Cenrādis

JAUNAS TARIFU VĒRTĪBAS

Sākot ar 2024. gadu, "Sadales tīkls" samazinājis gan fiksētās, gan mainīgās tarifu vērtības visiem "Pamata" un "Speciālajiem" tarifu plāniem mājsaimniecībām un juridiskajām personām. Jaunās tarifu vērtības ir iesniegtas izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) un publicētas oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis". Paredzams, ka tās stāsies spēkā, sākot ar 2024. gada 1. janvāri.

Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi, sākot ar 1. jūliju
Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi

    PVN ir iekļauts pakalpojuma maksā.

Ampērmaksa (Slodzes vienības izbūve)

Rēķins tiek izrakstīts, ja tiek ierīkots jauns pieslēgums vai palielināta pieslēguma atļautā maksimālā slodze un nepieciešama sistēmas operatora jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve atbilstoši noteikumu "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai" 49. punktā noteiktajiem kritērijiem.

Pakalpojuma maksa: 84,98 EUR (par vienu ampēru)

Vairāk par izmaksām

Jauna pieslēguma ierīkošana / rezerves pieslēguma ierīkošana / elektrotīkla pārbūve (Lietotāja elektroietaises pieslēgšana)

Rēķins tiek izrakstīts, pieslēdzot klienta / lietotāja elektroietaises.

Pakalpojuma maksa: 102,15 EUR (0,4 kV jeb zemsprieguma elektrotīklā)

Pakalpojuma maksa: 257,97 EUR (0,4 kV jeb zemsprieguma elektrotīklā ar papildus montāžas darbiem)

Pakalpojuma maksa: 140,89 EUR (6 - 20 kV jeb vidsprieguma elektrotīklā)

Slodzes palielināšana / atjaunošana* / sadalīšana / apvienošana (Lietotāja elektroietaises pieslēgšana)

Rēķins tiek izrakstīts, pieslēdzot klienta / lietotāja elektroietaises.

Pakalpojuma maksa: 102,15 EUR (0,4 kV jeb zemsprieguma elektrotīklā)

Pakalpojuma maksa: 257,97 EUR (0,4 kV jeb zemsprieguma elektrotīklā ar papildus montāžas darbiem)

Pakalpojuma maksa: 140,89 EUR (6 - 20 kV jeb vidsprieguma elektrotīklā)

*Atjaunojot maksimālo atļauto slodzi, klientam tiks papildus aprēķināta arī maksa par elektrotīkla un jaudas uzturēšanu atbilstoši pieprasītās slodzes apjomam.

Aktuāli! - Lai atbalstītu klientus, kas lēmumu samazināt pieslēguma slodzi pieņēmuši pārsteidzīgi, nodrošinām iespēju jauno tarifu ieviešanas pārejas periodā jeb laikā no 2023. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. jūnijam vienu reizi saņemt slodzes atjaunošanas pakalpojumu bez maksas.

Slodzes atjaunošanas izmaksu aprēķins

Pagaidu pieslēguma ierīkošana būvlaukumam (Lietotāja elektroietaises pieslēgšana)

Rēķins tiek izrakstīts, ja klienta īpašumā tiek ierīkots pagaidu pieslēgums uz būvdarbu laiku līdz 24 mēnešiem.

Pakalpojuma maksa: 102,15 EUR (0,4 kV jeb zemsprieguma elektrotīklā)

Pakalpojuma maksa: 257,97 EUR (0,4 kV jeb zemsprieguma elektrotīklā ar papildus montāžas darbiem)

Pakalpojuma maksa: 140,89 EUR (6 -20 kV jeb vidsprieguma elektrotīklā)
Īslaicīga pieslēguma ierīkošana

Rēķins tiek izrakstīts, ja klienta īpašumā tiek ierīkots īslaicīgais pieslēgums uz laiku līdz vienam mēnesim.

Pakalpojuma maksa: 231,64 EUR
Pieslēguma bez skaitītāja (objekta bez komercuzskaites) ierīkošana / izmaiņu izvērtēšana un saskaņošana

Rēķins tiek izrakstīts, ja tiek ierīkots vai tiek veiktas izmaiņas pieslēgumā bez skaitītāja, piemēram, reklāmas stendu apgaismojumam, interneta pakalpojumu nodrošināšanai u.tml.

