Elektrostacijas pieslēgšana

Lai veicinātu elektrostaciju pieslēgumu projektu ātrāku īstenošanu, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, spēkā stājas noteikumi par maksas piemērošanu sistēmas jaudas rezervēšanai, kas paredzēta elektrostaciju (ar maksimālo pieļaujamo eksporta jaudu lielāku par 50 kW) pieslēgšanai vai jaudas palielināšanai.
Izmaiņas īstenotas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumā ietvertajiem nosacījumiem un grozījumiem SPRK padomes lēmumā Nr. 1/5 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem"

Sistēmas jaudas rezervēšanas maksa

Lai ražotu elektrību mājoklim, uzņēmumam vai arī ar mērķi saražoto enerģiju pārdot, jums ir iespēja uzstādīt un paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu pieslēgt elektrostaciju jeb elektroenerģijas ražošanas iekārtu sistēmu ar kopējo ražošanas jaudu, kas pārsniedz 11,1 kW trīs fāžu slēgumā (nominālā strāva lielāka par 16 A). 

Ražošanas iekārtas, kuru jauda ir mazāka par 11,1 kW, tiek dēvētas par mikroģeneratoriem. Mikroģeneratora pieslēgšana 

Lai pieslēgtu kopējam elektrotīklam elektrostaciju ar ražošanas jaudu, kas lielāka par 14,999 MW, aicinām vērsties pie pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls"

SVARĪGI PRIEKŠDARBI

Aicinām ieskatīties brīvās jaudas kartē un pārliecināties, ka izvēlētajā teritorijā ir pieejama jūsu elektrostacijai nepieciešamā jauda. Lai uzzinātu brīvās jaudas apjomu, meklējiet kartē plānotajai elektrostacijas atrašanās vietai tuvāko apakšstaciju. Ja šobrīd konkrētajā apakšstacijā brīvas jaudas nav, piesakiet elektrostacijas pieslēgšanu un iestājieties jaudas rezervāciju rindā. Elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rinda

Laikus noskaidrojiet vietējās pašvaldības prasības, kas var ietekmēt elektrostacijas uzstādīšanas iespējas noteiktā teritorijā.

Izpētiet Ekonomikas ministrijas prasības ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai. Ja vēlaties uzstādīt ražošanas iekārtu ar kopējo ražošanas jaudu 500 kW un vairāk, saņemiet atļauju elektrostacijas uzstādīšanai. Elektrostaciju ar mazāku ražošanas jaudu uzstādīšanai Ekonomikas ministrijas atļauja nav vajadzīga.

Ņemiet vērā! 
Ja vēlaties uzstādīt elektrostaciju ar kopējo ražošanas jaudu 500 kW un vairāk, elektrostacijas pieslēgšanas pieteikumu pieņemsim tikai tad, ja kopā ar to iesniegsiet arī Ekonomikas ministrijas atļauju.

ELEKTROSTACIJAS PIESLĒGŠANA

Aicinām elektrostacijas pieslēgšanas dokumentus "Sadales tīklam" iesniegt elektroniski.

Līgums, vienošanās un pieteikums
Parakstiet dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un sūtiet uz e-pastu st@sadalestikls.lv

Dokumenti elektrostacijas pārbaudei un pieslēgšanas atļaujas saņemšanai
Parakstiet dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un iesniedziet "Sadales tīklam", aizpildot elektrostacijas pārbaudes pieteikumu tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv

Ja jums nav iespējas iesniegt dokumentus elektroniski, parakstiet un nosūtiet tos papīra formātā uz pasta adresi: AS "Sadales tīkls", Šmerļa iela 1, LV-1160, Rīga.

Atcerieties! 
Parakstīta vienošanās papīra formātā jāiesniedz trīs eksemplāros, savukārt līgums divos eksemplāros.

