Tarifi

PLĀNOTĀS SADALES SISTĒMAS TARIFA IZMAIŅAS 2023. GADĀ

"Sadales tīkls" ir sagatavojis un izvērtēšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) iesniedzis jaunu tarifa projektu. Plānots, ka jaunais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1. jūlijā.

Elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) tarifa plānotais pieaugums, elektroenerģijas, elektrotīkla uzturēšanai un attīstībai nepieciešamo resursu cenu straujais kāpums radījis būtisku sadales sistēmas pakalpojuma izmaksu pieaugumu, kuru vairs nespēj līdzsvarot ieguvumi no "Sadales tīkla" veiktās vērienīgās uzņēmuma darbības efektivizācijas programmas.

Pašlaik "Sadales tīkls" sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām turpina pilnveidot priekšlikumu. Atbilstoši kārtībai informācija par jaunajiem tarifiem tiks publicēta ne vēlāk kā mēnesi pirms izmaiņu stāšanās spēkā.

VALSTS ATBALSTS ELEKTROENERĢIJAS LIETOTĀJIEM

Sākot ar 2023. gada 1. janvāri, visiem lietotājiem ir noteikta jauna OIK likme - 0 EUR / MWh.

No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim juridiskām personām, izņemot valsts un pašvaldību iestādes, kā arī juridiskās personas, kuras izmanto mājsaimniecībām paredzēto sistēmas pakalpojumu tarifu, pilnā apmērā samazināta arī elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu maksa, kas tiek kompensēta no valsts budžeta. Rēķinā atspoguļota gan maksa par sadales sistēmas pakalpojumiem, gan arī 100% samazinājums (atbilstoša summa ar mīnusa zīmi).

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums, MK noteikumi Nr. 50
OIK jaudas komponentes, OIK aprēķinu kārtība, publikācija izdevumā "Latvijas vēstnesis"
Biežāk uzdotie jautājumi


Algoritms ir tāds: lielākie ieguvēji ir klienti, kuri efektīvi izmanto elektrotīkla pieslēguma jaudu. Jūsu ērtībām piemērotāko elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu izvēlēties palīdzēs tarifu aprēķina kalkulators

Lai uzzinātu, kurš tarifs pašlaik ir spēkā jūsu īpašumā, kā arī mainītu tarifu, dodieties uz klientu portālu e-st.lv

 

NO KĀ SASTĀV ELEKTRĪBAS RĒĶINS*


* Dzīvoklis ar pieslēgumu: 1 fāze, 16 A; patēriņš: 100 kWh/mēnesī.
** Aprēķinam izmantota Nord Pool biržas vidējā elektroenerģijas cena 2022. gadā (0,22206 EUR/kWh).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar 2019. gada 27. novembra Padomes lēmumu Nr. 172 apstiprināja "Sadales tīkla" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu. Ar pašlaik spēkā esošajiem tarifiem var iepazīties: Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi

Lai uzzinātu, kurš tarifs pašlaik ir spēkā jūsu īpašumā, kā arī nepieciešamības gadījumā mainītu izvēlēto tarifu, dodieties uz klientu portālu e-st.lv

Izmaksu atspoguļojums rēķinā

Atbilstoši izvēlētajam tarifam jūsu rēķinā maksa par sadales un pārvades pakalpojumiem var būt sadalīta vairākās pozīcijās:

 • elektroenerģijas piegāde;
 • elektroenerģijas nodrošināšana;
 • ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums;
 • atļautā slodze.

Tarifu pielietošanas kārtība

Lai mainītu tarifu, vērsieties pie sava elektrības tirgotāja vai dodieties uz klientu portālu e-st.lv

Klientu rēķinos sadales sistēmas pakalpojums veido aptuveni vienu trešo daļu no izmaksām (līdzās maksai par patērēto elektrību, OIK un PVN).
Aptuveni 25% no šīs daļas ir maksa par pārvades operatora “Augstsprieguma tīkla” pakalpojumu, bet atlikušo daļu veido sadales sistēmas operatora izmaksas. Diferencētajiem tarifiem maksa par sadales sistēmas operatora pakalpojumu tiek aprēķināta, summējot fiksētu maksu par elektroenerģijas pieslēgumu un mainīgo komponenti – maksu par elektroenerģijas piegādi (sadalīšanu) –, kuru aprēķina atbilstoši patērētajai elektroenerģijai.

