NORĒĶINU VEIDI ELEKTRĪBAS RAŽOTĀJIEM

Kad saules paneļi, vēja ģenerators vai cita veida elektrības ražošanas iekārtas ir sākušas ražot enerģiju, elektrība, kuru klients pats uzreiz nepatērē, nonāk "Sadales tīkla" elektrotīklā. Gan no kopējā elektrotīkla saņemto, gan tajā nodoto elektrību uzskaita viedais elektrības skaitītājs, un klientiem ir pieejami vairāki norēķinu veidi:

 • neto norēķinu sistēma – mājsaimniecību un uzņēmumu pieslēgumiem ar ražošanas iekārtām, kuru kopējā atļautā ražošanas jauda nav lielāka par 999,99 kW; tostarp universālais neto norēķinu sistēmas pakalpojums – pieslēgumiem ar ražošanas iekārtām, kuru kopējā atļautā ražošanas jauda nepārsniedz 50 kW;
 • neto uzskaites sistēma – tikai mājsaimniecību pieslēgumiem ar mikroģeneratoriem jeb ražošanas iekārtām, kuru atļautā ražošanas jauda nav lielāka par 11,1 kW
 • elektrības tirdzniecība – visiem elektrības ražotājiem.

Aktīvais lietotājs – elektrības galalietotājs (tiklab mājsaimniecība, kā uzņēmums), kas no atjaunojamiem energoresursiem pašražoto elektrību izmanto savam pašpatēriņam un uzreiz nepatērēto elektrību (pārpalikumu) var nodot vai pārdot elektroenerģijas tirgotājam vai izmantot dalībai elastības vai energoefektivitātes shēmās.


Pievērsiet uzmanību!
Mājsaimniecības var pievienoties neto uzskaites sistēmai līdz 2024. gada 30. aprīlim, ja ir saņemta "Sadales tīkla" atļauja pieslēgt mikroģeneratoru paralēlam darbam ar kopējo elektrotīklu. Aicinām iesniegt mikroģeneratora uzstādīšanas apliecinājumu laikus! Ikviens neto uzskaites sistēmas dalībnieks šo norēķinu veidu varēs izmantot līdz 2029. gada 28. februārim.
Elektroenerģijas tirgotājiem ir pienākums nodrošināt aktīvajiem lietotājiem universālo neto norēķinu sistēmas pakalpojumu, sākot ar 2024. gada 1. maiju.

Mikroģeneratora pieslēgšana, Elektrostacijas pieslēgšana

Mājsaimniecību un uzņēmumu pieslēgumiem; administrē klienta izvēlēts elektroenerģijas tirgotājs.


Elektrības neto norēķinu sistēma ir kārtība, kādā veicami maksājumi starp elektroenerģijas tirgotāju un no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas elektrības ražotāju par elektrību, kuru šis aktīvais lietotājs nodevis un saņēmis no "Sadales tīkla" sistēmasElektroenerģijas tirgotājiem ir pienākums, sākot ar 2024. gada 1. maiju, savu piedāvājumu klāstā iekļaut universālo neto norēķinu sistēmas pakalpojumu, kura nosacījumus apstiprinājis Ministru kabinets, bet tirgotāji drīkst aktīvajam lietotājam piedāvāt arī citus elektrības neto norēķinu sistēmas pakalpojumus ar atšķirīgiem nosacījumiem. Grozījumi MK noteikumos Nr. 635 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

Neto norēķinu sistēmā gan aktīvā lietotāja saražotās un "Sadales tīkla" elektrotīklā nodotās, gan no tīkla saņemtās elektrības apjomu izsaka naudas izteiksmē. Ja elektrotīklā nodotās elektrības kopējā vērtība ir lielāka nekā no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņemtās elektrības vērtība, starpība naudas izteiksmē tiek ieskaitīta nākamajā norēķinu periodā, to var izmantot arī norēķiniem par elektrību citā šī klienta pieslēgumā. Lai pievienotos neto norēķinu sistēmai, klientam jāslēdz līgums ar elektroenerģijas tirgotāju, kurš atbilstoša pakalpojuma ievaros administrēs arī neto vērtību aprēķinu un izlietojumu.

