Mikroģeneratora pieslēgšana

VALSTS ATBALSTS MĀJSAIMNIECĪBĀM SAULES PANEĻU UN VĒJA ĢENERATORU UZSTĀDĪŠANAI

Lai uzlabotu mājsaimniecību energoefektivitāti un vairotu elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamajiem energoresursiem, ir pieejamas divas Ministru kabineta apstiprinātas programmas, kas ļauj iedzīvotājiem saņemt valsts atbalstu mikroģeneratoru – saules paneļu sistēmu un vēja ģeneratoru – ar ražošanas jaudu līdz 11.1 kW uzstādīšanai. Noderīga informācija dalībai valsts atbalsta programmās

Lai ražotu 100% zaļu enerģiju savam mājoklim vai uzņēmumam, jums ir iespēja savu elektrības pieslēgumu papildināt ar mikroģeneratoru, kas ražo elektroenerģiju, izmantojot saules paneļus vai vēja ģeneratoru. Pirms iekārtas pieslēgšanas noteikti jāsaņem "Sadales tīkla" atļauja, kas norāda uz to, ka mikroģeneratora darbība neradīs traucējumus kopējā elektrotīklā.

Kad saules paneļi vai vēja ģenerators ir sācis ražot zaļo enerģiju, elektrība, kuru ražotājs pats uzreiz nepatērē, tiek nodota kopējā elektrotīklā. Uzņēmumiem ir laikus jāvienojas ar elektrības tirgotāju par visas tīklā nodotās enerģijas pārdošanu. Mājsaimniecības, savukārt, uzsākot elektrības ražošanu, automātiski kļūst par neto uzskaites sistēmas dalībniekiem, taču drīkst arī atteikties no šī statusa un vienoties ar savu elektrības tirgotāju par saražotās un tīklā nodotās enerģijas pārdošanu.


Par mikroģeneratoru tiek uzskatīta elektroenerģijas ražošanas iekārta, piemēram, saules, vēja sistēmas un ar tām saistītās iekārtas, piemēram, invertors. Mikroģeneratori paredzēti maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai ar vienas vai trīs fāžu spriegumu un darba strāvu līdz 16 A. Vienas fāzes elektrotīklā tas atbilst 3,7 kW, bet trīs fāžu elektrotīklā – 11,1 kW jaudai. Mikroģeneratora paralēlais darba režīms nodrošina divvirzienu elektroenerģijas apmaiņu starp jūsu elektroietaisi un kopējo tīklu (elektrība var plūst gan virzienā no elektrotīkla uz lietotāja elektroietaisi, gan otrādi).

Ražošanas iekārtas, kuru jauda ir lielāka par 11,1 kW, tiek dēvētas par elektrostacijām. Elektrostacijas pieslēgšana

Kad saules paneļi vai vēja ģenerators ir sācis ražot zaļo enerģiju, elektrība, kuru ražotājs pats uzreiz nepatērē, tiek nodota kopējā elektrotīklā. Uzņēmumiem ir laikus jāvienojas ar elektrības tirgotāju par visas tīklā nodotās enerģijas pārdošanu. Mājsaimniecības, savukārt, uzsākot elektrības ražošanu, automātiski kļūst par neto norēķinu sistēmas dalībniekiem, taču drīkst arī atteikties no šī statusa un vienoties ar savu elektrības tirgotāju par saražotās un tīklā nodotās enerģijas pārdošanu.

Mājsaimniecības neto uzskaites sistēma ļauj elektrotīklā nodoto enerģiju izmantot brīžos, kad elektrība netiek ražota vai ar pašu ražoto elektrības daudzumu nepietiek, piemēram, nakts stundās, ziemas periodā. Atbilstoši 2023. gada 16. februāra grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā mājsaimniecības neto uzskaites sistēmai var pievienoties līdz 2023. gada 31. decembrim.

"Sadales tīkla" padomi: Neto uzskaite un neto norēķini

Ikmēneša elektroenerģijas izmaksas ikvienai Latvijas mājsaimniecībai veido:

 • sadales un pārvades sistēmas operatoru pakalpojumi;
 • maksa par elektroenerģiju.

