uzskaiti
~ 41 000 EUR


Sadales sistēmas būvdarbu vidējās faktiskās izmaksas

Publicējam elektrostaciju pieslēgšanas procesa "Sadales tīkla" darbību izpildes termiņu pārskatu. Norādītie vidējie termiņi ir indikatīvi un var mainīties atkarībā no elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu skaita un "Sadales tīkla" darbinieku noslodzes.

Elektrostacijas pieslēgšanas procesa posms
"Sadales tīkla" darbības
Vidējais faktiskais izpildes laiks
1. PieteikumsKlienta iesniegta pieteikuma reģistrēšana, izskatīšana.2 darbdienas
2. Tehniskās prasības, projektēšana, būvuzņēmēju atlaseTehnisko prasību sagatavošana.14 darbdienas
Iepirkuma organizēšana.
22 darbdienas
3. Pieslēguma līgums un maksājumiPieslēguma līguma un rēķina sagatavošana.8 darbdienas
4. Pieslēguma ierīkošana un elektrostacijas uzstādīšanaPieslēguma izbūve.4 mēneši
6. Elektrostacijas pārbaude un pieslēgšanas atļaujas saņemšana*Pirms elektrostacijas pārbaudes iesniegto dokumentu izskatīšana, vienošanās par apskati dabā.15 darbdienas
Elektrostacijas apskate dabā.10 darbdienas no dokumentu izskatīšanas
Elektrostacijas pārbaudes veikšanai nepieciešamās atļaujas izsniegšana pēc apskates dabā.5 darbdienas
Pēc elektrostacijas pārbaudes iesniegto dokumentu izskatīšana, atļaujas izsniegšana.15 darbdienas

 * Termiņi tiek ievēroti, ja klients ir iesniedzis korekti noformētus nepieciešamos dokumentus un elektrostacija ir izbūvēta atbilstoši prasībām.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Elektrostacijas ar ražošanas jaudu, sākot ar 11,2 kW, drīkst uzstādīt gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi, kas izvēlas ražot elektrību no atjaunojamiem energoresursiem, vienlaikus samazinot no elektrotīkla saņemtās enerģijas apjomu un kopējās izmaksas par patērēto elektrību.

Elektrostacijas uzstādīšana un invertora ieregulēšana jāveic sertificētam būvspeciālistam. Apliecības par elektrodrošības grupu netiek uzskatītas par sertifikātu, kas ļauj veikt elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas darbus.

Pievērsiet uzmanību!
Lai pastiprinātu elektrostaciju uzstādīšanas un ekspluatācijas drošību, precizētas sertifikācijas prasības būvspeciālistiem, kas uzstāda elektroenerģijas ražošanas iekārtas. Elektrostaciju pieslēgšanas / jaudas izmaiņu pieteikumiem, kas tiks iesniegti, sākot ar 2023. gada 1. jūliju, elektrostacijas pārbaudes dokumentus drīkst parakstīt tikai precizētajām prasībām atbilstošs būvspeciālists; elektrostaciju pieslēgumiem, kuru pieteikumi iesniegti agrāk, šīs prasības ir rekomendējošas.

Sertifikācijas prasības elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādītājiem

Elektrostacijas pieslēgums atšķirībā no jauna elektrības pieslēguma ir aprīkots ar papildu elektrotīkla aizsardzības ierīcēm. Gatavojot tehniskās prasības elektrostacijas pieslēgumam, tiek izvērtēta ražošanas jaudas iespējamā ietekme uz kopējā elektrotīkla darbību. Pēc elektrostacijas izbūves tiek veikta elektrostacijas un elektrotīkla darbības pārbaude – sprieguma kvalitātes mērījumi elektrostacijas pieslēguma vietā un citas tehnoloģiskās pārbaudes. Tikai pēc sekmīgas pārbaužu īstenošanas "Sadales tīkls" izsniedz atļauju elektrostacijas pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmas operatora elektrotīklu.