Pakalpojuma maksa: 7,16 EUR

Pieslēguma atjaunošana

Rēķins tiek izrakstīts, ja tiek atjaunots pieslēgums īpašumā, kurš iepriekš ir bijis pieslēgts sistēmai, bet elektroenerģijas piegāde objektam ir pārtraukta tādēļ, ka nav spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma un elektroenerģija netiek piegādāta pēdējās garantētās piegādes ietvaros.

Bezmaksas pieslēgšana, ja pieslēguma atjaunošana īpašumā pieteikta 30 dienu laikā kopš brīža, kad iepriekšējais lietotājs pārtraucis līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju.

Pakalpojuma maksa: 35,39 EUR (pieslēgšana 0,4 kV jeb zemsprieguma elektrotīklā)

Pakalpojuma maksa: 128,66 EUR (pieslēgšana 6 - 20 kV jeb vidsprieguma elektrotīklā)

Papildus klientam tiks aprēķināta arī maksa par pieslēguma jeb jaudas uzturēšanu laikā, kad nav bijis spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma un elektroenerģija īpašumam netika piegādāta pēdējās garantētās piegādes ietvaros.

Vairāk par pakalpojumu un izmaksām


    PVN ir iekļauts pakalpojuma maksā.

Elektroapgādes atslēgšana uz laiku un atjaunošana

Rēķins par elektroapgādes atslēgšanu un elektroapgādes atjaunošanu tiek izrakstīts, ja elektroapgāde pēc klienta pieprasījuma bijusi uz laiku pārtraukta, saglabājot līgumattiecības.

Pakalpojuma maksa: 155,00 EUR (par atslēgšanu uz laiku)

Pakalpojuma maksa: 155,00 EUR (par atjaunošanu pēc atslēgšanas uz laiku)
Atkārtota elektroenerģijas atslēgšana par laikus neveiktiem maksājumiem

Rēķins par elektroapgādes atjaunošanu klientam tiek piestādīts, ja elektroapgāde gada laikā ir atkārtoti pārtraukta par laikus neveiktiem maksājumiem*.

Pakalpojuma maksa: 49,82 EUR (atslēguma vieta 0,4 kV jeb zemsprieguma elektrotīklā)

Pakalpojuma maksa: 244,76 EUR (atslēguma vieta 6 - 20 kV jeb vidsprieguma elektrotīklā)

* Elektroapgāde tiek atjaunota pēc saņemtā rēķina par pakalpojumu apmaksas.


    PVN ir iekļauts pakalpojuma maksā.

Mikroģeneratora pieslēguma / Ražošanas jaudas palielināšanas izvērtēšana un saskaņošana

Nosaukums līdz 30.04.2023.
Mikroģeneratora pieslēguma / ražošanas jaudas
palielināšana

Rēķins tiek izrakstīts, ja klients iesniedz mikroģeneratora pieslēgšanas paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" zemsprieguma elektrotīklu, invertora maiņas vai ražošanas jaudas palielināšanas pieteikumu.

Pakalpojuma maksa: 91,43 EUR

Elektrostacijas pieslēguma / Ražošanas jaudas palielināšanas izvērtēšana un saskaņošana

Rēķins tiek izrakstīts, ja klients iesniedz pieteikumu elektrostacijas pieslēgšanai paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu vai ražošanas jaudas palielināšanai.

Pakalpojuma maksa: 91,43 EUR (elektrostacijām ar ražošanas jaudu no 11,2 kW līdz 50 kW)*

Pakalpojuma maksa: 426,86 EUR (elektrostacijām ar ražošanas jaudu no 50,1 kW līdz 499,999 kW)*

Pakalpojuma maksa: 1 349,66 EUR (elektrostacijām ar ražošanas jaudu no 500 kW līdz 14,999 MW)*

* Ja elektrostacijas pieslēgšanai / ražošanas jaudas palielināšanai ir nepieciešami pieslēguma izbūves darbi, papildus tiek piemērota maksa par atbilstošu pieslēguma pakalpojumu.
Elektroenerģijas kvalitātes mērījumi

Rēķins tiek izrakstīts, ja klienta elektroiekārtām tiek veikti elektroenerģijas kvalitātes mērījumi.

