Datu pakalpojumu lietošanas noteikumi

Datu pakalpojumu lietošanas noteikumi spēkā kopš 2022. gada 22. novembra.

1. Termini

Cenrādis – "Sadales tīkla" mājaslapā sadalestikls.lv publicēts pakalpojumu cenrādis.

Datu pakalpojums – "Sadales tīkla" piedāvāts un klienta izvēlēts datu pakalpojums. Papildu informācija par datu pakalpojumu un tā lietošanas noteikumiem publicēta mājaslapas sadalestikls.lv sadaļā "Datu pakalpojumi".

Klients – datu pakalpojuma saņēmējs – juridiska persona, kas ar "Sadales tīklu" noslēdzis sadales sistēmas operatora līgumu un kura pārvaldībā esošajam objektam ir uzstādīts viedais skaitītājs.

Klientu portāls – "Sadales tīkla" klientu portāls e-st.lv – tiešsaistes pakalpojums attālinātu rīkojumu iesniegšanai un informācijas par klientiem sniegtajiem "Sadales tīkla" pakalpojumiem saņemšanai.

Noteikumi – datu pakalpojumu lietošanas noteikumi.

"Sadales tīkls" – AS "Sadales tīkls", vienotās reģistrācijas Nr. 40003857687, juridiskā adrese: Rīga, Šmerļa iela 1, LV-1160

2. Vispārējie noteikumi

2.1. Datu pakalpojums tiek nodrošināts tikai "Sadales tīkla" klientiem.

2.2. Klients datu pakalpojumu piesaka klientu portālā.

2.3. Datu pakalpojuma izmantošanai klientam pašam jānodrošina atbilstoša datu analīzes sistēma, kura spēj izsaukt un saņemt datus mašīnlasāmā formātā.

2.4. Datu pakalpojuma ietvaros klients, izmantojot lietojumprogrammas saskarnes (API) atslēgu, pieprasa un saņem datus uz klienta datu analīzes sistēmu.

2.5. Pušu saistības, tiesības un atbildība saistībā ar klientu portāla izmantošanu un datu pakalpojuma pieteikšanu ir noteiktas klientu portāla noteikumos.

2.6. Datu pakalpojums klientam tiek pieslēgts uz nenoteiktu laiku.

2.7. Klienta pieteiktais datu pakalpojums, tā izmaiņas vai atteikšanās no datu pakalpojuma stājas spēkā ar nākamo dienu pēc pieteikuma iesniegšanas klientu portālā.

2.8. Tehniska rakstura konsultācijas par datu pakalpojumu var saņemt darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, rakstot e-pastu uz 

sistemas@sadalestikls.lv

3. Pakalpojuma maksa un norēķinu kārtība

3.1. Maksa par datu pakalpojumu – klienta datu nosūtīšanu uz klienta izvēlētu datu analīzes sistēmu un nosūtīšanas biežumu – tiek aprēķināta un iekļauta rēķinā par sistēmas un citiem pakalpojumiem. Saskaņā ar izrakstīto rēķinu klients veic samaksu par datu pakalpojumu izmantošanu rēķinā norādītajā termiņā. Datu pakalpojuma maksa ir publicēta mājaslapas sadalestikls.lv sadaļā "Cenrādis".

3.2. Datu pakalpojuma mēneša maksa tiek noteikta un piemērota katram klienta pieteiktajam objektam. Ja pakalpojums sniegts nepilnu mēnesi, maksa tiek aprēķināta proporcionāli dienu skaitam, kad pakalpojums ir bijis pieslēgts.

3.3. Klients bez maksas var iepazīties ar saviem elektroenerģijas datiem klientu portālā.

4. "Sadales tīkla" tiesības un pienākumi

4.1. "Sadales tīkls" apņemas sniegt datu pakalpojumu atbilstoši šiem noteikumiem, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

4.2. "Sadales tīkls" apņemas datu pakalpojuma ietvaros nodrošināt datus klienta izvēlētajā apjomā un piegādes laikā.

4.3. "Sadales tīkls" ir tiesīgs uz laiku pārtraukt datu pakalpojuma nodrošināšanu, ja tas nepieciešams datu pakalpojuma un / vai datu pakalpojuma nodrošināšanas sistēmu, un / vai iekārtu uzturēšanas, apkalpošanas vai uzlabošanas darbiem. "Sadales tīkls" neatbild par zaudējumiem, kas klientam radušies "Sadales tīkla" veikto datu pakalpojuma un / vai datu pakalpojuma nodrošināšanas sistēmu, un / vai iekārtu uzlabošanas vai profilakses laikā.

