Prasības autonomās elektroapgādes ierīkošanai

Autonomās elektroapgādes ierīkošana

Apraksts nosaka pamatprasības autonomo elektroapgādes iekārtu (AEI) pieslēgumiem lietotāju elektroietaisēs un neattiecas uz:

  • bezpārtraukuma barošanas avotiem (UPS), kas paredzēti atsevišķu elektroierīču (datortehnikas u.c.) darbības nodrošināšanai elektroenerģijas piegādes pārtraukumu laikā;
  • elektroenerģijas ražošanas ierīcēm (ģeneratoriem, elektrostacijām), kuras  pieslēgtas paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektriskajiem tīkliem.

Ja lietotājs vēlas ierīkot savā mājsaimniecībā stacionāru vai pārvietojamu AEI, viņam jāvēršas pie sertificēta elektrospeciālista, kurš konsultēs, projektēs un ierīkos nepieciešamo pieslēguma vietu. Sarežģītākos AEI pieslēguma gadījumos ir iespēja konsultēties un saskaņot projektu ar "Sadales tīkla" speciālistiem. Lietotājam, iesniedzot AEI pieslēguma projektu vai pieslēguma shēmu, "Sadales tīkls" piecu darba dienu laikā saskaņo vai izsniedz aktu – priekšrakstu izmaiņu veikšanai AEI pieslēguma shēmā, lai novērstu AEI ģenerētās enerģijas nodošanas iespēju "Sadales tīkla" elektrotīklā, kā arī lai nodrošinātu iespēju pieslēgt AEI lietotāja elektroietaisē, neskarot "Sadales tīkla" plombējumu. Pēc AEI pieslēguma ierīkošanas lietotājs par to informē "Sadales tīklu".


Prasības, kas jāievēro, ierīkojot AEI

  1. Uzstādot AEI, jāparedz tehniskie pasākumi, kas nepieļauj šo iekārtu ģenerētā sprieguma padošanu uz elektroenerģijas skaitītāju un pirmsuzskaites tīklā.
  2. AEI atļauts pieslēgt tikai pēc elektroenerģijas komercuzskaites lietotāja pusē. AEI pieslēgšanai ieteicams iekšējā tīklā ierīkot šim nolūkam paredzētu pieslēguma vietu. 
  3. Visos gadījumos jāievēro AEI ražotāja noteiktās prasības (instrukcija) par iekārtas pieslēgšanu un ekspluatāciju, kā arī elektrodrošības noteikumi. 
  4. Lietotāja elektroietaisē jābūt instrukcijai par AEI ieslēgšanas un ekspluatācijas kārtību un elektrodrošības noteikumiem. 
  5. Pieslēdzot AEI, jāņem vērā, ka patērētāju kopējā slodze nedrīkst pārsniegt AEI nominālo jaudu. 
  6. Lai ģenerators automātiski ieslēgtos sprieguma pārtraukuma gadījumos, kā arī izslēgtos, atjaunojoties spriegumam, ir nepieciešams uzstādīt atbilstošu palaišanas automātiku.
  7. Lietotājs atbild par AEI tehnisko stāvokli un lietošanu atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un MK noteikumiem Nr. 635 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

 

Vispārīga shēma AEI pieslēgšanai