Pakalpojuma maksa: 779,72 EUR (mērījumu veikšanas vieta līdz 50 km*)

Pakalpojuma maksa: 886,06 EUR (mērījumu veikšanas vieta no 51 km līdz 150 km*)

Pakalpojuma maksa: 1 098,70 EUR (mērījumu veikšanas vieta, sākot no 151 km*)

Pakalpojuma maksa: 569,27 EUR (par katru nākamo mērījumu vienā mērījumu veikšanas vietā)

*Attālums līdz mērījumu veikšanas vietai tiek aprēķināts no Metroloģijas laboratorijas atrašanās vietas – Rīga, Šmerļa iela 1. 


    PVN ir iekļauts pakalpojuma maksā.

Plombējuma atjaunošana

Rēķins tiek izrakstīts, ja plombējumu nepieciešams atjaunot, jo

 • plombas noņemtas sakarā ar bojājuma novēršanu klienta elektroietaisēs;
 • plombas noņemtas sakarā ar remontdarbu / mērījumu veikšanu klienta elektroietaisēs;
 • klients patvaļīgi noņēmis plombas un atjaunojis elektroenerģijas piegādi;
 • klienta teritorijā ir bojāts uzskaites un / vai skaitītāja plombējums;1
 • tiek veikta pēcuzskaites kabeļa pievienošana (jauna pieslēguma ierīkošanas procesa laikā klients nav veicis objekta sagatavošanu elektroenerģijas piegādei savā piederības robežā).

Pakalpojuma maksa: 56,36 EUR (plombēšana vienā adresē vienai iekārtai)

Pakalpojuma maksa: 9,14 EUR (par katras nākamās uzskaites vietas plombēšanu vienā adresē)

Maksa tiek piemērota arī tad, ja, plombējot vienā adresē, kādam no uzskaites elementiem plomba netiek mainīta.
Ievada automātslēdža nomaiņa ar plombēšanu (ievada automātslēdzis nav iekļauts cenā)

Rēķins tiek izrakstīts, ja "Sadales tīkla" piederības robežās

 • veikta bojāta automātslēdža nomaiņa un automātslēdzis ir bojāts klienta vainas dēļ;1,2
 • pēc klienta pieprasījuma veikta automātslēdža ekspertīze un tās slēdziens apliecina, ka automātslēdzis nav bojāts;1,2,4
 • klients pieprasa nomainīt automātslēdzi (no B uz C raksturlīkni).

Pakalpojuma maksa: 76,07 EUR

Papildus tiek izrakstīts rēķins par ievada automātslēdža vērtību.
Ievaddrošinātāja nomaiņa ar plombēšanu (drošinātāja ieliktnis nav iekļauts cenā)

Rēķins tiek izrakstīts, ja klients pieprasa nomainīt bojātus ievaddrošinātājus.3

Pakalpojuma maksa: 92,15 EUR

Papildus tiek izrakstīts rēķins par drošinātāja vērtību.

1 Tiks sastādīts akts par konstatēto faktu un veikts pārrēķins par neuzskaitīto elektroenerģiju.
2 Papildus tiks izrakstīts rēķins par ievada automātslēdža vērtību.
Papildus tiks izrakstīts rēķins par drošinātāja vērtību.
Papildus tiks izrakstīts rēķins par ekspertīzes veikšanu Metroloģijas laboratorijā.


    PVN ir iekļauts pakalpojuma maksā.

Skaitītāja darbības pārbaude (bez nomaiņas)

Rēķins par skaitītāja darbības pārbaudi tiek izrakstīts šādos gadījumos:

 • klients pieprasījis veikt skaitītāja pārbaudi un tiek konstatēts, ka skaitītājs darbojas korekti;
 • tiek konstatēts, ka klienta telpās / teritorijā uzstādītajam elektroenerģijas skaitītājam ir bojāts plombējums.1
Pakalpojuma maksa: 61,40 EUR
Skaitītāja priekšlaicīga nomaiņa (skaitītājs nav iekļauts cenā)

Rēķins par skaitītāja priekšlaicīgu nomaiņu tiek izrakstīts šādos gadījumos:

 • pārbaudes laikā konstatēts mehānisks skaitītāja vai verifikācijas plombu bojājums vai skaitītājs ir pazudis;2
 • pēc klienta pieprasījuma tiek veikta skaitītāja ekspertīze laboratorijā, un tās slēdziens apliecina, ka skaitītājs darbojas atbilstoši prasībām.4
Pakalpojuma maksa: 99,79 EUR
Ekspertīze "Sadales tīkla" Metroloģijas laboratorijā

