SADALES SISTĒMAS PAKALPOJUMU TARIFI

VALSTS ATBALSTS MĀJSAIMNIECĪBĀM

Saistībā ar valsts atbalstu no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim mājsaimniecībām (fizisku personu pieslēgumiem) sistēmas pakalpojumu tarifa fiksētā daļa jeb maksa par jaudas uzturēšanu samazināta par 60%. Uz laiku samazinātās sadales sistēmas pakalpojumu izmaksas tiek kompensētas no valsts budžeta un AS "Latvenergo" dividendēm. Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā

Samazinājums fizisku personu pieslēgumiem tiek piemērots automātiski. Rēķinos par šajā periodā patērētā elektroenerģiju atspoguļota gan maksa par sadales sistēmas pakalpojumiem, gan arī tās samazinājums 60% apmērā (atbilstoša summa ar mīnusa zīmi).

Tarifu aprēķina kalkulators
Plašāk par valsts atbalsta piemērošanu

NO KĀ SASTĀV ELEKTRĪBAS RĒĶINS?


"Sadales tīkla" padomi: Lasām elektrības rēķinu kopā


Kopējo maksu par elektroenerģiju rēķinā veido trīs pozīcijas:

 • maksa par elektroenerģiju atbilstoši brīvi izvēlēta tirgotāja tarifam,
 • maksa par sadales un pārvades pakalpojumu jeb pieslēguma nodrošināšanas un elektroenerģijas piegādes pakalpojumu,
 • pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

* Dzīvoklis ar pieslēgumu: 1 fāze, 16 ampēri; patēriņš 100 kWh/mēnesī. 
** Aprēķiniem izmantota 2023. gadam prognozētā vidējā elektroenerģijas cena (0,13349 EUR/kWh) un sadales un pārvades pakalpojumu maksa atbilstoši plānotajām sadales sistēmas tarifu izmaiņām.

Maksu nosaka pieslēguma tehniskie parametri un elektrības patēriņš.

Jauno tarifu struktūra veidota tā, lai mudinātu klientus efektīvi izmantot pieslēgumu – samērot pieejamo jaudu ar savām faktiskajām vajadzībām. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izstrādes gaitā ir vienkāršota tarifu struktūra, ievērota vienlīdzīga pieeja un sabalansēta pakalpojuma maksa visām klientu grupām, tādējādi vairojot sadales sistēmas pakalpojumu tarifa ilgtspēju.

1. Saglabāta fiksētā un mainīgā daļa


Fiksētā daļa – maksa par jaudas uzturēšanu, EUR/mēnesī.

Atkarīga no pieslēguma fāžu skaita un jaudas; ikmēneša elektrības rēķinos mainās tikai tad, ja tiek mainīti pieslēguma tehniskie parametri (palielināta vai samazināta pieslēguma atļautā slodze). Pieslēguma tehnisko informāciju ērti noskaidrot elektroenerģijas tirgotāju portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv


Mainīgā daļa – maksa par elektroenerģijas piegādi, EUR/kWh.

Noteikta maksa par katru piegādāto kilovatstundu (kWh); ikmēneša elektrības rēķinos ir atkarīga no patēriņa konkrētajā mēnesī. Patēriņa datus ērti aplūkot elektroenerģijas tirgotāju klientu portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv


2. Vienādi tarifi gan mājsaimniecībām, gan juridiskām personām

Līdz ar jauno tarifu stāšanos spēkā visi klienti (gan mājsaimniecības, gan citi lietotāji) par identiskiem pieslēguma tehniskajiem parametriem un piegādāto elektrību maksā vienādi. Šāds risinājums ir atbilstošs faktiskajām "Sadales tīkla" pakalpojuma izmaksām, jo ieguldījumi elektrotīkla uzturēšanā ir atkarīgi no pieslēguma tehniskajiem parametriem.


3. Viena laika zona – viena cena

Jaunie "Sadales tīkla" tarifi nosaka vienu cenu par elektrības piegādi jebkurā diennakts laikā.

Klientu elektroenerģijas patēriņa dati pa stundām pieejami elektroenerģijas tirgotāju klientu portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv Klientiem, kuri, pērkot elektrību no sava elektroenerģijas tirgotāja, norēķiniem izmanto Nord Pool biržas cenām piesaistītu tirgotāja tarifu, maksa par kilovatu pa stundām atšķiras.

