ELEKTROTĪKLA BOJĀJUMI

Skarbi laika apstākļi (vējš, vētra, elektrības vadu apledojums un citi), neprasmīga iedzīvotāju saimnieciskā darbība elektrotīklu tuvumā (piemēram, ar būvniecības tehniku pārrauti vadi vai pārrakti kabeļi), tehniski bojājumi pārvades vai sadales elektrotīklā un nereti pat elektrības lietotāju ļaunprātīga rīcība mēdz izraisīt kopējā elektrotīkla bojājumus. Ēku iekšējo elektrotīklu defekti visbiežāk rodas nolietojušos, bojātu vai nepareizi ierīkotu un pieaugošajam elektrības patēriņam neatbilstošu elektrotīklu dēļ.

"Sadales tīkla" elektrotīkla bojājumu novēršanas gaitai aicinām sekot līdzi digitālajā darbu kartē Ja bojājums konkrētā adresē jau ir reģistrēts, tas nozīmē, ka speciālisti pie tā novēršanas jau strādā un tas atkārtoti nav jāpiesaka. Informācija kartē atjaunojas ik pēc 15 minūtēm. Ja 15 minūtes ir pagājušas un bojājums nav reģistrēts, piesakiet bojājumu "Sadales tīkla" mājaslapā.

 • ugunsgrēks, uzliesmojumi, dūmi, sprādzieni elektroietaisēs vai sadalnes skapī;
 • citas situācijas, kas, jūsuprāt, varētu nodarīt būtisku kaitējumu cilvēkiem vai videi.


Ja esat kļuvis par augstas bīstamības bojājuma aculiecinieku, lūdzam netuvoties bojājuma vietai un nekavējoties zvaniet glābšanas dienestam 112.

RĪCĪBAS PLĀNS, JA VĒJAINĀ LAIKĀ NAV ELEKTRĪBAS

Esiet informēti!
Klausieties radio, sekojiet līdzi paziņojumiem ziņu portālos, "Sadales tīkla" sociālo tīklu kontos un mājaslapā un izvēlieties atbilstošu rīcību.Ja elektrības nav visā pilsētā vai vēl lielākā reģionā, "Sadales tīkls" bojājumu ir reģistrējis un organizē elektrības padevi caur paralēlām elektrolīnijām. Bojājumu tieši jūsu mājās papildus pieteikt nav nepieciešams.


Ja elektrības nav tikai jums un varbūt jūsu kaimiņu mājās, visdrīzāk "Sadales tīkls" bojājumu jau ir reģistrējis, uzsācis elektrības padeves atjaunošanas darbus, un tieši jūsu adresi atkārtoti nav jāpiesaka.


Kas darāms jums?


Uzgaidiet vismaz 15 minūtes. - Ja elektrības padeve neatjaunosies, SMS vai e-pastā nosūtīsim jums tās paredzamo atjaunošanas laiku.


Sekojiet līdzi operatīvajiem darbiem "Sadales tīkla" digitālajā darbu kartē. Informācija atjaunojas ik pēc 15 minūtēm.
Digitālā darbu karte

Esiet gatavi elektrības padeves pārtraukumam
Ja laika ziņas vēsta par vēju vai pat vētras tuvošanos, laikus veiciet dažus pavisam vienkāršus sagatavošanās darbus, kas mazinās neērtības iespējama elektrības pārtraukuma gadījumā.

 • Iegādājieties lukturīti. Uzlādējiet tā baterijas un novietojiet lukturīti tā, lai tumsā spētu to ātri atrast.
 • Apsveriet ģeneratora uzstādīšanu. Risinājumi nepārtrauktai elektroapgādei
 • Uzlādējiet mobilo tālruni. Tas ļaus būt sasniedzamiem un noderēs, lai bīstamās situācijās sazinātos ar operatīvajiem dienestiem.
 • Esiet informēti! Aplūkojiet plānoto un operatīvo darbu digitālo karti "Sadales tīkla" mājaslapā. Informācija atjaunojas ik pēc 15 minūtēm!


KO DARĪT, JA NEZINĀT, KĀPĒC NAV ELEKTRĪBAS

Ja elektrības padeve pārtrūkusi bez acīmredzama iemesla, iesakām vispirms mēģināt noskaidrot cēloni. Rīkojoties pēc šī plāna, ātri vien uzzināsiet, kas darāms jums un ko dara "Sadales tīkls", lai iespējami drīz elektrības padeve atjaunotos.

Pārbaudiet VISUS elektriskās ķēdes aizsardzības aparātus!
Latvijas elektrotīklā parasti īpašumam ir vismaz divi elektriskās ķēdes ievadaizsardzības aparāti (automātslēdži un / vai drošinātāji). Viens no tiem – ārējais automātslēdzis  – parasti atrodas pirms skaitītāja (dzīvokļu ēkām kāpņutelpā, privātmājām sadalnes skapī) un pasargā jūsu īpašumu no īssavienojuma. Pārējie – iekšējie automātslēdži – atrodas jūsu īpašumā (visbiežāk pie ieejas durvīm, iebūvēti koridora sienā, saimniecības telpā vai garāžā) un gādā par drošību noteiktā iekšējo elektrotīklu daļā.

