Cenrādis

Aktuāli!
Sākot ar šī gada 1. maiju, tiks mainīts "Sadales tīkla" pakalpojumu cenrādis. Cenas pārskatītas un precizētas atbilstoši pakalpojuma nodrošināšanas aktuālajām izmaksām, tostarp maksai par materiāliem, transportu, darbu, sistēmām u.c. izmaksām. "Sadales tīkla" īstenotā elektrotīkla viedizācija, kā arī procesu automatizācija ir sniegusi iespēju atsevišķu pakalpojumu maksu samazināt. 

Klientu ērtībām cenrādī norādītas gan šobrīd aktuālās, gan jaunās cenas. 

PVN ir iekļauts pakalpojuma maksā.

Ampērmaksa (Slodzes vienības izbūve)

Rēķins tiek izrakstīts, ja tiek ierīkots jauns pieslēgums vai palielināta pieslēguma maksimālā atļautā slodze un nepieciešama sistēmas operatora jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve atbilstoši noteikumu "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai" 49. punktā noteiktajiem kritērijiem.

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 84,98 EUR (par vienu ampēru)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 89,30 EUR

Jauna pieslēguma ierīkošana / rezerves pieslēguma ierīkošana / elektrotīkla pārbūve
(Lietotāja elektroietaises pieslēgšana)

Rēķins tiek izrakstīts, pieslēdzot klienta / lietotāja elektroietaises.

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 102,15 EUR (0,4 kV jeb zemsprieguma elektrotīklā)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 108,50 EUR

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 257,97 EUR (0,4 kV jeb zemsprieguma elektrotīklā ar papildus montāžas darbiem)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 207,85 EUR

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 140,89 EUR (6 – 20 kV jeb vidsprieguma elektrotīklā)

Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 152,68 EUR

Slodzes palielināšana / atjaunošana* / sadalīšana / apvienošana (Lietotāja elektroietaises pieslēgšana)

Rēķins tiek izrakstīts, pieslēdzot klienta / lietotāja elektroietaises.

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 102,15 EUR (0,4 kV jeb zemsprieguma elektrotīklā)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 108,50 EUR

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 257,97 EUR (0,4 kV jeb zemsprieguma elektrotīklā ar papildus montāžas darbiem)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 207,85 EUR

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 140,89 EUR (6 – 20 kV jeb vidsprieguma elektrotīklā)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 152,68 EUR

*Atjaunojot maksimālo atļauto slodzi, klientam tiks papildus aprēķināta arī maksa par elektrotīkla un jaudas uzturēšanu atbilstoši pieprasītās slodzes apjomam.

Aktuāli! – Lai atbalstītu klientus, kas lēmumu samazināt pieslēguma slodzi pieņēmuši pārsteidzīgi, nodrošinām iespēju jauno tarifu ieviešanas pārejas periodā jeb laikā no 2023. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. jūnijam vienu reizi saņemt slodzes atjaunošanas pakalpojumu bez maksas.

Pagaidu pieslēguma ierīkošana būvlaukumam (Lietotāja elektroietaises pieslēgšana)

Rēķins tiek izrakstīts, ja klienta īpašumā tiek ierīkots pagaidu pieslēgums uz būvdarbu laiku līdz 24 mēnešiem.

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 102,15 EUR (0,4 kV jeb zemsprieguma elektrotīklā)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 108,50 EUR

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 257,97 EUR (0,4 kV jeb zemsprieguma elektrotīklā ar papildus montāžas darbiem)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 207,85 EUR

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 140,89 EUR (6 – 20 kV jeb vidsprieguma elektrotīklā)

Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 152,68 EUR
Īslaicīga pieslēguma ierīkošana

Rēķins tiek izrakstīts, ja klienta īpašumā tiek ierīkots īslaicīgais pieslēgums uz laiku līdz vienam mēnesim.

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 231,64 EUR

Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 260,25 EUR

Pieslēguma bez skaitītāja (objekta bez komercuzskaites) ierīkošana / izmaiņu izvērtēšana un saskaņošana

Rēķins tiek izrakstīts, ja tiek ierīkots pieslēgums bez skaitītāja vai tiek veiktas šāda pieslēguma izmaiņas, piemēram, reklāmas stendu apgaismojuma, interneta pakalpojumu nodrošināšanai u.tml.

