Dalība organizācijās

Sadarbojamies ar nacionālajām biedrībām un nodibinājumiem, profesionālajām un starptautiskajām organizācijām un apvienībām, pārstāvot uzņēmuma un nacionālās intereses nozares politikas dokumentu, normatīvo aktu un standartu izstrādē, kā arī sniedzam informāciju par enerģētikas un ar to saistīto nozaru aktualitātēm.

Latvijas Darba devēju konfederācija  (LDDK) pārstāv vairāk nekā 100 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā 50 un vairāk darbinieku, 66 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas un vairāk nekā 5000 uzņēmumus. Sadarbojoties ar LDDK, mums ir iespēja piedalīties politikas plānošanas un dokumentu izstrādes procesos, ierosināt izmaiņas normatīvajos aktos, piedalīties sociālajā dialogā, tādejādi veicinot uzņēmuma un nozares attīstību, attiecības ar valsti, darbiniekiem un sabiedrību kopumā. Tā ir iespēja stiprināt attiecības ar citiem nozares līderiem, veidot pieredzes un informācijas apmaiņu.

2017.gadā esam uzņemti Eiropas kiberdrošības tīklā  European Network for Cyber Security, kas apvieno kritiskās infrastruktūras uzņēmumus (t.sk. sadales sistēmas operatorus) un drošības ekspertus Eiropā, lai veicinātu informācijas apmaiņu un kompetenču attīstību viedo tīklu kiberdrošībā un drošas infrastruktūras nodrošināšanā. Organizācijā darbojas lielākie un digitalizācijas jomā vadošie Eiropas sadales sistēmas operatori, kā EON (Vācija), Alliander (Nīderlande), Enel (Itālija), Enexis (Nīderlande), Elektrilevi (Igaunija).

Eurelectric apvieno 34 valstu elektroenerģijas nozares uzņēmumus no 32 Eiropas valstīm. Dalība Eurelectric mums ir iespēja sekot līdzi enerģētikas nozares un tehnoloģiju attīstībai gan Eiropā, gan pasaulē, novērtēt lielāko Eiropas Savienības sadales sistēmas operatoru pieredzi.

Eiropas sadales sistēmas operatoru organizācija European Distribution System Operators E.DSO apvieno lielākos sadales sistēmas operatorus, lai nodrošinātu līdzsvarotu viedā elektrotīkla attīstību Eiropā, ko atbalsta valstu attīstības politikas un normatīvais regulējums. Viedie tīkli ir priekšnoteikums, lai sasniegtu ES vērienīgos mērķus enerģētikas un klimata jomā līdz 2050. gadam, tajā skaitā paaugstinātu energoefektivitāti.

Biznesa efektivitātes asociācija (BEA) ir vadošā profesionāļu apvienība efektivitātes metožu izmantošanā Latvijā. Procesu vadībā tiek izmantotas mūsdienīgas Lean, Six Sigma un TOC metodes. Dalība BEA dod iespēju izglītoties un sekot līdzi jaunākajām efektivitātes pilnveides tendencēm, apgūt un pilnveidot iemaņas, kā arī dalīties pieredzē un labajā praksē.

EU DSO Entity - Eiropas apvienība, kas apvieno ekspertus un stiprina sadarbību elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru starpā. Apvienība juridiski izveidota atbilstoši ES Regulas 2019/943 nosacījumiem, un uzsākusi savu darbību 2021. gadā. Tajā apvienojušies 904 sadales sistēmas operatori, un operatoriem tajā tiek piešķirta viena balss tehniskos jautājumos un vienlīdzīgas iespējas ar pārvades sistēmas operatoriem jautājumos par tīkla kodeksiem, jo īpaši to izstrādes laikā.