 • Aizpildiet pakalpojuma pieteikumu. Pievienojiet pieteikumā norādītos dokumentus un nosūtiet "Sadales tīklam". Atcerieties pieteikumā atzīmēt gan elektroenerģijas ražošanai vajadzīgo pieslēguma jaudu, gan arī atļauto patēriņa slodzi jeb slodzi, kas nepieciešama patēriņam, brīžos, kad elektrostacija enerģiju neražos.
 • Kopā ar pieteikumu noteikti jāiesniedz informācija par plānoto elektrostacijas novietojumu, piemēram, kartē vai zemes robežu plānā iezīmēta vieta nekustamajā īpašumā.
 • Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai kopija jāiesniedz, ja plānojat uzstādīt elektrostaciju ar ražošanas jaudu 500 kW un vairāk.
 • Vēlamā elektrostacijas principiālā pieslēguma shēma jāiesniedz, ja plānojat
  - sadalīt elektroenerģijas ražošanas jaudu starp vairākiem pieslēgumiem;
  - uzstādīt dažādu tipu elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas, piemēram, saules un vēja elektrostacijas vienā objektā.
 • Atsevišķos gadījumos kopā ar pieteikumu var būt jāiesniedz arī citi dokumenti, piemēram, pilnvara, ja rīkojaties uzņēmuma vārdā, ja nekustamais īpašums nepieder jums vai arī pieder vairākām personām.

Atcerieties!
Elektrostaciju nevar pieslēgt "Sadales tīkla" elektrotīklam, ja nav pastāvīga elektrības pieslēguma. Pastāvīga pieslēguma ierīkošanu var pieteikt, norādot šādu nepieciešamību elektrostacijas pieslēgšanas pieteikumā.

Elektrostacijas pieslēgšanas pieteikuma paraugs

 • Ja esošais pieslēgums "Sadales tīkla" elektrotīklam būs piemērots elektrostacijas pievienošanai, 30 dienu laikā bez maksas sagatavosim un nosūtīsim uz pieteikumā norādīto e-pastu elektrostacijas pieslēgšanas tehniskās prasības un līgumu. Vispārējās tehniskās prasības elektrostacijas pieslēgšanai
 • Gadījumos, kad elektrostacijas pieslēgšanai būs nepieciešama jauna pieslēguma ierīkošana vai esoša pieslēguma slodzes izmaiņas, 60 dienu laikā bez maksas sagatavosim un nosūtīsim uz pieteikumā norādīto e-pastu vienotas jauna pieslēguma ierīkošanas vai esoša pieslēguma slodzes izmaiņu un elektrostacijas pieslēgšanas tehniskās prasības, aptuvenu elektrostacijas pieslēguma ierīkošanas izmaksu aprēķinu un vienošanos par pakalpojuma nosacījumiem, kā arī informāciju par sistēmas jaudas rezervēšanas maksu, ja tāda tiks piemērota. Sistēmas jaudas rezervēšanas maksas aprēķins un piemērošanas nosacījumi

Pievērsiet uzmanību!
Tehnisko prasību derīguma termiņš ir deviņi mēneši.

 • Ja elektrostacijas pieslēgšanai ir nepieciešama jauna pieslēguma ierīkošana vai esoša pieslēguma slodzes izmaiņas, pēc tehnisko noteikumu saņemšanas izvēlieties elektrotīklu projektētāju
 • Ja sistēmas jaudas rezervēšanai piemērota maksa, pirms vienošanās par pieslēguma procesa īstenošanas nosacījumiem parakstīšanas veiciet iemaksu "Sadales tīkla" kontā vai iesniedziet "Sadales tīklam" bankas garantiju par atbilstošu summu.
 • Tad papildiniet iepriekš e-pastā saņemto vienošanos ar "Sadales tīklu", norādot informāciju par projektētāju, parakstiet to un ne vēlāk kā 60 dienu laikā no tehnisko prasību saņemšanas nosūtiet "Sadales tīklam". Ja norādītajā laikā nesaņemsim parakstītu vienošanos (un jaudas rezervēšanas maksu vai arī bankas garantiju, ja tāda nepieciešama), elektrostacijas pieslēgšanas pieteikums tiks anulēts.

Pievērsiet uzmanību!
Maksa par būvprojekta izstrādi nav iekļauta "Sadales tīkla" aptuveno pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas izmaksu aprēķinā!


