Elektrostacijas pieslēgšana

Lai ražotu elektrību mājoklim, uzņēmumam vai arī ar mērķi saražoto enerģiju pārdot, jums ir iespēja uzstādīt un paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu pieslēgt elektrostaciju jeb elektroenerģijas ražošanas iekārtu sistēmu ar kopējo ražošanas jaudu, kas pārsniedz 11,1 kW trīs fāžu slēgumā (nominālā strāva lielāka par 16 A). 

Ražošanas iekārtas, kuru jauda ir mazāka par 11,1 kW, tiek dēvētas par mikroģeneratoriem. Mikroģeneratora pieslēgšana 

Lai pieslēgtu kopējam elektrotīklam elektrostaciju ar ražošanas jaudu, kas lielāka par 14,999 MW, aicinām vērsties pie pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls"

SVARĪGI PRIEKŠDARBI

Aicinām ieskatīties brīvās jaudas kartē un pārliecināties, ka izvēlētajā teritorijā ir pieejama jūsu elektrostacijai nepieciešamā jauda. Lai uzzinātu brīvās jaudas apjomu, meklējiet kartē plānotajai elektrostacijas atrašanās vietai tuvāko apakšstaciju. Ja šobrīd konkrētajā apakšstacijā brīvas jaudas nav, piesakiet elektrostacijas pieslēgšanu un iestājieties jaudas rezervāciju rindā. Elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rinda

Laikus noskaidrojiet vietējās pašvaldības apbūves prasības, kas var ietekmēt elektrostacijas uzstādīšanas iespējas noteiktā teritorijā.

Izpētiet Ekonomikas ministrijas prasības  ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai un saņemiet atļauju elektrostacijas uzstādīšanai

Ņemiet vērā! 
Elektrostacijas pieslēgšanas pieteikumu pieņemsim tikai tad, ja kopā ar to iesniegsiet arī Ekonomikas ministrijas atļauju.

ELEKTROSTACIJAS PIESLĒGŠANA

Aicinām elektrostacijas pieslēgšanas dokumentus "Sadales tīklam" iesniegt elektroniski.

Līgums un vienošanās
Parakstiet dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un sūtiet uz e-pastu st@sadalestikls.lv

Citi dokumenti
Parakstiet dokumentus ar drošu elektronisko parakstu vai arī papīra formātā. Tad dodieties uz klientu portāla e-st.lv sadaļu Pieteikt pakalpojumu / Citi pakalpojumi / Brīvas formas iesniegums. Atveriet jaunu iesniegumu, teksta laukā ierakstiet "Pielikumi elektrostacijas pieslēgšanai / ražošanas jaudas izmaiņām". Pievienojiet parakstītos dokumentus. Papildus iesniegt dokumenta oriģinālu nav nepieciešams.

Ja jums nav iespējas iesniegt dokumentus elektroniski, parakstiet un nosūtiet tos papīra formātā uz pasta adresi: AS "Sadales tīkls", Šmerļa iela 1, LV-1160, Rīga.

Atcerieties! 
Parakstīta vienošanās papīra formātā jāiesniedz trīs eksemplāros, savukārt līgums divos eksemplāros.

 • Aizpildiet pakalpojuma pieteikumu. Pievienojiet pieteikumā norādītos dokumentus un nosūtiet "Sadales tīklam". Atcerieties pieteikumā atzīmēt gan elektroenerģijas ražošanai vajadzīgo pieslēguma jaudu, gan arī atļauto patēriņa slodzi jeb slodzi, kas nepieciešama patēriņam, brīžos, kad elektrostacija enerģiju neražos.
 • Kopā ar pieteikumu noteikti jāiesniedz šāda informācija:
  - Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai kopija;
  - informācija par plānoto elektrostacijas novietojumu, piemēram, kartē vai zemes robežu plānā iezīmēta vieta nekustamajā īpašumā.
 • Vēlamā elektrostacijas principiālā pieslēguma shēma jāiesniedz, ja plānojat
  - sadalīt elektroenerģijas ražošanas jaudu starp vairākiem pieslēgumiem;
  - uzstādīt dažādu tipu elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas, piemēram, saules un vēja elektrostacijas vienā objektā.
 • Atsevišķos gadījumos kopā ar pieteikumu var būt jāiesniedz arī citi dokumenti, piemēram, pilnvara, ja rīkojaties uzņēmuma vārdā, ja nekustamais īpašums nepieder jums vai arī pieder vairākām personām.

