NORĒĶINU VEIDI ELEKTRĪBAS RAŽOTĀJIEM

Kad saules paneļi, vēja ģenerators vai cita veida elektrības ražošanas iekārtas ir sākušas ražot enerģiju, elektrība, kuru klients pats uzreiz nepatērē, nonāk "Sadales tīkla" elektrotīklā. Lai gūtu labumu jau no pirmās saražotās un "Sadales tīkla" elektrotīklā nodotās kilovatsundas, būtiski ir laikus vienoties ar elektroenerģijas tirgotāju par piemērotāko norēķinu veidu.

Gan no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņemto, arī tajā nodoto elektrību uzskaita viedais elektrības skaitītājs. Norēķiniem par pašu saražoto un tīklā nodoto enerģiju klienti var izvēlēties vienu no šiem norēķinu veidiem:

 • neto norēķinu sistēma – mājsaimniecību un uzņēmumu pieslēgumiem ar ražošanas iekārtām, kuru kopējā atļautā ražošanas jauda nav lielāka par 999,99 kW; tostarp universālais neto norēķinu sistēmas pakalpojums – pieslēgumiem ar ražošanas iekārtām, kuru kopējā atļautā ražošanas jauda nepārsniedz 50 kW;
 • elektrības tirdzniecība – visiem elektrības ražotājiem.

Mājsaimniecību pieslēgumi ar mikroģeneratoriem jeb ražošanas iekārtām, kuru maksimālā atļautā jauda nav lielāka par 11,1 kW, līdz 2029. gada 28. februārim var izmantot arī neto uzskaites sistēmu. Sākot ar 2024. gada 1. maiju, jauni dalībnieki neto uzskaites sistēmā netiek uzņemti.


Aktīvais lietotājs – elektrības galalietotājs (tiklab mājsaimniecība, kā uzņēmums), kas no atjaunojamiem energoresursiem pašražoto elektrību izmanto savam pašpatēriņam un uzreiz nepatērēto elektrību (pārpalikumu) var nodot vai pārdot elektroenerģijas tirgotājam vai izmantot dalībai elastības vai energoefektivitātes shēmās.

Mikroģeneratora pieslēgšana, Elektrostacijas pieslēgšana

Mājsaimniecību un uzņēmumu pieslēgumiem; administrē klienta izvēlēts elektroenerģijas tirgotājs.


Elektrības neto norēķinu sistēma ir kārtība, kādā veicami maksājumi starp elektroenerģijas tirgotāju un no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas elektrības ražotāju par elektrību, kuru šis aktīvais lietotājs nodevis un saņēmis no "Sadales tīkla" sistēmasElektroenerģijas tirgotājiem ir pienākums, sākot ar 2024. gada 1. maiju, savu piedāvājumu klāstā iekļaut universālo neto norēķinu sistēmas pakalpojumu, kura nosacījumus apstiprinājis Ministru kabinets, bet tirgotāji drīkst aktīvajam lietotājam piedāvāt arī citus elektrības neto norēķinu sistēmas pakalpojumus ar atšķirīgiem nosacījumiem. Grozījumi MK noteikumos Nr. 635 

Neto norēķinu sistēmā gan aktīvā lietotāja saražotās un "Sadales tīkla" elektrotīklā nodotās, gan no tīkla saņemtās elektrības apjomu izsaka naudas izteiksmē. Ja elektrotīklā nodotās elektrības kopējā vērtība ir lielāka nekā no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņemtās elektrības vērtība, starpība naudas izteiksmē tiek ieskaitīta nākamajā norēķinu periodā, to var izmantot arī norēķiniem par elektrību citā šī klienta pieslēgumā. Lai pievienotos neto norēķinu sistēmai, klientam jāslēdz līgums ar elektroenerģijas tirgotāju, kurš atbilstoša pakalpojuma ievaros administrēs arī neto vērtību aprēķinu un izlietojumu.

Neto norēķinu sistēmas nosacījumi un iespējas:

   
 • var izmantot gan mājsaimniecību, gan uzņēmumu pieslēgumiem, ja elektrības ražošanas iekārtu kopējā atļautā ražošanas jauda ir mazāka par 1 MW;
 • elektrība pieslēgumā tiek ražota, izmantojot tikai atjaunojamos energoresursus;
 • norēķinus drīkst attiecināt arī uz vairākiem aktīvā lietotāja pieslēgumiem (viena līguma ietvaros, piemēram, vasarnīcā saražoto izmantot norēķiniem par patēriņu dzīvoklī);
 • vismaz vienam no šiem pieslēgumiem ir "Sadales tīkla" atļauja pieslēgt paralēlam darbam ar sadales sistēmu elektrības ražošanas iekārtu;
 • visus iesaistītos pieslēgumus apkalpo viens elektroenerģijas tirgotājs un viens sistēmas operators;
 • neto norēķinu sistēmu var lietot, nereģistrējot saimniecisko darbību;
 • pozitīvu neto vērtību var izmantot, lai norēķinātos par "Sadales tīkla" pakalpojumiem.


UNIVERSĀLAIS NETO NORĒĶINU SISTĒMAS PAKALPOJUMS

Universālā neto norēķinu sistēmas pakalpojuma priekšrocības: būtiskākā priekšrocība ir iespēja aktīvi piedalīties elektroenerģijas tirgū, izmantojot pakalpojumu ar stabiliem un klientiem draudzīgiem nosacījumiem, kurus garantē normatīvajos aktos noteikta kārtība. Universālais neto norēķinu sistēmas pakalpojums ļauj klientiem izvēlēties piemērotāko pakalpojuma sniedzēju un mainīt to, sekot līdzi tirgus cenām, kontrolēt un samazināt savas izmaksas, veidot patēriņa paradumus, kas dara elektrības ražošanu un patērēšanu izdevīgu.

Universālā neto norēķinu sistēmas pakalpojuma nosacījumi:

   
 • ir pieejams gan mājsaimniecību, gan juridisku personu pieslēgumiem ar ražošanas iekārtām, kuru kopējā atļautā ražošanas jauda nepārsniedz 50 kW;
 • aktīvā lietotāja saražotās elektrības iepirkuma cena tiek noteikta atbilstoši Nord Pool biržas Latvijas tirdzniecības apgabala attiecīgās stundas cenai, kas publicēta tīmekļa vietnē nordpoolgroup.com, piemērojot tai samazinājumu, kas nepārsniedz 20 EUR/MWh (0,02 EUR/kWh);
 • aktīvā lietotāja saražotās elektrības iepirkuma cena nekad nav zemāka par 0 EUR/MWh;
 • neto norēķinu sistēmas līguma minimālais darbības periods ir seši mēneši;
 • aktīvajam lietotājam ir tiesības vēl pirms līguma termiņa beigām atteikties no neto norēķinu sistēmas pakalpojuma izmantošanas, nemaksājot līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksu.


Maksimālais pieļaujamais kopējā elektrotīklā nodotās elektrības pārpalikums ir atkarīgs no atļautās ražošanas jaudas.

 • Aktīvo lietotāju pieslēgumiem, kuros norēķiniem tiek izmantots universālais neto norēķinu sistēmas pakalpojums, ir noteikts maksimālais pieļaujamais kopējā elektrotīklā nodotās un pašpatēriņam neizmantotās elektrības pārpalikums 12 mēnešu periodā, kas sākas 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā. Nodotās elektrības pārpalikumu kontrolēs elektroenerģijas tirgotāji.
 • Ja aktīvā lietotāja pieslēgumā ir uzstādītas elektrības ražošanas iekārtas, kuras izmanto dažādus energoresursus, maksimāli pieļaujamo elektrotīklā nodotās elektrības pārpalikumu nosaka proporcionāli katram ražošanas iekārtu veidam uzstādītājai ražošanas jaudai. Aktīvā lietotāja pienākums ir sniegt elektrības tirgotājam informāciju par pieslēgumā uzstādīto elektrības ražošanas iekārtu jaudu.

Pieļaujamā tīklā nodotās elektrības pārpalikuma pārskats

Viena neto norēķinu mēneša piemērs

 1. Elektroenerģijas ražošanas iekārtas saražo 300 kWh.
 2. Aktīvais lietotājs tūlītējā pašpatēriņā izmanto 150 kWh.
 3. Saražotā, bet uzreiz nepatērētā elektrība (150 kWh) nonāk "Sadales tīkla" elektrotīklā.
 4. Brīžos, kad saules paneļi neražo, piemēram, naktī aktīvais lietotājs no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņem 100 kWh.
 5. "Sadales tīkls" nosūta aktīvā lietotāja izvēlētajam elektroenerģijas tirgotājam šādus klienta datus: "Sadales tīkla" elektrotīklā nodotā un no elektrotīkla saņemtā elektrība (kWh).
 6. Tirgotājs aprēķina kopējā elektrotīklā nodotās un no kopējā elektrotīkla saņemtās elektrības vērtību.
 7. Ja saražotās un "Sadales tīkla" elektrotīklā nodotās elektrības vērtība ir lielāka nekā no kopējā elektrotīkla saņemtās enerģijas vērtība, starpību atkarībā no tirgotāja un klienta vienošanās var uzkrāt nākamajiem mēnešiem vai izmantot norēķiniem par patēriņu citā tā paša klienta pieslēgumā.

Tikai mājsaimniecību pieslēgumiem ar mikroģeneratoriem; administrē "Sadales tīkls". Sākot ar 2024. gada 1. maiju, jauni dalībnieki neto uzskaites sistēmā netiek uzņemti.


Elektrības neto uzskaites sistēma nosaka kārtību, kādā "Sadales tīkls" veic ieskaitu par elektrību, kuru mājsaimniecība ar mikroģeneratora palīdzību saražo pašpatēriņam no atjaunojamiem energoresursiem, taču tūlītēji nepatērē, nodod "Sadales tīkla" elektrotīklā un izmanto vēlāk. Aktīvo lietotāju ērtībām neto uzskaites sistēmas ietvaros uzskaitītās un uzkrātās elektrības pārskats pa mēnešiem pieejams klientu portālā e-st.lv

Neto uzskaites sistēmas priekšrocības: būtiskākā neto uzskaites sistēmas priekšrocība ir stabilitāte. Kārtība, kas nosaka, ka visu saražoto, tūlīt nepatērēto, bet sistēmā nodoto enerģiju viena neto uzskaites gada laikā pats klients varēs izmantot, samazina klienta patērētās elektrības izmaksu atkarību no elektroenerģijas tirgus cenu svārstībām.

Neto patēriņš tiek aprēķināts, tīklā nodoto elektrību (kWh) atņemot no elektrības daudzuma, kuru klients saņēmis no "Sadales tīkla" elektrotīkla.

   
 • Mājsaimniecības neto uzskaites sistēmu varēs izmantot līdz 2029. gada 28. februārim.
 • Neto uzkrāšanas princips: ja nodotās enerģijas ir vairāk nekā no kopējā elektrotīkla saņemtās, starpība tiek ieskaitīta nākamajā norēķinu periodā.
 • Neto uzskaites sistēmas norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesis, bet neto uzkrājumus var veidot vienu neto uzskaites gadu, kas sākas 1. martā un noslēdzas nākamā gada februāra pēdējā dienā. Sākoties jaunam uzskaites gadam, uzkrājumi tiek dzēsti.Svarīgi zināt!
Neto uzskaites sistēmas uzkrājumu var izmantot tikai tajā pašā īpašumā, kur tas saražots. Mājsaimniecības neto uzskaites sistēma ļauj elektrotīklā nodoto enerģiju izmantot brīžos, kad elektrība netiek ražota vai ar pašu ražoto elektrības daudzumu nepietiek, piemēram, nakts stundās, ziemas periodā. Jāņem gan vērā, ka sadales sistēmas pakalpojumu tarifa mainīgā daļa jeb maksa par elektrības piegādi tiek aprēķināta tiklab par tām kilovatstundām, kuras klients pērk no elektrības tirgotāja, kā arī paša ražotajām un kopējā elektrotīklā nodotajām, kad tās saņem atpakaļ.

Norēķiniem ar elektrības tirgotāju – tipveida slodžu sadalījuma grafiks. Izmantojot biržas cenai piesaistītu tarifu (par papildus no elektroenerģijas tirgotāja pirkto elektrību maksājot atbilstoši Nord Pool biržas cenai piesaistītam tarifam), jāņem vērā, ka norēķiniem tiek izmantots neto uzskaites sistēmas dalībnieku patēriņš, kas sadalīts pa stundām, balstoties uz tipveida slodžu sadalījuma grafiku (nevis faktisko katras stundas patēriņu). Iesakām sekot līdzi elektroenerģijas tirgotāju pakalpojumu atbilstībai jūsu vajadzībām!