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 7,16 EUR

Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 7,88 EUR

Pieslēguma atjaunošana

Rēķins tiek izrakstīts, ja tiek atjaunots pieslēgums īpašumā, kas iepriekš ir bijis pieslēgts sadales sistēmai, bet elektrības piegāde pārtraukta tādēļ, ka nav spēkā esoša elektrības tirdzniecības līguma un elektrība netiek piegādāta pēdējās garantētās piegādes ietvaros.

Bezmaksas pieslēgšana, ja pieslēguma atjaunošana īpašumā pieteikta 30 dienu laikā kopš brīža, kad iepriekšējais lietotājs pārtraucis līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju.

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 35,93 EUR (pieslēgšana 0,4 kV jeb zemsprieguma elektrotīklā)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 32,33 EUR

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 128,66 EUR (pieslēgšana 6 – 20 kV jeb vidsprieguma elektrotīklā)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 135,71 EUR

Papildus klientam tiks aprēķināta arī maksa par pieslēguma jeb jaudas uzturēšanu laikā, kad nav bijis spēkā esoša elektrības tirdzniecības līguma un elektrība īpašumam nav piegādāta pēdējās garantētās piegādes ietvaros.

Plašāk par pakalpojumu un izmaksām


PVN ir iekļauts pakalpojuma maksā.

Elektroapgādes atslēgšana uz laiku un atjaunošana pēc klienta pieprasījuma

Rēķins par elektroapgādes atslēgšanu un elektroapgādes atjaunošanu tiek izrakstīts, ja elektroapgāde pēc klienta pieprasījuma bijusi uz laiku pārtraukta, saglabājot līgumattiecības.

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 155,00 EUR (par atslēgšanu uz laiku)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 160,70 EUR

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 155,00 EUR (par atjaunošanu pēc atslēgšanas uz laiku)

Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 160,70 EUR
Elektroapgādes atjaunošana pēc atkārtotas atslēgšanas par laikus neveiktiem maksājumiem

Rēķins par elektroapgādes atjaunošanu klientam tiek piestādīts, ja elektroapgāde gada laikā ir atkārtoti pārtraukta par laikus neveiktiem maksājumiem*.

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 49,82 EUR (atslēguma vieta 0,4 kV jeb zemsprieguma elektrotīklā)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 47,00 EUR

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 244,76 EUR (atslēguma vieta 6 – 20 kV jeb vidsprieguma elektrotīklā)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 261,46 EUR

* Elektroapgāde tiek atjaunota pēc saņemtā rēķina par pakalpojumu apmaksas.


PVN ir iekļauts pakalpojuma maksā.

Mikroģeneratora pieslēgšanas / ražošanas jaudas palielināšanas izvērtēšana un saskaņošana

Rēķins tiek izrakstīts, ja klients iesniedz mikroģeneratora pieslēgšanas paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" zemsprieguma elektrotīklu, invertora maiņas vai ražošanas jaudas palielināšanas pieteikumu.

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 91,43 EUR

Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 81,29 EUR
Elektrostacijas pieslēgšanas / ražošanas jaudas palielināšanas izvērtēšana un saskaņošana

Rēķins tiek izrakstīts, ja klients iesniedz pieteikumu elektrostacijas pieslēgšanai paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu vai ražošanas jaudas palielināšanai.

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 91,43 EUR (elektrostacijām ar ražošanas jaudu no 11,2 kW līdz 50 kW)*
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 81,29 EUR*

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 426,86 EUR (elektrostacijām ar ražošanas jaudu no 50,1 kW līdz 499,999 kW)*
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 450,22 EUR*

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 1 349,66 EUR (elektrostacijām ar ražošanas jaudu no 500 kW līdz 14,999 MW)*
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 1 897,57 EUR*

* Ja elektrostacijas pieslēgšanai / ražošanas jaudas palielināšanai ir nepieciešami pieslēguma izbūves darbi, papildus tiek piemērota maksa par atbilstošu pieslēguma pakalpojumu.
Elektroenerģijas kvalitātes mērījumi

Rēķins tiek izrakstīts, ja klienta elektroiekārtām tiek veikti elektroenerģijas kvalitātes mērījumi.