"Pamata" un "Speciālie" tarifu plāni

Sākot ar 1. jūliju, lielākajai daļai pieslēgumu ir pieejami divi tarifu plāni: "Pamata" un "Speciālais", kas atšķiras ar fiksētās un mainīgās daļas īpatsvaru. Piemērotākais tarifu plāns ir atkarīgs no ikmēneša elektrības patēriņa.


"Pamata" tarifu plāns – regulāram patēriņam.

Lielāka fiksētā daļa (maksa par jaudas uzturēšanu, EUR/mēnesī).
Mazāka mainīgā daļa (maksa par elektroenerģijas piegādi, EUR/kWh).

Piemērots ikdienā, aktīvi izmantojot pieslēgumu.


"Speciālais" tarifu plāns – ļoti mazam vai sezonālam patēriņam.

Mazāka fiksētā daļa (maksa par jaudas uzturēšanu, EUR/mēnesī).
Lielāka mainīgā daļa (maksa par elektroenerģijas piegādi, EUR/kWh).

Piemērots izņēmuma situācijām, izmantojot pieslēgumu neregulāri vai patērējot ļoti maz elektrības, piemēram, tikai periodiski apdzīvotam dzīvoklim vai vasarnīcai ziemas periodā, uzņēmumiem ar sezonālu darbību, garāžai, pagrabam u.tml.


Tarifs elektroenerģijas komercražotājiem

Tarifu plāns "R-1" jeb maksa par starpību starp atļauto eksporta jaudu un atļauto patēriņa slodzi (kW) paredzēta elektroenerģijas komercražotājiem jeb uzņēmumiem, kuri ražo elektrību pārdošanai. Ja ražošanas jauda nepārsniedz patēriņa jaudu, kā arī pieslēgumiem ar atļauto ražošanas jaudu līdz 11,1 kW (mikroģeneratori) šo maksu nepiemēro.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātās pārvades un sadales pakalpojumu tarifu vērtības spēkā, sākot ar 2023. gada 1. jūliju.

Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi, sākot ar 1. jūliju
Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi līdz 30. jūnijam

Tarifu pielietošanas kārtība, sākot 1. jūliju


Ikmēneša maksājumu aprēķins

Ikmēneša sadales sistēmas tarifu maksājumu veido mainīgā un fiksētā daļa. Klientu ērtībām piedāvājam tarifu vērtības un sadales sistēmas tarifu ikmēneša maksājuma fiksētās un mainīgās daļas aprēķina skaidrojumu biežāk sastopamajiem pieslēgumiem (0,4 kV līnijas). 

Ikmēneša maksājuma fiksētā daļa jeb maksa par jaudas uzturēšanu tiek aprēķināta, balstoties uz "Pamata – 1" vai "Speciālā – 1" tarifa noteikto maksu par vienu ampēru (A) mēnesī. Klientu ērtībām pievienojam arī pārskatu par pieslēgumu tehniskajiem parametriem atbilstošo jaudu (kW). Elektroenerģijas pieslēguma tehnisko informāciju ērti noskaidrot elektroenerģijas tirgotāju  portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lvNo 1.09. līdz 31.12.2023.
mājsaimniecībām ar valsts atbalstu


Fāžu skaits, IAA strāvas lielums, atļautā jauda
 "Pamata – 1"
 "Speciālais – 1"
 "Pamata – 1" "Speciālais – 1"
EUR/mēnesī*
EUR/mēnesī*
EUR/mēnesī*EUR/mēnesī*
līdz 1 F 16 Alīdz 3,42 kW
2,43
0,96
6,082,40
1 F 20 A4,27 kW
3,04
1,207,603,00
1 F 25 A5,34 kW
3,80
1,50
9,503,75
1 F 32 A6,84 kW
4,86
1,92
12,164,80
3 F 16 A10,30 kW
5,89
2,37
14,725,92
3 F 20 A 12,87 kW
7,36
2,96
18,407,40
3 F 25 A16,09 kW
9,20
3,7023,009,25
3 F 32 A20,60 kW11,78
4,74
29,4411,84
3 F 40 A 25,75 kW
14,72
5,9236,8014,80
3 F 50 A32,18 kW
18,40
7,40
46,0018,50
3F 63 A40,55 kW
23,18
9,32
57,9623,31

* bez PVN.