Neto norēķinu sistēmas nosacījumi un iespējas:

 • var izmantot gan mājsaimniecību, gan uzņēmumu pieslēgumiem, ja elektrības ražošanas iekārtu kopējā atļautā ražošanas jauda nepārsniedz 999,99 kW;
 • elektrība pieslēgumā tiek ražota, izmantojot tikai atjaunojamos energoresursus;
 • norēķinus drīkst attiecināt arī uz vairākiem aktīvā lietotāja pieslēgumiem;
 • vismaz vienam no šiem pieslēgumiem ir "Sadales tīkla" atļauja pieslēgt paralēlam darbam ar sadales sistēmu elektrības ražošanas iekārtu;
 • visus iesaistītos pieslēgumus apkalpo viens elektroenerģijas tirgotājs un viens sistēmas operators;
 • neto norēķinu sistēmu var lietot, nereģistrējot saimniecisko darbību;
 • pozitīvu neto vērtību var izmantot, lai norēķinātos par "Sadales tīkla" pakalpojumiem.

 • UNIVERSĀLAIS NETO NORĒĶINU SISTĒMAS PAKALPOJUMS

Universālais neto norēķinu sistēmas pakalpojums būs pieejams gan mājsaimniecību, gan juridisku personu pieslēgumiem ar ražošanas iekārtām, kuru kopējā atļautā ražošanas jauda nepārsniedz 50 kW. 

Pakalpojuma nosacījumi:

 • aktīvā lietotāja saražotās elektrības iepirkuma cena tiek noteikta atbilstoši Nord Pool biržas Latvijas tirdzniecības apgabala attiecīgās stundas cenai, kas publicēta tīmekļa vietnē nordpoolgroup.com, piemērojot tai samazinājumu, kas nepārsniedz 20 EUR/MWh (0,02 EUR/kWh);
 • aktīvā lietotāja saražotās elektrības iepirkuma cena nekad nav zemāka  par 0 EUR/MWh;
 • neto norēķinu sistēmas līguma minimālais darbības periods ir seši mēneši;
 • aktīvajam lietotājam ir tiesības vēl pirms līguma termiņa beigām atteikties no neto norēķinu sistēmas pakalpojuma izmantošanas, nemaksājot līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksu.

Universālā neto norēķinu sistēmas pakalpojuma priekšrocības: būtiskākā priekšrocība ir iespēja aktīvi piedalīties elektroenerģijas tirgū, izmantojot pakalpojumu ar stabiliem un klientiem draudzīgiem nosacījumiem, kurus garantē normatīvajos aktos noteikta kārtība. Universālais neto norēķinu sistēmas pakalpojums ļauj klientiem izvēlēties piemērotāko pakalpojuma sniedzēju un mainīt to, sekot līdzi tirgus cenām, kontrolēt un samazināt savas izmaksas, veidot patēriņa paradumus, kas dara elektrības ražošanu un patērēšanu izdevīgu.

Svarīgi zināt!
Maksimālais pieļaujamais kopējā elektrotīklā nodotās elektrības pārpalikums, izmantojot universālo neto norēķinu pakalpojumu, ir atkarīgs no atļautās ražošanas jaudas. – Aktīvo lietotāju pieslēgumiem, kuros norēķiniem tiks izmantots universālais neto norēķinu sistēmas pakalpojums, ir noteikts maksimālais pieļaujamais kopējā elektrotīklā nodotās un pašpatēriņam neizmantotās elektrības pārpalikums 12 mēnešu periodā, kas sākas 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā. Elektrotīklā nodotās elektrības pārpalikumu kontrolēs elektroenerģijas tirgotāji.