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 779,72 EUR (mērījumu veikšanas vieta līdz 50 km no Rīgas*)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 806,60 EUR

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 886,06 EUR (mērījumu veikšanas vieta, sākot no 51 km līdz 150 km no Rīgas*)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 916,59 EUR

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 1 098,70 EUR (mērījumu veikšanas vieta, sākot no 151 km no Rīgas*)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 1 136,58 EUR

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 569,27 EUR (par katru nākamo mērījumu vienā mērījumu veikšanas vietā)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 591,51 EUR

 *Attālums no Metroloģijas laboratorijas atrašanās vietas (Rīga, Šmerļa iela 1) līdz mērījumu veikšanas vietai.


PVN ir iekļauts pakalpojuma maksā.

Plombējuma atjaunošanaRēķins tiek izrakstīts, ja plombējumu nepieciešams atjaunot, jo

 • plombas noņemtas sakarā ar bojājuma novēršanu klienta elektroietaisēs;
 • plombas noņemtas sakarā ar remontdarbu /  mērījumu veikšanu klienta elektroietaisēs;
 • klients patvaļīgi noņēmis plombas un atjaunojis elektrības piegādi;
 • klienta teritorijā ir bojāts uzskaites un / vai skaitītāja plombējums;1
 • tiek veikta pēcuzskaites kabeļa pievienošana (jauna pieslēguma ierīkošanas procesa laikā klients nav veicis objekta sagatavošanu elektrības piegādei savā piederības robežā).

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 56,36 EUR (plombēšana vienā adresē vienai iekārtai)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 57,28 EUR

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 9,14 EUR (par katras nākamās uzskaites vietas plombēšanu vienā adresē)

Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 10,21 EUR
Ievada automātslēdža nomaiņa ar plombēšanu (ievada automātslēdzis nav iekļauts cenā)

Rēķins tiek izrakstīts, ja "Sadales tīkla" piederības robežās

 • veikta bojāta automātslēdža nomaiņa un automātslēdzis ir bojāts klienta vainas dēļ;1,2
 • pēc klienta pieprasījuma veikta automātslēdža ekspertīze un tās slēdziens apliecina, ka automātslēdzis nav bojāts;1,2,4
 • klients pieprasa nomainīt automātslēdzi (no B uz C raksturlīkni).2

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 76,07 EUR

Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 82,24 EUR
Ievaddrošinātāja nomaiņa ar plombēšanu (drošinātāja ieliktnis nav iekļauts cenā)

Rēķins tiek izrakstīts, ja klients pieprasa nomainīt bojātus ievaddrošinātājus.3

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 92,15 EUR

Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 99,75 EUR

1 Tiks sastādīts akts par konstatēto faktu un veikts pārrēķins par neuzskaitīto elektroenerģiju.
2 Papildus tiks izrakstīts rēķins par ievada automātslēdža vērtību.
Papildus tiks izrakstīts rēķins par drošinātāja vērtību.
Papildus tiks izrakstīts rēķins par ekspertīzes veikšanu Metroloģijas laboratorijā.


PVN ir iekļauts pakalpojuma maksā.

Skaitītāja darbības pārbaude (bez nomaiņas)

Rēķins par skaitītāja darbības pārbaudi tiek izrakstīts šādos gadījumos:

 • klients pieprasījis veikt skaitītāja pārbaudi, un tajā konstatēts, ka skaitītājs darbojas korekti;
 • konstatēts, ka klienta telpās / teritorijā uzstādītajam skaitītājam ir bojāts plombējums.1

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 61,40 EUR

Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 66,62 EUR
Skaitītāja priekšlaicīga nomaiņa (skaitītājs nav iekļauts cenā)

Rēķins par skaitītāja priekšlaicīgu nomaiņu tiek izrakstīts šādos gadījumos:

 • pārbaudes laikā konstatēts mehānisks skaitītāja vai verifikācijas plombu bojājums vai skaitītājs ir pazudis;2
 • pēc klienta pieprasījuma tiek veikta skaitītāja ekspertīze laboratorijā, un tās slēdziens apliecina, ka skaitītājs darbojas atbilstoši prasībām.4

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 99,79 EUR

Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 103,96 EUR
Ekspertīze "Sadales tīkla" Metroloģijas laboratorijā

Rēķins pēc ekspertīzes klientam tiek izrakstīts šādos gadījumos:

 • ekspertīzē atklāta iejaukšanās elektroiekārtas darbībā;3
 • pēc klienta pieprasījuma veikta ekspertīze, un tās slēdziens apliecina, ka elektroiekārta darbojas atbilstoši prasībām;4
 • ekspertīzē konstatēts plombējuma bojājums.

