Patēriņa uzskaite

Elektroenerģijas nozare nemitīgi attīstās, un arī "Sadales tīkls" savu klientu ikdienā ievieš jaunākās tehnoloģijas. Kopš 2014. gada pakāpeniski mainām iepriekšējo paaudžu elektrības skaitītājus uz viedajiem skaitītājiem. Pašlaik viedie elektrības skaitītāji ir jau vairāk nekā 98% īpašumu visā Latvijā.

To, kad jūsu īpašumā tiks uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs, varat noskaidrot klientu portālā e-st.lv (pieslēguma tehniskā informācija).

Viedais elektroenerģijas skaitītājs ir elektroenerģijas patēriņa mērierīce, kas sniedz informāciju par objekta elektroenerģijas patēriņu pa stundām un ļauj to apkalpot, neierodoties objektā.

Lai uzzinātu vairāk par viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem un to, kādi būs jūsu ieguvumi pēc to maiņas, aicinām noskatīties video:

Mēs jūs informējam par skaitītāja maiņu.Ierodas "Sadales tīkla" darbinieks un veic skaitītāja maiņu.Jūs saņemat informāciju par noņemtā un uzstādītā skaitītāja rādījumiem.


Ja, mainot skaitītājus vai veidojot jaunu pieslēgumu, "Sadales tīkls" ir uzstādījis elektrības skaitītāju ar rādījumu, kas lielāks par nulli, klientam par skaitītāja iepriekš uzskaitīto elektrību nav jāmaksā. Uzskaite sāksies ar rādījumu, kas fiksēts uzstādīšanas brīdī. "Sadales tīkls" atkārtoti uzstāda tikai tādus skaitītājus, kuru darbības precizitāte ir pārbaudīta.


Ērtums

Turpmāk nebūs jānodod skaitītāja rādījumi.Ātrums

Ātrāka elektroapgādes atjaunošana neparedzētās situācijās.Izdevīgums

Iespēja samazināt elektroenerģijas rēķinus, veicot patēriņa analīzi klientu portālā e-st.lv un mainot savus elektrības lietošanas paradumus.

Aicinām elektroenerģijas skaitītāja rādījumus nodot klientu portālā e-st.lv, kur skaitītāja rādījumu nodošana ir vienkārša un pieejama jums piemērotā laikā. Skaitītāja rādījumus varat nodot laikā no katra mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša 3. datumam.

Skaitītāja rādījumi jums ir jānodod, ja īpašumā vēl nav uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs vai arī ir uzstādīts, taču tā priekšrocības vēl nav pieejamas. Ja pie sava elektroenerģijas tirgotāja esat izvēlējies izlīdzināto maksājumu, tad skaitītāja maiņa uz viedo elektroenerģijas skaitītāju jūsu ikdienas darbības būtiski nemainīs.

 

Aicinām nodot elektrības skaitītāja rādījumus un aplūkot patēriņa grafiku, autorizējoties klientu portālā e-st.lv:

 


Jo tas ir ērts rīks, kurā ātri un vienkārši varat ievadīt datus un sekot līdzi savam ikmēneša elektroenerģijas patēriņam.


Lai ietaupītu laiku un izvairītos no neprecizitātēm. Piemēram, ja ievadīsiet nekorektu patēriņu, sistēma jums ziņos par kļūdu, kuru varēsiet labot.


Lai novērtētu savus ikmēneša elektroenerģijas lietošanas paradumus. Piemēram, ja jūsu ievadītais patēriņš būtiski atšķirsies no iepriekšējo mēnešu datiem, redzēsiet par to paziņojumu.

 

Nodot skaitītāja rādījumus mājsaimniecībai  Nodot skaitītāja rādījumus uzņēmumam

 

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI


Turpiniet nodot uzstādītā skaitītāja rādījumus ierastajā kārtībā.Mēs turpināsim darbu, lai jau drīzumā nodrošinātu stabilu datu pārraidi. Tas ir laikietilpīgs process, kas var aizņemt no viena mēneša līdz gadam. Stabila datu pārraide nodrošinās attālinātu skaitītāju nolasīšanu.Informēsim jūs, kad attālināta datu nolasīšana tiks uzsākta un varēsiet izmantot visas priekšrocības. Informāciju saņemsiet no "Sadales tīkla" vai arī no sava elektrības tirgotāja SMS, e-pasta vai pasta vēstules formā.


