E-NORĪKOJUMI ATBILDĪGAJIEM PAR DARBA IZPILDI

Kursa mērķis:
Apgūt darbam nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi darbu veikšanā ar elektroniskās vadības sitēmas “Kviksteps pieteikuma tipu “E-norīkojums”.

Kursa saturs:

iekšējie un ārējie normatīvie akti;

pieteikumu tipa "E-norīkojums" aprites process elektroniskajā darbu vadības sistēmā “KvikSTEPS”;

darbu vadības sistēmas"Kviskteps" darba plūsmas “e-norīkojumi” funkcionalitāte

Kompleksas darbības ar darbu vadības sistēmas "Kviskteps" darba plūsmu “e-norīkojumi”.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuri organizē darbus darbojošās elektroietaisēs.

Prasības kursa uzsākšanai:
Apgūta mācību programma “Personāls ar operatīvajām tiesībām” izieta stažēšanās, un iegūtas "Operatīvās tiesības" (Pielaidējs un ADI), AS "Sadales tīkls" Darbuzņēmēju zināšanas pārbaudes komisijā.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.