KONTROLUZSKAITES IERĪKOŠANA, ZINĀŠANU PĀRBAUDE

Kursa mērķis:
Pilnveidot darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktisko iemaņu apguvi, kā arī izpratnes veidošanu par elektroenerģijas kontroluzskaišu uzbūvi un darbības principiem, drošām ekspluatācijas un darba aizsardzības prasībām.

Kursa saturs:

  • normatīvo aktu prasības;
  • kontroluzskaites uzstādīšana.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuri veic vai kontroluzskaišu izbūvi.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
4 akadēmiskās stundas, no kurām 2 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.