0,4 – 20 KV GAISVADU LĪNIJU MONTĀŽA UN EKSPLUATĀCIJA

Kursa mērķis: 
Apgūt 0,4 – 20 kV gaisvadu līniju montāžas un ekspluatācijas darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas.

Kursa saturs:

  • normatīvie dokumenti;
  • gaisvadu līniju veidi un to elementi;
  • montāžas darbi;
  • gaisvadu līniju ekspluatācija;
  • raksturīgākie bojājumi.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams iegūt teorētiskās un darbu veikšanai nepieciešamās praktiskās iemaņas 0,4 – 20 kV gaisvadu līniju montāžā un ekspluatācijā.

Uzsākšanas nosacījumi:
Formālā elektrotehniskā izglītība vai ETP kurss.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
24 akadēmiskās stundas, no kurām 16 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.