SADALES SISTĒMAS PAKALPOJUMU TARIFI

VALSTS ATBALSTS MĀJSAIMNIECĪBĀM

No 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim mājsaimniecību (fizisku personu) pieslēgumiem ar jaudu līdz 25 A "Pamata" tarifu plāna fiksētā daļa ir samazināta atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam maksimālajam atļautajam pieaugumam, tādējādi nodrošinot tarifu pieauguma pakāpeniskumu un prognozējamību. Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Valsts atbalsta radītais sadales sistēmas pakalpojumu tarifu maksas samazinājums tiek piemērots automātiski; rēķinos tiek atspoguļota gan pilnā maksa par sadales sistēmas pakalpojumiem, gan arī tās samazinājums (atbilstoša summa ar mīnusa zīmi). Tarifu aprēķina kalkulators

NO KĀ SASTĀV ELEKTRĪBAS RĒĶINS?*


Kopējo maksu par elektroenerģiju rēķinā veido trīs pozīcijas:

 • maksa par elektroenerģiju atbilstoši brīvi izvēlēta tirgotāja tarifam,
 • maksa par sadales un pārvades pakalpojumu jeb pieslēguma nodrošināšanas un elektroenerģijas piegādes pakalpojumu,
 • pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

* Dzīvoklis ar pieslēgumu: 1 fāze, 16 ampēri; patēriņš 100 kWh/mēnesī. 
** Aprēķinam izmantota Nord Poobiržas vidējā elektroenerģijas cena 2024. gada 1. ceturksnī (0,08672 EUR/kWh) un sadales un pārvades pakalpojumu maksa atbilstoši spēkā esošajiem sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem.


"Sadales tīkla" padomi: Lasām elektrības rēķinu kopā, Sadales tarifs 2024. gadā


Maksu nosaka pieslēguma tehniskie parametri un elektrības patēriņš.

Tarifu struktūra veidota tā, lai mudinātu klientus efektīvi izmantot pieslēgumu – samērot pieejamo jaudu ar savām faktiskajām vajadzībām. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izstrādes gaitā ir vienkāršota tarifu struktūra, ievērota vienlīdzīga pieeja un sabalansēta pakalpojuma maksa visām klientu grupām, tādējādi vairojot sadales sistēmas pakalpojumu tarifa ilgtspēju.

1. Tarifu maksu veido fiksētā un mainīgā daļa 


Fiksētā daļa – maksa par jaudas uzturēšanu, EUR/mēnesī.

Atkarīga no pieslēguma fāžu skaita un jaudas; ikmēneša elektrības rēķinos mainās tikai tad, ja tiek mainīti pieslēguma tehniskie parametri (palielināta vai samazināta pieslēguma atļautā slodze). Pieslēguma tehnisko informāciju ērti noskaidrot elektroenerģijas tirgotāju portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv


Mainīgā daļa – maksa par elektroenerģijas piegādi, EUR/kWh.

Noteikta maksa par katru piegādāto kilovatstundu (kWh); ikmēneša elektrības rēķinos ir atkarīga no patēriņa konkrētajā mēnesī. Patēriņa datus ērti aplūkot elektroenerģijas tirgotāju klientu portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv


2. Vienādi tarifi gan mājsaimniecībām, gan juridiskām personām

Visi klienti (gan mājsaimniecības, gan citi lietotāji) par identiskiem pieslēguma tehniskajiem parametriem un piegādāto elektrību maksā vienādi. Šāds risinājums ir atbilstošs faktiskajām "Sadales tīkla" pakalpojuma izmaksām, jo ieguldījumi elektrotīkla uzturēšanā ir atkarīgi no pieslēguma tehniskajiem parametriem.


3. Viena laika zona – viena cena

"Sadales tīkla" tarifi nosaka vienu cenu par elektrības piegādi jebkurā diennakts laikā.

Klientu elektroenerģijas patēriņa dati pa stundām pieejami elektroenerģijas tirgotāju klientu portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv Klientiem, kuri, pērkot elektrību no sava elektroenerģijas tirgotāja, norēķiniem izmanto Nord Pool biržas cenām piesaistītu tirgotāja tarifu, maksa par kilovatu pa stundām atšķiras.