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 71.81 EUR (skaitītāja ekspertīze)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 73,08 EUR

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 111,71 EUR (automātslēdžu ekspertīze)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 113,69 EUR

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 61,40 EUR (plombēšanas materiālu ekspertīze)
Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 48,73  EUR

Ja ekspertīzes slēdzienā konstatēts, ka skaitītājs nav izmantojams atkārtotai verifikācijai, papildus tiks izrakstīts rēķins par elektrības skaitītāja vērtību.
Skaitītāju rādījumu nolasīšana pēc tirgotāja pieprasījuma

Rēķins tiek izrakstīts, ja tirgotājs pieprasa klienta elektroenerģijas skaitītāja rādījumu nolasīšanu.

Pakalpojuma maksa līdz 30.04.2024.: 49,94 EUR

Pakalpojuma maksa no 01.05.2024.: 50,47 EUR


1 Ņemot vērā apstākļus, var tikt veikts pārrēķins par neuzskaitīto elektrību.
2 Papildus tiks veikta skaitītāja ekspertīze, un, ja ekspertīzes slēdzienā tiks konstatēta iejaukšanās skaitītāja darbībā, tiks veikts pārrēķins par neuzskaitīto elektrību, izrakstīts rēķins par skaitītāja vērtību un ekspertīzi.
3 Papildus tiks veikts pārrēķins par neuzskaitīto elektrību, izrakstīts rēķins par skaitītāja vērtību un priekšlaicīgu nomaiņu.
4 Tiks izrakstīts rēķins par skaitītāja priekšlaicīgu nomaiņu un ekspertīzi.


PVN ir iekļauts pakalpojuma maksā.

Datu pakalpojums (patērētā elektrība vienam objektam)

Maksa par automatizētu datu piegādi no elektrības skaitītāja uz klienta datu analīzes sistēmu.

Pakalpojuma maksa: 0,97 EUR/mēnesī

Papildus 
0,00 EUR/mēnesī (iepriekšējās dienas ikstundas dati)
9,92 EUR/mēnesī (šīs dienas ikstundas dati divas reizes dienā)
46,22 EUR/mēnesī (iepriekšējās stundas dati)

Datu pakalpojums PLUS (patērētā un tīklā nodotā elektrība, patērētā reaktīvā un tīklā nodotā reaktīvā enerģija vienam objektam)

Maksa par automatizētu datu piegādi no elektrības skaitītāja uz klienta datu analīzes sistēmu.

Pakalpojuma maksa: 1,45 EUR/mēnesī

Papildus 
0,00 EUR/mēnesī (iepriekšējās dienas ikstundas dati)
13,07 EUR/mēnesī (šīs dienas ikstundas dati divas reizes dienā)
65,10 EUR/mēnesī (iepriekšējās stundas dati)

Patēriņa dati (patērētā un tīklā nodotā elektrība)

Grafisks datu atspoguļojums klientu portālā e-st.lv; dati pieejami arī manuālai lejuplādei.

Bez maksas

Ja jums nav iespējas pakalpojumu pieteikt elektroniski, aicinām parakstīt un nosūtīt atbilstošā pakalpojuma veidlapu uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv

 vai pa pastu uz AS “Sadales tīkls”, Šmerļa ielā 1, Rīgā, LV-1160.


Pieslēguma atjaunošanas veidlapas (juridiskai personai)
Jauna pieslēguma ierīkošanas un slodzes izmaiņu veidlapas
Īslaicīga pieslēguma ierīkošanas veidlapas
Pagaidu pieslēguma (būvlaukumam) ierīkošanas veidlapas
Pieslēguma bez skaitītāja ierīkošanas veidlapas
Rezerves pieslēguma ierīkošanas veidlapas
Energoapgādes objekta pārvietošanas veidlapas
Mikroģeneratora pieslēgšanas veidlapas
Plombējuma noņemšanas / atjaunošanas veidlapas
Tarifu plāna maiņas veidlapas
Elektrostacijas pieslēgšanas pieteikums