Ikmēneša maksājuma mainīgā daļa jeb maksa par elektroenerģijas piegādi tiek aprēķināta, reizinot mēneša laikā piegādātās elektrības apjomu (kWh) ar "Pamata - 1" vai "Speciālā - 1" tarifa noteikto maksu par vienu kilovatstundu. Patēriņa datus ērti aplūkot elektroenerģijas tirgotāju klientu portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv


"Pamata – 1"
"Speciālais – 1"
Maksa par elektroenerģijas piegādi, EUR/kWh*
0,03985
0,15940

* bez PVN.


Lai noskaidrotu mēneša maksu par sadales sistēmas pakalpojumu, jāaprēķina tarifa fiksētās un mainīgās daļas summa.

VIENA MĒNEŠA MAKSĀJUMA APRĒĶINA PIEMĒRS

Pieslēguma tehniskie parametri:  3 fāzes 16 A
Tarifs: "Pamata-1"
Patēriņš mēnesī: 150 kWh
Fiksētā daļa: 14,72 EUR
Mainīgā daļa: 5,98 EUR = 150 kW * 0,03985 EUR
Kopā (bez PVN): 20,70 EUR

No 1.09. līdz 31.12.2023. mājsaimniecībām ar valsts atbalstu 

Pieslēguma tehniskie parametri:  3 fāzes 16 A
Tarifs: "Pamata-1"
Patēriņš mēnesī: 150 kWh
Fiksētā daļa: 5,89 EUR
Mainīgā daļa: 5,98 EUR = 150 kW * 0,03985 EUR
Kopā (bez PVN):11,87 EUR

Tarifu aprēķina kalkulators nodrošina klientiem iespēju noskaidrot ikmēneša maksājumus par sadales un pārvades pakalpojumiem (arī maksājumu ar valsts atbalstu). Ievadot kalkulatorā pieslēguma fāžu un ampēru skaitu, kā arī vidējo elektroenerģijas patēriņu mēnesī, mājsaimniecības var uzzināt indikatīvo ikmēneša elektroenerģijas rēķina apmēru, bet uzņēmumi – maksu par sadales un pārvades sistēmas pakalpojumiem.

Pieslēguma tehnisko informāciju ērti noskaidrot elektroenerģijas tirgotāju  portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv


Tarifu kalkulators

Pārejot uz jauno tarifu, automātiski piešķirto "Pamata" tarifu plānu vai vēlāk paša izvēlēto "Speciālo" tarifu plānu nepieciešamības gadījumā klients var viegli un bez maksas mainīt "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Piemērotākais tarifu plāns ir atkarīgs no ikmēneša elektrības patēriņa. Pirms tarifu plāna maiņas iesakām uzmanīgi izpētīt ne tikai iepriekšējā mēneša, bet vismaz pēdējo 12 mēnešu patēriņa datus, pievērst uzmanību patēriņa svārstībām, kādas visbiežāk rodas, mainoties sezonām, kā arī pārdomāt iespējamās patēriņa izmaiņas tuvākajā nākotnē. Ikmēneša elektrības patēriņš norādīts rēķinā par elektrību. Elektrības patēriņa pārskati par ilgāku periodu ir pieejami elektroenerģijas tirgotāju portālos un "Sadales tīkla" klientu portāla e-st.lv

Piemērotāko tarifu plānu ērti noskaidrot, izmantojot tarifu aprēķina kalkulatoru

Rūpējoties par klientu ērtībām, 2023. gada jūlijā, augustā un septembrī pieteiktās tarifu plānu izmaiņas tiks veiktas atkarībā no klienta vēlmes - ar tā paša vai nākamā mēneša pirmo datumu. Piesakot tarifu plānu maiņu pēc 1. oktobra, izmaiņas būs spēkā ar nākamā mēneša pirmo datumu.

Maksimālais izdevīgais ikmēneša patēriņš norēķiniem ar "Speciālo" tarifu plānu

Jo jaudīgāks pieslēgums, jo lielāks ir maksimālais izdevīgais ikmēneša patēriņš norēķiniem ar "Speciālo" tarifu plānu. Klientu ērtībām pievienojam pārskatu par pieslēguma tehniskajiem parametriem un mēneša elektrības patēriņu, kas izdevīgs katram tarifu plānam.

Pievērsiet uzmanību!
Izvēloties "Speciālo" tarifu plānu, rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības, var strauji celt izmaksas.

Valsts atbalsta iespaidā no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim mājsaimniecībām maksimālais izdevīgais ikmēneša patēriņš norēķiniem ar "Speciālo" tarifu plānu ir samazinājies. Aicinām rūpīgi izvērtēt tarifu plānu piemērotību! Mainīgās vai grūti paredzamās situācijās ieteicams palikt pie "Pamata" tarifu plāna.