"Pamata" un "Speciālie" tarifu plāni

Lielākajai daļai pieslēgumu ir pieejami divi tarifu plāni: "Pamata" un "Speciālais", kas atšķiras ar fiksētās un mainīgās daļas īpatsvaru. Piemērotākais tarifu plāns ir atkarīgs no ikmēneša elektrības patēriņa.


"Pamata" tarifu plāns – regulāram patēriņam.

Lielāka fiksētā daļa (maksa par jaudas uzturēšanu, EUR/mēnesī).
Mazāka mainīgā daļa (maksa par elektroenerģijas piegādi, EUR/kWh).

Piemērots ikdienā, aktīvi izmantojot pieslēgumu.


"Speciālais" tarifu plāns – sezonālam, ļoti mazam patēriņam,
jo īpaši pieslēgumiem bez patēriņa.

Mazāka fiksētā daļa (maksa par jaudas uzturēšanu, EUR/mēnesī).
Lielāka mainīgā daļa (maksa par elektroenerģijas piegādi, EUR/kWh).

Piemērots izņēmuma situācijām, piemēram, tikai periodiski apdzīvotam dzīvoklim vai vasarnīcai ziemas periodā, uzņēmumiem ar sezonālu darbību, garāžai, pagrabam u.tml.


Tarifs elektroenerģijas komercražotājiem

Tarifu plāns "R-1" jeb maksa par starpību starp atļauto eksporta jaudu un atļauto patēriņa slodzi (kW) paredzēta elektroenerģijas komercražotājiem jeb uzņēmumiem, kuri ražo elektrību pārdošanai. Ja ražošanas jauda nepārsniedz patēriņa jaudu, kā arī pieslēgumiem ar atļauto ražošanas jaudu līdz 11,1 kW (mikroģeneratori) šo maksu nepiemēro.

Tarifu aprēķina metodiku un pielietošanas kārtību, kā arī tarifu vērtības apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). SPRK metodika nosaka, ka tarifa vērtības var tikt pārskatītas reizi gadā atbilstoši patēriņa prognožu, elektroenerģijas cenu un citu izmaksu dinamikai, lai korekti attiecinātu uz klientiem faktiskās pakalpojuma izmaksas.

Balstoties uz SPRK padomes 2023. gada 16. novembrī apstiprinātajiem grozījumiem tarifu aprēķināšanas metodikā, "Sadales tīkls" ir pārskatījis un samazinājis gan tarifu fiksētās, gan mainīgās tarifu vērtības visiem "Pamata" un "Speciālajiem" tarifu plāniem mājsaimniecībām un juridiskajām personām agrāk nekā to paredzēja līdzšinējais regulējums. Jaunās tarifu vērtības ir apstiprinātas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK), publicētas oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" un stājās spēkā, sākot ar 2024. gada 1. janvāri.

Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi, sākot ar 2024. gada 1. janvāri
Tarifu pielietošanas kārtība (spēkā kopš 2023. gada 1. jūlija; ar grozījumiem, kas ieviesti 2023. gada 27. septembrī)
Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi no 2023. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim


Ikmēneša maksājumu aprēķins

Ikmēneša sadales sistēmas tarifu maksājumu veido mainīgā un fiksētā daļa. Klientu ērtībām piedāvājam tarifu vērtības un sadales sistēmas tarifu ikmēneša maksājuma fiksētās un mainīgās daļas aprēķina skaidrojumu biežāk sastopamajiem pieslēgumiem (0,4 kV līnijas). 

Ikmēneša maksājuma fiksētā daļa jeb maksa par jaudas uzturēšanu tiek aprēķināta, balstoties uz "Pamata" vai "Speciālā" tarifa noteikto maksu par vienu ampēru (A) mēnesī. Elektroenerģijas pieslēguma tehnisko informāciju ērti noskaidrot elektroenerģijas tirgotāju portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Klientu ērtībām pievienojam pārskatu par populārāko pieslēgumu tehniskajiem parametriem, atbilstošo jaudu (kW) un tarifu fiksētās daļas ikmēneša maksājumiem.