Ja aktīvā lietotāja pieslēgumā ir uzstādītas elektrības ražošanas iekārtas, kuras izmanto dažādus energoresursus, maksimāli pieļaujamo elektrotīklā nodotās elektrības pārpalikumu nosaka proporcionāli katram ražošanas iekārtu veidam uzstādītājai ražošanas jaudai. Aktīvā lietotāja pienākums ir sniegt elektrības tirgotājam informāciju par pieslēgumā uzstādīto elektrības ražošanas iekārtu jaudu.

Pieslēguma fāžu skaits"Sadales tīkla" kopējā atļautā ražošanas jauda (kW)Maksimāli pieļaujamais saražotās un kopējā elektrotīklā nodotās elektrības pārpalikums (kWh)
saules elektrostacijāmvēja elektrostacijāmcitām elektrostacijām
1līdz 31 0511 8403 154
3,001 - 41 4022 4534 205
4,001 - 51 7523 0665 256
3līdz 103 5046 13210 512
10,001 - 134 5557 97213 666
13,001 - 165 6069 81116 819
16,001 - 207 00812 26421 024
20,001 - 269 11015 94327 331
26,001 - 3211 21319 62233 638
32,001 - 4014 01624 52842 048
40,001 - 5017 52030 66052 560


Viena neto norēķinu mēneša piemērs

 1. Elektroenerģijas ražošanas iekārtas saražo 300 kWh.
 2. Aktīvais lietotājs tūlītējā pašpatēriņā izmanto 150 kWh.
 3. Saražotā, bet uzreiz nepatērētā elektrība (150 kWh) nonāk "Sadales tīkla" elektrotīklā.
 4. Brīžos, kad saules paneļi neražo, piemēram, naktī aktīvais lietotājs no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņem 100 kWh.
 5. "Sadales tīkls" nosūta aktīvā lietotāja izvēlētajam elektroenerģijas tirgotājam šādus klienta datus: "Sadales tīkla" elektrotīklā nodotā un no elektrotīkla saņemtā elektrība (kWh).
 6. Tirgotājs aprēķina kopējā elektrotīklā nodotās un no kopējā elektrotīkla saņemtās elektrības vērtību.
 7. Ja saražotās un "Sadales tīkla" elektrotīklā nodotās elektrības vērtība ir lielāka nekā no kopējā elektrotīkla saņemtās enerģijas vērtība, starpību atkarībā no tirgotāja un klienta vienošanās var uzkrāt nākamajiem mēnešiem vai izmantot norēķiniem par patēriņu citā tā paša klienta pieslēgumā.

Tikai mājsaimniecību pieslēgumiem ar mikroģeneratoriem; administrē "Sadales tīkls". 


Elektrības neto uzskaites sistēma nosaka kārtību, kādā "Sadales tīkls" veic ieskaitu par elektrību, kuru mājsaimniecība ar mikroģeneratora palīdzību saražo pašpatēriņam no atjaunojamiem energoresursiem, taču tūlītēji nepatērē, nodod "Sadales tīkla" elektrotīklā un izmanto vēlāk. Aktīvo lietotāju ērtībām neto uzskaites sistēmas ietvaros uzskaitītās un uzkrātās elektrības pārskats pa mēnešiem pieejams klientu portālā e-st.lv

Neto patēriņš tiek aprēķināts, tīklā nodoto elektrību (kWh) atņemot no elektrības daudzuma, kuru klients saņēmis no "Sadales tīkla" elektrotīkla.

 • Neto uzskaites sistēma ir pieejama tikai mājsaimniecību pieslēgumiem ar mikroģeneratoriem jeb ražošanas iekārtām, kuru maksimālā atļautā jauda nav lielāka par 11,1 kW.  
 • Neto uzskaites sistēma tiek piemērota automātiski, sākot ar nākošo dienu pēc mikroģeneratora pieslēgšanas atļaujas saņemšanas.
 • Ja nodotās enerģijas ir vairāk nekā no kopējā elektrotīkla saņemtās, starpība tiek ieskaitīta nākamajā norēķinu periodā. Neto uzskaites sistēmas norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesis, bet neto uzkrājumus var veidot vienu neto uzskaites gadu, kas sākas 1. martā un noslēdzas nākamā gada februāra pēdējā dienā. Sākoties jaunam uzskaites gadam, uzkrājumi tiek dzēsti. 
 • Mājsaimniecības drīkst arī neizmantot neto uzskaites sistēmu, bet izvēlēties tirgotāju nodrošināto neto norēķinu sistēmu vai vienoties par saražotās un tīklā nodotās enerģijas pārdošanu.