Elektroenerģijas skaitītāju uzstāda "Sadales tīkls", un tas ir "Sadales tīkla" īpašums. Viedā elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšana ir bezmaksas pakalpojums.

Elektroenerģijas skaitītāja pašpatēriņa radītās elektroenerģijas izmaksas (piem., diodes lampiņa, displeja apgaismojums, ja skaitītājam tāds ir, u.c.) ir iekļautas "Sadales tīkla" tehnoloģiskajās izmaksās un netiek uzskaitītas ar jūsu skaitītāju.

Viedais elektroenerģijas skaitītājs veic elektroenerģijas uzskaiti no brīža, kad notikusi tā uzstādīšana vai nomaiņa. Papildus informēsim jūs, kad attālināta skaitītāja nolasīšana tiks nodrošināta un priekšrocības stāsies spēkā. Informāciju saņemsiet no "Sadales tīkla" vai sava elektroenerģijas tirgotāja SMS, e-pasta vai pasta vēstules formā.

Nē, skaitītāju maiņa tiek veikta saskaņā ar iepriekš izstrādātu viena gada plānu, kas paredz līdz 2022. gada nogalei visus skaitītājus Latvijā nomainīt uz viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem. Skaitītāju maiņas plāns atbilst viedo elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšanas tehnoloģijai, kas paredz, ka skaitītāju maiņa notiek pa transformatora apakšstacijas zonām. Tas nozīmē, ka tehnoloģija nenodrošina iespēju uzstādīt atsevišķiem klienta īpašumiem skaitītājus ārpus kārtas (skat. shēmā zemāk).

Ja jūsu skaitītāja dati attālināti netiek nolasīti, mēs par to jau esam informēti un strādājam, lai to atrisinātu. Papildus mūs informēt nav nepieciešams. Šādos gadījumos nevaram nosaukt noteiktus risinājuma termiņus. Līdz ko attālināta rādījumu nolasīšana tiks atjaunota, nākamajā rēķinā tiks atspoguļots pārrēķins arī par iepriekšējo mēnesi.

Lai tiktu nodrošināta norēķiniem nepieciešamā informācija, no viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem tiek nolasīts patēriņš pa stundām un reizi mēnesī - elektroenerģijas skaitītāja rādījums. E-st.lv un/vai jūsu elektroenerģijas tirgotāja portālā informācija tiek attēlota pārskatāma grafika veidā. Šādi jūs varat analizēt savus elektroenerģijas lietošanas paradumus.

"Sadales tīkls" elektroenerģijas skaitītāja rādījumus saņem automātiski un nosūta tos jūsu elektroenerģijas tirgotājam. Kalendārais mēnesis tiek noslēgts katra mēneša pirmajā datumā plkst. 00:00, un šajā laikā tiek fiksēts skaitītāja rādījums.

Elektroenerģijas patēriņa dati būs pieejami klientu portālā e-st.lv un/vai elektroenerģijas tirgotāja portālā. Tie tiek attēloti pa stundām, un tos var salīdzināt dažādos periodos.

Ikstundas patēriņa dati klientu portālā e-st.lv īslaicīgi var būt nepilnīgi, ja tobrīd norit skaitītāju programmatūras atjaunošanas darbi (parasti 3 – 5 dienas laikā no mēneša 10. – 20. datumam) vai to ietekmējuši kādi ārēji faktori (parasti dati tiek atjaunoti līdz mēneša beigām).

Svarīgi zināt! – Mēneša kopējais skaitītāja rādījums tiek nolasīts arī tad, ja ikstundas patēriņa dati klientu portālā e-st.lv īslaicīgi nav atspoguļoti. Ja ārēju faktoru, piemēram, datu pārraides traucējumu dēļ, arī mēneša kopējais skaitītāja rādījums nav pieejams, patēriņa aprēķinam šajā mēnesī tiek izmantoti klienta vidējā patēriņa dati.