 • Kad būsim saņēmuši no jums vienošanos, parakstīsim to un nosūtīsim atpakaļ, kā arī Būvniecības informācijas sistēmā izveidosim būvniecības ieceri un pilnvaru jūsu norādītajam projektētājam, pie kura turpmāk varēsiet vērsties, lai sekotu līdzi projekta saskaņošanas virzībai.
 • Viena mēneša laikā pēc vienošanās par pakalpojuma nosacījumiem parakstīšanas nosūtiet "Sadales tīklam" būvprojekta izstrādes laika grafiku
 • Jūsu izvēlētais projektētājs sagatavos būvprojektu un pievienos to būvniecības lietai Būvniecības informācijas sistēmā. Kad būvvalde būs projektu apstiprinājusi, iesniedziet to "Sadales tīklam" (oriģinālu un vienu tā kopiju papīra formā, kā arī ierakstu CD vai USB zibatmiņā).


 • Vidēji 30 dienu laikā izvēlēsimies būvuzņēmēju ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Ja vēlaties ieteikt konkursam jūsu izvēlētu uzņēmēju, kuram ir tiesības strādāt ar "Sadales tīkla" elektroietaisēm, rakstiet uz e-pastu st@sadalestikls.lv

Vispārējās prasībās būvkomersantu atbilstībai
Vispārējās prasības iekārtu piegādātāju atbilstībai

 • Ja esošais pieslēgums "Sadales tīkla" elektrotīklam ir piemērots elektroenerģijas ražošanas iekārtu pievienošanai, esat saņēmis elektrostacijas pieslēgšanas tehniskās prasības un līgumu, parakstiet līgumu, 30 dienu laikā nosūtiet "Sadales tīklam" un gaidiet to "Sadales tīkla" parakstītu atpakaļ.

Ņemiet vērā!
Ja jūsu parakstītu līgumu norādītajā laikā nesaņemsim, elektrostacijas pieslēgšanas pieteikums tiks anulēts.

 • Gadījumos, kad uzsākta jauna pieslēguma ierīkošana vai esoša pieslēguma slodzes izmaiņas, 40 dienu laikā pēc būvprojekta izstrādes un saskaņošanas sagatavosim pieslēguma līgumu un rēķinu un nosūtīsim uz pieteikumā norādīto e-pastu.


 • Iepazīstieties ar pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas līgumu, parakstiet to un 30 dienu laikā nosūtiet "Sadales tīklam".
 • Apmaksājiet rēķinu un gaidiet "Sadales tīkla" parakstītu līgumu atpakaļ.

Atcerieties!
Būvdarbi tiks uzsākti tikai pēc rēķina apmaksas. Ja jūsu parakstītu līgumu norādītajā laikā nesaņemsim, elektrostacijas pieslēgšanas pieteikums tiks anulēts.

 • Ja klients iemaksājis "Sadales tīkla" kontā sistēmas jaudas rezervēšanas maksu vai iesniedzis bankas garantiju, piecu darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas un pieslēgšanas maksas apmaksas atgriezīsim jaudas rezervēšanas maksu vai atbrīvosim kredītiestādes garantiju.

Ņemiet vērā!
Ja klients maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu būs ieskaitījis "Sadales tīkla" kontā, no tās tiks segtas pieslēguma izmaksas saskaņā ar pieslēguma līgumu; atlikusī summa tiks atgriezta klientam uz kontu, no kura maksa tika ieskaitīta. Ja klients būs iesniedzis "Sadales tīklam" kredītiestādes izsniegtu garantiju, nosūtīsim pieslēgšanas izmaksu rēķinu.

 • Izbūvējiet elektrostaciju.
 • Pārbaudiet esošo vai arī ierīkojiet jaunu īpašuma iekšējo elektrotīklu līdz līgumā norādītajai "Sadales tīkla" piederības robežai.
 • Ja esat izbūvējis jaunu īpašuma iekšējo elektrotīklu, sagatavojiet to elektrības saņemšanai. Tad aizpildiet un parakstiet apliecinājumu par objekta gatavību sprieguma saņemšanai un nosūtiet to "Sadales tīklam".