Ja līguma darbība tiek uzsākta vai pārtraukta norēķinu perioda laikā (ne mēneša pirmajā datumā), tad fiksēto pieslēguma maksu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kurā ir spēkā esošs līgums.

Tarifi S6 un S8 tiek piemēroti komercobjektiem, kā arī valsts iestādēm, pašvaldību uzņēmumiem u.c. Tie tiek piemēroti tikai objektiem ar trīs fāžu pieslēgumiem. Katrs no šiem tarifiem tiek  iedalīts trīs tarifu plānos: pamattarifs, 1. plāns un 2. plāns. Ekonomiski izdevīgāko tarifa plānu varat aprēķināt, ņemot vērā vidējo elektroenerģijas patēriņu un vienlaicīgi atļauto slodzi vai ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu. Būtiski izvērtēt, cik lietderīgi pieprasītā jauda tiek izmantota saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Iespējams, izdevīgāk ir atteikties no daļas esošās jaudas, ja tā netiek izmantota.

Uzziniet, kurš no trim piedāvātajiem tarifu plāniem ir ekonomiski izdevīgākais! Tarifu aprēķina kalkulators

Mainīt tarifu plānu var ar nākamā mēneša pirmo datumu. Lai mainītu tarifa plānu, vērsieties pie sava elektrības tirgotāja vai dodieties uz klientu portālu e-st.lv

2020. gadā arī elektroenerģijas ražotājiem samazinājās maksa par patērētās elektroenerģijas piegādi atbilstoši jaunajiem tarifiem.

Savukārt, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, elektroenerģijas ražotājiem, tāpat kā jebkuram elektroenerģijas lietotājam līdz šim, ir jāveic maksājumus arī par pieslēguma nodrošināšanu atbilstoši tehniskajiem parametriem (t.i., objektā atļautās ģenerējošās iekārtas ražošanas jaudai vai  IAA strāvas lielumam).

 

Kā tiks aprēķināta jaudas maksa elektroenerģijas ražotājiem?

Detalizētu tehnisko informāciju par jūsu objektā pieejamo ražošanas jaudu un atļauto pašpatēriņa slodzi noskaidrojiet klientu portālā e-st.lv

Ja ražošanas jaudas un pašpatēriņa slodzes starpība ir mazāka vai vienāda ar nulli, elektroenerģijas ražotājam jaudas maksa nebūs jāmaksā. Jaudas maksu nepiemēro arī mikroģeneratoriem ar jaudu līdz 11,1 kW.

Obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamiem energoresursiem. Elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu nodrošina publiskais tirgotājs, kura pienākumus kopš 2014. gada 1. aprīļa pilda  “Enerģijas publiskais tirgotājs”. Obligātā iepirkuma izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji obligātā iepirkuma komponenšu (OIK) maksājumu veidā. OIK apmēru apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Sākot ar 2023. gada 1. janvāri, visiem lietotājiem ir noteikta jauna OIK likme:

 • komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā – 0 EUR / kWh;
 • komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus – 0 EUR / kWh;
 • jaudas komponente mājsaimniecību un pārējiem pieslēgumiem - 0 EUR / MWh.

Vairāk par OIK aprēķina kārtību lasiet AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” tīmekļa vietnē www.eptirgotajs.lv

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Lai izmantotu visas tarifu priekšrocības, ir būtiski pilnvērtīgi lietot izvēlētā elektrotīkla pieslēguma jaudu, t.i., jāpatērē pieslēgumam atbilstošs elektrības apjoms un maksimāli jānoslogo tīkls. Lielākie ieguvēji no elektrības piegādes maksas samazinājuma ir tie klienti, kuri lielu daļu no kopējās patērētās elektrības izmanto nakts laikā un brīvdienās un ir izvēlējušies šādiem elektrības lietošanas paradumiem atbilstošo tarifu S3.

Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu izmaksas pamatā veido elektrotīkla uzturēšana un attīstīšana. Realizētie investīciju projekti ļauj samazināt bojājumu skaitu un saīsināt to novēršanas laiku.

Nē, nevar, jo šādiem pieslēgumiem tiek piemērots tarifs S1 (uzskaite vienā laika zonā).

Informācija par to, kāds tarifs ir spēkā jūsu īpašumā pašlaik, pieejama klientu portālā e-st.lv

Detalizētu tehnisko informāciju par jūsu elektrotīkla pieslēgumu noskaidrojiet klientu portālā e-st.lv

Elektrības patēriņa pārskati ir pieejami klientu portālā e-st.lv

Pazeminātu elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifu piemēro gadījumos, ja netiek nodrošināta normatīvajos aktos un standartos noteiktā sprieguma kvalitāte.

