SPĒKA TRANSFORMATORU EKSPLUATĀCIJA UN MĒRĪJUMI

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju un veidot izpratni par spēka transformatoru veidiem, uzbūvi un darbības principiem, transformatoru slēguma shēmām un sprieguma pakāpēm, elektriskajiem mērījumiem ekspluatācijas laikā.

Kursa saturs:

  • spēka transformatoru veidi;
  • slēguma grupas, sprieguma pakāpes;
  • ekspluatācijas prasības;
  • transformatoru paralēlais darbs un to elektriskie mērījumi.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams darbam teorētiskās un praktiskās zināšanas, par spēka transformatoru veidiem, uzbūvi un ekspluatācijas prasībām.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 2 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.