Vairāk par īpašuma sagatavošanu elektrības saņemšanai

 • Gadījumos, kad norisinās jauna pieslēguma ierīkošana vai esoša pieslēguma slodzes izmaiņas, būvuzņēmējs līgumā noteiktajā termiņā veiks plānotos būvdarbus, izbūvējot jaunu vai pārbūvējot "Sadales tīklam" piederošo pieslēguma daļu – no kopējā elektrotīkla tīkla līdz pieslēguma līgumā norādītajai "Sadales tīkla" piederības robežai.
 • Kad jaunais pieslēgums būs ierīkots vai slodzes izmaiņas veiktas un jūsu īpašuma iekšējie elektrotīkli sagatavoti sprieguma saņemšanai, divu darbdienu laikā no brīža, kad iesniegsiet apliecinājumu par objekta gatavību sprieguma saņemšanai, sazināsimies ar jums, lai vienotos par jums ērtāko laiku skaitītāja uzstādīšanai. Pieslēgsim skaitītāju un sāksim elektrības piegādi.
 • Sagatavosim un klientu portālā e-st.lv pievienosim sadales sistēmas pakalpojuma līgumu. Par līguma pievienošanu nosūtīsim ziņu uz jūsu e-pastu.
 • Iepazīsties ar līgumu. 
 • Ja vēl neesat izvēlējies elektroenerģijas tirgotāju, aicinām izdarīt savu izvēli. Elektroenerģijas tirgotāji

Pievērsiet uzmanību!
Ja nebūsiet izvēlējies elektroenerģijas tirgotāju norēķiniem par elektrību, kuru saņemsiet no kopējā elektrotīkla, elektroenerģija tiks nodrošināta pēdējās garantētās piegādes ietvaros.

 • Kad elektrostacija ir uzstādīta un gatava pārbaudei, iepazīstieties ar elektrostaciju pārbaudes programmām, sagatavojiet nepieciešamos dokumentus, parakstiet tos un iesniedziet "Sadales tīklam", aizpildot elektrostacijas pārbaudes pieteikumu tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv

Ņemiet vērā!
Pēc pieteikuma iesniegšanas informāciju par elektrostacijas pārbaudes kārtību un pieslēgšanas atļauju saņemsiet tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv

Elektrostacijas pārbaudes programmas un dokumenti

 • Ne ilgāk kā 30 dienu laikā izvērtēsim iesniegtos dokumentus un vienosimies par jums ērtāko brīdi elektrostacijas apskatei nākamo divu nedēļu laikā.
 • Pārbaudīsim klātienē elektrostacijas izbūves atbilstību iesniegtajiem dokumentiem, saskaņosim elektrostacijas pārbaudes programmu un piecu darbdienu laikā izsniegsim atļauju elektrostacijas pieslēgšanai uz pārbaudes laiku.

Atcerieties!
Atļauja elektrostacijas pieslēgšanai uz pārbaudes laiku būs derīga divus mēnešus. Elektrostaciju drīkst pieslēgt un saražoto elektroenerģiju nodot kopējā elektrotīklā tikai pēc "Sadales tīkla" atļaujas saņemšanas!


 • Pieaiciniet akreditētas laboratorijas speciālistus un veiciet elektrostacijas pārbaudi atbilstoši ar "Sadales tīklu" saskaņotai programmai.
 • Pēc pārbaudes sagatavojiet nepieciešamos dokumentus, parakstiet tos un iesniedziet "Sadales tīklam".

Ņemiet vērā!
Elektrostacijas pārbaudes darbu izmaksas sedz klients.

 • Ne vēlāk kā 30 dienu laikā izvērtēsim iesniegtos dokumentus, sagatavosim atļauju elektrostacijas pieslēgšanai paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu un nosūtīsim to uz pakalpojuma pieteikumā norādīto e-pastu.

Elektrostacijas ekspluatācijas paziņošanas kārtība

Atcerieties!
Ja plānojat saražoto elektrību nodot kopējā elektrotīklā, laikus noslēdziet līgumu ar jūsu izvēlētu elektroenerģijas tirgotāju par elektrības iepirkšanu.