Pārliecinieties, ka visi jums pieejamie automātslēdži ir ieslēgti, un izvēlieties atbilstošu tālāko rīcību!
Automātslēdzis ir ierīce, kas automātiski atslēdz elektrības padevi pārslodzes vai īssavienojuma brīdī, tādejādi mazinot elektrotraumu un ēku aizdegšanās risku.Plāns A.
 visi automātslēdži ir ieslēgti, bet elektrības nav

Ja kaimiņ­u mājās elektrība ir, bet jums nav, pārliecinieties par "Sadales tīkla" plānotajiem un operatīvajiem darbiem digitālajā kartē. Informācija kartē atjaunojas ik pēc 15 minūtēm.

Ja 15 minūtes ir pagājušas un elektrības atslēgums nav reģistrēts, tiešsaistē piesakiet bojājumu "Sadales tīkla" mājaslapā. Bojājumu pieteikšana

Ja elektrības nav ne jūsu, ne arī jūsu kaimi­ņu mājās, visdrīzāk "Sadales tīkls" bojājumu jau ir reģistrējis, un to atkārtoti pieteikt nav nepieciešams. Uzgaidiet 15 minūtes, līdz SMS vai e-pastā nosūtīsim jums paredzamo elektrības atjaunošanas laiku. Sekojiet līdzi operatīvajiem darbiem digitālājā kartē

Bojājuma pieteikšana
Digitālā darbu karte


Plāns B.
atslēdzies kāds no automātslēdžiem

Ja atslēgušies tikai jūsu īpašumā esošie automātslēdži, vispirms secīgi atvienojiet no elektrības ierīces, kuras tikko darbinājāt, tad ieslēdziet atbilstošos automātslēdžus.

Automātslēdži turas ieslēgti un elektrība atjaunojas. – Visdrīzāk bojāta kāda no atvienotajām ierīcēm vai bijis pārslogots jūsu elektrotīkls.

Automātslēdži neturas ieslēgti. – Sazinieties ar ēkas apsaimniekotāju vai elektriķi, jo bojājums visdrīzāk radies jūsu iekšējā elektrotīklā.

Ja atslēdzies tikai ārējais automātslēdzis, kas atrodas pirms skaitītāja, un, atkārtoti ieslēgts, neturas vai arī turas, bet elektrības padeve neatjaunojas, piesakiet bojājumu un sekojiet līdzi tā novēršanas gaitai "Sadales tīkla" mājaslapā.Ņemiet vērā!

 • Ja viedais skaitītājs darbojas (ekrānā deg lampiņa un ir redzami cipari), bet elektrības nav, sazinieties ar ēkas apsaimniekotāju vai elektriķi, jo bojājums visdrīzāk radies jūsu iekšējā elektrotīklā.
 • Ja automātslēdžus bieži izsit, jāsauc palīgā sertificēts elektriķis, jo automātslēdzis ir iekārta, kas automātiski atslēdz elektrības padevi pārslodzes vai īssavienojuma brīdī.

Ja īpašumā daļēji nav elektrības (piemēram, nav vienas fāzes), spriegums ir nestabils, ir aizdomas par pazeminātu vai paaugstinātu spriegumu, vispirms izslēdziet un ieslēdziet iekšējos un ārējos automātslēdžus. Ja pēc atkārtotas automātslēdžu izslēgšanas un ieslēgšanas problēma saglabājas,daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem jāsazinās ar savu apsaimniekotāju vai jāmeklē elektriķa palīdzība.


privātmāju iedzīvotājiem jāpiesaka bojājums "Sadales tīkla" mājaslapā.
Sprieguma problēmu pieteikšana

Ierīcēm, kurām nepieciešama nepārtraukta elektroenerģijas padeve (piemēram, apkures katlam, siltumsūknim, saldētavai), iesakām laikus nodrošināt nepārtrauktas barošanas bloku jeb UPS. UPS bloks ir spējīgs īslaicīgi uzturēt elektrību jūsu elektroierīcei, neradot tai bojājumu.

 • vēja aizlauzti koki vai zari uz elektrības vadiem;
 • bojāti vadi: atsegti, dzirksteļojoši, sarauti, nokrituši, zemu nokarājušies u. tml. elektrolīniju vadi;
 • bojāts, applūdis u. tml. sadalnes skapis;
 • bojāts, sašķiebies vai nogāzies balsts u.c. defekti.

Noteikti ziņojiet par bīstamām situācijām elektrotīklu tuvumā, piesakot infrastruktūras defektu "Sadales tīkla" mājaslapā. Laikus uzzinot par defektiem, "Sadales tīkls" ātrāk atrisinās radušos situāciju un samazinās avāriju skaitu. Infrastruktūras defektu pieteikšana

Esiet vienmēr informēti!
Lai laikus saņemtu informāciju par plānotajiem un operatīvajiem darbiem elektrotīklā, lūdzu, reģistrējiet vai atjaunojiet kontaktinformāciju (mobila tālruņa nr., e-pasta adresi) "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv