Elektroenerģijas tirgus darbības principi

Elektroenerģijas tirgus darbība sastāv no diviem paralēliem posmiem:

  • fiziskas elektroenerģijas piegādes pa vadiem no elektroenerģijas ražotājiem līdz klientiem. Šo piegādi nodrošina pārvades un sadales tīkli;
  • elektroenerģijas tirdzniecības darījumiem, kad ražotāji saražoto elektroenerģiju pārdod biržā, kur elektroenerģijas tirgotāji to nopērk, lai tālāk pārdotu saviem klientiem – elektroenerģijas lietotājiem.

"Sadales tīkls" sniedz sadales sistēmas pakalpojumus, un norēķini par tiem jāveic atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem sadales sistēmas operatora pakalpojumu tarifiem

"Sadales tīkls" elektroenerģijas tirgū atbild par:

  • kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi;
  • jaunu pieslēgumu ierīkošanu;
  • elektroenerģijas patēriņa uzskaiti objektos un šo datu nodošanu elektroenerģijas lietotājiem un tirgotājiem norēķinu vajadzībām.

Klients
Noslēdz ar tirgotāju līgumu par elektroenerģijas tirdzniecību
Līdz kārtējā mēneša 15. datumam
Izvēlētais tirgotājs
Informē "Sadales tīklu" par tirgotāja maiņu
Līdz kārtējā mēneša 15. datumam

"Sadales tīkls"
Informē izvēlēto un esošotirgotāju par notikušo tirgotāja maiņu
Līdz kārtējā mēneša 25. datumam
Esošais tirgotājs
Informē "Sadales tīklu" par līguma beigu datumu
Vismaz vienu dienu pirms līguma beigu datuma


Sākot ar 2021. gada 1. aprīli, pēdējā garantētā piegādē elektroenerģiju piegādās SIA “Tet”. Pirmo rēķinu no “Tet” saņemsiet maijā par aprīlī izlietoto elektroenerģiju.

Pēdējā garantētā piegāde ir elektroenerģijas piegāde klientam, kurš nav izvēlējies savu elektroenerģijas tirgotāju un noslēdzis līgumu. Šādos gadījumos elektroenerģiju piegādā tirgotājs, kuru konkursa kārtībā ir izvēlējies "Sadales tīkls". Līdz 2021. gada 31. martam pēdējā garantētā piegādē elektroenerģijas tirgotājs bija AS “Latvenergo” (e-pasts: klientu.serviss@latvenergo.lv, tālr. +371 8400), bet turpmāk šo pakalpojumu sniegs SIA “Tet” (e-pasts: tet@tet.lv, tālr. +371 177, elektroenerģijas tigotāju reģistra Nr. ET0102).

Pēdējās garantētās piegādes elektrības cena veidojas no Latvijas apgabalam “Nord pool” biržā noteiktās mēneša vidējās cenas un tirgotāja uzcenojuma. Elektrības cena katru mēnesi var būt atšķirīga.

Tirgotāja sagatavotajā rēķinā tiek iekļautas šādas pozīcijas:

  • maksa par patērēto elektroenerģiju;
  • maksa par "Sadales tīkla" sistēmas pakalpojumiem;
  • obligātā iepirkuma komponente;
  • pievienotās vērtības nodoklis.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Izmaiņas "Sadales tīkla" tarifu struktūrā paredz, ka pilnīgi visi lietotāji maksā fiksētu ikmēneša maksu par pieslēguma nodrošināšanu. Maksu par sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem neietekmē izvēlētais elektroenerģijas tirgotāja produkts vai maksājumu veids.

Ja līguma darbība tiek uzsākta vai pārtraukta norēķinu perioda laikā (ne mēneša pirmajā datumā), tad fiksēto pieslēguma maksu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kurā ir spēkā esošs līgums.

Atbalsts norēķiniem par elektroenerģiju tiek sniegts aizsargātajiem lietotājiem (trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm vai daudzbērnu ģimenēm, kuras lieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām). Vairāk informācijas