 • Kad "Sadales tīkla" atļauja elektrostacijas ieslēgšanai paralēlā darbā ar sadales sistēmas operatora elektrotīklu saņemta, sāciet ražot elektrību. Ja visu saražoto elektrību nav plānots uzreiz patērēt pašam, bet kaut daļu nodot kopējā elektrotīklā, pirms ražošanas uzsākšanas noslēdziet līgumu ar jūsu izvēlētu elektroenerģijas tirgotāju par elektrības pārdošanu.
 • Ja jūsu elektrostacijas ražošanas jauda ir lielāka par 1 MW un saražoto elektrību plānojat pārdot, pirms ražošanas uzsākšanas reģistrējieties Elektroenerģijas ražotāju reģistrā
 • 30 dienu laikā pēc tam, kad būsiet saņēmis "Sadales tīkla" atļauju elektrostacijas ieslēgšanai paralēlā darbā ar sadales sistēmas operatora elektrotīklu, nosūtiet Ekonomikas ministrijai "Sadales tīkla" izsniegtās atļaujas kopiju un apliecinājumu par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu elektroenerģijas sistēmai. Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai  (apliecinājums pieejams 5. pielikumā)

NODERĪGI

Lai klienti varētu uzstādīt elektrostacijas jeb elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu, kas lielāka par 11,1 kW, izmantot saražoto enerģiju tūlītējam pašpatēriņam un lietot no kopējā elektrotīkla saņemtu elektrību (importa jaudu) arī reģionos, kur "Sadales tīkla" infrastruktūras tehniskie parametri nespēj uzņemt kopējā tīklā gana daudz jaunas ražošanas jaudas, piedāvājam iespēju pieslēgt elektroenerģijas ražošanas iekārtas paralēlā darbā ar "Sadales tīkla" sistēmu, ierobežojot eksporta jaudu. Atkarībā no jaudas pieejamības pieslēguma punktā, klientam var tikt piedāvāts elektrostacijas pieslēgums ar daļēju vai pilnīgu eksporta jaudas ierobežojumu (0 kW). Izvēloties šādu pieslēgumu, klients varēs ietaupīt maksu par esošā elektrotīkla pārbūvi un ātrāk uzsākt elektroenerģijas ražošanu tūlītējam pašpatēriņam.


Importa jauda – elektriskā jauda, kuru klients saņem no sadales sistēmas operatora elektrotīkla un patērē savā īpašumā.


Eksporta jauda – elektriskā jauda, kuru klients saražo savā īpašumā un nodod sadales sistēmas operatora elektrotīklā.


Eksporta jauda ir jaudas plūsma no klienta elektrotīkla uz "Sadales tīkla" elektrotīklu. Eksporta jaudas ierobežojums tiek noteikts "Sadales tīkla" izsniegtajās ražošanas iekārtu pieslēgšanas tehniskajās prasībās un vēlāk arī atļaujā pieslēgt iekārtu paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" sistēmu.


IEROBEŽOTA EKSPORTA JAUDA – ŠOBRĪD TIKAI ELEKTROSTACIJU PIESLĒGUMIEM

Ja "Sadales tīkla" izsniegtajās tehniskajās prasībās un atļaujā pieslēgt elektrostaciju paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" sistēmu ir norādīts, ka eksporta jauda ir mazāka par elektrostacijas ražošanas jaudu, klients kopējā elektrotīklā drīkst nodot tikai atbilstošu daļu saražotās enerģijas. Ja savukārt pieļaujamā eksporta jauda ir 0 kW, tas nozīmē, ka klients drīkst izmantot saražoto enerģiju tikai tūlītējam pašpatēriņam un nedrīkst to nodot kopējā elektrotīklā.  

Pieslēgums "Sadales tīkla" elektrotīklam ar ierobežotu eksporta jaudu ir šobrīd pieejams elektrostaciju jeb tādu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ierīkošanai, kuru jauda pārsniedz 11,1 kW.  Šāds pieslēguma risinājums tiek piedāvāts, ja

 • esošā elektrotīkla vai 110 kV transformatora tehnisko parametru dēļ pieslēguma vietā ir eksporta jaudas ierobežojumi;
 • klienta uzstādīto elektroenerģijas ražošanas iekārtu jauda ir mazāka vai vienāda ar elektroenerģijas pieslēguma maksimālo atļauto patēriņa slodzi.