Mājsaimniecībām, kuras elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem resursiem, ir iespēja ietaupīt maksu par elektroenerģiju.


Neto uzskaites sistēma ir spēkā, sākot ar nākošo dienu pēc mikroģeneratora pieslēgšanas atļaujas saņemšanasNeto uzskaites sistēmas norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesisKopējā elektrotīklā nodoto elektrību jāizmanto viena gada ietvaros, kas, sākot ar 2023. gadu, ilgst no 1. marta līdz februāra pēdējai dienai. Sākoties jaunam norēķinu gadam, visi uzkrājumi tiek dzēstiNETO PATĒRIŅŠ

Neto patēriņš tiek aprēķināts, no patērētās elektroenerģijas (kWh) atņemot tīklā nodoto elektroenerģiju (kWh). Ja viena mēneša norēķinu periodā tīklā nodoto kWh ir vairāk nekā saņemto, uzkrātais elektrības apjoms tiek novirzīts patēriņam nākamajā mēnesī. Savukārt, ja vairāk ir saņemto kWh, starpība starp patērēto un tīklā nodoto elektrību ir kWh, kas tiek iekļautas norēķinu perioda elektrības rēķinā. Jāņem vērā, ka sadales sistēmas pakalpojumu tarifu mainīgā daļa jeb maksa par elektrības piegādi tiek aprēķināta tiklab par tām kilovatstundām, kuras klients pērk (saņem) no elektrības tirgotāja, kā arī paša ražotajām un kopējā elektrotīklā nodotajām, kad tās saņem atpakaļ.


Piemērs. Pieņemot, ka nav bijis elektroenerģijas pārpalikums no iepriekšējiem mēnešiem, piemērā izmaksas par patērēto elektrību sastāv no sadales sistēmas operatora pakalpojuma maksas: fiksētās daļas jeb maksa par jaudas uzturēšanu (A) un mainīgās daļas jeb maksas par elektrības piegādi (piemērā, 100 kWh). Šajā mēnesī nav jāmaksā par elektroenerģiju.


SVARĪGI ZINĀT!

 • Ja izmantojat biržas cenai piesaistītu tarifu. Ja izmantojat neto uzskaites sistēmu un par papildus no elektrības tirgotāja pirkto elektrību maksājat atbilstoši Nord Pool biržas cenai piesaistītam tarifam, ņemiet vērā, ka norēķiniem tiek izmantots jūsu neto patēriņš, kas sadalīts pa stundām, balstoties uz tipveida slodžu sadalījuma grafiku (nevis jūsu faktisko ikstundas patēriņu). Izvēloties neto uzskaites sistēmu, iesakām laikus izvērtēt elektroenerģijas tirgotāja pakalpojumu atbilstību jūsu jaunajām vajadzībām!

 • Ja mainās elektrības lietotājs īpašumā (līgumu par elektrības piegādi ar tirgotāju slēdz cita persona), jāatceras, ka neto uzskaites sistēma darbojas tikai viena sadales sistēmas pakalpojumu līguma ietvaros un, šī līguma darbībai izbeidzoties, uzkrājums tiks dzēsts. Ja mainās tikai elektroenerģijas tirgotājs (klients slēdz līgumu ar citu elektrības tirgotāju), uzkrājums saglabājas.

 • Ja atsakāties no mikroģeneratora pieslēguma. Lai iegūtu maksimālo labumu no elektrības ražošanas, pirms atteikuma iesniegšanas iesakām izlietot neto uzskaites sistēmas norēķinu gada laikā uzkrāto elektrību. Ņemiet vērā, ka neto uzskaites sistēma, tātad arī iespēja saņemt atpakaļ saražoto un "Sadales tīkla" elektrotīklā nodoto elektrību, ir pieejama tikai mājsaimniecībām, kurām ir "Sadales tīkla" elektrotīklam pieslēgts mikroģenerators.

Klientu ērtībām elektroenerģijas neto pārskats pieejams klientu portālā e-st.lv

SVARĪGI PRIEKŠDARBI

Izvērtējiet klientu portālā e-st.lv pieejamos elektrības patēriņa datus un savus paradumus. Izvēlieties mikroģeneratoru ar piemērotu jaudu. Atcerieties, ka iekārtas ar pārlieku lielu ražošanas jaudu nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot. Aprēķiniet, cik ilgā laikā atgūsiet ieguldīto. Ieguldījumi atmaksāsies ātrāk, ja saražoto enerģiju paši uzreiz patērēsiet.

