Atbalsts elektroauto uzlādes pieslēgumu izbūvē

Darbības ietvaros paredzēta AS "Sadales tīkls" kā licencēta elektroenerģijas sadales sistēmas operatora infrastruktūras, tas ir, elektrotīkla, izbūve vai pārbūve (arī esošo sistēmas elementu nomaiņa vai modernizācija), kas sekmēs pieslēgumu ierīkošanu publisku elektrisko transportlīdzekļu uzlādes iekārtu vai mikroģenerācijas iekārtu ar saules fotovoltu paneļiem pieslēgšanu, tādējādi palielinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu ne tikai transporta nozarē, bet arī mājsaimniecību ikdienas vajadzībām.

Plānotais rezultāts: līdz 2026. gada 31. maijam 2060 darba kārtībā esošu pieslēgumpunktu elektrisko transportlīdzekļu uzlādei un/vai mikroģenerācijas uzstādīšanai izveide.

Sākot ar 2022. gada 1. oktobri, piedāvājam iespēju pieteikties dalībai publiski pieejamu elektrotransporta uzlādes pieslēgumu ierīkošanas projektā.

Atbilstoši MK noteikumiem* "Sadales tīkls" īsteno sadales sistēmas investīciju projektu elektrotransporta infrastruktūras pieslēgumu izbūvei vai pārbūvei, kas ļaus klientiem ierīkot publiski pieejamas elektrotransporta uzlādes stacijas. Projekta nosaukums: "Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu izveide AER izmantošanas veicināšanai".

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda atbalstu, tam atvēlot kopumā 6,5 miljonus EUR. Paredzētās izmaksas uzlādes iekārtas viena spraudņa uzstādīšanai ir līdz 5000 EUR bez PVN publiski pieejamu elektrisko transportlīdzekļu uzlādes pieslēgumpunktu ierīkošanai.

Projektā var piedalīties:

  • pašvaldības vai citas atvasinātas publiskas personas,
  • pašvaldību iestādes vai to kapitālsabiedrības
  • publiski privātas kapitālsabiedrības
  • valsts pārvaldes iestādes un to kapitālsabiedrības

kuras veiks publiski pieejamas elektrotransporta uzlādes infrastruktūras izveidi. 

Lai pieteiktos dalībai projektā, iesniedziet pieteikumu jaunam pieslēgumam vai slodzes izmaiņām klientu portālā www.e-st.lv. Aizpildot pieteikumu, Pieprasītājs objekta raksturojuma sadaļā izvēlas "Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkts", kā arī piezīmēs norāda plānoto uzlādes iekārtu spraudņu skaitu. Objektu īstenošana tiks uzsākta pēc MK noteikumu apstiprināšanas un līguma noslēgšanas starp "Sadales tīklu" un klientu.

Pieteikšanās noteikumi Elektroauto uzlādes pieslēgumiem

* "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.5.i. investīcijas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija”. MK noteikumu projekts

Konsultācijām:
Lauris Andžāns, projektu vadītājs
E-pasts: 

lauris.andzans@sadalestikls.lv

Citi dokumenti:

Pieteiksanas_noteikumi_redakcija_13.03.2023-1.08.2023.pdf

Pieteiksanas_noteikumi_redakcija_1.08.2023-19.02.2024.pdf

Projekta vizualizācija

 Projekta ietvaros infrastruktūru no kopējā elektrotīkla līdz uzskaites sadalnei projektēs un izbūvēs "Sadales tīkls" ar ES finansējuma atbalstu, bet no sadalnes līdz uzlādes iekārtai – klients.

 

Biežāk uzdotie jautājumi

Pašvaldības vai citas atvasinātas publiskas personas, pašvaldības iestādes vai tās kapitālsabiedrības, publiski privātai kapitālsabiedrības, valsts pārvaldes iestādes vai tās kapitālsabiedrības, kā arī citi subjekti, ja tas tiks noteikts MK noteikumos

Publiski pieejamu uzlādes punktu drīkst ierīkot uz zemes vienības, kas uz pieslēguma pieteikuma brīdi ir Pieprasītāja īpašumā vai valdījumā.

Maksimālā summa, kas Pieprasītājam tiek segta, ir atkarīga no publiski pieejama uzlādes iekārtas spraudņu skaita, tas nozīmē, ka maksimālā vērtība ir 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa par viena uzlādes iekārtas spraudņa izbūvi (piemēram, ja Pieprasītājs plāno izbūvēt elektrisko transportlīdzekļu uzlādes iekārtu ar diviem uzlādes spraudņiem, tad maksimālā atbalsta summa ir 10 000 euro, ja ar trīs uzlādes spraudņiem - 15 000 euro ).

Jā, ja zemes vienībās, kurās uzlādes iekārtas viena spraudņa izmaksas pārsniedz 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro), bez pievienotās vērtības nodokļa, un pieslēguma pieteikuma iesniedzējs ir informējis Sadales tīklu par vēlmi turpināt publiski pieejama uzlādes punkta ierīkošanu, tad tālākā pieslēguma pieteikuma īstenošana notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 3. jūnija lēmumu Nr. 1/8 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai".

Jā, Pieprasītājs ir tiesīgs veikt priekšizpēti, iesniedzot AS "Sadales tīkls" ierosinājuma vēstuli. AS "Sadales tīkls" izvērtēs tehniskās iespējas Projekta ietvaros izveidot pieslēgumpunktu publiski pieejama uzlādes punkta pieslēgšanai, kā arī aprēķinās aptuvenās viena uzlādes iekārtas spraudņa ierīkošanas izmaksas pret noteikto maksimālo vērtību 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Informācija par būvdarbu veicēju, AS "Sadales tīkls" izvēlēto būvuzņēmēju, kā arī būvdarbu termiņu tiek norādīta pieslēguma līgumā.

Jā, ja jums tā ir ērti, vienojieties atsevišķi ar būvdarbu veicēju arī par jūsu elektrotīkla daļas izbūvi – darbu apjomu, laiku un izmaksām. Šis pakalpojums un tā izmaksas neietilpst "Sadales tīkla" aprēķinātajā pieslēguma ierīkošanas maksā.

Atbilstoši MK noteikumiem, pēc elektrotransporta uzlādes iekārtu izbūves Pieprasītājam ir jānodrošina piekļuve visiem elektrisko transportlīdzekļa lietotājiem uzlādes iekārtas neierobežotai lietošanai jebkurā diennakts laikā (24/7) un uzlādes iekārtas nepārtraukta (izņemot uz uzlādes iekārtas remontdarbu laiku) darbība, tajā skaitā tai nepieciešamā infrastruktūra tiks uzturēta, vismaz līdz 2031. gada 31. decembrim.

Norēķinus par elektrisko transporta līdzekļu uzlādi veic elektroenerģijas tirgotāji vai pakalpojumu sniedzēji.