ELEKTROMONTIERIS

Kursa mērķis: 
Sagatavot elektroenerģētikas nozares 3. kvalifikācijas līmeņa profesijas “Elektromontieris” speciālistu, kurš veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus saskaņā ar elektromontiera profesijas standarta prasībām.

Kursa saturs:

  • pielietojamā elektrotehnika;
  • sabiedrības un cilvēka drošība;
  • elektriskie mērījumi;
  • komutācijas aparāti;
  • elektriskās mašīnas un transformatori;
  • kabeļu elektropārvades līnijas;
  • gaisvadu elektropārvades līnijas;
  • elektroinstalācija.

Kvalifikācijas prakse

Valsts noslēguma pārbaudījums

Mērķauditorija: 
18 gadu vecumu sasniegušas personas ar pamatizglītību un priekšzināšanām profesionālajā darbības jomā.

Prasības kursa uzsākšanai:
Pamatizglītība un priekšzināšanas profesionālajā darbības jomā.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Kursa ilgums:
480 stundas, no kurām 240 stundas kvalifikācijas prakse.