Invertora tipa elektrostacijā saražotās elektroenerģijas pārveidošanai tiek izmantots invertors jeb iekārta, kas pārveido saražoto līdzstrāvu ikdienas lietošanai nepieciešamajā maiņstrāvā. Invertoru visbiežāk izmanto saules elektrostacijām, var izmantot arī vēja elektrostacijām. 

Elektrostacijā, kas pieslēgta pie zemsprieguma (0,4 kV) elektrotīkla, uzstādītam invertoram jāatbilst standarta LVS EN 50549-1:2019 prasībām, savukārt elektrostacijā, kas pieslēgta pie vidsprieguma (6-20 kV) elektrotīkla, uzstādītam invertoram jāatbilst standarta LVS EN 50549-2:2019 prasībām. Atbilstība standartam tiek norādīta invertora sertifikātā, tāpēc iegādājoties invertoru laikus lūdziet tirgotāju izsniegt arī invertora sertifikātu.

Būvniecības valsts kontroles biroja (iepriekš – Klimata un enerģētikas ministrijas, Ekonomikas ministrijas) atļauja elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai, atjaunošanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai ir nepieciešama, ja paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu vēlaties pieslēgt elektrostaciju ar kopējo ražošanas jaudu 500 kW vai vairāk.

Ja jums ir spēkā esoša Klimata un enerģētikas ministrijas vai Ekonomikas ministrijas atļauja, tā nav jāmaina, jo ir līdzvērtīga Būvniecības valsts kontroles biroja izsniegtajām atļaujām.

Būvniecības valsts kontroles biroja (iepriekš – Klimata un enerģētikas ministrijas, Ekonomikas ministrijas) atļauja

Atcerieties! 
Ja jums jau ir elektrostacija, kurai vēlaties palielināt ražošanas jaudu vai mainīt, papildināt ražošanas veidu (t.sk. saules elektrostacijai pievienot akumulatoru) un kopējā ražošanas jauda plānota 500 kW vai vairāk, vispirms nepieciešams saņemt Būvniecības valsts kontroles biroja atļauju.


Ieskatieties brīvās jaudas kartē un pārliecinieties par elektroenerģijas ražošanai pieejamās jaudas apjomu izvēlētajai elektrostacijas atrašanās vietai tuvākajā apakšstacijā.

Nē, pirms iekārtas pieslēgšanas pastāvīgam darbam noteikti jāsaņem "Sadales tīkla" atļauja. Līdz tam elektroenerģiju ražojošās iekārtas drīkst ieslēgt tikai īslaicīgi, lai veiktu iekārtas ieregulēšanu un pārbaudes. Bez atļaujas pieslēgta ražošanas iekārta var radīt bojājumu riskus jūsu un kaimiņu elektroietaisēm un dzīvībai bīstamas situācijas ikvienam, kas veic darbus elektrotīklā.

Ja klienta izvēlētā sadales sistēmas operatora elektrotīkls ir pieslēgts pie "Sadales tīkla" kopējā elektrotīkla, šim sistēmas operatoram pirms elektrostacijas pieslēgšanas tehnisko prasību izsniegšanas tās jāsaskaņo ar "Sadales tīklu".*

Saskaņojumu var saņemt, sūtot tehniskās prasības uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv

 Izskatīsim tehniskās iespējas un sniegsim rakstveida saskaņojumu.

Ņemiet vērā!
Pēc elektrostacijas uzstādīšanas sistēmas operatoram ir jāinformē "Sadales tīklu" par klientam izsniegto atļauju pieslēgties paralēlam darbam ar šī sistēmas operatora elektrotīklu, nosūtot atļaujas kopiju uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv

 Ja sistēmas operatoram ir vairāki pieslēgumi "Sadales tīkla" elektrotīklam (vairāki mērījumu punkti / skaitītāji), noteikti jānorāda, kuram "Sadales tīkla" mērījumu punktam / skaitītājam klienta elektrostacija pieslēgta.