Pievērsiet uzmanību!
Elektroenerģijas tirdzniecības likuma grozījumi paredz, ka "Sadales tīkls" pārcels mājsaimniecību saražotās un 2024. gada 29. februārī neto uzskaites sistēmas ietvaros uzkrātās elektrības apjomu uz nākamo neto uzkrājumu gadu, kas beidzas 2025. gada 28. februārī. Grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā

Neto uzskaites sistēmas uzkrājumu var izmantot tikai tajā pašā īpašumā (sistēmas pieslēgumā), kur tas saražots. Mājsaimniecības neto uzskaites sistēma ļauj elektrotīklā nodoto enerģiju izmantot brīžos, kad elektrība netiek ražota vai ar pašu ražoto elektrības daudzumu nepietiek, piemēram, nakts stundās, ziemas periodā. Jāņem gan vērā, ka sadales sistēmas pakalpojumu tarifa mainīgā daļa jeb maksa par elektrības piegādi tiek aprēķināta tiklab par tām kilovatstundām, kuras klients pērk no elektrības tirgotāja, kā arī paša ražotajām un kopējā elektrotīklā nodotajām, kad tās saņem atpakaļ.

Neto uzskaites sistēmas priekšrocības: būtiskākā neto uzskaites sistēmas priekšrocība ir stabilitāte. Kārtība, kas nosaka, ka visu saražoto, tūlīt nepatērēto, bet sistēmā nodoto enerģiju viena neto uzskaites gada laikā pats klients varēs izmantot, samazina klienta patērētās elektrības izmaksu atkarību no elektroenerģijas tirgus cenu svārstībām.


Svarīgi zināt!
Ja izmantojat biržas cenai piesaistītu tarifu un par papildus no elektroenerģijas tirgotāja pirkto elektrību maksājat atbilstoši Nord Pool biržas cenai piesaistītam tarifam, ņemiet vērā, ka norēķiniem tiek izmantots jūsu neto patēriņš, kas sadalīts pa stundām, balstoties uz tipveida slodžu sadalījuma grafiku (nevis faktisko katras stundas patēriņu). Izvēloties neto uzskaites sistēmu, iesakām laikus izvērtēt elektroenerģijas tirgotāja pakalpojumu atbilstību jūsu vajadzībām!

Ja mainās elektrības lietotājs īpašumā (līgumu par elektrības piegādi ar tirgotāju slēdz cita persona), atcerieties, ka neto uzskaites sistēma darbojas tikai viena sadales sistēmas pakalpojumu līguma ietvaros un, šī līguma darbībai izbeidzoties, uzkrājums tiks dzēsts. Ja mainās tikai elektroenerģijas tirgotājs (klients slēdz līgumu ar citu elektrības tirgotāju), uzkrājums saglabājas.

Ja atsakāties no mikroģeneratora pieslēguma, pirms atteikuma iesniegšanas iesakām izlietot neto uzskaites sistēmas norēķinu gada laikā uzkrāto elektrību, jo iespēja saņemt atpakaļ saražoto un "Sadales tīkla" elektrotīklā nodoto elektrību ir pieejama tikai mājsaimniecībām, kurām ir "Sadales tīkla" elektrotīklam pieslēgts mikroģenerators.