Sākot ar 1.01.2024.,
mājsaimniecībām un
juridiskajām personām
Ar valsts atbalstu mājsaimniecību pieslēgumiem ar jaudu līdz 25A (ieskaitot)**
1.01.-31.12.2024.
Fāžu skaits, IAA strāvas lielums, atļautā jauda
"Pamata-1"
 "Speciālais – 1"
"Pamata-1"
EUR/mēnesī*EUR/mēnesī*
EUR/mēnesī*
līdz 1 F 16 Alīdz 3,42 kW5,442,24
3,24
1 F 20 A4,27 kW6,802,80
3,74
1 F 25 A5,34 kW8,503,50
4,24
1 F 32 A6,84 kW10,884,48
3 F 16 A10,30 kW13,125,28
7,20
3 F 20 A 12,87 kW16,406,60
8,50
3 F 25 A16,09 kW20,508,25
11,00
3 F 32 A20,60 kW26,2410,56
3 F 40 A25,75 kW32,8013,20
3 F 50 A32,18 kW41,0016,50
3F 63 A40,55 kW51,6620,79

* bez PVN.
** Valsts atbalsts tiek piemērots mājsaimniecību (fizisku personu) pieslēgumiem ar jaudu līdz 25 A. Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Ikmēneša maksājuma mainīgā daļa jeb maksa par elektroenerģijas piegādi tiek aprēķināta, reizinot mēneša laikā piegādātās elektrības apjomu (kWh) ar "Pamata - 1" vai "Speciālā - 1" tarifa noteikto maksu par vienu kilovatstundu. Patēriņa datus ērti aplūkot elektroenerģijas tirgotāju klientu portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv
Sākot ar 1.01.2024.

"Pamata – 1"
"Speciālais – 1"
Maksa par elektroenerģijas piegādi, EUR/kWh*
0,03962
0,15848

* bez PVN.


Lai noskaidrotu mēneša maksu par sadales sistēmas pakalpojumu, jāaprēķina tarifa fiksētās un mainīgās daļas summa.

VIENA MĒNEŠA MAKSĀJUMA APRĒĶINA PIEMĒRS. Pieslēguma tehniskie parametri: 3 fāzes 16 A; tarifs: "Pamata-1"; patēriņš mēnesī: 150 kWh.


Sākot ar 1.01.2024.,
mājsaimniecībām un
juridiskajām personām
Ar valsts atbalstu mājsaimniecību pieslēgumiem ar jaudu līdz 25A (ieskaitot)
1.01.-31.12.2024.
Fiksētā daļa:13,12 EUR
7,20 EUR
Mainīgā daļa:
5,94 EUR = 150 kW * 0,03962
5,94 EUR = 150 kW * 0,03962
Kopā (bez PVN):
19,06 EUR
13,14 EUR

Mērķēts valsts atbalsts mājsaimniecībām tiek sniegts, lai veidotu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifu izmaksu pieaugumu pakāpenisku un prognozējamu, kā arī nodrošinātu mājsaimniecībām papildu laiku rūpīgai piemērotāko pieslēguma tehnisko parametru izvēlei. 

 • NO 2024. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 2025. GADA 31. DECEMBRIM

Valsts atbalsta risinājums un aprēķinu princips! - Mājsaimniecību (fizisku personu) pieslēgumiem ar jaudu līdz 25 A "Pamata" tarifu plāna fiksētā daļa samazināta atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam maksimālajam atļautajam pieaugumam, tādejādi nodrošinot tarifu pieauguma pakāpeniskumu un prognozējamību. "Speciālos" tarifu plānus 2024. gadā valsts atbalsta risinājums neietekmē, jo to fiksētās daļas pieaugums ir mazāks par Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto. Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā Plašāk par valsts atbalstu 2024. gadā Klimata un enerģētikas ministrijas mājaslapā

 • KURA RĒĶINA DAĻA MĀJSAIMNIECĪBĀM IR SAMAZINĀTA?

Valsts atbalsta radītais sadales sistēmas pakalpojumu tarifu maksas samazinājums tiek piemērots automātiski; rēķinos tiek atspoguļota gan pilna maksa par sadales sistēmas pakalpojumiem, gan arī tās samazinājums (atbilstoša summa ar mīnusa zīmi). Ikmēneša maksājumus par sadales un pārvades pakalpojumiem ar valsts atbalstu noskaidrot palīdzēs tarifu aprēķina kalkulators 

Svarīgi zināt!

 • Uz sistēmas pakalpojumu tarifa mainīgo daļu jeb maksu par elektroenerģijas piegādi valsts atbalsts netiek attiecināts. 
 • Lai saņemtu valsts atbalstu, pieslēgumam, kuru izmanto mājsaimniecība, jābūt reģistrētam uz privātpersonas vārda.
 • Sākot ar 2024. gadu, valsts atbalsta risinājums attiecas uz mājsaimniecību (privātpersonu) vienas un trīs fāžu pieslēgumiem, kuru jauda ir mazāka vai vienāda ar 25 A.

