Ētikas principi partneriem

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par atbildīgas un ētiskas biznesa vides veidošanu un ievērošanu uzņēmumā, kā arī veicinātu cieņu un lojalitāti, Latvenergo koncerns apkopojis rīcības normas „Ētikas kodeksā”.


Principi, ko ievēro un ciena "Sadales tīkls", ir atbildība, efektivitāte, drošība, profesionalitāte, atvērtība, ilgtspēja, godīgums un vienlīdzīga attieksme.

Lai ievērotu noteiktos principus, uzņēmums īsteno:

  • ētisku savstarpējo saskarsmi;
  • interešu konflikta aizliegumu;
  • koruptīvu darbību un krāpšanas aizliegumu;
  • atbildību darba drošībā un veselības aizsardzībā;
  • saprātīgu informācijas aizsardzību un komunikāciju;
  • privātuma aizsardzību.

"Sadales tīkla" darbinieki rīkojas un organizē savu darbu tā, lai veicinātu Ētikas kodeksā noteikto principu un vispārpieņemto uzvedības un morāles normu ievērošanu gan tiešo darba pienākumu veikšanā, gan sadarbībā ar līgumpartneriem. Līgumpartnerus aicinām ievērot līdzvērtīgus ētikas principus un balstīt savstarpējo sadarbību uz godprātīgiem biznesa principiem, kam pamatā ir godīga attieksme, interešu konflikta situāciju aizliegums, krāpšanas un korupcijas aizliegums.

 

Godīga attieksme

"Sadales tīklā" valda godīga attieksme gan pret darbiniekiem, gan klientiem un piegādātājiem, ikvienam tiek sniegta patiesa un pārbaudīta informācija. Sadarbībai uzņēmums izvēlas tādus partnerus, kuri savā darbībā ievēro līdzvērtīgus ētikas principus, godīgas konkurences noteikumus un nerada situācijas, kurās var veidoties priekšrocības kādiem noteiktiem partneriem. "Sadales tīkls" atbalsta godīgu komercpraksi, ievēro godīgas konkurences noteikumus, neiesaistās konkurenci ierobežojošos, koruptīvos vai diskriminējošos darījumos. "Sadales tīkls" nodrošina darbiniekiem un darbuzņēmējiem drošu un nediskriminējošu darba vidi.

 

Interešu konflikta situācijas aizliegums

Interešu konflikts "Sadales tīklā" ir definēts kā situācija, kad darba pienākumu veikšanai darbiniekam jāpieņem lēmums, jāierosina vai kā citādi jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas, ar amata pienākumiem nesaistītas darbības, kas var ietekmēt paša darbinieka, viņa radinieku, personu, ar kurām viņam ir kopīga saimniecība, vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. "Sadales tīkla"  darbinieki lēmumus pieņem tikai un vienīgi darba devēja interesēs. "Latvenergo" koncerns ir izstrādājis darbību kopumu, lai nepieļautu interešu konflikta situācijas darbā.

"Sadales tīkla" Ētikas kodekss arī nosaka – pildot savus darba pienākumus, darbinieki nepieņem un nepiedāvā nekādas materiālas vērtības, mantiska vai cita rakstura labumu, t.sk. dāvanas, pateicības naudu, komisijas naudu vai jebkādas citas vērtīgas lietas kā pamudinājumu vai atlīdzību. Izņēmums ir tikai reprezentācijas dāvanas, reklāmas priekšmeti, kā arī citas lietas, kuru materiālā vērtība ir nenozīmīga.
Ikvienu "Sadales tīkla" sadarbības partneri aicinām rīkoties tā, lai neradītu aizdomas par interešu konflikta situāciju sadarbībā ar uzņēmumu, tostarp cienīt "Sadales tīkla" noteiktos dāvanu pieņemšanas ierobežojumus un nepiedāvāt uzņēmuma darbiniekiem materiālas vērtības kā pamudinājumu vai atlīdzību.

 

Krāpšanas un korupcijas aizliegums

Krāpšana ir nepienākošos labumu, svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšana savu vai citas personas interešu labā, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu.

Koruptīvas darbības "Sadales tīkla" Ētikas kodeksa izpratnē ir:
  • materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu vai to piedāvājuma tieša vai netieša pieprasīšana vai pieņemšana par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu labuma devēja vai jebkuras citas personas interesēs, izmantojot savas pilnvaras;
  • materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu tieša vai netieša piedāvāšana vai nodošana citai personai, lai tā, izmantojot savas pilnvaras, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību labuma devēja vai piedāvātāja, vai jebkuras citas personas interesēs.
Uzņēmums savā darbībā nepieļauj krāpšanu un korupciju un sadarbojas ar tādiem sadarbības partneriem, kas izprot uzņēmuma nostiprināto vērtību nepieciešamību un atbalsta "Sadales tīklu" godīgas biznesa prakses veidošanā, kā arī apņemas nepieļaut korupciju un krāpšanu. "Sadales tīkla" sadarbības partneri tiek aicināti nepieļaut krāpnieciskas un koruptīvas darbības gan sadarbībā ar uzņēmumu, gan arī savā darbībā.

 

Sadarbība

Slēdzot sadarbības līgumu, "Sadales tīkls" aicina savus sadarbības partnerus sniegt apliecinājumu par augstu ētikas principu ievērošanu savstarpējā sadarbībā. "Sadales tīkla" ētikas pamatprincipi tiek ievēroti visās "Sadales tīkla" organizētajās iepirkumu procedūrās, slēdzot līgumus ar sadarbības partneriem, kā arī visā sadarbības laikā. Ja sadarbības partnerim rodas aizdomas par iespējamiem "Sadales tīkla" darbinieku ētikas pamatprincipu pārkāpumiem, lūdzam par to mūs rakstiski informēt