Atbilstības ziņojums

Ziņojums par sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" atbilstību neatkarības prasībām un atbilstības programmas izpildi 2023.gadā

AS “Sadales tīkls” ir izstrādājusi un ieviesusi Atbilstības programmu (turpmāk – Atbilstības programma), kuras aktualizētā redakcija apstiprināta ar AS “Sadales tīkls” valdes  2020.gada 2.decembra lēmumu Nr.251/48 "Par Atbilstības programmas apstiprināšanu jaunā redakcijā". Atbilstības programmā noteikti veicamie pasākumi un atbildīgās personas atbilstības nodrošināšanai. Atbilstības programmā iekļautie pasākumi elektroenerģijas sadales sistēmas operatora neatkarības un vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanai un kontrolei iedalīti trīs galvenajās grupās: vadības (valdes) neatkarība, nediskriminējoša attieksme pret elektroenerģijas sistēmas un tirgus dalībniekiem, konfidencialitātes nodrošināšana un datu aizsardzība. Izvērtējot pārvaldības dokumentu (AS "Sadales tīkls" atbilstības programma, politikas, līgumus) pārskatu, izvērtējot nediskriminējošas attieksmes pret elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem nodrošināšanu, saņemtos klientu informācijas pieprasījumus un pretenzijas, AS "Sadales tīkls" secina, ka savā iepriekšējā darbības periodā 2023.gadā ir ievērojusi vienlīdzīgu attieksmi pret visiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, ir bijusi neatkarīga pieņemot lēmumus un ir nodrošinājusi klientu konfidenciālo datu aizsardzību.

Atbilstības ziņojums

Ziņojums par sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" atbilstību neatkarības prasībām un atbilstības programmas izpildi 2023.gadā (turpmāk tekstā- Ziņojums) sagatavots atbilstoši ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2012.gada 22.februāra lēmumu Nr.1/4 apstiprinātajiem "Noteikumiem par prasībām elektroenerģijas sadales sistēmas operatora neatkarībai" (turpmāk – Noteikumi). Ziņojumu saskaņā ar Noteikumu 4. punktu ir sagatavojis AS "Sadales tīkls"  Atbilstības uzraugs Marina Rekuna. Ziņojumu izskata un apstiprina AS "Sadales tīkls" valde.

  • Neviens no AS "Sadales tīkls" valdes locekļiem nedarbojas AS "Latvenergo" koncernā ietilpstošo sabiedrību struktūrās, kas tieši vai netieši ikdienas darbībā ir atbildīgas par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi vai tirdzniecību, kā arī cita elektroapgādes komersanta struktūrās, kas nodarbojas ar elektroenerģijas pārvadi, sadali, ražošanu vai tirdzniecību. Valdes locekļu pienākumi, atbildība un darbības jomas ir noteiktas to darba līgumos un pilnvarojuma līgumos, kā arī AS "Sadales tīkls" Valdes lēmumos un Valdes nolikumā;
  • AS "Sadales tīkls" Valdes locekļu atalgojuma apmērs nav atkarīgs no AS "Latvenergo" koncernā ietilpstošo sabiedrību gada neto apgrozījuma vai peļņas apmēra. Valdes locekļu atalgojuma apmērs ir noteikts darba līgumos un pilnvarojuma līgumos, tas nemainās atkarībā no koncerna ekonomiskajiem rādītājiem;
  • AS "Sadales tīkls" Valdes locekļu tiesības, pienākumus un amata savienošanas, ienākumu gūšanas un komercdarbības veikšanas ierobežojumus nosaka to darba līgumi un pilnvarojuma līgumi, likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā";
  • AS "Sadales tīkls" Valdes locekļiem tiek nodrošinātas tiesības neatkarīgi no vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta un valdošā uzņēmuma pieņemt lēmumus attiecībā uz aktīviem, kas nepieciešami sadales sistēmas ekspluatācijai, uzturēšanai vai attīstībai, kā to paredz Elektroenerģijas tirgus likuma 19.panta 2.daļas 2.punkts;
  • Līdz Ziņojuma iesniegšanai nav konstatēti ierobežojumi īpašuma atsavināšanai un lietošanai attiecībā uz AS "Sadales tīkls" īpašumā vai nomā esošajiem pamatlīdzekļiem tādā apmērā, kas traucētu AS "Sadales tīkls" ievērot Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktās neatkarības prasības;
  • Pārskata periodā nav fiksēti apstākļi, kas būtiski ierobežotu AS "Sadales tīkls" tiesības lietot iznomātos sadales sistēmas aktīvus, kā arī pieņemt lēmumus patstāvīgi un neatkarīgi no iznomātāja – AS "Latvenergo".


Pārskata periodā kopā ar būtisko risku vērtēšanu veikts sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" atbilstības risku vērtējums. Sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" atbilstības riski nav būtiski un nerada ietekmi uz neatkarības prasībām.

1) Latvenergo koncerna darbības nepārtrauktības nodrošināšanas politika (4 lpp.)

2) Latvenergo koncerna Krāpšanas un korupcijas riska pārvaldīšanas politika (6 lpp.)

3) Latvenergo koncerna grāmatvedības uzskaites politika (3 lpp., 3 pielikumi)

4) Latvenergo koncerna Vides un energopārvaldības politika (7 lpp., 1 pielikums)