Klientu ērtībām piedāvājam pārskatu par populārāko pieslēgumu tehniskajiem parametriem, atbilstošo jaudu (kW), aktuālajiem un valsts atbalsta ietvaros mājsaimniecībām (fizisko personu pieslēgumiem) samazinātajiem tarifa fiksētās daļas ikmēneša maksājumiem.

 • TARIFU PLĀNA "PAMATA-1" FIKSĒTĀ DAĻA AR VALSTS ATBALSTU MĀJSAIMNIECĪBU (FIZISKU PERSONU) PIESLĒGUMIEM AR JAUDU LĪDZ 25 A.

"Speciālos" tarifu plānus 2024. gadā valsts atbalsta risinājums neietekmē, jo to fiksētās daļas pieaugums ir mazāks par Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto.

No 2024. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. 


Tarifu fiksētā daļa
līdz 30.06.2023.
Maksimālais atļautais fiksētās daļas pieaugums 
Fiksētā daļa ar valsts atbalstu
Fiksētā daļa bez valsts atbalsta
Fiksētās daļas  samazinājums ar valsts atbalstu
Fāžu skaits, IAA strāvas lielums, atļautā jauda
"Pamata-1"
"Pamata-1"
"Pamata-1"
"Pamata-1"
"Pamata-1"
EUR/mēnesī*
EUR/mēnesī*
EUR/mēnesī*
EUR/mēnesī*
EUR/mēnesī*
līdz 1 F 16 A
līdz 3,42 kW
1,24
2,003,245,442,20
1 F 20 A
4,27 kW
1,242,503,746,803,06
1 F 25 A
5,34 kW
1,243,004,248,504,26
3 F 16 A
10,30 kW
3,204,007,2013,125,92
3 F 20 A
12,87 kW
4,004,508,5016,407,90
3 F 25 A
16,09 kW
5,006,0011,0020,509,50

* bez PVN.

 • VIENA MĒNEŠA TARIFA FIKSĒTĀS DAĻAS MAKSAS APRĒĶINA PIEMĒRS. Pieslēguma tehniskie parametri: 1 fāze 16 A; tarifs: "Pamata-1".

No 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim

Tarifu aprēķina kalkulators nodrošina klientiem iespēju noskaidrot ikmēneša maksājumus par sadales un pārvades pakalpojumiem (arī maksājumu ar valsts atbalstu). Ievadot kalkulatorā pieslēguma fāžu un ampēru skaitu, kā arī vidējo elektroenerģijas patēriņu mēnesī, mājsaimniecības var uzzināt indikatīvo ikmēneša elektroenerģijas rēķina apmēru, bet uzņēmumi – maksu par sadales un pārvades sistēmas pakalpojumiem.

Pieslēguma tehnisko informāciju ērti noskaidrot elektroenerģijas tirgotāju  portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv


Tarifu kalkulators

Piemērotākais tarifu plāns ir atkarīgs no ikmēneša elektrības patēriņa. Pirms tarifu plāna maiņas iesakām uzmanīgi izpētīt ne tikai iepriekšējā mēneša, bet vismaz pēdējo 12 mēnešu patēriņa datus, pievērst uzmanību patēriņa svārstībām, kādas visbiežāk rodas, mainoties sezonām, kā arī pārdomāt iespējamās patēriņa izmaiņas tuvākajā nākotnē. Ikmēneša elektrības patēriņš norādīts rēķinā par elektrību. Elektrības patēriņa pārskati par ilgāku periodu ir pieejami elektroenerģijas tirgotāju portālos un "Sadales tīkla" klientu portāla e-st.lv

Piemērotāko tarifu plānu ērti noskaidrot, izmantojot tarifu aprēķina kalkulatoru

Tarifu plānu nepieciešamības gadījumā klients var viegli un bez maksas mainīt "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv  Rūpējoties par klientu ērtībām, pieteiktās tarifa izmaiņas tiks veiktas atkarībā no klienta vēlmes – ar tā paša vai nākamā mēneša pirmo datumu.

Pievērsiet uzmanību!
Izvēloties "Speciālo" tarifu plānu, rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības, var strauji celt izmaksas.