   
Dalība neto uzskaites sistēmā tiks izbeigta un neto uzkrājums bez atlīdzības dzēsts, ja


 • līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju slēgs cita persona, tostarp ģimenes loceklis;
 • atteiksieties no mikroģeneratora vai elektrības pieslēguma;
 • pāriesiet no neto uzskaites uz neto norēķinu sistēmu vai saražotās elektrības tirdzniecību;
 • tiks anulēta atļauja ieslēgt un lietot AS "Sadales tīkls" elektrotīklam pieslēgtu mikroģeneratoru.
   

Dalību neto uzskaites sistēmā un neto uzkrājumu neietekmēs tādas izmaiņas, kā

 • ražošanas jaudas samazināšana vai palielināšana (līdz 11,1 kW);
 • mikroģeneratora vai tā daļas maiņa, piemēram, saules paneļu vai invertora nomaiņa;
 • ražošanas veida maiņa, piemēram, līdzās saules enerģijas sistēmai, uzstādot vēja ģeneratoru;
 • elektrības pieslēguma slodzes palielināšana vai samazināšana;
 • elektroenerģijas tirgotāja maiņa (esošais klients slēdz līgumu ar citu elektroenerģijas tirgotāju);
 • tarifu plāna maiņa.

Pirms jebkādu izmaiņu veikšanas aicinām rūpīgi iepazīties ar to iespējamo ietekmi uz dalību neto uzskaites sistēmā!
Pieslēguma un citu izmaiņu ietekme uz dalību neto uzskaites sistēmā

Viena neto norēķinu mēneša piemērs

 1. Elektroenerģijas ražošanas iekārtas saražo 300 kWh.
 2. Aktīvais lietotājs tūlītējā pašpatēriņā izmanto 150 kWh.
 3. Saražotā, bet uzreiz nepatērētā elektrība (150 kWh) nonāk "Sadales tīkla" elektrotīklā.
 4. Brīžos, kad saules paneļi neražo, piemēram, naktī klients no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņem 100 kWh.
 5. "Sadales tīkls" nosūta klienta izvēlētajam elektroenerģijas tirgotājam informāciju, cik kWh klients mēneša laikā papildus pircis no tirgotāja; šajā piemērā 0 kWh.
 6. Mēneša laikā "Sadales tīkla" elektrotīklā klients nodevis par 50 kWh vairāk nekā no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņēmis. 50 kWh nonāk neto uzskaites sistēmas uzkrājumā. Tirgotājs izraksta rēķinu. Klientam šajā mēnesī jāmaksā tikai sadales sistēmas operatora pakalpojuma maksa, bet nav jāmaksā par elektroenerģiju.

Visiem elektroenerģijas ražotājiem; administrē klienta izvēlēts elektroenerģijas tirgotājs.


Līdzās neto norēķinu sistēmas pakalpojumiem, elektrības tirgotāji saviem klientiem var piedāvāt arī iespēju saražoto un "Sadales tīkla" elektrotīklā nodoto elektrību pārdot, iepriekš vienojoties par cenu un slēdzot atsevišķu līgumu par elektrības iepirkšanu. Šādu norēķinu metodi visbiežāk izvēlas klienti, kuri jau sākotnēji uzstādījuši elektrības ražošanas iekārtas komerciālos nolūkos, taču, iespējams, tā būs piemērota arī aktīvajiem lietotājiem, kuru saražotās elektrības pārpalikums pārsniegs, piemēram, universālā neto norēķinu sistēmas pakalpojuma izmantošanai noteikto.

Svarīgi zināt!
Ja saules paneļi vai vēja ģenerators mājsaimniecības pieslēgumā uzstādīts valsts atbalsta programmas ietvaros, pirms elektrības tirdzniecības uzsākšanas pārliecinieties, vai līgumā nav noteikts ierobežojums pārdot elektrību, kas saražota ar iekārtām, kuru uzstādīšanai izmantots šīs programmas līdzfinansējums. Vairāk informācijas "Altum" mājaslapā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā

Sākot ar šī gada 1. maiju, jauni dalībnieki neto uzskaites sistēmā vairs netiek uzņemti un visiem aktīvajiem lietotājiem – gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem –, kas vēlas uzstādīt un pieslēgt elektrības ražošanas iekārtas paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu, kā arī nodot pašu ražoto elektrību kopējā tīklā, laikus jāvienojas ar elektroenerģijas tirgotāju par neto norēķinu sistēmas izmantošanu vai elektrības tirdzniecību.  Aktīvie lietotāji drīkst mainīt izvēlēto norēķinu veidu.KĀ UZSĀKT DALĪBU NETO NORĒĶINU SISTĒMĀ?