Konsultējieties ar sertificētu būvspeciālistu un pārliecinieties par elektrības pieslēguma tehnisko parametru atbilstību uzstādāmo saules paneļu vai vēja ģeneratora ražošanas jaudai.

Meklējot piemērotākos saules paneļus vai vēja ģeneratoru, ņemiet vērā, ka paralēlā darbā ar elektrotīklu varēsiet pieslēgt tikai tādu invertoru, kas ir sertificēts un iekļauts "Sadales tīkla" atzīto invertoru sarakstā

Laikus noskaidrojiet vietējās pašvaldības prasības, kas var ietekmēt mikroģeneratora uzstādīšanas iespējas noteiktā teritorijā.

MIKROĢENERATORA PIESLĒGŠANA


 • Piesakiet mikroģeneratora pieslēgšanu klientu portālā e-st.lv
 • Ja būsiet izvēlējušies invertoru, kas ir iekļauts "Sadales tīkla" atzīto invertoru sarakstā, ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā sniegsim atbildi par iespēju pieslēgt jauno ražošanas iekārtu esošajam elektrotīklam vai nepieciešamību veikt elektrotīkla pārbūvi.
 • Lai izvērtētu citu invertoru iekļaušanu "Sadales tīkla" atzīto iekārtu sarakstā, vajadzēs vēl līdz piecām papildu darbdienām.

 • Apmaksājiet klientu portālā e-st.lv mikroģeneratora pieslēgšanas pieteikumam pievienoto rēķinu. Ņemiet vērā, ka mikroģeneratora pieslēguma vai ražošanas jaudas palielināšanas izvērtēšanas un saskaņošanas maksa netiks atgriezta, ja izlemsiet no pakalpojuma atteikties vai arī pieteikums tiks anulēts, beidzoties vispārējās tehniskajās prasībās noteiktajam termiņam. Pakalpojumu cenrādis
 • Elektrotīkla pārbūves gadījumos vispirms saņemsiet pieslēguma līgumu un rēķinu par pārbūves darbiem, bet mikroģeneratora pieslēgšanas rēķinu tikai pēc pārbūves darbu pabeigšanas.
 • Izvēlieties sertificētu būvspeciālistu, uzticiet viņam mikroģeneratora uzstādīšanas tehniskos darbus, lūdziet sagatavot un parakstīt invertora iestatījumu protokolu
 • Kad mikroģenerators būs gatavs paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu, aplieciniet to klientu portālā e-st.lv. Pielikumā pievienojiet:
  1) būvspeciālista sertifikāta kopiju;
  2) aizpildītu un speciālista parakstītu invertora iestatījumu protokolu;
  3) invertora datu plāksnītes foto. Foto paraugi

Pievērsiet uzmanību!
Lai pastiprinātu mikroģeneratoru uzstādīšanas un ekspluatācijas drošību, precizētas sertifikācijas prasības būvspeciālistiem, kas uzstāda elektroenerģijas ražošanas iekārtas. Mikroģeneratoru pieslēgšanas pieteikumiem, kas iesniegti, sākot ar 2023. gada 1. martu, invertora iestatījumu protokolu drīkst parakstīt tikai precizētajām prasībām atbilstošs būvspeciālists; mikroģeneratoru pieslēgumiem, kuru pieteikumi iesniegti agrāk, šīs prasības ir rekomendējošas.
Sertifikācijas prasības elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādītājiem

 • Ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pārbaudīsim iesniegtos dokumentus un sagatavosim atļauju ieslēgt mikroģeneratoru paralēlam darbam ar "Sadales tīkls" elektrotīklu.

 • Pēc atļaujas saņemšanas ieslēdziet mikroģeneratoru, ražojiet elektrību un izmantojiet neto norēķinu sistēmas priekšrocības.
 • Uzņēmumiem neto norēķinu sistēma nav pieejama, tālab jāatceras laikus vienoties ar elektrības tirgotāju par visas tīklā nodotās enerģijas pārdošanu.
  Sāciet ražot elektrību! 