Maksimālais izdevīgais ikmēneša patēriņš norēķiniem ar "Speciālo" tarifu plānu

Valsts atbalsta risinājuma ietekmē mājsaimniecību (fizisku personu) pieslēgumiem ar jaudu līdz 25 A (ieskaitot) tarifu plānu izdevīguma slieksnis ir zemāks nekā citiem pieslēgumiem. Aicinām rūpīgi izvērtēt tarifu plāna piemērotību! Mainīgās vai grūti paredzamās situācijās ieteicams palikt pie "Pamata" tarifu plāna.

Patēriņa un tarifu plānu piemērotības tabula, no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim


Mājsaimniecībām*
1.01.-31.12.2024.
Juridiskajām personām,
sākot ar 1.01.2024
Fāžu skaits, IAA strāvas lielums, atļautā jauda
"Speciālais" tarifu plāns izdevīgs, ja patēriņš ir mazāks par
"Pamata" tarifu plāns izdevīgs, ja patēriņš ir vismaz
"Speciālais" tarifu plāns izdevīgs, ja patēriņš ir mazāks par
"Pamata" tarifu plāns izdevīgs, ja patēriņš ir vismaz
kWh/mēnesī
kWh/mēnesī
kWh/mēnesī
kWh/mēnesī
līdz 1 F 16 A
līdz 3,42 kW
8 kWh*
9 kWh*
26 kWh
27 kWh
1 F 20 A
4,27 kW
7 kWh*8 kWh*33 kWh34 kWh
1 F 25 A
5,34 kW
6 kWh*7 kWh*42 kWh43 kWh
1 F 32 A
6,84 kW
53 kWh54 kWh53 kWh54 kWh
3 F 16 A
10,30 kW
16 kWh*17 kWh*65 kWh66 kWh
3 F 20 A
12,87 kW
15 kWh*16 kWh*82 kWh83 kWh
3 F 25 A
16,09 kW
23 kWh*24 kWh*103 kWh104 kWh
3 F 32 A
20,60 kW
131 kWh132 kWh131 kWh132 kWh
3 F 40 A
25,75 kW
164 kWh165 kWh164 kWh165 kWh
3 F 50 A
32,18 kW
206 kWh207 kWh 206 kWh207 kWh
3 F 63 A
40,55 kW
259 kWh 260 kWh259 kWh260 kWh 


* Valsts atbalsta risinājuma ietekmē mājsaimniecību (fizisku personu) pieslēgumiem ar jaudu līdz 25 A (ieskaitot) tarifu plānu izdevīguma slieksnis ir zemāks nekā citiem pieslēgumiem. Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu tarifu plānu maiņu.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Informācija par tarifu plānu klienta īpašumā pieejama elektroenerģijas tirgotāju izrakstītajos rēķinos par patērēto elektroenerģiju un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv
Ikmēneša elektrības patēriņš norādīts rēķinā par elektrību; dati par ilgāku periodu pieejami elektroenerģijas tirgotāju portālos un "Sadales tīkla" klientu portāla e-st.lv
Pieslēguma tehniskā informācija ērti noskaidrojama elektroenerģijas tirgotāju portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Jā, tarifu plānu klients pats var viegli un bez maksas mainīt "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Rūpējoties par klientu ērtībām, pieteiktās tarifa izmaiņas tiks veiktas atkarībā no klienta vēlmes – ar tā paša vai nākamā mēneša pirmo datumu.

Mainot pieslēguma tehniskos parametrus, kas nosaka vienlaikus atļauto slodzi, klienta izvēlētais tarifu plāns saglabājas, taču tarifu vērtības (tikai fiksētā daļa) mainās atbilstoši jaunajiem pieslēguma tehniskajiem parametriem.

Pieslēguma atļautās slodzes ietekmi uz ikmēneša maksājumiem var noteikt ar tarifu aprēķina kalkulatora palīdzību.

Jauniem pieslēgumiem vienmēr sākotnēji tiek piemērots tehniskajiem parametriem atbilstošais "Pamata" tarifu plāns. Arī tad, ja mainās elektrības lietotājs īpašumā (tiek slēgts jauns līgums ar elektrības tirgotāju), pieslēgumam automātiski tiek piemērots pieslēguma tehniskajiem parametriem atbilstošais "Pamata" tarifu plāns.

