Par mums

Mācību centrs ir AS “Sadales tīkls” dibināta profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, kas pieaugušo profesionālās izglītības jomā darbojas kopš 1985. gada.

Reģistrācijas apliecība Nr. 3360800209

AS “Sadales tīkls” Mācību centra pašnovērtējuma ziņojumi:
Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021. mācību gads
Pašnovērtējuma ziņojums 2019. gads
Pašnovērtējuma ziņojums 2013. – 2018. gads

 Mācību centrs īsteno divas akreditētas izglītības programmas, piešķirot profesionālo kvalifikāciju:

 • ELEKTROMONTIERIS (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis un 3. Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis);
 • ELEKTROTEHNIĶIS (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis un 4. Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis).

Mācību centrs pārbauda nodarbināto zināšanas un piešķir elektrodrošības grupas, nodrošina kompetenču pilnveidi elektroenerģētikas un darba aizsardzības jomās:

 • kabeļu, gaisvadu līniju montāža un ekspluatācija;
 • spriegumaktīvie darbi;
 • elektroinstalācijas montāža;
 • elektroenerģijas uzskaites iekārtu montāža un pārbaužu veikšana;
 • elektrisko mērījumu veikšana;
 • darbs ar speciālo aprīkojumu;
 • praktiskā augstkāpšana;
 • pielietojamā elektrotehnika;
 • darbs ar bīstamajām iekārtām.

MĀCĪBU CENTRA MISIJA – mēs sniedzam konkurētspējīgu un kvalitatīvu pieaugušo profesionālās izglītības pakalpojumu, nodrošinot izcilai darba izpildei nepieciešamo kompetenču pilnveidi elektroenerģētikas jomas profesijās, atbilstoši nozares dinamiskajām vajadzībām.

MĀCĪBU CENTRA VĪZIJA – mēs attīstām kompetences elektroenerģētikas jomas profesijās un veidojam ieradumus kvalitatīvi, droši un ar rūpēm par klientu paveikt darbu, saskatīt iespējas un virzīt nākotnes izaugsmi.  

VĒRTĪBAS:

 • Ar atbildību – mēs uzņemamies atbildību par kompetenču attīstību izcilam darba rezultātam visa darba mūža garumā;
 • Ar enerģiju – mēs izmēģinām jauno un mērķtiecīgi pilnveidojamies;
 • Ar domām par nākotni – mēs vienmēr saskatām iespējas izaugsmei.

Mācību centra kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 standartam kompetenču nodrošināšanas, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu izveides, mācību organizēšanas, norises un eksaminācijas darbības sfērā.

ISO 9001:2015 sertifikāts

Kvalitātes politika nosaka kvalitātes vadības pamatprincipus Mācību centra misijas, vīzijas un mērķu īstenošanai:

 • izstrādāt, aktualizēt un īstenot kompetenču pilnveides, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas, nodrošinot to atbilstību Latvenergo koncerna,  darba tirgus un normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt vienotu izpratni un sekmēt Mācību centra misijas, vīzijas un mērķu īstenošanu, veicinot darbinieku iesaisti un nodrošinot atbilstošus resursus;
 • veicināt katra Mācību centra darbinieka profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveidi, sekmēt iesaistību un motivēt mērķu sasniegšanai;
 • nodrošināt vienotu procesu norisi un risku pārvaldību pastāvīgai  kvalitatīvu pieaugušo profesionālās izglītības pakalpojumu sniegšanai;
 • veicināt nepārtrauktas pilnveidošanās kultūru, sekmējot mūsdienīgu mācību metožu pielietošanu un tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, atbalstot radošumu un inovācijas;
 • nodrošināt savlaicīgu un precīzu mācību procesu un izglītojamo mācību sasniegumus raksturojošu datu un informācijas pieejamību, sekmējot to izmantošanu mācību procesa pilnveidē;
 • nodrošināt mērķtiecīgu pārvaldību sadarbībai ar ieinteresētajām pusēm.

Ventspils iela 58, Rīga, Latvija

 tālr.: +37167728928;

         mob.tālr.nr.: +37126186713

e-pasts: mc@sadalestikls.lv