Stratēģija

2021. gada oktobrī AS "Sadales tīkls" Padome apstiprinājusi "Sadales tīkla'" darbības stratēģiju 2022.–2027. gadam. Uzņēmuma stratēģija tiks integrēta AS "Latvenergo" kopējā vidēja termiņa stratēģijā. Jaunajā stratēģijas periodā "Sadales tīkls" saskarsies ar būtiskiem izaicinājumiem, piemēram, būvniecības izmaksu pieaugumu, ieņēmumu un izdevumu struktūras vienādošanas nepieciešamību, divvirzienu jaudas plūsmai piemērota tīkla attīstību un vadību, kā arī ar izkliedētās ģenerācijas un transporta uzlādes pieslēgumu pieaugumu.

Dokumentā noteikti četri stratēģiskie mērķi, kas izstrādāti, ņemot vērā paredzamos nākotnes izaicinājumus, iekšējo un ārējo faktoru analīzes rezultātus. Ņemtas vērā arī Eiropas Sadales sistēmas operatoru asociācijas (E.DSO) un citu starptautisko organizāciju prognozes, ka sadales sistēmas operatoru loma tuvākajos 10 gados būtiski mainīsies. Enerģētikas nākotne būs decentralizēta, dekarbonizēta un digitāla, un "Sadales tīklam" būs jānodrošina kvalitatīva elektroapgāde, vienlaikus veidojot nākotnes vajadzībām piemērotu tīklu.

"Sadales tīkla" vispārējais ilgtermiņa mērķis ir ilgtspējīga un ekonomiski pamatota elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšana, efektīvi pārvaldot elektrotīklu, uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti, kas ir svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei, vienlaikus sekmējot klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu. 

Stratēģija_2022_2027.pdf

Mērķi

Elektrotīkla uzturēšana un attīstība ir viens no galvenajiem AS "Sadales tīkls" pienākumiem. Ilgtspējīgas elektroapgādes kvalitātes nodrošināšanai elektrotīkls tiek veidots, pievēršot uzmanību elektrotīkla drošumam un sprieguma kvalitātei katrā objektā un elektrotīklā kopumā. Lai sasniegtu izvirzīto stratēģisko mērķi, galvenie darbības fokusa virzieni ir tīkla attīstība, uzturēšana, viedā tīkla pārvaldība, kā arī materiālu ilgtspēja un pārvaldība. 

"Sadales tīkls" veicina elektroenerģijas tirgus darbību un attīstību, nodrošinot tirgus dalībnieku vajadzībām atbilstošu vidi. Uzņēmums aktīvi sadarbojas ar tirgus dalībniekiem, politikas un regulācijas vides veidotājiem un sadarbības partneriem. Uzņēmums mērķtiecīgi plāno un attīsta digitālos risinājumus, kas balstīti uz automatizētiem, standartizētiem procesiem un centralizētu datu apmaiņu, pilnveido digitālo vidi un pakalpojumus klientiem.

Lai sasniegtu izvirzīto stratēģisko mērķi, ir definēti šādi fokusa virzieni – digitālie risinājumi, datos balstīta attīstība un zinātība, informācijas sistēmu (IS) drošība un attīstība.


No 2016. gada uzņēmumā ieviesta darbības efektivitātes paaugstināšanas programma. Plānots iesākto virzienu turpināt, arī nākamajā periodā koncentrējoties uz efektivitātes jautājumiem. Definētie fokusa virzieni šī mērķa sasniegšanai – uzņēmuma procesu attīstība, sinerģija ar citiem operatoriem un komunikāciju turētājiem, kā arī finanšu ilgtspēja un resursu efektīva pārvaldība.

Lai sasniegtu izvirzīto stratēģisko mērķi, ir definēti šādi fokusa virzieni – uzņēmuma ilgtspējīga attīstība, darbinieki, klimatneitralitāte.


Attīstība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2023. gada decembrī apstiprinājusi “Sadales tīkla” attīstības plānu turpmākajiem 10 gadiem, kas paredz mērķtiecīgas investīcijas elektroenerģijas infrastruktūras attīstībā. "Sadales tīkls" ik gadu izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Elektroenerģijas sadales sistēmas turpmāko 10 gadu attīstības plānu. SPRK nosaka plānā iekļaujamo informāciju, tā iesniegšanas kārtību, apstiprina to un uzrauga tā izpildi.

Turpmāko 10 gadu laikā "Sadales tīkls" turpinās sadales sistēmas rekonstrukciju un modernizāciju atbilstoši nozares attīstības tendencēm un sabiedrības pieprasījumam. Plānots attīstīt inovatīvu tehnisko risinājumu izmantošanu tīkla atjaunošanā un strādāt pie viedāka elektrotīkla attīstības. Realizējot plānā ietvertās kapitālieguldījumu programmas, galvenie ieguvumi patērētājiem būs drošāka elektroapgāde, uzlabota sprieguma kvalitāte, videi un sabiedrībai drošāks elektrotīkls, jaunu pakalpojumu pieejamība – patēriņa pārvaldība un klimatneitralitātes veicināšana (elektrouzlāde, mikroģenerācijas izmantošanas iespēju attīstība). Galvenais uzņēmuma mērķis arī turpmāk būs celt elektroapgādes kvalitāti un drošumu. 

Attīstības_plāns_2024-2033_ar pielikumiem.pdf