Atcerieties!
Elektrostaciju nevar pieslēgt "Sadales tīkla" elektrotīklam, ja nav pastāvīga elektrības pieslēguma.

Elektrostacijas pieslēgšanas pieteikuma paraugs

 • Ja esošais pieslēgums "Sadales tīkla" elektrotīklam būs piemērots elektrostacijas pievienošanai, 30 dienu laikā bez maksas sagatavosim un nosūtīsim uz pieteikumā norādīto e-pastu elektrostacijas pieslēgšanas tehniskās prasības un līgumu. Vispārējās tehniskās prasības elektrostacijas pieslēgšanai
 • Gadījumos, kad elektrostacijas pieslēgšanai būs nepieciešama jauna pieslēguma ierīkošana vai esoša pieslēguma slodzes izmaiņas, 60 dienu laikā bez maksas sagatavosim un nosūtīsim uz pieteikumā norādīto e-pastu vienotas jauna pieslēguma ierīkošanas vai esoša pieslēguma slodzes izmaiņu un elektrostacijas pieslēgšanas tehniskās prasības, aptuvenu elektrostacijas pieslēguma ierīkošanas izmaksu aprēķinu un vienošanos par pakalpojuma nosacījumiem.

Pievērsiet uzmanību!
Tehnisko prasību derīguma termiņš ir deviņi mēneši.

 • Ja elektrostacijas pieslēgšanai ir nepieciešama jauna pieslēguma ierīkošana vai esoša pieslēguma slodzes izmaiņas, pēc tehnisko noteikumu saņemšanas izvēlieties elektrotīklu projektētāju
 • Papildiniet iepriekš e-pastā saņemto vienošanos ar "Sadales tīklu", norādot informāciju par projektētāju, parakstiet to un ne vēlāk kā 60 dienu laikā nosūtiet "Sadales tīklam". Ja jūsu parakstītu vienošanos norādītajā laikā nesaņemsim, elektrostacijas pieslēgšanas pieteikums tiks anulēts.

Pievērsiet uzmanību!
Maksa par būvprojekta izstrādi nav iekļauta "Sadales tīkla" aptuveno pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas izmaksu aprēķinā!


 • Kad būsim saņēmuši no jums vienošanos, parakstīsim to un nosūtīsim atpakaļ, kā arī Būvniecības informācijas sistēmā izveidosim būvniecības ieceri un pilnvaru jūsu norādītajam projektētājam, pie kura turpmāk varēsiet vērsties, lai sekotu līdzi projekta saskaņošanas virzībai.
 • Viena mēneša laikā pēc vienošanās par pakalpojuma nosacījumiem parakstīšanas nosūtiet "Sadales tīklam" būvprojekta izstrādes laika grafiku
 • Jūsu izvēlētais projektētājs sagatavos būvprojektu un pievienos to būvniecības lietai Būvniecības informācijas sistēmā. Kad būvvalde būs projektu apstiprinājusi, iesniedziet to "Sadales tīklam" (oriģinālu un vienu tā kopiju papīra formā, kā arī ierakstu CD vai USB zibatmiņā).


 • Vidēji 30 dienu laikā izvēlēsimies būvuzņēmēju ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Ja vēlaties ieteikt konkursam jūsu izvēlētu uzņēmēju, kuram ir tiesības strādāt ar "Sadales tīkla" elektroietaisēm, rakstiet uz e-pastu st@sadalestikls.lv

Vispārējās prasībās būvkomersantu atbilstībai
Vispārējās prasības iekārtu piegādātāju atbilstībai

 • Ja esošais pieslēgums "Sadales tīkla" elektrotīklam ir piemērots elektroenerģijas ražošanas iekārtu pievienošanai, esat saņēmis elektrostacijas pieslēgšanas tehniskās prasības un līgumu, parakstiet līgumu, 30 dienu laikā nosūtiet "Sadales tīklam" un gaidiet to "Sadales tīkla" parakstītu atpakaļ.