Automātiski piemēroto "Pamata" tarifu plānu klients pats var viegli un bez maksas mainīt uz "Speciālo" klientu portālā e-st.lv

Aktīvajiem klientiem, teiksim, privātmāju īpašniekiem, kuri apkurei izmanto siltumsūkni, un klientiem, kuri lieto ar saules paneļiem pašu ražotu elektrību, ziemā būs tālredzīgi izvēlēties "Pamata" tarifu plānu, bet vasarā, kad no "Sadales tīkla" saņemtās elektrības apjoms būtiski samazinās, iespējams, "Speciālo" tarifu plānu. Pirms tarifu plāna maiņas izmantojiet iespēju ar tarifu aprēķina kalkulatora palīdzību pārliecināties par gaidāmo ikmēneša maksājumu un izvēlētā tarifu plāna piemērotību. Izvēloties "Speciālo" tarifu plānu, rūpīgi sekojiet līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības, var strauji celt izmaksas.

Pazeminātu elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifu piemēro gadījumos, ja netiek nodrošināta normatīvajos aktos un standartos noteiktā sprieguma kvalitāte. Pamatojums: 07.11.2023. MK noteikumu Nr. 635 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 90. punkts.

Pieteikumu pazemināta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifa piemērošanai varat iesniegt klientu portālā e-st.lv, izvēloties sadaļu "Pieteikt pakalpojumu" -> "Citi pakalpojumi" un aizpildot brīvas formas iesniegumu. "Sadales tīkls" jūsu īpašumam bez maksas veiks sprieguma kvalitātes mērījumu. Ja sprieguma kvalitāte tomēr atbilst prasībām, pazemināts elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifs netiek piemērots. Jums ir iespēja pieprasīt elektroenerģijas sprieguma mērījumu veikt arī akreditētai laboratorijai. Gadījumā, ja akreditēta laboratorija konstatē sprieguma kvalitātes neatbilstību, "Sadales tīkls" sedz mērījumu izdevumus. Informāciju par Latvijā akreditētām laboratorijām varat iegūt Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājaslapā latak.lv

Ja sprieguma kvalitāte neatbilst prasībām:

 • "Sadales tīkls" objektu reģistrē neatbilstoša sprieguma kvalitātes investīciju objektu sarakstā;
 • līdz uzlabojumu veikšanai elektrotīklā klientam tiek piedāvāts pazemināts elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifs, sākot ar nākamo norēķinu periodu.

Pazemināts sadales sistēmas pakalpojuma tarifs tiek piemērots maksai par elektroenerģijas sadalīšanu (tas tiek aprēķināts, piemērojot koeficientu 0,5). Savukārt maksa par jaudas uzturēšanu paliek bez izmaiņām.

Nē, katram pieslēgumam ir vienlaikus pieejams viens tarifu plāns. Ja vienam pieslēgumam uzstādīti vairāki viedie elektroenerģijas skaitītāji, piemēram, daudzīvokļu mājas kāpņutelpas apgaismojumam ir viens, bet apkures sistēmai un ūdens sūkņiem cits skaitītājs, maksu par jaudas uzturēšanu aprēķina, balstoties uz šī pieslēguma ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu, bet maksu par elektroenerģijas piegādi, summējot visu šajā pieslēgumā uzstādīto "Sadales tīkla" skaitītāju uzskaitītās kilovatstundas (kWh).

Jā, jāmaksā par abiem. Ja īpašumā ir vairāki elektrotīkla ievadi, maksu par ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu aprēķina, summējot IAA strāvu ievados.

Fiksētā pieslēguma maksa jāmaksā, kamēr pastāv līgumattiecības starp klientu un elektroenerģijas tirgotāju, arī par īpašumiem, kuros elektroenerģijas piegāde ir pārtraukta.

Fiksētā pieslēguma maksa paredzēta pieslēguma nodrošināšanai, un tā nav atkarīga no elektroenerģijas patēriņa. Elektroietaišu bojājumu vai avāriju gadījumos "Sadales tīkls" operatīvi strādā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu elektroapgādi. Ja elektroapgādes atjaunošana nenotiek tiesību aktos noteiktajā termiņā, lietotājiem ir tiesības pieprasīt atlīdzināt fiksētās pieslēguma maksas apmēru par noteikto periodu. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 635 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 91. punktu, – sistēmas operatora elektroietaišu avārijas vai bojājumu gadījumā sistēmas operators reģistrē bojājumu pieteikumus un nodrošina iespējami ātru (ne ilgāk kā 24 stundu laikā) bojājumu novēršanu.