 1. Aktīvajam lietotājam, kurš vēlas lietot neto norēķinu sistēmu, ir jāslēdz ar elektroenerģijas tirgotāju līgums par neto norēķinu sistēmas pakalpojumu izmantošanu, norādot vienu vai vairākus savus pieslēgumus, uz kuriem attiecināt neto norēķinus.
 2. Pēc līguma noslēgšanas elektroenerģijas tirgotājs paziņos "Sadales tīklam" par vienošanos ar aktīvo lietotāju.
 3. Uzsākot elektrības ražošanu, aktīvais lietotājs var izmantot neto norēķinu sistēmu, sākot ar tirgotāja norādītu datumu, bet ne agrāk par datumu, kad izdota "Sadales tīkla" atļauja elektrības ražošanas iekārtas pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmu. Mainot norēķinu veidus vai elektrības lietotāju – sākot ar tirgotāja norādītu datumu, bet ne ātrāk kā ar nākamo dienu pēc tirgotāja pieteikuma "Sadales tīklam".

Ņemiet vērā!
Ja aktīvais lietotājs maina elektroenerģijas tirgotāju, no kura pērk elektrību, tiek lauzts arī neto norēķinu sistēmas pakalpojumu līgums.


KĀ UZSĀKT ELEKTRĪBAS TIRDZNIECĪBU?

 1. Elektrības ražotājam, kurš vēlas pārdot saražoto elektroenerģiju, ir jāslēdz ar elektroenerģijas tirgotāju līgums par elektrības tirdzniecību.
 2. Pēc līguma noslēgšanas elektroenerģijas tirgotājs paziņos "Sadales tīklam", ka ir vienojies ar klientu par tīklā nodotās elektrības iepirkšanu.
 3. Uzsākot elektrības ražošanu, klients var saražoto enerģiju pārdot, sākot ar tirgotāja norādītu datumu, bet ne agrāk par datumu, kad izdota "Sadales tīkla" atļauja elektrības ražošanas iekārtas pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmu. Mainot norēķinu veidus vai elektrības lietotāju – sākot ar tirgotāja norādītu datumu, bet ne ātrāk kā ar nākamo dienu pēc tirgotāja pieteikuma "Sadales tīklam".

 Ņemiet vērā!
Pirms uzsākt elektrības tirdzniecību privātpersonām ir jāreģistrē saimnieciskā darbība Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā EDS un jāizvēlas nodokļu maksāšanas režīms, bet juridiskām personām, iespējams, jāpaplašina saimnieciskās darbības veidu klāsts. Saimnieciskās darbības reģistrēšanaĪPAŠI NOSACĪJUMI MĀJSAIMNIECĪBĀM, KAS IZMANTO NETO UZSKAITES SISTĒMU

Pārejot uz neto norēķinu sistēmu, neto uzskaites uzkrājumu var saņemt naudā. – Mājsaimniecībām, kas pāries uz neto norēķinu sistēmu līdz 2025. gada 28. februārim, pirms norēķinu veida maiņas jāvēršas pie sava elektroenerģijas tirgotāja un jāparaksta iesniegums par neto uzskaites sistēmas uzkrājuma pārrēķinu naudā un izmaksu.

 • Pēc informācijas saņemšanas no elektroenerģijas tirgotāja "Sadales tīkls" mājsaimniecības neto uzskaites sistēmas uzkrājumu izteiks finansiālā vērtībā.
 • Aprēķini tiks veikti, reizinot uzkrātās kilovatstundas (kWh) ar 0,0929 EUR jeb Nord Pool biržas Latvijas tirdzniecības apgabala vidējo elektrības cenu periodā no 2023. gada 1. marta līdz 2024. gada 29. februārim.
 • Mājsaimniecībām ir pieejams elektrības uzkrājums, kas, finansiālā vērtībā izteikts, nepārsniedz 600 EUR. Ja uzkrājums ir lielāks, starpība tiks dzēsta bez atlīdzības. Aicinām sekot līdzi savam neto uzskaites sistēmas uzkrājumam un izvēlēties piemērotāko brīdi norēķinu veidu maiņai!
 • No finansiāli izteiktās uzkrājuma vērtības vispirms tiks segta sistēmas pakalpojumu maksa par pēdējo mēnesi.
 • No atlikušās summas tiks atrēķināts iedzīvotāju ienākumu nodoklis 23% apmērā.
 • Iegūto gala summu "Sadales tīkls" pārskaitīs uz iesniegumā norādīto klienta bankas kontu līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Uzsākot elektrības tirdzniecību, neto uzskaites uzkrājums tiek bez atlīdzības dzēsts.