Viena neto uzskaites mēneša piemērs

 1. Elektroenerģijas ražošanas iekārtas saražo 300 kWh.
 2. Aktīvais lietotājs tūlītējā pašpatēriņā izmanto 150 kWh.
 3. Saražotā, bet uzreiz nepatērētā elektrība (150 kWh) nonāk "Sadales tīkla" elektrotīklā.
 4. Brīžos, kad saules paneļi neražo, piemēram, naktī klients no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņem 100 kWh.
 5. "Sadales tīkls" nosūta klienta izvēlētajam elektroenerģijas tirgotājam informāciju, cik kWh klients mēneša laikā papildus pircis no tirgotāja; šajā piemērā 0 kWh.
 6. Mēneša laikā "Sadales tīkla" elektrotīklā klients nodevis par 50 kWh vairāk nekā no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņēmis. 50 kWh nonāk neto uzskaites sistēmas uzkrājumā. Tirgotājs izraksta rēķinu. Klientam šajā mēnesī jāmaksā tikai sadales sistēmas operatora pakalpojuma maksa, bet nav jāmaksā par elektroenerģiju.

Visiem elektroenerģijas ražotājiem.


Līdzās neto norēķinu sistēmas pakalpojumiem, elektrības tirgotāji saviem klientiem var piedāvāt arī iespēju saražoto un "Sadales tīkla" elektrotīklā nodoto elektrību pārdot, iepriekš vienojoties par cenu un slēdzot atsevišķu līgumu par elektrības iepirkšanu. Šādu norēķinu metodi visbiežāk izvēlas klienti, kuri jau sākotnēji uzstādījuši elektrības ražošanas iekārtas komerciālos nolūkos, taču, iespējams, tā būs piemērota arī aktīvajiem lietotājiem, kuru saražotās elektrības pārpalikums pārsniegs, piemēram, universālā neto norēķinu sistēmas pakalpojuma izmantošanai noteikto.

Svarīgi zināt!
Ja saules paneļi vai vēja ģenerators mājsaimniecības pieslēgumā uzstādīts valsts atbalsta programmas ietvaros, pirms elektrības tirdzniecības uzsākšanas pārliecinieties, vai līgumā nav noteikts ierobežojums pārdot elektrību, kas saražota ar iekārtām, kuru uzstādīšanai izmantots šīs programmas līdzfinansējums. Vairāk informācijas "Altum" mājaslapā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā

Līdz šī gada 30. aprīlim mājsaimniecības, uzsākot elektrības ražošanu ar mikroģeneratoru, automātiski kļūst par neto uzskaites sistēmas dalībniekiem, savukārt uzņēmumi vienojas ar elektrības tirgotāju par visas "Sadales tīkla" elektrotīklā nodotās enerģijas pārdošanu.

Sākot ar šī gada 1. maiju, neto uzskaites sistēmā vairs jauni dalībnieki netiks uzņemti, tālab visiem aktīvajiem lietotājiem – gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem –, kas vēlēsies uzstādīt un pieslēgt elektrības ražošanas iekārtas paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu, kā arī nodot pašu ražoto elektrību kopējā tīklā, būs laikus jāvienojas ar elektroenerģijas tirgotāju par neto norēķinu sistēmas izmantošanu vai elektrības tirdzniecību.


 • KĀ UZSĀKT DALĪBU NETO NORĒĶINU SISTĒMĀ?
 1. Aktīvajam lietotājam, kurš vēlas lietot neto norēķinu sistēmu, ir jāslēdz ar elektroenerģijas tirgotāju līgums par neto norēķinu sistēmas pakalpojumu izmantošanu, norādot vienu vai vairākus savus pieslēgumus, uz kuriem attiecināt neto norēķinus.
 2. Pēc līguma noslēgšanas elektroenerģijas tirgotājs paziņos "Sadales tīklam" par vienošanos ar aktīvo lietotāju.
 3. Uzsākot elektrības ražošanu, aktīvais lietotājs varēs izmantot neto norēķinu sistēmu, sākot ar tirgotāja norādītu datumu, bet ne agrāk par datumu, kad izdota "Sadales tīkla" atļauja elektrības ražošanas iekārtas pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmu. Mainot norēķinu veidus vai elektrības lietotāju – sākot ar tirgotāja norādītu datumu, bet ne ātrāk kā ar nākamo dienu pēc tirgotāja pieteikuma "Sadales tīklam".