Ņemiet vērā!
Ja jūsu parakstītu līgumu norādītajā laikā nesaņemsim, elektrostacijas pieslēgšanas pieteikums tiks anulēts.

 • Gadījumos, kad uzsākta jauna pieslēguma ierīkošana vai esoša pieslēguma slodzes izmaiņas, 40 dienu laikā pēc būvprojekta izstrādes un saskaņošanas sagatavosim pieslēguma līgumu un rēķinu un nosūtīsim uz pieteikumā norādīto e-pastu.


 • Iepazīstieties ar pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas līgumu, parakstiet to un 30 dienu laikā nosūtiet "Sadales tīklam".
 • Apmaksājiet rēķinu un gaidiet "Sadales tīkla" parakstītu līgumu atpakaļ.

Atcerieties!
Būvdarbi tiks uzsākti tikai pēc rēķina apmaksas. Ja jūsu parakstītu līgumu norādītajā laikā nesaņemsim, elektrostacijas pieslēgšanas pieteikums tiks anulēts.

 • Izbūvējiet elektrostaciju.
 • Pārbaudiet esošo vai arī ierīkojiet jaunu īpašuma iekšējo elektrotīklu līdz līgumā norādītajai "Sadales tīkla" piederības robežai.
 • Ja esat izbūvējis jaunu īpašuma iekšējo elektrotīklu, sagatavojiet to elektrības saņemšanai. Tad aizpildiet un parakstiet apliecinājumu par objekta gatavību sprieguma saņemšanai un nosūtiet to "Sadales tīklam".

Vairāk par īpašuma sagatavošanu elektrības saņemšanai

 • Gadījumos, kad norisinās jauna pieslēguma ierīkošana vai esoša pieslēguma slodzes izmaiņas, būvuzņēmējs līgumā noteiktajā termiņā veiks plānotos būvdarbus, izbūvējot jaunu vai pārbūvējot "Sadales tīklam" piederošo pieslēguma daļu – no kopējā elektrotīkla tīkla līdz pieslēguma līgumā norādītajai "Sadales tīkla" piederības robežai.
 • Kad jaunais pieslēgums būs ierīkots vai slodzes izmaiņas veiktas un jūsu īpašuma iekšējie elektrotīkli sagatavoti sprieguma saņemšanai, divu darbdienu laikā no brīža, kad iesniegsiet apliecinājumu par objekta gatavību sprieguma saņemšanai, sazināsimies ar jums, lai vienotos par jums ērtāko laiku skaitītāja uzstādīšanai. Pieslēgsim skaitītāju un sāksim elektrības piegādi.
 • Sagatavosim un klientu portālā e-st.lv pievienosim sadales sistēmas pakalpojuma līgumu. Par līguma pievienošanu nosūtīsim ziņu uz jūsu e-pastu.
 • Iepazīsties ar līgumu. 
 • Ja vēl neesat izvēlējies elektroenerģijas tirgotāju, aicinām izdarīt savu izvēli. Elektroenerģijas tirgotāji

Pievērsiet uzmanību!
Ja nebūsiet izvēlējies elektroenerģijas tirgotāju norēķiniem par elektrību, kuru saņemsiet no kopējā elektrotīkla, elektroenerģija tiks nodrošināta pēdējās garantētās piegādes ietvaros.

 • Kad elektrostacija ir uzstādīta un gatava pārbaudei, iepazīstieties ar elektrostaciju pārbaudes programmām, sagatavojiet nepieciešamos dokumentus, parakstiet tos un nosūtiet "Sadales tīklam".

Ņemiet vērā!
Dokumenti jāiesniedz vismaz 45 dienas pirms pārbaudes.

Elektrostacijas pārbaudes dokumenti

 • Izvērtēsim iesniegtos dokumentus un vienosimies par jums ērtāko laiku elektrostacijas apskatei.
 • Pārbaudīsim klātienē elektrostacijas izbūves atbilstību iesniegtajiem dokumentiem, saskaņosim elektrostacijas pārbaudes programmu un izsniegsim atļauju elektrostacijas pieslēgšanai uz pārbaudes laiku.

Atcerieties!
Atļauja elektrostacijas pieslēgšanai uz pārbaudes laiku būs derīga divus mēnešus.


 • Pieaiciniet akreditētas laboratorijas speciālistus un veiciet elektrostacijas pārbaudi atbilstoši ar "Sadales tīklu" saskaņotai programmai.
 • Pēc pārbaudes sagatavojiet nepieciešamos dokumentus, parakstiet tos un iesniedziet "Sadales tīklam".

Ņemiet vērā!
Elektrostacijas pārbaudes darbu izmaksas sedz klients.

 • Ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā izvērtēsim iesniegtos dokumentus, sagatavosim atļauju elektrostacijas pieslēgšanai paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu un nosūtīsim to uz pakalpojuma pieteikumā norādīto e-pastu.

Elektrostacijas ekspluatācijas paziņošanas kārtība

 • Kad "Sadales tīkla" atļauja elektrostacijas ieslēgšanai paralēlā darbā ar sadales sistēmas operatora elektrotīklu saņemta, sāciet ražot elektrību. Ja visu saražoto elektrību nav plānots uzreiz patērēt pašam, bet kaut daļu nodot kopējā elektrotīklā, pirms ražošanas uzsākšanas noslēdziet līgumu ar jūsu izvēlētu elektroenerģijas tirgotāju par elektrības pārdošanu.
 • Ja jūsu elektrostacijas ražošanas jauda ir lielāka par 1 MW un saražoto elektrību plānojat pārdot, pirms ražošanas uzsākšanas reģistrējieties Elektroenerģijas ražotāju reģistrā
 • 30 dienu laikā pēc tam, kad būsiet saņēmis "Sadales tīkla" atļauju elektrostacijas ieslēgšanai paralēlā darbā ar sadales sistēmas operatora elektrotīklu, nosūtiet Ekonomikas ministrijai "Sadales tīkla" izsniegtās atļaujas kopiju un apliecinājumu par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu elektroenerģijas sistēmai. Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai  (apliecinājums pieejams 5. pielikumā)

NODERĪGI

Uzstādītā elektroenerģijas ražošanas jauda
Elektroenerģijas ražošanas moduļu tips*
Pieslēguma vieta "Sadales tīkla" elektrotīklā
No 11,2kW līdz 499,99 kWA tips0,4 kV elektrotīkls
No 500 kW līdz 4999 kWB tips6 kV, 10kV, 20 kV elektrolīnija
No 5 MW līdz 14,999 MWC tips6 kV, 10 kV, 20 kV kopnes 110 kV apakšstacijā


* Atbilstoši "Tīkla kodeksam elektroenerģijas nozarē"

Būvdarbi
2021. gada vidējās izbūves izmaksas pieslēgumam vidspriegumā
Vidsprieguma kabeļa izbūvear cieto segumu: ~ 62 700 EUR/km
bez cietā seguma: ~ 35 600 EUR/km
Komutācijas punkta ar uzskaiti ierīkošana~ 60 000 EUR
Jaunas pievienojuma vietas ierīkošana, 110 / (6 -20) kV apakšstacijā elektrostacijām ar ražošanas jaudu virs 5 MWsākot no ~45 000 EUR
(katrai apakšstacijai var atšķirties)