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Saules paneļus vai vēja ģeneratorus var uzstādīt gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi, kas izvēlas ražot elektrību no atjaunojamiem energoresursiem, vienlaikus samazinot no elektrotīkla saņemtās enerģijas apjomu un kopējās izmaksas par patērēto elektrību.

Mikroģeneratora uzstādīšana un invertora ieregulēšana jāveic sertificētam būvspeciālistam. Apliecības par elektrodrošības grupu netiek uzskatītas par sertifikātu, kas ļauj veikt elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas darbus.

Pievērsiet uzmanību!
Lai pastiprinātu mikroģeneratoru uzstādīšanas un ekspluatācijas drošību, precizētas sertifikācijas prasības būvspeciālistiem, kas uzstāda elektroenerģijas ražošanas iekārtas. Mikroģeneratoru pieslēgšanas pieteikumiem, kas tiks iesniegti, sākot ar 2023. gada 1. martu, invertora iestatījumu protokolu drīkst parakstīt tikai precizētajām prasībām atbilstošs būvspeciālists; mikroģeneratoru pieslēgumiem, kuru pieteikumi iesniegti agrāk, šīs prasības ir rekomendējošas.

Sertifikācijas prasības elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādītājiem

Nē, pirms iekārtas pieslēgšanas pastāvīgam darbam noteikti jāsaņem "Sadales tīkla" atļauja. Līdz tam mikroģeneratoru drīkst ieslēgt tikai īslaicīgi, lai veiktu iekārtas ieregulēšanu un pārbaudes. Bez atļaujas pieslēgts mikroģenerators var radīt bojājumu riskus jūsu un kaimiņu elektroietaisēm un dzīvībai bīstamas situācijas ikvienam, kas veic darbus elektrotīklā.

Ja klienta izvēlētā sadales sistēmas operatora elektrotīkls ir pieslēgts pie "Sadales tīkla" kopējā elektrotīkla, šim sistēmas operatoram pirms mikroģenertatora pieslēgšanas tehnisko prasību izsniegšanas tās jāsaskaņo ar "Sadales tīklu".

Saskaņojumu var saņemt, sūtot tehniskās prasības uz e-pastu st@sadalestikls.lv Izskatīsim tehniskās iespējas un sniegsim rakstveida saskaņojumu.

Ņemiet vērā!
Pēc mikroģeneratora uzstādīšanas sistēmas operatoram ir jāinformē "Sadales tīklu" par klientam izsniegto atļauju pieslēgties paralēlam darbam ar šī sistēmas operatora elektrotīklu, nosūtot atļaujas kopiju uz e-pastu st@sadalestikls.lv Ja sistēmas operatoram ir vairāki pieslēgumi "Sadales tīkla" elektrotīklam (vairāki mērījumu punkti / skaitītāji), noteikti jānorāda, kuram "Sadales tīkla" mērījumu punktam/skaitītājam klienta mikroģenerators pieslēgts.

Mikroģeneratora ierīkošana bez "Sadales tīkla" atļaujas ir pieļaujama, veidojot autonomu elektroapgādes sistēmu, kas nav pieslēgta "Sadales tīkla" elektrotīklam.

Lai noskaidrotu mikroģeneratora ražošanas jaudas atbilstību "Sadales tīkla" atļaujā noteiktajai, dodieties uz klientu portālu e-st.lv un aplūkojiet informāciju patēriņa un norēķinu sadaļā. Norādiet interesējošo atskaites mēnesi un izvēlieties apskatīt ikstundas datus. Tad izveidojiet atskaiti. Kopējā elektrotīklā nodotās enerģijas apjoms (kWh; atskaitē redzams kā A-) nevienā stundā nedrīkst pārsniegt "Sadales tīkla" izsniegtajā atļaujā norādīto jaudas vērtību (kW).

Ja kaut vienā no stundām pieļaujamais nodotās elektrības apjoms pārsniegts, lūdziet speciālistam, kurš uzstādīja jūsu saules paneļus vai vēja ģeneratoru un iestatīja invertora parametrus, nekavējoties pārbaudīt ražošanas iekārtu darbību.

