Elektrodrošība biznesā

Strādājot ar smago un specializēto tehniku, atceries par drošību – elektrības kabeļlīniju vai gaisvadu tuvumā, jāievēro piesardzība!
To, kādus darbus atļauts veikts elektrolīniju tuvumā, nosaka Aizsargjoslu likums.

Strādājot elektrības kabeļlīniju aizsargjoslā, rakšanas, mežizstrādes un citus darbus iepriekš jāsaskaņo ar komunikāciju turētājiem. Saskaņot darbus ar "Sadales tīklu" ir ātri un vienkārši – pieteikumu atļaujai vari iesniegt elektroniski jebkurā diennakts laikā portālā saskano.sadalestikls.lv.

PIESLĒGTIES

BEZ SASKAŅOŠANAS AIZLIEGTS:

 • Veikt rakšanas darbus tuvāk par 1 m no kabeļlīnijas ass apdzīvotā vietā, apbūves teritorijās, lauku teritorijās un krūmājos un 1,5 m no kabeļlīnijas mežā;
 • Veikt grunts planēšanu ar smago tehniku;
 • Veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet koroziju izraisošas vielas;
 • Aizkraut pievadceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem.

Ja rakšanas darbi ir dziļāki par 30 cm, savukārt aramzemē – dziļāki par 45 cm, saskaņošana jāveic arī ar būvvaldi.
Ja atrodi elektrisko kabeli, kas nav norādīts projektā, nekavējoties sazinies ar "Sadales tīklu"!


Ik gadu "Sadales tīkls" reģistrē vidēji 200 līdz 300 negadījumus, kuros ar tehniku tiek bojātas gaisvadu elektrolīnijas. Tas notiek, veicot lauksaimniecības vai mežsaimniecības darbus – specializētā tehnika kļūst arvien lielāka un nejauši aizķer vadus.

 • Nedrīkst pārvietoties ar tehniku, kuras augstums pārsniedz 4,5 metrus;
 • Darbu laikā jāpārliecinās par balstu un gaisvadu atrašanās vietu un jāizvērtē attālums līdz tiem;
 • Aizliegts elektrolīnijas trasē (2,5 m no līnijas ass apdzīvotās vietās un 6,5 m meža zemēs un lauku teritorijās) novietot materiālu krautuves un strādāt ar pacēlāju tehniku.

KĀ RĪKOTIES ELEKTROBĪSTAMĀ SITUĀCIJĀ?

JA TEHNIKA SASKĀRUSIES AR GAISVADU ELEKTROLĪNIJU

 • Ja ir iespējams, turpini braukt ar tehniku, lai izkļūtu no elektrobīstamās zonas;
 • Ja tas nav iespējams, nekavējoties zvani uz „Sadales tīkla” bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, kā arī 112 – operatīvie dienesti negadījuma vietā atslēgs spriegumu. Nemēģini uzreiz izkļūt no tehnikas!
 • Gadījumā, ja nav saziņas iespēju vai tehnika ir aizdegusies, no tās ir jāevakuējas – jāizlec un, neatraujot pēdas vienu no otras, jāattālinās ar palēcieniem vai šļūcot vismaz 8 metru attālumā – ārpus elektrobīstamās zonas!
 • Ja esi veiksmīgi evakuējies no notikuma vietas, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATGRIEZIES tajā līdz brīdim, kad speciālisti ir novērsuši avārijas sekas. Nepieļauj arī citu personu tuvošanos.

JA AR TEHNIKU PĀRRAKTS ELEKTRĪBAS KABELIS

Zvani uz “Sadales tīkla” tālruni 8404 un piesaki bojājumu vai zvani glābšanas dienestam 112! Bezatbildība, aizbēgot no notikuma vietas vai aizberot bojāto kabeli, var ne tikai pārtraukt elektroapgādi apkārtnes iedzīvotājiem, skolai vai slimnīcai, bet arī apdraudēt citu cilvēku dzīvību!