Sadales sistēmas būvdarbu vidējās faktiskās izmaksas

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Elektrostacijas pieslēgums atšķirībā no jauna elektrības pieslēguma ir aprīkots ar papildu elektrotīkla aizsardzības ierīcēm. Gatavojot tehniskās prasības elektrostacijas pieslēgumam, tiek izvērtēta ražošanas jaudas iespējamā ietekme uz kopējā elektrotīkla darbību. Pēc elektrostacijas izbūves tiek veikta elektrostacijas un elektrotīkla darbības pārbaude – sprieguma kvalitātes mērījumi elektrostacijas pieslēguma vietā un citas tehnoloģiskās pārbaudes. Tikai pēc sekmīgas pārbaužu īstenošanas "Sadales tīkls" izsniedz atļauju elektrostacijas pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmas operatora elektrotīklu.

Ekonomikas ministrijas atļauja elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai ir nepieciešama, ja vēlaties pieslēgt elektrostaciju paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu. Ekonomikas ministrijas atļauja

Ieskatieties brīvās jaudas kartē un pārliecinieties par elektroenerģijas ražošanai pieejamās jaudas apjomu izvēlētajai elektrostacijas atrašanās vietai tuvākajā apakšstacijā.

Nē, pirms iekārtas pieslēgšanas pastāvīgam darbam noteikti jāsaņem "Sadales tīkla" atļauja. Līdz tam elektroenerģiju ražojošās iekārtas drīkst ieslēgt tikai īslaicīgi, lai veiktu iekārtas ieregulēšanu un pārbaudes. Bez atļaujas pieslēgta ražošanas iekārta var radīt bojājumu riskus jūsu un kaimiņu elektroietaisēm un dzīvībai bīstamas situācijas ikvienam, kas veic darbus elektrotīklā.

Nē, lai pievienotu elektrostaciju paralēlam darbam ar sadales sistēmas operatora elektrotīklu, nepieciešama pieslēguma vieta jeb pieslēgums kopējam elektrotīklam. Pie "Sadales tīkla" elektrotīkla var pieslēgt elektrostacijas ar jaudu līdz 14,999 MW. Ja elektrostacijas ražošanas jauda ir lielāka, aicinām vērsties pie pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls"

Sadales operatoru licenču darbības zonas

Elektroenerģijas kvalitātes mērījumi pieslēguma vietā jāveic, lai pārliecinātos, ka uzstādītā elektrostacija atbilst noteiktajiem standartiem un ražošanas iekārta tās darbības laikā nepazeminās elektroenerģijas kvalitāti "Sadales tīkla" elektrotīklos un citu klientu elektroietaisēs. Elektroenerģijas kvalitātes mērījumi pieslēguma vietā tiek veikti atbilstoši "Tīkla kodeksam elektroenerģijas nozarē" (prasības pieejamas 4. pielikumā).

Jaudas pieejamība ir atkarīga ne tikai no paša sadales transformatora jaudas, bet arī no konkrētā zemsprieguma un vidsprieguma tīkla garuma, tādēļ tās nevar iekļaut kopējā brīvās jaudas kartē. 

Lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību un kvalitatīvu elektroapgādi uzņēmumiem, kuriem nepārtraukta elekrības piegāde ir sevišķi nozīmīga, "Sadales tīkls" piedāvā noslēgt savstarpējo attiecību nolikumu. Nolikums paredz, ka "Sadales tīkls" nodrošinās uzņēmuma elektroapgādes uzraudzību 24/7, kā arī individuāli brīdinās par iespējāmiem notikumiem elektrotīklā. Nolikumā paredzēts, ka uzņēmums, savukārt, nodrošinās kvalificētu elektroapgādes personālu, kas veiks regulāras elektroietaišu pārbaudes, kā arī informēs "Sadales tīklu". Savstarpējo attiecību nolikumu "Sadales tīkls" piedāvā noslēgt elektrostaciju valdītājiem, ja ražošanas iekārtu jauda pārsniedz 500 kW, valstiski nozīmīgiem uzņēmumiem, piemēram, slimnīcām, atsevišķos gadījumos citiem uzņēmumiem, ja to darbība var ietekmēt elektroapgādi konkrētā teritorijā.