4.4. "Sadales tīkls" ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt datu pakalpojuma nodrošināšanu, ja klients pārkāpj vai neievēro noteikumus, "Sadales tīkla" norādījumus vai Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.

4.5. "Sadales tīkls" ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt datu pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumus, t.sk. datu pakalpojuma ietvaros nodoto datu apjomu un veidu, cenrādi un lietošanas noteikumus, informējot klientu par to klientu portālā, klienta izvēlētajā saziņas kanālā vai nosūtot informāciju uz klienta e-pastu vienu mēnesi pirms grozījumu spēkā stāšanās dienas. Ja klients līdz dienai, kad grozījumi stājas spēkā, nav iebildis grozījumiem, tiek pieņemts, ka klients ir piekritis tiem.

4.6. "Sadales tīkls" ir tiesīgs izbeigt pieslēgto datu pakalpojumu, informējot klientu par to klientu portālā, klienta izvēlētajā saziņas kanālā vai nosūtot informāciju uz klienta e-pastu, ja

4.6.1. klients neapmaksā izrakstīto rēķinu;

4.6.2. "Sadales tīkls" nespēj nodrošināt pakalpojuma kvalitāti;

4.6.3. "Sadales tīkls" no klienta ir saņēmis informāciju par nepilnīgi sniegtu datu pakalpojumu;

4.6.4. klients neievēro šos noteikumus;

4.6.5. "Sadales tīklam" ir radušās pamatotas aizdomas par nelikumīgu klientu portāla izmantošanu.

4.7. "Sadales tīkls" nav atbildīgs par datu pakalpojuma datu nepieejamību, ja tās cēlonis ir

4.7.1. klienta iekārtu bojājumi, darbības pārtraukumi vai citi tehnoloģiskie pārtraukumi, kas radušies trešo personu iekārtās vai savienojumos;

4.7.2. klients pats ir atslēdzis viedo skaitītāju vai nodarījis tam bojājumus;

4.7.3. klienta datu analīzes rīkam ir neatbilstoša konfigurācija vai pārāk liela noslodze, neatbilstošas vai nelicencētas programmatūras;

4.7.4. klients izvēlējies datu analīzes rīku, kas neatbalsta mašīnlasāmu datu saņemšanu un atspoguļošanu;

4.7.5. ir pārtraukumi datu analīzes rīka darbībā;

4.7.6. citi no "Sadales tīkla" neatkarīgi apstākļi.

5. Klienta tiesības un pienākumi

5.1. Klients apņemas nekavējoties ziņot "Sadales tīklam" par jebkurām izmaiņām, kas var ietekmēt datu pakalpojumu, kā arī par jebkurām citām izmaiņām, kas var ietekmēt pušu tiesiskās attiecības.

5.2. Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt datu pakalpojuma darbību, iesniedzot pieteikumu klientu portālā. Klients ir atbildīgs par saistību izpildi, kas radušās līdz pakalpojuma izbeigšanai.

5.3. Klientam ir pienākums veikt atbilstošus drošības pasākumus un glabāt lietojumprogrammas saskarnes (API) parametrus tādā drošā veidā, lai tie nekļūtu pieejami trešajām personām bez klienta piekrišanas.

5.4. Klients ir atbildīgs par lietojumprogrammas saskarnes (API) atslēgas uzglabāšanu un konfidencialitātes nodrošināšanu.

5.5. Klients ir atbildīgs par zaudējumiem, kas tam radušies saistībā ar neatļautām darbībām (t.sk. kļūdīgām), ja klients ir izdarījis krāpšanu un / vai tīšas, rupjas nolaidības dēļ nav pildījis kādu no Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem vai šajos noteikumos minētajiem pienākumiem.

6. Citi noteikumi

6.1. Datu pakalpojuma konfigurēšanai "Sadales tīkls" nodrošina datu pakalpojumu lietošanas rokasgrāmatu.

6.2. "Sadales tīkls" kā personas datu pārzinis apstrādā datus atbilstoši klienta personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami "Sadales tīkla" mājaslapā sadalestikls.lv, un tajos aprakstītājiem personas datu apstrādes mērķiem.

6.3. Visi strīdi tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.4. Noteikumi un to grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti klientu portālā un "Sadales tīkla" mājaslapā sadalestikls.lv Klientiem noteikumi kļūst saistoši, piesakot jaunu datu pakalpojumu; ja datu pakalpojums jau pieslēgts – šo noteikumu publicēšanas brīdī, un turpina būt saistoši, arī veicot izmaiņas esošā datu pakalpojumā.