Pamatojums: 21.01.2014. MK noteikumu Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 92. punkts.

Pieteikumu pazemināta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifa piemērošanai varat iesniegt klientu portālā e-st.lv, izvēloties sadaļu "Pieteikt pakalpojumu" -> "Citi pakalpojumi" un aizpildot brīvas formas iesniegumu. "Sadales tīkls" jūsu īpašumam bez maksas veiks sprieguma kvalitātes mērījumu. Ja sprieguma kvalitāte tomēr atbilst prasībām, pazemināts elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifs netiek piemērots. Jums ir iespēja pieprasīt elektroenerģijas sprieguma mērījumu veikt arī akreditētai laboratorijai. Gadījumā, ja akreditēta laboratorija konstatē sprieguma kvalitātes neatbilstību, "Sadales tīkls" sedz mērījumu izdevumus. Informāciju par Latvijā akreditētām laboratorijām varat iegūt Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājaslapā www.latak.lv

Ja sprieguma kvalitāte neatbilst prasībām:

 • "Sadales tīkls" objektu reģistrē neatbilstoša sprieguma kvalitātes investīciju objektu sarakstā;
 • līdz uzlabojumu veikšanai elektrotīklā klientam tiek piedāvāts pazemināts elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifs, sākot ar nākamo norēķinu periodu.

Pazemināts sadales sistēmas pakalpojuma tarifs tiek piemērots maksai par elektroenerģijas sadalīšanu (tas tiek aprēķināts, piemērojot koeficientu 0,5). Savukārt maksa par pieslēguma nodrošināšanu, ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu vai atļauto slodzi paliek bez izmaiņām.

Ja jums ir vienas fāzes pieslēgums, tad IAA samazināt nav lietderīgi, jo fiksētā maksa par pieslēgumu ir nemainīga. Savukārt, ja jūsu objektā ir trīs fāžu pieslēgums, jūs varat pārskatīt ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu vai izvērtēt iespēju mainīt pieslēguma veidu no trīs fāžu pieslēguma uz vienas fāzes pieslēgumu.

Jā, jāmaksā par abiem. Ja īpašumā ir vairāki elektrotīkla ievadi, maksu par ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu aprēķina, summējot IAA strāvu ievados.

Lietojot tarifus S3 un S8, kur noteikta atšķirīga maksa par elektroenerģijas piegādi dažādās laika zonās (dienas, nakts, nedēļas nogales, maksimumstundu), elektroenerģijas patēriņu uzskaita katrā laika zonā atsevišķi.

 • Dienas zona
  Tarifs S3 - no pirmdienas līdz piektdienai, plkst. 7.00 - 23.00.
  Tarifs S8 - no pirmdienas līdz piektdienai, plkst. 7.00 - 8.00, plkst. 10.00 - 17.00 un plkst. 20.00 - 23.00.
 • Nakts un nedēļas nogales zona
  No pirmdienas līdz piektdienai, plkst. 23.00 - 7.00, brīvdienās - visu diennakti.
 • Maksimumstundas
  Tarifs S8 - no pirmdienas līdz piektdienai, plkst. 8.00 līdz 10.00, plkst. 17.00 - 20.00.

Fiksētā pieslēguma maksa jāmaksā, kamēr pastāv līgumattiecības starp klientu un elektroenerģijas tirgotāju, arī par īpašumiem, kuros elektroenerģijas piegāde ir pārtraukta.

Fiksētā pieslēguma maksa paredzēta pieslēguma nodrošināšanai, un tā nav atkarīga no elektroenerģijas patēriņa. Elektroietaišu bojājumu vai avāriju gadījumos "Sadales tīkls" operatīvi strādā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu elektroapgādi. Ja elektroapgādes atjaunošana nenotiek tiesību aktos noteiktajā termiņā, lietotājiem ir tiesības pieprasīt atlīdzināt fiksētās pieslēguma maksas apmēru par noteikto periodu. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 93. punktu, – sistēmas operatora elektroietaišu avārijas vai bojājumu gadījumā sistēmas operators reģistrē bojājumu pieteikumus un nodrošina iespējami ātru (ne ilgāk kā 24 stundu laikā) bojājumu novēršanu.