Par mums

Mācību centrs ir AS “Sadales tīkls” dibināts profesionālās tālākizglītības centrs, kas pieaugušo profesionālās izglītības jomā darbojas kopš 1985. gada.

AS “Sadales tīkls” Mācību centra pašnovērtējuma ziņojumi:

Pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023/ mācību gads
Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022. mācību gads
Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021. mācību gads
Pašnovērtējuma ziņojums 2019. gads
Pašnovērtējuma ziņojums 2013. – 2018. gads

 Mācību centrs īsteno divas akreditētas izglītības programmas, piešķirot profesionālo kvalifikāciju:

 • ELEKTROMONTIERIS (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis);
 • ELEKTROTEHNIĶIS (4. profesionālās kvalifikācijas līmenis).

Mācību centrs pārbauda nodarbināto zināšanas un piešķir elektrodrošības grupas, nodrošina kompetenču pilnveidi elektroenerģētikas un darba aizsardzības jomās:

 • kabeļu, gaisvadu līniju montāža un ekspluatācija;
 • spriegumaktīvie darbi;
 • elektroinstalācijas montāža;
 • elektroenerģijas uzskaites iekārtu montāža un pārbaužu veikšana;
 • elektrisko mērījumu veikšana;
 • darbs ar speciālo aprīkojumu;
 • praktiskā augstkāpšana;
 • pielietojamā elektrotehnika;
 • darbs ar bīstamajām iekārtām.

MĀCĪBU CENTRA MISIJA – mēs sniedzam konkurētspējīgu un kvalitatīvu pieaugušo profesionālās izglītības pakalpojumu, nodrošinot izcilai darba izpildei nepieciešamo kompetenču pilnveidi elektroenerģētikas jomas profesijās, atbilstoši nozares dinamiskajām vajadzībām.

MĀCĪBU CENTRA VĪZIJA – mēs attīstām kompetences elektroenerģētikas jomas profesijās un veidojam ieradumus kvalitatīvi, droši un ar rūpēm par klientu paveikt darbu, saskatīt iespējas un virzīt nākotnes izaugsmi.  

VĒRTĪBAS:

 • Ar atbildību – mēs uzņemamies atbildību par kompetenču attīstību izcilam darba rezultātam visa darba mūža garumā;
 • Ar enerģiju – mēs izmēģinām jauno un mērķtiecīgi pilnveidojamies;
 • Ar domām par nākotni – mēs vienmēr saskatām iespējas izaugsmei.

Mācību centra kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 standartam kompetenču nodrošināšanas, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu izveides, mācību organizēšanas, norises un eksaminācijas darbības sfērā.

ISO 9001:2015 sertifikāts

Kvalitātes politika nosaka kvalitātes vadības pamatprincipus Mācību centra misijas, vīzijas un mērķu īstenošanai:

 • izstrādāt, aktualizēt un īstenot kompetenču pilnveides, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas, nodrošinot to atbilstību Latvenergo koncerna,  darba tirgus un normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt vienotu izpratni un sekmēt Mācību centra misijas, vīzijas un mērķu īstenošanu, veicinot darbinieku iesaisti un nodrošinot atbilstošus resursus;
 • veicināt katra Mācību centra darbinieka profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveidi, sekmēt iesaistību un motivēt mērķu sasniegšanai;
 • nodrošināt vienotu procesu norisi un risku pārvaldību pastāvīgai  kvalitatīvu pieaugušo profesionālās izglītības pakalpojumu sniegšanai;
 • veicināt nepārtrauktas pilnveidošanās kultūru, sekmējot mūsdienīgu mācību metožu pielietošanu un tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, atbalstot radošumu un inovācijas;
 • nodrošināt savlaicīgu un precīzu mācību procesu un izglītojamo mācību sasniegumus raksturojošu datu un informācijas pieejamību, sekmējot to izmantošanu mācību procesa pilnveidē;
 • nodrošināt mērķtiecīgu pārvaldību sadarbībai ar ieinteresētajām pusēm.

Ventspils iela 58, Rīga, Latvija

  tālr.nr.: +37126186713

    e-pasts: 

mc@sadalestikls.lv