Invertors ir mikroģenerācijas iekārtu sistēmas neatņemams posms. Invertors pārveido saules paneļu un vēja ģeneratora saražoto līdzstrāvu mājsaimniecībā nepieciešamajā maiņstrāvā.

Jūsu izvēlētajam invertoram jāatbilst standartam LVS EN 50549-1 “Prasības mikroģeneratoru pievienošanai paralēli publiskajiem zemsprieguma tīkliem”. Iekārtai ir jānodrošina iespēja iestatīt "Sadales tīkla" noteiktos tīkla aizsardzības iestatījumus, kā arī elektroniski ierobežot strāvu līdz 16 A, ja nominālā strāva ir lielāka. Ja vēlaties iekļaut invertoru "Sadales tīkla" atzīto mikroģeneratoru invertoru sarakstā pirms mikroģeneratora pieslēgšanas pieteikuma iesniegšanas, lūdzu, sūtiet invertora tehnisko specifikāciju, lietotāja instrukciju un akreditētas laboratorijas izsniegtu sertifikātu uz laboratorija@sadalestikls.lv. Papildu informācija, zvanot uz +371 67726600.

Ja mikroģeneratora pieslēgšanas pieteikums "Sadales tīkla" klientu portālā jau iesniegts, bet izlemjat mainīt tajā norādīto invertoru vai jebkādu citu informāciju, dodieties uz klientu portālu e-st.lv, atsakieties no jau pieteiktā pakalpojuma un turpat uzreiz iesniedziet jaunu pieteikumu.

Situācijā, kad esat jau apmaksājis rēķinu, bet pamatotu iemeslu dēļ nav iespējams uzstādīt pieteikumā norādīto invertoru, svarīgi, vai jaunais invertors ir "Sadales tīkla" atzīts un ražošanas jauda nepārsniedz pieteikto. Ja invertors ir iekļauts "Sadales tīkla" atzīto invertoru sarakstā un jaunā ražošanas jauda ir vienāda vai mazāka par iepriekš pieteikto, uzstādiet ražošanas sistēmu un iesniedziet klientu portālā e-st.lv apliecinājumu par mikroģeneratora gatavību paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu. Apliecinājuma formā ievadiet sākotnēji pieteiktā invertora datus, bet pielikumā pievienojiet jaunā invertora iestatījumu protokolu.

Ja rēķins apmaksāts un būvniecības laikā jau uzstādīts invertors, kura nav "Sadales tīkla" atzīto invertoru sarakstā vai arī ražošanas jauda ir lielāka par iepriekš pieteikto, iesniedziet jaunu mikroģeneratora pieslēgšanas pieteikumu klientu portālā e-st.lv

Atcerieties!
Paralēlā darbā ar kopējo elektrotīklu drīkst pieslēgt ražošanas iekārtu tikai tad, ja saņemta "Sadales tīkla" atļauja tieši šīs iekārtas pieslēgšanai.

Nē, invertora maiņa neietekmē saražotās un kopējā elektrotīklā nodotās elektrības neto uzkrājumu.

Ja elektrotīklā pazūd spriegums, ir plānots vai neplānots atslēgums, arī mikroģenerācijas iekārtas, kas ieslēgtas paralēlā darbā ar kopējo elektropārvades sistēmu, drošības apsvērumu dēļ tiek atslēgtas un elektrību neražo.

Ja saulainā un vējainā laikā, kad saules paneļi un vēja ģeneratori visaktīvāk ražo elektrību, jūs to patērējat ļoti maz vai nepatērējat vispār, spriegums uz invertora izvadiem palielinās. Kad tas sasniedz maksimālo pieļaujamo vērtību, drošības apsvērumu dēļ invertors automātiski izslēdzas. Ņemiet vērā, ka mikroģeneratoriem, kas pārāk lielas ražošanas jaudas dēļ bieži atslēdzas, atmaksāšanās termiņš būs garāks.