Rēķins pēc ekspertīzes klientam tiek izrakstīts šādos gadījumos:

 • ekspertīzē tiek atklāta iejaukšanās elektroiekārtas darbībā;3
 • pēc klienta pieprasījuma tiek veikta ekspertīze, un tās slēdziens apliecina, ka elektroiekārta darbojas atbilstoši prasībām;4
 • ekspertīzē konstatē plombējuma bojājumu.

Pakalpojuma maksa: 71,81 EUR (elektroenerģijas skaitītāja ekspertīze)

Pakalpojuma maksa: 111,71 EUR (automātslēdžu ekspertīze)

Pakalpojuma maksa: 61,40 EUR (plombēšanas materiālu ekspertīze)

Ja ekspertīzes slēdzienā konstatēts, ka skaitītājs nav izmantojams atkārtotai verifikācijai, papildus tiks izrakstīts rēķins par elektroenerģijas skaitītāja vērtību.
Skaitītāju rādījumu nolasīšana pēc tirgotāja pieprasījuma

Rēķins tiek izrakstīts, ja tirgotājs pieprasa klienta elektroenerģijas skaitītāja rādījumu nolasīšanu.

Pakalpojuma maksa: 49,94 EUR

1 Ņemot vērā apstākļus, var tikt veikts pārrēķins par neuzskaitīto elektroenerģiju.
2 Papildus tiks veikta skaitītāja ekspertīze, un, ja ekspertīzes slēdzienā tiks konstatēta iejaukšanās skaitītāja darbībā, tiks veikts pārrēķins par neuzskaitīto elektroenerģiju, izrakstīts rēķins par elektroenerģijas skaitītāja vērtību un ekspertīzi.
3 Papildus tiks veikts pārrēķins par neuzskaitīto elektroenerģiju, izrakstīts rēķins par elektroenerģijas skaitītāja vērtību un priekšlaicīgu nomaiņu.
4 Tiks izrakstīts rēķins par skaitītāja priekšlaicīgu nomaiņu un ekspertīzi.


    PVN ir iekļauts pakalpojuma maksā.

Datu pakalpojums
(patērētā elektroenerģija vienam objektam)

Pakalpojuma maksa: 0,97 EUR/mēnesī

Papildus 
0,00 EUR/mēnesī par iepriekšējās dienas ikstundas datiem,
9,92 EUR/mēnesī par šīs dienas ikstundas datiem (divas reizes dienā),
46,22 EUR/mēnesī par iepriekšējās stundas datiem.

Datu pakalpojums PLUS
(patērētā elektroenerģija, saražotā elektroenerģija, patērētā reaktīvā elektroenerģija, tīklā nodotā reaktīvā elektroenerģija vienam objektam)

Pakalpojuma maksa: 1,45 EUR/mēnesī

Papildus 
0,00 EUR/mēnesī par iepriekšējās dienas ikstundas datiem,
13,07 EUR/mēnesī par šīs dienas ikstundas datiem (divas reizes dienā),
65,10 EUR/mēnesī par iepriekšējās stundas datiem.

Ja jums nav iespējas pakalpojumu pieteikt elektroniski, aicinām parakstīt un nosūtīt atbilstošā pakalpojuma veidlapu uz e-pastu st@sadalestikls.lv vai pa pastu uz AS “Sadales tīkls”, Šmerļa ielā 1, Rīgā, LV-1006.

Pieslēguma atjaunošanas veidlapas
Jauna pieslēguma ierīkošanas un slodzes izmaiņu veidlapas
Īslaicīga pieslēguma ierīkošanas veidlapas
Pagaidu pieslēguma (būvlaukumam) ierīkošanas veidlapas
Pieslēguma bez skaitītāja ierīkošanas veidlapas
Rezerves pieslēguma ierīkošanas veidlapas
Energoapgādes objekta pārvietošanas veidlapas
Mikroģeneratora pieslēgšanas veidlapas
Plombējuma noņemšanas / atjaunošanas veidlapas
Tarifu plāna maiņas veidlapas
Elektrostacijas pieslēgšanas pieteikums