 • ĪPAŠI NOSACĪJUMI MĀJSAIMNIECĪBĀM, KAS IZMANTO NETO UZSKAITES SISTĒMU

Neto uzskaites sistēmā atgriezties nevarēs. – Mājsaimniecības varēs tikai vienu reizi pāriet no neto uzskaites sistēmas uz pašu saražotās elektrības tirdzniecību vai neto norēķinu sistēmu, taču iegūs neierobežotas iespējas mainīt tirdzniecības vai neto norēķinu sistēmas pakalpojumus, izvēloties piemērotāko no visu elektrības tirgotāju piedāvājumiem.

Neto uzskaites sistēmas uzkrājumu varēs pārrēķināt naudā. – Ja mājsaimniecība, kas izmanto neto uzskaites sistēmu, pāries uz neto norēķinu sistēmu laikā no 2024. gada 1. maija līdz 2025. gada 28. februārim, tā varēs vērsties pie sava elektroenerģijas tirgotāja un lūgt neto uzskaites sistēmā iepriekš uzkrāto elektrību pārrēķināt naudā un izmaksāt.

 • Pēc informācijas saņemšanas no elektroenerģijas tirgotāja "Sadales tīkls" mājsaimniecības neto uzskaites sistēmas uzkrājumu izteiks finansiālā vērtībā.
 • Aprēķini tiks veikti, reizinot uzkrātās kilovatstundas (kWh) ar Nord Pool biržas Latvijas tirdzniecības apgabala vidējo cenu par megavatstundu (MWh) tirdzniecības periodā no 2023. gada 1. marta līdz 2024. gada 29. februārim.
 • Mājsaimniecībām būs pieejams elektrības uzkrājums, kas, finansiālā vērtībā izteikts, nepārsniedz 600 EUR. Ja uzkrājums būs lielāks, starpība tiks dzēsta bez atlīdzības. Aicinām sekot līdzi savam neto uzskaites sistēmas uzkrājumam un izvēlēties piemērotāko brīdi norēķinu veidu maiņai!
 • No finansiāli izteiktās uzkrājuma vērtības tiks atrēķināts iedzīvotāju ienākumu nodoklis 23% apmērā, un iegūto gala summu "Sadales tīkls" pārskaitīs uz klienta bankas kontu.
 • Ja mājsaimniecība vēlēsies elektrības uzkrājumu, kas izteikts finansiālā vērtībā, izmantot "Sadales tīkla" sistēmas pakalpojumu segšanai par pēdējo kalendāra mēnesi neto uzskaites sistēmā, laikus jāinformē par to elektroenerģijas tirgotājs.

Ja klients maina elektroenerģijas tirgotāju, no kura pērk elektrību, tad tiek lauzts arī neto norēķinu sistēmas pakalpojumu līgums.


 • KĀ UZSĀKT ELEKTRĪBAS TIRDZNIECĪBU?
 1. Elektrības ražotājam, kurš vēlas pārdot saražoto elektroenerģiju, ir jāslēdz ar elektroenerģijas tirgotāju līgums par elektrības tirdzniecību.
 2. Pēc līguma noslēgšanas elektroenerģijas tirgotājs paziņos "Sadales tīklam", ka ir vienojies ar klientu par tīklā nodotās elektrības iepirkšanu.
 3. Uzsākot elektrības ražošanu, klients varēs saražoto enerģiju pārdot, sākot ar tirgotāja norādītu datumu, bet ne agrāk par datumu, kad izdota "Sadales tīkla" atļauja elektrības ražošanas iekārtas pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmu.
  Mainot norēķinu veidus vai elektrības lietotāju – sākot ar tirgotāja norādītu datumu, bet ne ātrāk kā ar nākamo dienu pēc tirgotāja pieteikuma "Sadales tīklam"