Sprieguma stabilitāti palielina, piemēram, reaktīvās jaudas kompensēšana. Šādu uzdevumu spēj veikt pats invertors, ja vien ir aktivizēta atbilstoša funkcionalitāte. Reaktīvā jauda ir neatņemama elektroenerģijas ražošanas procesa sastāvdaļa, bet tās kompensācijas mehānisms kontrolē iekārtu darbību. Ja invertora iestatījumi ir atbilstoši, reaktīvās jaudas kompensēšanas funkcija aktivizējas automātiski, ļauj pasargāt invertoru no atslēgšanās, ja spriegums būtiski paaugstinās vai pazeminās un palīdz saglabāt sprieguma stabilitāti tiklab īpašuma iekšējos, kā arī "Sadales tīkla" elektrotīklos.

Invertorā iestatāmā reaktīvās jaudas kompensācija. Sprieguma pieauguma slāpēšanas līkne

Jā, var, bet nav ieteicams, jo mikroģeneratora darbība var izraisīt sprieguma asimetriju fāzēs. Turklāt jāņem vērā, ka trīs fāžu skaitītāji veic elektroenerģijas uzskaiti katrā fāzē atsevišķi, tādēļ daļa saražotas enerģijas, kas varētu samazināt patēriņu, tiks iekļauta neto norēķinos, tādejādi radot liekus izdevumus.

Transformatoru apakšstaciju (20 kV / 0,4 kV) atrašanās vietas ir konfidenciāla informācija, tādēļ tās nevar iekļaut kopējā brīvās jaudas kartē. Jaudas pieejamība ir atkarīga ne tikai no paša sadales transformatora jaudas, bet arī no konkrētā zemsprieguma un vidsprieguma tīkla garuma.

Mājsaimniecībām elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu piemēro automātiski, sākot ar nākamo dienu pēc tam, kad sadales sistēmas operators izdevis atļauju mikroģeneratora pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmu. Neto norēķinos netiek iekļauta atļaujas izsniegšanas dienā saražotā elektrība. Šādu kārtību nosaka MK noteikumu Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 13. pants

Maksa par pārvades un sadales pakalpojumiem sastāv no divām daļām: no maksas par pieslēguma nodrošināšanu un maksas par elektrības piegādi. Par pieslēguma nodrošināšanu ir jāmaksā visiem, bet par elektrības piegādi mikroģeneratoru īpašnieki maksā, tikai lietojot iepriekš saražoto un tīklā nodoto vai no elektrības tirgotāja papildus pirkto enerģiju. Par elektrību, kuru mikroģenerators ražo un jūs uzreiz patērējat, nav jāmaksā nekas, tāpēc šis ir ekonomiski optimālākais mikroģeneratora izmantošanas veids.

Jā, maksimālo atļauto slodzi drīkst mainīt, taču, saglabājot elektroenerģijas ražošanas sistēmas darbībai nepieciešamo pieslēguma fāžu skaitu un ražošanas jaudai atbilstošu pieslēguma slodzi. Piemēram, lai trīs fāžu invertors korekti darbotos, nepieciešams arī trīs fāžu pieslēgums.

Nē, mikroģenerācijā saražoto elektrību var izmantot tikai vienā pieslēgumā jeb īpašumā, kurā sistēma ir uzstādīta, pieslēgta un enerģija saražota. Jāpiebilst gan, ka nereti tirgotāji piedāvā atpirkt tīklā nodoto enerģiju un samaksu novirzīt tā paša klienta cita īpašuma elektrības rēķina segšanai. Šādos gadījumos neto norēķinu sistēma tiek pārtraukta.

Ja pēc pakalpojuma pieteikšanas ir notikusi elektrības lietotāja maiņa, mainās arī mikroģeneratora pieslēgšanas pakalpojuma klients un jārīkojas šādi:

 • ja rēķins vēl nav apmaksāts, klientam, kurš pieteicis pakalpojumu, ir jādodas uz "Sadales tīkla" klientu portālu e-st.lv un jāatsakās no pieteikuma, bet jaunajam klientam, savukārt, klientu portālā e-st.lv jāiesniedz jauns mikroģeneratora pieslēgšanas pieteikums;
 • ja rēķins jau ir apmaksāts, klientam, kurš pieteicis pakalpojumu un apmaksājis rēķinu, jāsazinās ar "Sadales tīklu", rakstot uz e-pastu st@sadalestikls.lv, un jāatsakās no sava pieteikuma. Jaunajam klientam, savukārt, klientu portālā e-st.lv jāiesniedz jauns mikroģeneratora pieslēgšanas pieteikums un jāapmaksā jauns pakalpojuma rēķins. Ņemiet vērā, ka maksa par pirmā pieteikuma izvērtēšanu un saskaņošanu netiks atgriezta vai pārattiecināta uz otro pieteikumu;
 • ja ražošanas atļauja jau saņemta, mainoties elektrības lietotājam, nekādas papildu darbības nav jāveic. Jaunais mikroģeneratora īpašnieks var turpināt elektrības ražošanu īpašumā. Jāņem gan vērā, ka iepriekšējā klienta neto uzskaites sistēmā uzkrātās kilovatstundas netiks nodotas jaunajam klientam. Neto uzskaites sistēma darbojas tikai viena sadales sistēmas pakalpojumu līguma ietvaros. Ja tiek slēgts jauns līgums, jo mainās elektrības lietotājs īpašumā, uzkrājums tiek dzēsts.

Kļūstot par elektrības lietotāju īpašumā, kurā jau uzstādīts mikroģenerators, aicinām pievērst uzmanību, vai veids, kādā notiek norēķini par saražoto un "Sadales tīkla" elektrotīklā nodoto elektrību, kā arī sadales sistēmas pakalpojumu tarifs atbilst jūsu patēriņa paradumiem un ir izdevīgs!

"Sadales tīkla" padomi: Neto uzskaite un neto norēķini

Mājsaimniecībām, nododot mikroģenerācijā saražoto elektrību kopējā elektrotīklā, ir izvēle – lietot neto norēķinu sistēmu, kas ļauj pašam izmantot tīklā uzkrāto enerģiju, vai arī vienoties ar savu elektrības tirgotāju par elektrības pārdošanu. Aicinām laikus apspriest ar tirgotāju gan tirdzniecības nosacījumus, gan norēķinu kārtību un citus ar elektrības tirdzniecību saistītus jautājumus.

Mājsaimniecības, kurām, uzsākot elektrības ražošanu, nav vienošanās ar elektrības tirgotāju par tīklā nodotās enerģijas pārdošanu, automātiski kļūst par neto norēķinu sistēmas dalībniekiem. Kad vienošanās par pārdošanu tiek noslēgta, elektrības tirgotājs informē "Sadales tīklu", un neto norēķinu princips konkrētā klienta norēķiniem vairs netiek piemērots. Ņemiet vērā, ka, pārejot no neto norēķinu sistēmas uz saražotās elektrības pārdošanu, līdz tam kopējā elektrotīklā izveidotais elektrības uzkrājums tiks bez atlīdzības dzēsts.

Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas principus nosaka Elektroenerģijas tirgus likums

Parasti saules paneļu vai vēja ģeneratora pieslēgšanai "Sadales tīkla" elektrotīkla pārbūve nav nepieciešama, mikroģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana aizņem viens līdz divus mēnešus.

Vislielāko rēķina samazinājumu iegūsiet, ja iespējami daudz elektrības patērēsiet brīdī, kad saules paneļi vai vēja ģenerators to ražo. Princips vienkāršs: par elektrību, kuru mikroģenerators ražo un jūs uzreiz patērējat, nav jāmaksā nekas. Ja elektrību nododat tīklā un izmantojat vēlāk, jāmaksā pārvades un sadales pakalpojuma maksa, bet par to enerģijas daļu, kuru ņemat no kopējā tīkla papildus jūsu mikroģeneratora saražotajai, būs jāmaksā pilna maksa (par elektrību un pārvades un sadales sistēmas pakalpojumiem).

Ražošanas iekārtu atmaksāšanās laiks var būt atšķirīgs. Lai to saīsinātu, iesakām rūpīgi izvērtēt mikroģeneratora saimniecisko izdevīgumu: samērot pašas iekārtas izmaksas, plānoto patēriņu, ražošanas apjomu, vēsturisko saulaino stundu skaitu Latvijā, ietaupījumu, iekārtas nolietojumu ilgstošā darbībā un atmaksāšanās laiku. Analizējiet klientu portālā e-st.lv pieejamos elektrības patēriņa datus un apsveriet savas iespējas pielāgot lietošanas paradumus efektīvai saražotās enerģijas izmantošanai!