Izvēloties elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgumu ar ierobežotu eksporta jaudu, klients var īsā laikā uzsākt elektroenerģijas ražošanu tūlītējam pašpatēriņam vai arī daļējam eksportam un uzreiz iestāties arī elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rindā, lai pretendētu uz eksporta jaudas palielināšanu, kad pieslēguma punktā atbrīvosies vai "Sadales tīkla" investīciju projektu ietvaros tiks izbūvēta papildu jauda.


KĀ IERĪKOT KLIENTA ELEKTROTĪKLĀ EKSPORTA JAUDAS IEROBEŽOJUMU

Lai ierobežotu eksporta jaudu, klientam sava elektrotīkla galvenajā sadalnē jāuzstāda papildu elektroenerģijas skaitītājs (smart meter), kas nosaka starpību starp īpašumā saražoto un patērēto elektroenerģiju (skaitītāja uzstādīšana un konfigurācija jāveic ražošanas iekārtas uzstādītājam). Šim skaitītājam ir jāveido saikne ar elektroenerģijas ražošanas iekārtu, piemēram, invertoru, lai nodotu momentānos datus, uz kuru pamata invertors kontrolē elektroenerģijas ražošanas jaudu, neļaujot tai pārsniegt atļauto eksporta jaudu.

Piemēram, ja eksporta jauda ir ierobežota līdz 0 kW, brīžos, kad elektroenerģijas ražošanas iekārtas ražos vairāk nekā tajā pašā laikā īpašumā tiks patērēts, skaitītājs nosūtīs datus invertoram un tas automātiski samazinās elektroenerģijas ražošanas jaudu atbilstoši patēriņam. Kad patēriņš pieaugs vai elektrostacijas ražošanas jauda kļūs mazāka par aktuālo īpašuma patēriņu, piemēram, mazinoties saules intensitātei, invertors elektroenerģijas ražošanas ierobežojumu atcels.

 1. Elektroenerģijas ražošanas iekārtas saražo 200 kW.
 2. Tūlītējā pašpatēriņā izmantotas 50 kW.
 3. Saražotās jaudas pārpalikums ir 150 kW, kas varētu nonākt kopējā elektrotīklā.
 4. Skaitītāja iestatījumos noteikts eksporta jaudas ierobežojums 0 kW.
 5. Informācija par 150 kW pārpalikumu nosūtīta invertoram.
 6. Invertors samazina ražošanas jaudu par 150 kW.


EKSPORTA JAUDAS IEROBEŽOJUMA KONTROLE

Eksporta jaudas ierobežojuma izpildi uzrauga sadales sistēmas operators. Gan importēto jeb no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņemto, gan eksportēto jeb kopējā tīklā nodoto elektroenerģiju uzskaita "Sadales tīkla" viedais elektroenerģijas skaitītājs, kas uzstādīts uz piederības robežas starp "Sadales tīkla" un klienta elektrotīklu. "Sadales tīkls" attālināti saņem viedo elektroenerģijas skaitītāju datus, to starpā arī paziņojumus, ja tiek pārkāpts "Sadales tīkla" atļaujā noteiktās eksporta jaudas ierobežojums.

Noteikto eksporta jaudas ierobežojumu neievērošana ir nopietns elektroenerģijas ražotāja pārkāpums, kas apdraud energoapgādes kvalitāti, citu klientu un viņiem piederošo elektroiekārtu drošību. Lūdzu, ņemiet vērā! – Eksporta jaudas ierobežojumu pārkāpumu situācijā "Sadales tīkls" drīkst atslēgt jūsu elektrostaciju no paralēlā darba režīma ar "Sadales tīkla" elektrotīklu vai pat pilnībā pārtraukt jūsu īpašuma elektroapgādi.

