ELEKTRISKIE MĒRĪJUMI

Kursa mērķis:
Pilnveidot darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas un papildināt praktiskās iemaņas darbā ar dažāda veida mērinstrumentiem.

Kursa saturs:

  • drošības prasības, veicot profilaktiskos mērījumus;
  • zemējuma pretestības mērīšana;
  • izolācijas pretestības mērīšana;
  • kontaktsavienojumu pārejas pretestības mērīšana;
  • cilpas “fāze – nulle” pilnas pretestības mērīšana.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuri veic vai ir atbildīgi par profilaktiskiem mērījumiem elektroietaisēs.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.