* Saskaņā ar SPRK lēmuma Nr. 1/5 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem" 10. punktu. 

Saskaņā ar vispārējām tehniskajām prasībām elektrostacijas pieslēgšanai elektrostacijām ar ražošanas moduļu jaudas robežvērtībām no 0,5 MW līdz 14,99 MW ir jābūt izveidotam savienojumam starp ražošanas moduli un "Sadales tīkla" dispečervadības sistēmu (SCADA), savienojumam ir jāatbilst iepriekš izsniegtajām tehniskajām prasībām.

Kad elektrostacija ir uzstādīta un gatava pieslēgšanai "Sadales tīkla" dispečervadības sistēmai (SCADA), sagatavojiet elektrostaciju pārbaudes uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un apliecinājumu par objekta gatavību sprieguma saņemšanai, parakstiet dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un aizpildiet pieteikumu "Elektrostacijas pārbaude un pieslēgšanas atļauja" tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv. Vidēji 10 darbdienu laikā izskatīsim dokumentus un sazināsimies ar jums par plānoto sprieguma padošanas laiku un datumu, kā arī par elektrostacijas pieslēgšanu "Sadales tīkla" dispečervadības sistēmai (SCADA). 

Nē, lai pievienotu elektrostaciju paralēlam darbam ar sadales sistēmas operatora elektrotīklu, nepieciešama pieslēguma vieta jeb pieslēgums kopējam elektrotīklam. Pie "Sadales tīkla" elektrotīkla var pieslēgt elektrostacijas ar jaudu līdz 14,999 MW. Ja elektrostacijas ražošanas jauda ir lielāka, aicinām vērsties pie pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls"

Sadales operatoru licenču darbības zonas

Lai pieslēgtu elektrostaciju paralēlam darbam ar sadales sistēmu, nepieciešams trīs fāžu elektrības pieslēgums. Ampēru skaits ir atkarīgs no tā, cik jaudīgu elektrostaciju vēlaties uzstādīt un pieslēgt. Ja īpašumā atbilstoša pieslēguma nav, iesniedzot elektrostacijas pieteikumu klientu portālā e-st.lv, kopā ar elektrostacijas pieslēgšanas tehniskajām prasībām saņemsiet arī nosacījumus atbilstoša pieslēguma izbūvei.

Būvdarbu izmaksu sadalījums lielas jaudas pieslēgumiem

Nē, invertora tipa elektrostacijai, piemēram, saules elektrostacijai, drīkst uzstādīt tikai trīs fāžu invertorus, jo, atslēdzoties vienas fāzes invertoram, elektrotīklā veidosies sprieguma nesimetrija un sprieguma kvalitāte būs neatbilstoša prasībām, t.i. atšķirsies spriegums fāzēs.

Elektroenerģijas kvalitātes mērījumi pieslēguma vietā jāveic, lai pārliecinātos, ka uzstādītā elektrostacija atbilst noteiktajiem standartiem un ražošanas iekārta tās darbības laikā nepazeminās elektroenerģijas kvalitāti "Sadales tīkla" elektrotīklos un citu klientu elektroietaisēs. Elektroenerģijas kvalitātes mērījumi pieslēguma vietā tiek veikti atbilstoši "Tīkla kodeksam elektroenerģijas nozarē" (prasības pieejamas 4. pielikumā).

Elektroenerģijas kvalitātes mērījumi

Nē, elektrostacijām ar sertificētu invertoru un ražošanas jaudu ne lielāku par 50 kW pārbaude un elektroenerģijas kvalitātes mērījumi nav nepieciešami. Atļauja pieslēgties paralēlā darbā ar "Sadales tīkla" elektrotīklu tiek izsniegta pēc dokumentu iesniegšanas tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv

Ņemiet vērā!
Elektrostacijai drīkst uzstādīt tikai tādu invertoru, kas atbilst standarta LVS EN 50549-1:2019 vai LVS EN 50549-2:2019 prasībām. Ja uzstādītais invertors neatbildīs standarta prasībām, atļauja pieslēgties paralēlā darbā ar "Sadales tīkla" elektrotīklu netiks izsniegta.