Lai veicinātu elektrostaciju pieslēgumu projektu ātrāku īstenošanu, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, spēkā stājas noteikumi par maksas piemērošanu sistēmas jaudas rezervēšanai, kas paredzēta elektrostaciju (ar maksimālo pieļaujamo eksporta jaudu lielāku par 50 kW) pieslēgšanai vai jaudas palielināšanai.
Izmaiņas īstenotas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumā ietvertajiem nosacījumiem un grozījumiem SPRK padomes lēmumā Nr. 1/5 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem"

Sistēmas jaudas rezervēšanas maksas aprēķins un piemērošanas nosacījumi

Uzstādītā elektroenerģijas ražošanas jauda
Elektroenerģijas ražošanas moduļu tips*
Pieslēguma vieta "Sadales tīkla" elektrotīklā
No 11,2kW līdz 499,99 kWA tips0,4 kV elektrotīkls
No 500 kW līdz 4999 kWB tips6 kV, 10kV, 20 kV elektrolīnija
No 5 MW līdz 14,999 MWC tips6 kV, 10 kV, 20 kV kopnes 110 kV apakšstacijā


* Atbilstoši "Tīkla kodeksam elektroenerģijas nozarē"

Būvdarbi
2021. gada vidējās izbūves izmaksas pieslēgumam vidspriegumā
Vidsprieguma kabeļa izbūvear cieto segumu: ~ 67 000 EUR/km
bez cietā seguma: ~ 43 000 EUR/km
Komutācijas punkta ar uzskaiti ierīkošana~ 75 000 EUR
Jaunas pievienojuma vietas ierīkošana, 110 / (6 -20) kV apakšstacijā elektrostacijām ar ražošanas jaudu virs 5 MWsākot no ~ 45 000 EUR
(katrai apakšstacijai var atšķirties)
Brīvgaisa jaudas slēdzis ar televadību un vidēja sprieguma uzskaiti
~ 41 000 EUR


Sadales sistēmas būvdarbu vidējās faktiskās izmaksas

Publicējam elektrostaciju pieslēgšanas procesa "Sadales tīkla" darbību izpildes termiņu pārskatu. Norādītie vidējie termiņi ir indikatīvi un var mainīties atkarībā no elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu skaita un "Sadales tīkla" darbinieku noslodzes.

Elektrostacijas pieslēgšanas procesa posms
"Sadales tīkla" darbības
Vidējais faktiskais izpildes laiks
1. PieteikumsKlienta iesniegta pieteikuma reģistrēšana, izskatīšana.2 darbdienas
2. Tehniskās prasības, projektēšana, būvuzņēmēju atlaseTehnisko prasību sagatavošana.14 darbdienas
Iepirkuma organizēšana.
22 darbdienas
3. Pieslēguma līgums un maksājumiPieslēguma līguma un rēķina sagatavošana.8 darbdienas
4. Pieslēguma ierīkošana un elektrostacijas uzstādīšanaPieslēguma izbūve.4 mēneši
6. Elektrostacijas pārbaude un pieslēgšanas atļaujas saņemšana*Pirms elektrostacijas pārbaudes iesniegto dokumentu izskatīšana, vienošanās par apskati dabā.15 darbdienas
Elektrostacijas apskate dabā.10 darbdienas no dokumentu izskatīšanas
Elektrostacijas pārbaudes veikšanai nepieciešamās atļaujas izsniegšana pēc apskates dabā.5 darbdienas
Pēc elektrostacijas pārbaudes iesniegto dokumentu izskatīšana, atļaujas izsniegšana.15 darbdienas

 * Termiņi tiek ievēroti, ja klients ir iesniedzis korekti noformētus nepieciešamos dokumentus un elektrostacija ir izbūvēta atbilstoši prasībām.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Elektrostacijas pieslēgums atšķirībā no jauna elektrības pieslēguma ir aprīkots ar papildu elektrotīkla aizsardzības ierīcēm. Gatavojot tehniskās prasības elektrostacijas pieslēgumam, tiek izvērtēta ražošanas jaudas iespējamā ietekme uz kopējā elektrotīkla darbību. Pēc elektrostacijas izbūves tiek veikta elektrostacijas un elektrotīkla darbības pārbaude – sprieguma kvalitātes mērījumi elektrostacijas pieslēguma vietā un citas tehnoloģiskās pārbaudes. Tikai pēc sekmīgas pārbaužu īstenošanas "Sadales tīkls" izsniedz atļauju elektrostacijas pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmas operatora elektrotīklu.

