Kvalifikācijas sistēmas

AS "Latvenergo" uzaicina Piegādātājus iesniegt pieteikumus to iekļaušanai kvalifikācijas sistēmā, kuras mērķis atlasīt un uzturēt kvalificētu piegādātāju sarakstu, kas nodrošinātu Latvenergo koncernā ietilpstošām kapitālsabiedrībām iespēju operatīvi, labā kvalitātē un ar atbilstošām garantijām saņemt nepieciešamos būvdarbus un pakalpojumus no kvalificētiem Piegādātājiem, un kura dalībnieki tiks uzaicināti piedalīties sarunu procedūrās par būvdarbu/pakalpojumu veikšanu Latvenergo koncernā ietilpstošo kapitālsabiedrību rīkotajās iepirkuma procedūrās.

Piedalīšanās atlases procedūrā kvalifikācijas sistēmas izveidei notiek uz vienlīdzīgiem noteikumiem komercsabiedrībām vai piegādātāju apvienībām, kas izveidotas saskaņā ar Komerclikumu un, kas dibinātas saskaņā ar to izcelsmes valsts normatīvajiem aktiem, neatkarīgi no viņu valstiskās piederības un, kuras vēlas veikt šajā nolikumā norādītos darbus.

"Sadales tīkls" aicina piegādātājus iesniegt pieteikumus to iekļaušanai "Latvenergo" koncerna kvalifikācijas sistēmā.

Iesniegt pieteikumu

Kvalifikācijas sistēmas nolikums "Būvdarbi un pakalpojumi"

Būvdarbu iepirkumu procedūras sarunu nolikums (izvēles kritērijs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar vienīgo vērtēšanas kritēriju - piedāvājuma cena)
Spēkā no 17.03.2010, grozījumi no 12.11.2021
NolikumsPiedāvājuma vēstule 
Būvprojekta izstrādes iepirkumu procedūras sarunu nolikums
Spēkā no 17.12.2012, grozījumi no 13.11.2021
Nolikums Piedāvājuma vēstule
Būvprojektēšanas un Būvdarbu iepirkuma procedūras sarunu nolikums
Spēkā no 11.12.2013, grozījumi no 12.11.2021
Nolikums Piedāvājuma vēstule

Elektroapgādes 0,4kV līniju trašu tīrīšanas darbu iepirkuma procedūras sarunu nolikums
Spēkā no 03.02.2016, grozījumi no 10.12.2020
Nolikums Piedāvājuma vēstule