Ja īpašumā ir uzstādīta elektrostacija, kas pieslēgta paralēlā darbā ar "Sadales tīkla" elektrotīklu, ikmēneša maksājums par sadales sistēmas operatora pakalpojumiem sastāv no trim komponentēm:

Elektroenerģijas ražotāja tarifs "R-1" tiek piemērots elektroenerģijas komercražotājiem jeb uzņēmumiem, kuri ražo elektrību pārdošanai. Ja ražošanas jauda, ko drīkst nodot tīklā, un patēriņa slodzes starpība ir mazāka vai vienāda ar nulli, elektroenerģijas ražotājam jaudas maksa nav jāmaksā.

Elektroenerģijas ražotāja tarifu "R-1" nepiemēro mikroģenerācijai jeb pieslēgumiem ar atļauto ražošanas jaudu līdz 11,1 kW.

Efektīva elektrības pieslēguma formula ir vienkārša: jo pilnvērtīgāk izmantosiet sava pieslēguma iespējas, jo izdevīgāks tas būs.

Lai elektroenerģijas pieslēgums atmaksātos, būtiski ir samērot tā tehniskās iespējas ar savām vajadzībām jeb maksimālo atļauto slodzi ar ikdienā izmantoto. Savu elektroenerģijas datu izpēte, kā arī izpratne par izmaksu veidošanos palīdzēs novērtēt pieslēguma atbilstību, nepieciešamības gadījumā izvēlēties piemērotāku pieslēguma veidu vai tarifa plānu, iespējams, veikt papildu energoefektivitātes pasākumus.

.


Mājsaimniecības elektroierīču darbināšanai nepieciešamās jaudas un pieslēguma iespēju salīdzināšanai var izmantot slodzes aprēķina kalkulatoru

Juridiskām personām optimizēt datu pārvaldību palīdzēs datu pakalpojumi

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR VALSTS ATBALSTU

Tarifu samazinājums, kuru veido Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktais tarifa fiksētās daļas maksimālais atļautais pieaugums, ir redzams rēķinos, kurus klienti saņēma, sākot ar 2024. gada februāri par iepriekšējā mēneša patēriņu.

Visos rēķinos tiek atspoguļota gan pilna maksa par sadales sistēmas pakalpojumiem, gan arī tās samazinājums (atbilstoša summa ar mīnusa zīmi).

Sākot ar 2024. gada 1. janvāri, atbilstoši  Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam tarifa fiksētā daļa jeb maksa par jaudas uzturēšanu ir ierobežota mājsaimniecību (fizisku personu) pieslēgumiem ar jaudu līdz 25 A un "Pamata" tarifu plānu. "Speciālos" tarifu plānus 2024. gadā valsts atbalsta risinājums neietekmē, jo to fiksētās daļas pieaugums ir mazāks par Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto. Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Valsts atbalsts netiek attiecināts uz citiem "Sadales tīkla" pakalpojumiem, piemēram, pieslēguma atjaunošanu un slodzes atjaunošanu, jo šajos gadījumos tarifu komponentes lietojuma mērķis neietilpst valsts kompensācijas tvērumā; maksu par sistēmas pakalpojumiem tajos gadījumos, ja konstatēta elektroenerģijas nesankcionēta lietošana, iejaucoties komercuzskaites darbībā vai neatļauti izlietojot elektroenerģiju bez komercuzskaites, kā rezultātā tiek veikts piegādātās elektroenerģijas, sniegto sistēmas pakalpojumu, citu pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu apjoma pārrēķins.

Klientiem papildus nav jādara nekas. Samazinātās tarifa vērtības tiek izmantotas aprēķinos un iekļautas rēķinos automātiski.

Gan aktuālās, gan samazinātās elektroenerģijas sadales pakalpojumu tarifa vērtības ir publicētas "Sadales tīkla" mājaslapā. Ikmēneša maksājumus par sadales un pārvades pakalpojumiem ar valsts atbalstu klientiem noskaidrot palīdz tarifu aprēķina kalkulators Papildu informācija ievietota arī klientiem piegādātajos rēķinos.

Nē, valsts atbalsta mehānisma ietvaros citām rēķina pozīcijām samazinājums nav paredzēts.