Lai pieslēgtu elektrostaciju, kurā tiek izmantots cits elektroenerģijas ražošanas veids vai ražošanas jauda ir lielāka par 50 kW, ir jāveic pilna elektrostacijas pārbaude un elektroenerģijas kvalitātes mērījumi.

Elektrostacijas ekspluatācijas paziņošanas kārtība

Jaudas pieejamība ir atkarīga ne tikai no paša sadales transformatora jaudas, bet arī no konkrētā zemsprieguma un vidsprieguma tīkla garuma, tādēļ tās nevar iekļaut kopējā brīvās jaudas kartē. 

Lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību un kvalitatīvu elektroapgādi uzņēmumiem, kuriem nepārtraukta elekrības piegāde ir sevišķi nozīmīga, "Sadales tīkls" piedāvā noslēgt savstarpējo attiecību nolikumu. Nolikums paredz, ka "Sadales tīkls" nodrošinās uzņēmuma elektroapgādes uzraudzību 24/7, kā arī individuāli brīdinās par iespējāmiem notikumiem elektrotīklā. Nolikumā paredzēts, ka uzņēmums, savukārt, nodrošinās kvalificētu elektroapgādes personālu, kas veiks regulāras elektroietaišu pārbaudes, kā arī informēs "Sadales tīklu". Savstarpējo attiecību nolikumu "Sadales tīkls" piedāvā noslēgt elektrostaciju valdītājiem, ja ražošanas iekārtu jauda pārsniedz 500 kW, valstiski nozīmīgiem uzņēmumiem, piemēram, slimnīcām, atsevišķos gadījumos citiem uzņēmumiem, ja to darbība var ietekmēt elektroapgādi konkrētā teritorijā.

Lai noslēgtu savstarpējo attiecību nolikumu, aizpildiet  iesnieguma formu, parakstiet ar drošu elektronisko parakstu un kopā ar elektrostacijas pārbaudes dokumentiem iesniedziet to tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv (ja elektrostacijas pārbaude netiek veikta, sūtiet uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv

).

Ja laika apstākļu dēļ, piemēram, rudens un ziemas periodā elektrostacijas pārbaudes laikā neizdodas sasniegt nepieciešamo ražošanas jaudu un pārbaudes atļaujas derīguma termiņš tuvojas beigām, dodieties uz tehniskās informācijas portālu saskano.sadalestikls.lv, iesniedziet lūgumu pagarināt pārbaudes termiņu un saņemiet atļaujas pagarinājumu vēl uz diviem mēnešiem.

Jā, lai atteiktos no pieteikuma, iesniedziet klientu portālā e-st.lv vai sūtiet uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv

 ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu

Aizpildiet un iesniedziet pieteikumu klientu portālā e-st.lv


Jā, lai pieteiktu ražošanas jaudas samazināšanu, sūtiet ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv

Izskatīsim jūsu pieteikumu un nosūtīsim jaunas tehniskās prasības un vienošanos par pieslēguma procesa īstenošanu. Parakstiet vienošanos ar drošu elektronisko parakstu un sūtiet uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv

Ņemiet vērā!
Ja nesaņemsim parakstītu vienošanos 60 dienu laikā, jūs elektrostacijas pieslēguma pieteikums tiks anulēts.

Jā, ja vēlaties pagarināt tehnisko prasību derīguma termiņu, iesniedziet ar drošu elektronisko parakstu parakstītu brīvas formas iesniegumu, sūtot uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv

 Iesniegumā norādiet būvprojekta izstrādāšanas kavējuma iemeslu un pagarināšanas nepieciešamības pamatojumu. Ņemiet vērā, ka "Sadales tīklam" ir tiesības lūgt iesniegt papildu informāciju / dokumentus, kas apliecina, piemēram, to, ka ir noslēgts līgums ar elektroietaišu projektētāju (būvprojekta izstrādātāju) par būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu sagatavošanu un notiek būvprojekta izstrāde.

