PIELIETOJAMĀ ELEKTROTEHNIKA

Kursa mērķis:

Veicināt izglītojamo izpratni par elektrotehnikas pamatjēdzieniem un prasmi pielietot elektrotehnikas zināšanas ikdienas darbā.

Kursa saturs:

  • izpratne par elektrisko parametru un parādību likumsaka-rībām;
  • elektro-enerģijas patērētāju slēgumu veidi;
  • profilaktiskie mērījumi;
  • transformatori un elektrodzinēji;
  • elektriskie aparāti.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
24 akadēmiskās stundas, no kurām 12 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.