PĀRVIETOJAMO ĢENERATORU UZSTĀDĪŠANA UN EKSPLUATĀCIJA

Kursa mērķis:
Apgūt rīkojuma, norīkojuma sagatavošanas un izdošanas pamatprincipus, un nepieciešamās zināšanas atbilstoši LEK-025 un AS “Sadales tīkls” spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. Mācību programma paredz darbam nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi darbā ar atslēguma pieteikumu, rīkojuma/norīkojuma sagatavošanu Kviksteps vidē. Teorētiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas tiek nostiprinātas praktiskajās nodarbībās.

Kursa saturs:

  • Darbu plānošanai nepieciešamo organizatorisko pasākumu izvēle;
  • Kviksteps vide;
  • Kviksteps plūsmas pielietojums;
  • Atslēguma laika plānošana un pieteikuma izveidošana;
  • Darbu veidi un organizatoriskie pasākumi;
  • Rīkojuma, norīkojuma sagatavošanas pamatprincipi un veidi.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuri veic darbus darbojošās elektroietaisēs.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīga kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.