Valde

AS "Sadales tīkls" valde sastāv no pieciem valdes locekļiem. No valdes locekļu vidus Sabiedrības padome ieceļ valdes priekšsēdētāju. Valde savu darbību organizē atbilstoši apstiprinātajai kārtībai. Sabiedrību pārstāv divi valdes locekļi kopīgi. Pilnvarojuma līgumus ar Sabiedrības valdes locekļiem paraksta Sabiedrības padomes priekšsēdētājs.

Sandis Jansons

Valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors

Baiba Priedīte

Valdes locekle, klientu direktore

Vīgants Radziņš

Valdes loceklis, attīstības direktors

Raimonds Skrebs

Valdes loceklis, tehniskais direktors

Kristīne Sarkane

Valdes locekle, finanšu direktore

Padome

Padomes sastāvā ir četri locekļi. Padome savu darbu organizē atbilstoši apstiprinātai kārtībai. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Padome apstiprina "Sadales tīkla" budžetu un veic citus likumā noteiktos uzdevumus.

Kristaps Ločmelis

Padomes priekšsēdētājs

Edijs Šaicāns

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Inese Zīle

Padomes loceklis

Viktorija Meikšāne

Padomes loceklis

AS "Sadales tīkls" savā darbībā ievēro Latvenergo koncerna korporatīvās pārvaldības principus.