Elektroauto uzlādes pieslēgumi

     dddddd 

Sākot ar 2022. gada 1. oktobri, piedāvājam iespēju pieteikties dalībai publiski pieejamu elektrotransporta uzlādes pieslēgumu ierīkošanas projektā.

Atbilstoši MK noteikumiem* "Sadales tīkls" īsteno sadales sistēmas investīciju projektu elektrotransporta infrastruktūras pieslēgumu izbūvei vai pārbūvei, kas ļaus klientiem ierīkot publiski pieejamas elektrotransporta uzlādes stacijas. Projekta nosaukums: "Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu izveide AER izmantošanas veicināšanai".

Projekta mērķis: līdz 2026. gada 31. maijam attīstīt 2060 darba kārtībā esošus pieslēguma punktus publiskai elektrotransporta uzlādei.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda atbalstu, tam atvēlot kopumā 5 miljonus EUR. Paredzētās izmaksas uzlādes iekārtas viena spraudņa uzstādīšanai ir līdz 3500 EUR bez PVN publiski pieejamu elektrisko transportlīdzekļu uzlādes pieslēgumpunktu ierīkošanai.

Atbilstoši "Sadales tīkla" veiktajai tirgus izpētei minētā finansējuma ietvaros iespējams ierīkot pieslēgumpunktu, kas paredzēts uzlādes iekārtas viena spraudņa uzstādīšanai ar jaudu līdz 22 kW (32 A, 0,4 kV). Citas jaudas spraudņu uzstādīšana atkarīga no konkrētā elektrotīkla tehniskiem parametriem.

Projektā var piedalīties pašvaldības vai citas atvasinātas publiskas personas, pašvaldību iestādes vai to kapitālsabiedrības, publiski privātas kapitālsabiedrības, valsts pārvaldes iestādes un to kapitālsabiedrības, kuras veiks publiski pieejamas elektrotransporta uzlādes infrastruktūras izveidi.

Projekta ietvaros infrastruktūru no kopējā elektrotīkla līdz uzskaites sadalnei projektēs un izbūvēs "Sadales tīkls" ar ES finansējuma atbalstu, bet no sadalnes līdz uzlādes iekārtais – klients.

Projekta vizualizācija


Lai pieteiktos dalībai projektā, iesniedziet pieteikumu jaunam pieslēgumam vai slodzes izmaiņām klientu portālā www.e-st.lv. Aizpildot pieteikumu, Pieprasītājs objekta raksturojuma sadaļā izvēlas "Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkts", kā arī piezīmēs norāda plānoto uzlādes iekārtu spraudņu skaitu. Objektu īstenošana tiks uzsākta pēc MK noteikumu apstiprināšanas un līguma noslēgšanas starp "Sadales tīklu" un klientu.

Pieteikšanās noteikumi Elektroauto uzlādes pieslēgumiem

Sadarbības līgums

* "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.5.i. investīcijas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija”. MK noteikumu projekts

Konsultācijām:
Lauris Andžāns, projektu vadītājs
E-pasts: lauris.andzans@sadalestikls.lv

Citi dokumenti:

Pieteiksanas_noteikumi_redakcija_01.10.2022_13.03.2023.pdf

Biežāk uzdotie jautājumi

Atkarībā no projekta sarežģītības pakāpes jauna elektrības pieslēguma ierīkošana, esošā tīkla pārbūve vai slodzes palielināšana var aizņemt no dažām dienām līdz vairākiem mēnešiem. Kopējais laika periods būs atkarīgs arī no tā, cik ātri jūs paveiksiet darbus, kas veicami klientam.

Sekojiet līdzi visiem elektrības pieslēguma sagatavošanas darbiem klientu portālā www.e-st.lv! Reģistrējiet savu e-pastu un tālruņa numuru, lai ātri un ērti saņemtu aktuālo informāciju.

Jauna pieslēguma ierīkošana un slodzes palielināšana projektā "Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu izveide AER izmantošanas veicināšanai" tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.5.i. investīcijas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija” (MK noteikumu projekts), kā arī saskaņā ar "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sadales sistēmai", kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021.gada 3.jūnija lēmumu Nr.1/8.

Jauna pieslēguma un slodzes palielināšanas infrastruktūras izveide tiek finansēta no projekta "Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu izveide AER izmantošanas veicināšanai".  Pieteicējam būs jāmaksā tikai par pieslēgšanu saskaņā ar pakalpojumu cenrādi. Pakalpojumu cenrādis

Sistēmas pieslēguma ierīkošana tiek uzsākta pēc Sadarbības līguma noslēgšanas - atbilstoši Sadarbības līguma noteikumiem.

v1_02_2023_sadarbibas_ligums_ANM_EAUS .pdf

Informācija par būvdarbu veicēju, "Sadales tīkla" izvēlēto būvuzņēmēju, kā arī būvdarbu termiņu tiek norādīta Sadarbības līgumā.

Elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru elektrotīkla pieslēgumu un elektrisko transporta līdzekļu uzlādes iekārtas ierīko uz Pieprasītāju - pašvaldības vai citas atvasinātas publiskas personas, pašvaldības iestādes vai tās kapitālsabiedrības, publiski privātai kapitālsabiedrības, valsts pārvaldes iestādes vai tās kapitālsabiedrības piederoša zemes īpašuma vai apbūves un nomas tiesības var tikt nodibinātas starp Pieprasītājiem.

Norēķinus par elektrisko transporta līdzekļu uzlādi veic elektroenerģijas tirgotāji vai pakalpojumu sniedzēji.

Jā, ja jums tā ir ērti, vienojieties atsevišķi ar būvdarbu veicēju arī par jūsu elektrotīkla daļas izbūvi – darbu apjomu, laiku un izmaksām. Šis pakalpojums un tā izmaksas neietilpst "Sadales tīkla" aprēķinātajā pieslēguma ierīkošanas maksā.

Sistēmas pakalpojumu līgumu noslēdz starp AS "Sadales tīkls" un Pieprasītāju, bet pēc Pieprasītāja sniegtās informācijas Sistēmas pakalpojumu līgumam var veikt grozījumus, pārslēdzot to uz Pieprasītāja izvēlētu sadarbības partneri (piemēram, publiski pieejamu elektrisko transportlīdzekļu uzlādes iekārtu pakalpojumu sniedzēju). 

Ja Pieprasītāja sadarbības partneris atsakās no sistēmas pakalpojumu saņemšanas attiecīgajā pieslēgumpunktā sadarbības līgumā norādītajā adresē, tad Pieprasītājs kļūst par sistēmas lietotāju attiecīgajā pieslēgumpunktā sadarbības līgumā norādītajā adresē ar nākamo dienu pēc Pieprasītāja sadarbības partnera līguma tiesisko attiecību izbeigšanu. Pieprasītājs pats vai piesaistot sadarbības partneri nodrošina nepārtrauktu sistēmas pakalpojumu saņemšanu sadarbības līgumā iekļautajos pieslēgumpunktos vismaz līdz 2031. gada 31. decembrim.

Jā, šāda iespēja pastāv, tomēr katrs gadījums tiks izvērtēts atsevišķi, pārbaudot tajā skaitā, bet ne tikai gan būvprojekta derīguma termiņu, gan iespējas šo būvprojektu pielāgot projekta "Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu izveide AER izmantošanas veicināšanai" mērķim un vērtēšanas kritērijiem. Līdz ar to "Sadales tīkls" aicina šādos gadījumos pirms projekta pieteikuma iesniegšanas konsultēties ar Lauri Andžānu (tālr. 26582630, elektroniskā pasta adrese: lauris.andzans@sadalestikls.lv).