KABEĻU ELEKTROPĀRVADES LĪNIJU AR SPRIEGUMU LĪDZ 20 KV MONTĀŽA

Kursa mērķis:
Apgūt kabeļu montāžu elektropārvades līnijām ar spriegumu līdz 20 kV un šo darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas.

Kursa saturs:

  • kabeļu uzbūve un to raksturojumi;
  • kabeļa galu sagatavošana montāžai;
  • kabeļu uzmavu montāža;
  • kabeļu līnijas pārbaude un nodošana ekspluatācijā.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams veikt kabeļu līniju līdz 20 kV montāžas, ekspluatācijas un remonta darbus.

Prasības kursa uzsākšanai:
Vismaz 2. profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoša kvalifikācija, kas saistīta ar spēka elektroietaišu elektrozinību apgūšanu un apgūta mācību programma “Kabeļu elektropārvades līniju ar spriegumu līdz 1 kV montāža” apliecība un vismaz 6 mēnešu praktiskā darba pieredze par ko liecina ieraksti kabeļu līniju elektromontiera dienasgrāmatā (jābūt vismaz 20 ierakstiem, no kuriem vismaz 10 ir par savienojošām uzmavām).

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
32 akadēmiskās stundas, no kurām 24 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
19.12.2022
09:00
22.12.2022
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta