ATBILDĪGAIS PAR DARBA ORGANIZĀCIJU ELEKTROIETAISĒS

Kursa mērķis:
Apgūt rīkojuma, norīkojuma sagatavošanas un izdošanas pamatprincipus, un nepieciešamās zināšanas atbilstoši LEK025  un AS “Sadales tīkls” spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.  Mācību programma paredz darbam nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi darbā ar atslēguma pieteikumu, rīkojuma/norīkojuma sagatavošanu “Kviksteps” vidē. Teorētiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas tiek nostiprinātas praktiskajās nodarbībās.

Kursa saturs:

  • darbu plānošanai nepieciešamo organizatorisko pasākumu izvēle;
  • “Kviksteps” vide;
  • “Kviksteps” plūsmas pielietojums;
  • atslēguma laika plānošana un pieteikuma izveidošana;
  • darbu veidi un organizatoriskie pasākumi;
  • rīkojuma, norīkojuma sagatavošanas pamatprincipi un veidi.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuri veic darbus darbojošās elektroietaisēs.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.