Elektroenerģijas tirgus darbības principi

Elektroenerģijas tirgus darbība sastāv no diviem paralēliem posmiem:

  • fiziskas elektroenerģijas piegādes pa vadiem no elektroenerģijas ražotājiem līdz klientiem. Šo piegādi nodrošina pārvades un sadales tīkli;
  • elektroenerģijas tirdzniecības darījumiem, kad ražotāji saražoto elektroenerģiju pārdod biržā, kur elektroenerģijas tirgotāji to nopērk, lai tālāk pārdotu saviem klientiem – elektroenerģijas lietotājiem.

"Sadales tīkls" sniedz sadales sistēmas pakalpojumus, un norēķini par tiem jāveic atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem sadales sistēmas operatora pakalpojumu tarifiem

"Sadales tīkls" elektroenerģijas tirgū atbild par:

  • kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi;
  • jaunu pieslēgumu ierīkošanu;
  • elektroenerģijas patēriņa uzskaiti objektos un šo datu nodošanu elektroenerģijas lietotājiem un tirgotājiem norēķinu vajadzībām.


Klients
noslēdz ar tirgotāju līgumu par elektrības tirdzniecību

Līdz kārtējā mēneša 9. datumam


Izvēlētais tirgotājs
piesaka tirgotāju maiņu "Sadales tīklam"*

Līdz kārtējā mēneša 9. datumam
"Sadales tīkls"
informē izvēlēto un esošo tirgotāju par notikušo tirgotāja maiņu
Līdz kārtējā mēneša 26. datumam

Esošais tirgotājs
informē "Sadales tīklu" par līguma beigu datumu

Vismaz vienu dienu pirms līguma beigu datuma

* Pieteikto tirgotāja maiņu var atsaukt līdz kārtējā mēneša 24. datumam.

Pēdējā garantētā piegāde ir elektroenerģijas piegāde klientam, kurš nav izvēlējies savu elektroenerģijas tirgotāju un noslēdzis līgumu. Šādos gadījumos elektroenerģiju piegādā tirgotājs, kuru konkursa kārtībā ir izvēlējies "Sadales tīkls". Sākot ar 2021. gada 1. aprīli, pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu sniedz SIA "Tet" (e-pasts: 

tet@tet.lv

, tālr. +371 177, elektroenerģijas tirgotāju reģistra Nr. ET0102).

Pēdējās garantētās piegādes elektrības cena veidojas no Latvijas apgabalam “Nord pool” biržā noteiktās mēneša vidējās cenas un tirgotāja uzcenojuma. Elektrības cena katru mēnesi var būt atšķirīga. Cenu aptaujas rezultātā SIA "Tet" noteiktais uzcenojums līdz 2025. gada 30. aprīlim ir 0,023 EUR/kWh. Vairāk par SIA "Tet" pakalpojumu

Tirgotāja sagatavotajā rēķinā tiek iekļautas šādas pozīcijas:

  • maksa par patērēto elektroenerģiju;
  • maksa par "Sadales tīkla" sistēmas pakalpojumiem;
  • pievienotās vērtības nodoklis.

Enerģijas identifikācijas kods jeb EIK (Energy Identification Code, EIC) ir 16 zīmju identifikators, kuru Eiropas valstīs izmanto, lai identificētu elektroenerģijas un gāzes nozares tirgus dalībniekus. EIK sistēma atvieglo datu apmaiņas procesus starp energosistēmu un tirgus dalībniekiem, piemēram, elektroenerģijas tirgotājiem, ražotājiem un patērētājiem. "Sadales tīkls" datu sistēmās izmanto starptautisko apzīmējumu EIC.

Katra klienta kods ir unikāls. "Sadales tīkla" klienti savu EIK kodu var redzēt klientu portālā e-st.lv

Vairāk informācijas par koda piešķiršanas kārtību AS "Augstsprieguma tīkls" mājaslapā ast.lv

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Izmaiņas "Sadales tīkla" tarifu struktūrā paredz, ka pilnīgi visi lietotāji maksā fiksētu ikmēneša maksu par pieslēguma nodrošināšanu. Maksu par sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem neietekmē izvēlētais elektroenerģijas tirgotāja produkts vai maksājumu veids.

Ja līguma darbība tiek uzsākta vai pārtraukta norēķinu perioda laikā (ne mēneša pirmajā datumā), tad fiksēto pieslēguma maksu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kurā ir spēkā esošs līgums.

Atbalsts norēķiniem par elektroenerģiju tiek sniegts aizsargātajiem lietotājiem (trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm vai daudzbērnu ģimenēm, kuras lieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām). Vairāk informācijas