Izskatīsim pieteikumu un nosūtīsim jaunas tehniskās prasības un vienošanos par pieslēguma procesa īstenošanu. Parakstiet vienošanos ar drošu elektronisko parakstu un sūtiet uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv

Ņemiet vērā!
Ja 60 dienu laikā nesaņemsim parakstītu vienošanos, jūsu elektrostacijas pieslēguma pieteikums tiks anulēts. Tehnisko prasību termiņu varat pagarināt uz laiku līdz 9 mēnešiem, ja kopējais tehnisko prasību derīguma termiņš (ieskaitot pieprasīto pagarinājumu) nepārsniedz 3 gadus.

Ja īpašumā ir uzstādīta elektrostacija, kas pieslēgta paralēlā darbā ar "Sadales tīkla" elektrotīklu, ikmēneša maksājums par sadales sistēmas operatora pakalpojumiem sastāv no trim komponentēm:

 1. Tarifa fiksētā daļa – maksa par jaudas uzturēšanu, EUR/mēnesī. Maksa ir atkarīga no pamatpieslēguma tehniskajiem parametriem: fāžu skaita, ievadaizsardzības aparāta strāvas lieluma (A) / maksimālās atļautās slodzes elektrības piegādei no "Sadales tīkla" elektrotīkla.
 2. Tarifa mainīgā daļa – maksa par elektrības piegādi, EUR/kWh. Noteikta maksa par katru no "Sadales tīkla" elektrotīkla piegādāto kilovatstundu (kWh). Ja īpašuma patēriņam pietiek ar pašu saražoto elektrību un no kopējā tīkla elektrību neizmantojat, mainīgā daļa ir 0,00 EUR.
 3. Ražotāja tarifs "R-1" – maksa par ražošanas jaudu, EUR/kW/mēnesī. Maksa tiek piemērota tikai gadījumos, ja elektrostacijas ražošanas jauda, ko drīkst nodot kopējā tīklā (maksimāli pieļaujamā eksporta jauda) ir lielāka par patēriņa jaudu, ko nosaka maksimālās atļautās slodzes elektrības piegādei no "Sadales tīkla" elektrotīkla. Maksa tiek aprēķināta par starpību starp abām vērtībām atbilstoši šai formulai:

 1. Maksimāli pieļaujamā eksporta jauda (KW) – norādīta "Sadales tīkla" izsniegtajā elektrostacijas pieslēgšanas atļaujā. Vairākumā gadījumu sakrīt ar ražošanas jaudu.
 2. Atļautā pašpatēriņa slodze (kW; 0,4 kV  tīkla pieslēgumiem – IAA strāvas lielums, kas pārrēķināts uz jaudu (kW)) – norādīta klientu portālā e-st.lv
 3. 0,1445 EUR – maksa par vienu uzstādītās jaudas kilovatu, ko viena mēneša laikā drīkst nodot "Sadales tīkla" elektrotīklā.

Ņemiet vērā!

 • Ja ražošanas jauda, ko drīkst nodot tīklā, nepārsniedz patēriņa jaudu, elektroenerģijas ražotājam jaudas maksa nav jāmaksā.
 • Elektroenerģijas ražotāja tarifs "R-1" tiek piemērots elektroenerģijas komercražotājiem jeb uzņēmumiem, kuri ražo elektrību pārdošanai; to nepiemēro mikroģenerācijai jeb pieslēgumiem ar atļauto ražošanas jaudu līdz 11,1 kW.

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi

Jā, maksimālo atļauto slodzi drīkst mainīt, taču, saglabājot elektroenerģijas ražošanas sistēmas darbībai nepieciešamo pieslēguma fāžu skaitu un ražošanas jaudai atbilstošu pieslēguma slodzi. Piemēram, lai trīs fāžu invertors korekti darbotos, nepieciešams arī trīs fāžu pieslēgums.