Neto uzskaites sistēmā atgriezties nebūs iespējams. – Mājsaimniecībām jāņem vērā, ka pāriet no neto uzskaites sistēmas uz elektrības tirdzniecību vai neto norēķinu sistēmu var tikai vienu reizi.

Neto uzkrājumu izmaksas aprēķina piemēri


Uzkrājuma vērtība
līdz 600 EUR
Uzkrājuma vērtība
lielāka par 600 EUR
Elektrības uzkrājums (kWh)1000,00
7000,00
Biržas cena (EUR/kWh)0,09290,0929
Uzkrājums naudas izteiksmē (EUR)92,90 = 1000,00 x 0,0929650,30 = 7000,00 x 0,0929
Summa, kas tiek dzēsta, jo pārsniedz 600 EUR0,0050,30 = 650,30 – 600,00
Sistēmas pakalpojumu maksa pēdējā mēneša rēķinā
(EUR, ieskaitot PVN)
24,20
24,20
Atlikums pēc pakalpojuma maksas nomaksas (EUR)68,70 = 92,90 – 24,20575,80 = 600 – 24,20
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (23%)15,80 = 23% no 68,70132,43 = 23% no 575,80
Summa izmaksai (EUR)
52,90 = 68,70 – 15,80
443,37 = 575,80 – 132,43


Pieslēguma un citu izmaiņu ietekme uz dalību neto uzskaites sistēmā

Ražošanas iekārtu tips,  "Sadales tīkla" atļautā ražošanas jauda

Neto norēķinu sistēma
Neto uzskaites sistēma
Elektroenerģijas tirdzniecība
Universālais pakalpojums
Citi pakalpojumi
Mājsaimniecība
Mikroģenerators līdz 11,1 kW (iesk.)
Pieejams kopš 01.05.2024.
Pieejamība atkarīga no tirgotāju piedāvājuma
Klientiem, kas pievienojušies līdz 30.04.20204., pieejama līdz 28.02.2029.
Pieejamība atkarīga no tirgotāju piedāvājuma
Elektrostacija līdz 50 kW (iesk.)
-
Elektrostacija līdz 999,99 kW (iesk.)
-
-
Uzņēmums
Mikroģeneratorslīdz 11,1 kW (iesk.)
Pieejams kopš 01.05.2024.
Pieejamība atkarīga no tirgotāju piedāvājuma
-
Pieejamība atkarīga no tirgotāju piedāvājuma
Elektrostacija līdz 50 kW (iesk.)
-
Elektrostacija līdz 999,99 kW (iesk.)
-
-
Elektrostacija sākot ar 1 MW
-
-
-


Norēķinu veidu salīdzināšanas tabula

"Sadales tīkla" elektrotīklā nodotā elektrība tiek pieņemta bez atlīdzības, ja līgums ar elektrības tirgotāju par neto norēķinu sistēmas izmantošanu vai elektrības tirdzniecību

 • nav noslēgts. – Aktuāli klientiem, kas uzsāk elektrības ražošanu, maina pieslēguma lietotāju vai norēķinu veidu, sākot ar 2024. gada 1. maija;
 • ir pārtraukts. – Situācijās, kad darbību izbeidz elektroenerģijas tirgotājs, ar kuru aktīvajam lietotājam ir līgums par neto norēķinu sistēmas pakalpojumu vai elektrības tirdzniecību, elektroenerģijas tirgotājam, kurš aktīvā lietotāja pieslēgumiem piegādā elektrību pēdējās garantētās piegādes ietvaros, nav pienākuma slēgt ar šo klientu līgumu par neto norēķinu sistēmas piemērošanu vai klienta saražotās elektrības iepirkšanu.