Ikvienu situāciju, kad datu ieguve vai atspoguļošana klientu portālā e-st.lv ir aizkavējusies, "Sadales tīkla" datu sistēmas reģistrē automātiski, un uzņēmuma speciālisti nekavējoties uzsāk darbu, lai iespējami drīz dati atkal būtu pieejami pilnā apjomā. Klientiem nekādas papildu darbības nav jāveic.

Tiek izmantoti divi grafiku veidi:

  • tipveida slodžu sadalījuma grafiks;
  • grafiks horizontālās taisnes formā – lietotāji, kuru pieslēgumos nav uzstādīts skaitītājs un tiem ir konstants patēriņš atbilstoši iekārtas jaudai, piem., interneta rūteri, apgaismotās reklāmas uz ielām u.tml.

Ikstundas patēriņa sadalījuma grafiks ir klienta mēneša patēriņš, sadalīts pa stundām. To nodrošinām klientiem, kuriem uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs un tam uzsākta attālināta skaitītāja rādījumu nolasīšana.

Viedie elektroenerģijas skaitītāji ir sertificēti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/32/ES "Par mērinstrumentiem" noteiktajām prasībām.

Viedo elektroenerģijas skaitītāju sistēmas tiek aizsargātas izmantojot vairāku līmeņu piekļuves principus. Visos līmeņos tiek izmantotas datu šifrēšanas metodes, kas garantē, ka elektroenerģijas skaitītāja rādījumus nav iespējams koriģēt. Datu apmaiņā tiek izmantoti unikāli identifikatori, tādējādi izslēdzot jebkādu iespēju datu apmaiņas procesā identificēt konkrētā klienta vārdu, uzvārdu vai adresi.

Attālināti iejaukties vai mainīt viedā elektroenerģijas skaitītāja uzskaitītos rādījumus nav iespējams. Viedais elektroenerģijas skaitītājs atrodas valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto ierīču sarakstā, tādēļ uz to attiecas paaugstinātas prasības, izstrādājuma pārbaudes un metroloģiskā kontrole.

Viedie elektroenerģijas skaitītāji, kurus uzstāda "Sadales tīkls", atbilst visām Eiropas Savienības standartu prasībām. To apstiprina CE marķējums, kas apliecina atbilstību visām vides nekaitīguma prasībām. Tas neapdraud veselību vai dzīvību, ja elektroenerģijas skaitītāju izmanto atbilstoši tā pielietojuma mērķim.

Momentāno datu nolasīšana ir pieejama tikai atsevišķiem uzņēmumiem. Tie ir elektrotīkla slodzes mērījumi no elektroenerģijas skaitītāja noteiktā laikā (piemēram, vienlaicīgi ieslēdzot visas objektā esošās iekārtas). Veicot momentāno datu nolasīšanu, jūs varat noteikt, vai objektā esošā elektrotīkla pieslēguma jauda tiek izmantota optimāli. Šis pakalpojums pieejams uzņēmumiem, ja objektā uzstādītais skaitītājs nodrošina momentāno datu nolasījumu. To, vai jūsu objektā ir iespēja veikt momentāno datu nolasījumu, varat pārbaudīt, autorizējoties klientu portālā e-st.lv. Izvēlieties sadaļu "Patēriņi un nolasījumi", tad apakšsadaļu "Tiešsaistes nolasījumi". Ja jums šī sadaļa ir pieejama, tad jūsu objektā ir skaitītājs, kas nolasa momentānos datus.

Invertora skaitītājs uzskaita elektroenerģijas apjomu, kurš tiek saražots un nodots iekšējā tīklā. Ja mikroģeneratora ražošanas brīdī iekšējā tīklā ir ieslēgtas elektroierīces, tad to darbināšanai tiek izmantota elektroenerģija nevis no publiskā elektrotīkla, bet gan mikroģeneratora saražotā elektroenerģija.

Jūs varat izvēlēties pakalpojumu ar mainīgu elektroenerģijas cenu atbilstoši izmaiņām biržā, jo laikā, kad viedais elektroenerģijas skaitītājs vēl nav uzstādīts, norēķiniem tiek piemērots diennaktī patērētās elektroenerģijas sadalījums atbilstoši tipveida grafikam