Tarifu plānu un patēriņa tabula


No 1.09. līdz 31.12.2023.,
mājsaimniecībām ar valsts atbalstu

Fāžu skaits, IAA strāvas lielums, atļautā jauda

"Speciālais" tarifu plāns izdevīgs, ja patēriņš ir mazāks par

"Pamata" tarifu plāns izdevīgs, ja patēriņš ir vismaz

"Speciālais" tarifu plāns izdevīgs, ja patēriņš ir mazāks par

"Pamata" tarifu plāns izdevīgs, ja patēriņš ir vismaz


kWh/mēnesī
kWh/mēnesī
kWh/mēnesī
kWh/mēnesī

līdz 1 F 16 A

līdz 3,42 kW

12 kWh
13 kWh

30 kWh

31 kWh

1 F 20 A

4,27 kW

15 kWh
16 kWh

38 kWh

39 kWh

1 F 25 A

5,34 kW

19 kWh
20 kWh

48 kWh

49 kWh

1 F 32 A

6,84 kW

24 kWh
25 kWh

61 kWh

62 kWh

3 F 16 A

10,30 kW

29 kWh
30 kWh

73 kWh

74 kWh

3 F 20 A

12,87 kW

36 kWh
37 kWh

92 kWh

93 kWh

3 F 25 A

16,09 kW

46 kWh
47 kWh

115 kWh

116 kWh

3 F 32 A

20,60 kW

58 kWh
59 kWh

147 kWh

148 kWh

3 F 40 A

25,75 kW

73 kWh
74 kWh

184 kWh

185 kWh

3 F 50 A

32,18 kW

92 kWh
93 kWh

230 kWh

231 kWh

3F 63 A

40,55 kW

115 kWh
116 kWh

289 kWh

290 kWh

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu tarifu plānu maiņu.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

PĀREJA UZ JAUNO TARIFU VEIKTA AUTOMĀTISKI

2023. gada 1. jūlijā uz to brīdi aktuālais tarifs aizstāts ar jauno, visiem klientiem piešķirot pieslēguma tehniskajiem parametriem atbilstošo "Pamata" tarifu, kas ir piemērots regulāram ikdienas patēriņam. Informācija par to, kāds tarifs ir spēkā klienta elektroenerģijas pieslēgumam tiks norādīta no elektroenerģijas tirgotāja saņemtajos ikmēneša rēķinos par patērēto elektrību un klientu portālos, kā arī "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv 

Nepieciešamības gadījumā tarifu plānu klients pats var viegli un bez maksas mainīt "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv


Svarīgi! 
Rūpējoties par klientu ērtībām, 2023. gada jūlijā, augustā un septembrī pieteiktās tarifa izmaiņas tiks veiktas atkarībā no klienta vēlmes - ar tā paša vai nākamā mēneša pirmo datumu.
Piesakot tarifa maiņu pēc 1. oktobra, izmaiņas būs spēkā ar nākamā mēneša pirmo datumu.

Arī elektrības rēķinos būs jauni tarifu nosaukumi. Piemēri:

 • Pārvades un sadales pakalpojumi Pamata-1 1F
 • Pārvades un sadales pakalpojumi Speciālais-1 3F

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Brīdī, kad mainījās tarifi, visiem klientiem piešķirts pieslēguma tehniskajiem parametriem atbilstošais "Pamata" tarifu plāns.

Jā, tarifu plānu klients pats var viegli un bez maksas mainīt "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Informācija par to, kāds tarifu plāns ir spēkā klienta īpašumā šobrīd, pieejama elektroenerģijas tirgotāju izrakstītajos rēķinos par patērēto elektroenerģiju un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Ikmēneša elektrības patēriņš norādīts rēķinā par elektrību. Elektrības patēriņa pārskati par ilgāku periodu ir pieejami elektroenerģijas tirgotāju portālos un "Sadales tīkla" klientu portāla e-st.lv

Pieslēguma tehnisko informāciju ērti noskaidrot elektroenerģijas tirgotāju portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Sākot ar 1. jūliju, jauniem pieslēgumiem vienmēr sākotnēji tiek piemērots tehniskajiem parametriem atbilstošais "Pamata" tarifu plāns. Arī tad, ja mainās elektrības lietotājs īpašumā (tiek slēgts jauns līgums ar elektrības tirgotāju), pieslēgumam automātiski tiek piemērots pieslēguma tehniskajiem parametriem atbilstošais "Pamata" tarifu plāns.

