E-NORĪKOJUMI ATBILDĪGAJIEM PAR DARBA ORGANIZĀCIJU

Kursa mērķis:
Mācību programma paredz darbam nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi darbu veikšanā ar elektroniskās vadības sitēmas “Kviksteps pieteikumu tipu “E-norīkojums”. Teorētiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas tiek pārbaudītas un nostiprinātas praktiskajās nodarbībās.

Kursa saturs:

iekšējie un ārējie normatīvie akti;

pieteikumu tipa "E-norīkojums" aprites process elektroniskajā darbu vadības sistēmā “KvikSTEPS”;

darbu vadības sistēmas"Kviskteps" darba plūsmas “e-norīkojumi” funkcionalitāte

Kompleksas darbības ar darbu vadības sistēmas "Kviskteps" darba plūsmu “e-norīkojumi”;

e-norīkojuma sagatavošana , atbilstoši to veidam un tipam.Darba vietas sagatavošana un pielaide pie darba pēc E-norīkojuma.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuri organizē darbus darbojošās elektroietaisēs.

Prasības kursa uzsākšanai:
Iegūtas ADO (Atbildīgais par darba organizāciju) tiesības, AS "Sadales tīkls" Darbuzņēmēju zināšanu pārbaudes komisijā.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.


Kursa ilgums:
6 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.