Normatīvie dokumenti

Spēkā esošie un AS "Sadales tīkls" darbībā  pielietojamie Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta (MK) noteikumi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) dokumenti, Latvijas Elektrotehniskās Komisijas energostandarti un citi normatīvie dokumenti.

23.07.2004 MK rīkojums Nr. 514 "Pamatnostādnes Latvijas elektroenerģijas tirgus priekšnosacījumu izveidei" 

25.07.2006 MK noteikumi Nr. 603. "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu"

05.12.2006 MK noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"

04.10.2011 MK noteikumi Nr. 759 "Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām"

21.01.2014 MK noteikumi Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

19.08.2014 MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

30.09.2014 MK noteikumi Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"

19.02.2016 MK rīkojums Nr.129 "Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2016.-2020. gadam"

09.05.2017. MK noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"

24.03.2020 MK noteikumi Nr.157 "Agregatoru noteikumi"

02.09.2020. MK noteikumi Nr. 561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

02.09.2020. MK noteikumi Nr. 559 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai"

02.09.2020. MK noteikumiem Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību"

01.06.2021. MK noteikumi Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi"

Lai stimulētu investīcijas Eiropas elektroenerģijas sadales tīklos un nodrošināt Eiropas pilsoņiem drošu, ilgtspējīgu un uzticamu elektroenerģijas piegādi, 2014. gada 22.maijā Briselē elektroenerģijas industrijas pārstāvju apvienība EURELECTRIC, sadales sistēmas operatoru asociācija CEDEC,  Eiropas sadales sistēmas operatoru viedo tīklu apvienība EDSO un GEODE izsludināja Eiropas elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru deklarāciju.

Eiropas elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru deklarācijā aprakstīta sadales sistēmas operatoru vadošā loma, nodrošinot elektroenerģijas pāreju, un nosacījumi, kādi nepieciešami sadales sistēmas operatoriem šo uzdevumu izpildei. Deklarācijā uzsvērta nepieciešamība pēc ilgtermiņa ieguldījumiem sadales tīklos, lai nodrošinātu Eiropas izvirzīto enerģijas un klimata mērķu sasniegšanu. Deklarācija norāda, ka Eiropas Savienības politika ir veicinājusi decentralizētu elektroenerģijas ražošanu, ar elektrību darbināmu transportlīdzekļu, enerģijas glabāšanas un elastīga pieprasījuma attīstību. Šīs izmaiņas ir sniegušas sadales sistēmas operatoriem izdevību pārskatīt tradicionālo sistēmu darbību un pārdomāt, kā labāk attīstīt un ekspluatēt Eiropas sadales tīklus, domājot par nākotni.

Sadales sistēmas operatoru deklarācija (angļu valodā)

Sadales sistēmas operatoru deklarācija (latviešu valodā)


Spēkā esošie un pielietojamie Latvijas Elektrotehniskās Komitejas -  biedrības "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija" patstāvīgās struktūrvienības, energostandarti LEK. Ar Latvijas Elektrotehniskās Komisijas energostandartu saturu un informāciju par to iegādi iespējams iepazīties AS "Latvenergo" interneta vietnē www.latvenergo.lv, sadaļā LEK energostandarti un interneta vietnē www.lekenergo.lv

Kabeļu elektrolīnijas
LEK 049Zemsprieguma un vidsprieguma kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības. (2020. gada izdevums)
LEK 129 0,4 kV kabeļu izvēles prasības pēc pieļaujamās strāvas. (2009. gada izdevums)

Spēkā esošie un pielietojamie Latvijas Elektrotehniskās Komitejas -  biedrības "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija" patstāvīgās struktūrvienības, energostandarti LEK. Ar Latvijas Elektrotehniskās Komisijas energostandartu saturu un informāciju par to iegādi iespējams iepazīties AS "Latvenergo" interneta vietnē www.latvenergo.lv, sadaļā LEK energostandarti un interneta vietnē www.lekenergo.lv

LEK 005Kailvadu montāža 20kV gaisvadu līnijās. (2000. gada izdevums)
LEK 013 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti kailvadiem. Konstrukcijas un materiāli. (2002. gada izdevums)
LEK 015Vidsprieguma (6 kV – 20 kV) gaisvadu elektrolīnijas. Galvenās tehniskās prasības. (2016.gada izdevums)
LEK 0140,4 kV gaisvadu elektrolīnijas. Galvenās tehniskās prasības. (2017. gada izdevums)
LEK 022 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti piekarkabeļiem AMKA. (2004. gada izdevums)
LEK 021 Izolēto vadu montāža 20 kV gaisvadu līnijās. (2002. gada izdevums)
LEK 066 0,4 kV piekarkabeļu montāža 20 kV gaisvadu līnijās. Montāžas tabulas. (2005. gada izdevums)
LEK 0700,4 kV piekarkabeļu AMKA un 20 kV SAX markas izolēto vadu montāža. Tehnoloģiskās kartes. (2005. gada izdevums)
LEK 0760,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka A balsti piekarkabeļiem AMKA. Konstrukcijas un materiāli. (2005. gada izdevums)
LEK 0880,4 kV vērpto piekarkabeļu uzkāršana uz vidējā sprieguma elektrolīniju balstiem. Galvenās tehniskās prasības. (2005. gada izdevums)
LEK 12020kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti. Konstrukcijas un materiāli. (2013. gada izdevums)