Automātiski piemēroto "Pamata" tarifu plānu klients pats var viegli un bez maksas mainīt uz "Speciālo" klientu portālā e-st.lv

Mainot pieslēguma tehniskos parametrus, kas nosaka vienlaikus atļauto slodzi, klienta izvēlētais tarifu plāns saglabājas, taču tarifu vērtības (tikai fiksētā daļa) mainās atbilstoši jaunajiem pieslēguma tehniskajiem parametriem.

Pieslēguma atļautās slodzes ietekmi uz ikmēneša maksājumiem var noteikt ar tarifu aprēķina kalkulatora palīdzību.

Aktīvajiem klientiem, teiksim, privātmāju īpašniekiem, kuri apkurei izmanto siltumsūkni, un klientiem, kuri lieto ar saules paneļiem pašu ražotu elektrību, ziemā būs tālredzīgi izvēlēties "Pamata" tarifu plānu, bet vasarā, kad no "Sadales tīkla" saņemtās elektrības apjoms būtiski samazinās, iespējams, "Speciālo" tarifu plānu. Pirms tarifu plāna maiņas izmantojiet iespēju ar tarifu aprēķina kalkulatora palīdzību pārliecināties par gaidāmo ikmēneša maksājumu un izvēlētā tarifu plāna piemērotību. Izvēloties "Speciālo" tarifu plānu, rūpīgi sekojiet līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības, var strauji celt izmaksas.

Pazeminātu elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifu piemēro gadījumos, ja netiek nodrošināta normatīvajos aktos un standartos noteiktā sprieguma kvalitāte.

Pamatojums: 21.01.2014. MK noteikumu Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 92. punkts.

Pieteikumu pazemināta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifa piemērošanai varat iesniegt klientu portālā e-st.lv, izvēloties sadaļu "Pieteikt pakalpojumu" -> "Citi pakalpojumi" un aizpildot brīvas formas iesniegumu. "Sadales tīkls" jūsu īpašumam bez maksas veiks sprieguma kvalitātes mērījumu. Ja sprieguma kvalitāte tomēr atbilst prasībām, pazemināts elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifs netiek piemērots. Jums ir iespēja pieprasīt elektroenerģijas sprieguma mērījumu veikt arī akreditētai laboratorijai. Gadījumā, ja akreditēta laboratorija konstatē sprieguma kvalitātes neatbilstību, "Sadales tīkls" sedz mērījumu izdevumus. Informāciju par Latvijā akreditētām laboratorijām varat iegūt Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājaslapā www.latak.lv

Ja sprieguma kvalitāte neatbilst prasībām:

 • "Sadales tīkls" objektu reģistrē neatbilstoša sprieguma kvalitātes investīciju objektu sarakstā;
 • līdz uzlabojumu veikšanai elektrotīklā klientam tiek piedāvāts pazemināts elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifs, sākot ar nākamo norēķinu periodu.

Pazemināts sadales sistēmas pakalpojuma tarifs tiek piemērots maksai par elektroenerģijas sadalīšanu (tas tiek aprēķināts, piemērojot koeficientu 0,5). Savukārt maksa par jaudas uzturēšanu paliek bez izmaiņām.

Nē, katram pieslēgumam ir vienlaikus pieejams viens tarifu plāns. Ja vienam pieslēgumam uzstādīti vairāki viedie elektroenerģijas skaitītāji, piemēram, daudzīvokļu mājas kāpņutelpas apgaismojumam ir viens, bet apkures sistēmai un ūdens sūkņiem cits skaitītājs, maksu par jaudas uzturēšanu aprēķina, balstoties uz šī pieslēguma ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu, bet maksu par elektroenerģijas piegādi, summējot visu šajā pieslēgumā uzstādīto "Sadales tīkla" skaitītāju uzskaitītās kilovatstundas (kWh).

Jā, jāmaksā par abiem. Ja īpašumā ir vairāki elektrotīkla ievadi, maksu par ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu aprēķina, summējot IAA strāvu ievados.

Fiksētā pieslēguma maksa jāmaksā, kamēr pastāv līgumattiecības starp klientu un elektroenerģijas tirgotāju, arī par īpašumiem, kuros elektroenerģijas piegāde ir pārtraukta.