Ekonomikas ministrijas atļauja elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai ir nepieciešama, ja paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu vēlaties pieslēgt elektrostaciju ar kopējo ražošanas jaudu 500 kW un vairāk.

Atcerieties! 
Ja jums jau ir elektrostacija, kurai vēlaties palielināt ražošanas jaudu un kopējā ražošanas jauda plānota 500 kW vai vairāk, vispirms nepieciešams saņemt Ekonomikas ministrijas atļauju.

Ekonomikas ministrijas atļauja

Ieskatieties brīvās jaudas kartē un pārliecinieties par elektroenerģijas ražošanai pieejamās jaudas apjomu izvēlētajai elektrostacijas atrašanās vietai tuvākajā apakšstacijā.

Nē, pirms iekārtas pieslēgšanas pastāvīgam darbam noteikti jāsaņem "Sadales tīkla" atļauja. Līdz tam elektroenerģiju ražojošās iekārtas drīkst ieslēgt tikai īslaicīgi, lai veiktu iekārtas ieregulēšanu un pārbaudes. Bez atļaujas pieslēgta ražošanas iekārta var radīt bojājumu riskus jūsu un kaimiņu elektroietaisēm un dzīvībai bīstamas situācijas ikvienam, kas veic darbus elektrotīklā.

Nē, lai pievienotu elektrostaciju paralēlam darbam ar sadales sistēmas operatora elektrotīklu, nepieciešama pieslēguma vieta jeb pieslēgums kopējam elektrotīklam. Pie "Sadales tīkla" elektrotīkla var pieslēgt elektrostacijas ar jaudu līdz 14,999 MW. Ja elektrostacijas ražošanas jauda ir lielāka, aicinām vērsties pie pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls"

Sadales operatoru licenču darbības zonas

Elektroenerģijas kvalitātes mērījumi pieslēguma vietā jāveic, lai pārliecinātos, ka uzstādītā elektrostacija atbilst noteiktajiem standartiem un ražošanas iekārta tās darbības laikā nepazeminās elektroenerģijas kvalitāti "Sadales tīkla" elektrotīklos un citu klientu elektroietaisēs. Elektroenerģijas kvalitātes mērījumi pieslēguma vietā tiek veikti atbilstoši "Tīkla kodeksam elektroenerģijas nozarē" (prasības pieejamas 4. pielikumā).

Jaudas pieejamība ir atkarīga ne tikai no paša sadales transformatora jaudas, bet arī no konkrētā zemsprieguma un vidsprieguma tīkla garuma, tādēļ tās nevar iekļaut kopējā brīvās jaudas kartē. 

Lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību un kvalitatīvu elektroapgādi uzņēmumiem, kuriem nepārtraukta elekrības piegāde ir sevišķi nozīmīga, "Sadales tīkls" piedāvā noslēgt savstarpējo attiecību nolikumu. Nolikums paredz, ka "Sadales tīkls" nodrošinās uzņēmuma elektroapgādes uzraudzību 24/7, kā arī individuāli brīdinās par iespējāmiem notikumiem elektrotīklā. Nolikumā paredzēts, ka uzņēmums, savukārt, nodrošinās kvalificētu elektroapgādes personālu, kas veiks regulāras elektroietaišu pārbaudes, kā arī informēs "Sadales tīklu". Savstarpējo attiecību nolikumu "Sadales tīkls" piedāvā noslēgt elektrostaciju valdītājiem, ja ražošanas iekārtu jauda pārsniedz 500 kW, valstiski nozīmīgiem uzņēmumiem, piemēram, slimnīcām, atsevišķos gadījumos citiem uzņēmumiem, ja to darbība var ietekmēt elektroapgādi konkrētā teritorijā.