ELEKTRODROŠĪBA, KONSULTĀCIJA UN ZINĀŠANU PĀRBAUDE

Kursa mērķis:
Veikt apmācību un zināšanu pārbaudi, atbilstoši 2013. gada 8. oktobra MK noteikumiem Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

 Kursa saturs:

  • vispārīgie jautājumi (Standarts, terminoloģija, darbu izpildes veidi);
  • organizatoriskie pasākumi drošai darbu veikšanai elektroietaisēs;
  • tehniskie pasākumi drošai darbu veikšanai elektroietaisēs;
  • elektrotraumas un pirmā palīdzība elektrotraumu gadījumā.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuri veic darbus un ekspluatē elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku.

Prasības kursa uzsākšanai:

  • A elektrodrošības grupas iegūšanai – prasību nav;
  • Bz vai B elektrodrošības grupas iegūšanai – A elektrodrošības grupa vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;
  • Cz vai C elektrodrošības grupas iegūšanai – Bz vai B elektrodrošības grupa un iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par elektrodrošības grupas piešķiršanu.

Kursa ilgums:
6 akadēmiskās stundas.