Fiksētā pieslēguma maksa paredzēta pieslēguma nodrošināšanai, un tā nav atkarīga no elektroenerģijas patēriņa. Elektroietaišu bojājumu vai avāriju gadījumos "Sadales tīkls" operatīvi strādā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu elektroapgādi. Ja elektroapgādes atjaunošana nenotiek tiesību aktos noteiktajā termiņā, lietotājiem ir tiesības pieprasīt atlīdzināt fiksētās pieslēguma maksas apmēru par noteikto periodu. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 93. punktu, – sistēmas operatora elektroietaišu avārijas vai bojājumu gadījumā sistēmas operators reģistrē bojājumu pieteikumus un nodrošina iespējami ātru (ne ilgāk kā 24 stundu laikā) bojājumu novēršanu.

Jā, saules paneļu sistēmu atmaksāšanos galvenokārt nosaka elektroenerģijas cena, taču, ražojot elektrību tūlītējam pašpatēriņam, mikroģeneratoru īpašnieki var būtiski samazināt arī ikmēneša maksājumu par elektroenerģijas piegādi, kas ir sadales sistēmas operatora tarifa mainīgā daļa. Papildus tam mikroģeneratoru īpašnieki neto uzskaites sistēmas ietvaros var izmantot sadales tīklu kā "virtuālu akumulatoru" – nodot saražoto elektrību tīklā, kad tā nav nepieciešama tūlītējam patēriņam, un vēlāk saņemt to atpakaļ, maksājot vien sadales pakalpojuma maksu par atpakaļ paņemto kilovatstundu piegādi.

Efektīva elektrības pieslēguma formula ir vienkārša: jo pilnvērtīgāk izmantosiet sava pieslēguma iespējas, jo izdevīgāks tas būs.

Lai elektroenerģijas pieslēgums atmaksātos, būtiski ir samērot tā tehniskās iespējas ar savām vajadzībām jeb maksimālo atļauto slodzi ar ikdienā izmantoto. Savu elektroenerģijas datu izpēte, kā arī izpratne par izmaksu veidošanos palīdzēs novērtēt pieslēguma atbilstību, nepieciešamības gadījumā izvēlēties piemērotāku pieslēguma veidu vai tarifa plānu, iespējams, veikt papildu energoefektivitātes pasākumus.

.


Mājsaimniecības elektroierīču darbināšanai nepieciešamās jaudas un pieslēguma iespēju salīdzināšanai var izmantot slodzes aprēķina kalkulatoru

Juridiskām personām optimizēt datu pārvaldību palīdzēs datu pakalpojumi

Paredzētā tarifu struktūras maiņa padara to lietotājiem vienkāršāku un ilgtspējīgāku, kā arī sniedz iespēju klientiem izvēlēties saviem patēriņa paradumiem piemērotu fiksētās un mainīgās tarifa daļas īpatsvaru. Jaunā tarifu struktūra ir atbilstoša sadales sistēmas izmaksu veidošanās principiem, klientu vajadzību un paradumu maiņai.

Tarifa izmaksu kopējais pieaugums ir 65 miljoni eiro gadā, to veido no sadales operatora neatkarīgas izmaksas - pārvades tarifa pieaugums (17 milj. eiro), elektroenerģijas izmaksu pieaugums tehnoloģiskā patēriņa (zudumu) segšanai (20 milj. eiro), inflācija un citas izmaksas (28 milj. eiro).

Jāuzsver, ka septiņus gadus, kopš 2016. gada, sadales tarifs Latvijā nav audzis, neskatoties uz 41,9% kumulatīvo inflāciju šajā periodā. 2020. gadā tarifs arī samazināts par 5,5%. Kopējo izmaksu pieaugumu "Sadales tīkls" daļēji jau akumulējis ar iepriekš veiktiem visaptverošiem optimizācijas pasākumiem.

Efektivizācijas programmas ietvaros piecu gadu garumā sasniegts

 • Darbinieku skaita samazinājums par 1/3 (-900 darbinieku)
 • Autoparka samazinājums par 1/3 (-407 vienības)
 • Slēgtas četras struktūrvienības, samazināts ēku skaits par 40 vienībām
 • Loģistikas procesa reorganizācija
 • Digitāls, attālināti vadāms tīkls
 • Tīkla bojājumu skaita samazinājums

Vienlaikus kopējā elektroapgādes kvalitāte šajā periodā pieaugusi – samazināts elektroapgādes pārtraukumu skaits un ilgums, īstenota viedo skaitītāju programma, digitalizēta tīkla pārvaldība.