Pirms uzsākt elektrības tirdzniecību privātpersonām ir jāreģistrē saimnieciskā darbība Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā EDS un jāizvēlas nodokļu maksāšanas režīms, bet juridiskām personām, iespējams, jāpaplašina saimnieciskās darbības veidu klāsts. Saimnieciskās darbības reģistrēšana

Ja mājsaimniecība pāriet no neto uzskaites sistēmas uz saražotās elektrības tirdzniecību, līdz tam neto uzskaites sistēmā izveidotais elektrības uzkrājums tiek bez atlīdzības dzēsts.

KlientsRažošanas iekārtu tips"Sadales tīkla" atļautā ražošanas jauda Neto norēķinu sistēmaNeto uzskaites sistēmaElektroenerģijas tirdzniecība
Universālais neto norēķinu sistēmas pakalpojumsCiti neto norēķinu sistēmas pakalpojumi
MājsaimniecībaMikroģeneratorslīdz 11,1 kW (ieskaitot)Būs pieejams, sākot ar 01.05.2024.Pieejamība atkarīga no tirgotāju piedāvājumaVar pievienoties līdz 30.04.2024.; var izmantot līdz 28.02.2029.Pieejamība atkarīga no tirgotāju piedāvājuma
Elektrostacija līdz 50 kW (ieskaitot)-
Līdz 999,99 kW (ieskaitot)--
UzņēmumsMikroģeneratorslīdz 11,1 kW (ieskaitot)Būs pieejams, sākot ar 01.05.2024.-
Elektrostacija līdz 50 kW (ieskaitot)-
līdz 999,99 kW (ieskaitot) --
sākot ar 1 MW---

Ja nav spēkā esoša līguma ar elektroenerģijas tirgotāju par neto norēķinu sistēmas izmantošanu vai elektrības tirdzniecību, 

 • mājsaimniecības ar mikroģeneratora pieslēgumu, kas "Sadales tīkla" atļauju ieslēgt ražošanas iekārtas paralēlam darbam ar kopējo elektrotīklu būs saņēmušas līdz šī gada 30. aprīlim, automātiski kļūs par neto uzskaites sistēmas dalībniekiem;
 • mājsaimniecības ar mikroģeneratora pieslēgumu, kas "Sadales tīkla" atļauju ieslēgt ražošanas iekārtas paralēlam darbam ar kopējo elektrotīklu saņems, sākot ar šī gada 1. maiju, elektrību kopējā tīklā nodos bez atlīdzības;
 • uzņēmumu saražotā un "Sadales tīkla" elektrotīklā nodotā elektrība tiek pieņemta bez atlīdzības.

Ja pieslēgumu, kurā mājsaimniecība izmanto neto uzskaites sistēmu, pārņem cits lietotājs (slēdz jaunu līgumu)

 • līdz šī gada 30. aprīlim, iepriekšējā lietotāja uzkrājums neto uzskaites sistēmā tiek bez atlīdzības dzēsts, bet  jaunais lietotājs var kļūt par neto uzskaites sistēmas dalībnieku;
 • sākot ar šī gada 1. maiju, iepriekšējā lietotāja uzkrājums neto uzskaites sistēmā tiek bez atlīdzības dzēsts, jaunajam lietotājam jāizvēlas kāds no neto norēķinu sistēmas vai elektrības tirdzniecības pakalpojumiem.

Ja elektroenerģijas tirgotājs, ar kuru aktīvajam lietotājam ir līgums par neto norēķinu sistēmas izmantošanu, izbeidz darbību un elektrības piegāde attiecīgajiem aktīvā lietotāja pieslēgumiem notiek pēdējās garantētās piegādes ietvaros, elektroenerģijas tirgotājam, kurš sniedz šo pakalpojumu nav pienākuma slēgt līgumu par neto norēķinu sistēmas piemērošanu.