Normatīvie dokumenti

Spēkā esošie un AS "Sadales tīkls" darbībā  pielietojamie Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta (MK) noteikumi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) dokumenti, Latvijas Elektrotehniskās Komisijas energostandarti un citi normatīvie dokumenti.

23.07.2004 MK rīkojums Nr. 514 "Pamatnostādnes Latvijas elektroenerģijas tirgus priekšnosacījumu izveidei" 

25.07.2006 MK noteikumi Nr. 603. "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu"

05.12.2006 MK noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"

04.10.2011 MK noteikumi Nr. 759 "Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām"

19.08.2014 MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

30.09.2014 MK noteikumi Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"

09.05.2017. MK noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"

24.03.2020 MK noteikumi Nr.157 "Agregatoru noteikumi"

02.09.2020. MK noteikumi Nr. 561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

02.09.2020. MK noteikumi Nr. 559 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai"

02.09.2020. MK noteikumiem Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību"

01.06.2021. MK noteikumi Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi"

07.11.2023 MK noteikumi Nr. 635 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

Lai stimulētu investīcijas Eiropas elektroenerģijas sadales tīklos un nodrošināt Eiropas pilsoņiem drošu, ilgtspējīgu un uzticamu elektroenerģijas piegādi, 2014. gada 22.maijā Briselē elektroenerģijas industrijas pārstāvju apvienība EURELECTRIC, sadales sistēmas operatoru asociācija CEDEC,  Eiropas sadales sistēmas operatoru viedo tīklu apvienība EDSO un GEODE izsludināja Eiropas elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru deklarāciju.

Eiropas elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru deklarācijā aprakstīta sadales sistēmas operatoru vadošā loma, nodrošinot elektroenerģijas pāreju, un nosacījumi, kādi nepieciešami sadales sistēmas operatoriem šo uzdevumu izpildei. Deklarācijā uzsvērta nepieciešamība pēc ilgtermiņa ieguldījumiem sadales tīklos, lai nodrošinātu Eiropas izvirzīto enerģijas un klimata mērķu sasniegšanu. Deklarācija norāda, ka Eiropas Savienības politika ir veicinājusi decentralizētu elektroenerģijas ražošanu, ar elektrību darbināmu transportlīdzekļu, enerģijas glabāšanas un elastīga pieprasījuma attīstību. Šīs izmaiņas ir sniegušas sadales sistēmas operatoriem izdevību pārskatīt tradicionālo sistēmu darbību un pārdomāt, kā labāk attīstīt un ekspluatēt Eiropas sadales tīklus, domājot par nākotni.

Sadales sistēmas operatoru deklarācija (angļu valodā)

Sadales sistēmas operatoru deklarācija (latviešu valodā)


Spēkā esošie un pielietojamie Latvijas Elektrotehniskās Komitejas -  biedrības "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija" patstāvīgās struktūrvienības, energostandarti LEK. Ar Latvijas Elektrotehniskās Komisijas energostandartu saturu un informāciju par to iegādi iespējams iepazīties AS "Latvenergo" interneta vietnē www.latvenergo.lv, sadaļā LEK energostandarti un interneta vietnē www.lekenergo.lv