Elektroenerģijas kvalitātes mērījumu pakalpojuma lietošanas noteikumi

 1. Termini
  Cenrādis  – "Sadales tīkla" mājaslapā sadalestikls.lv publicēts pakalpojumu cenrādis.
  Klients – elektroenerģijas kvalitātes mērījumu pakalpojuma saņēmējs – jebkura juridiska vai fiziska persona, kas iesniegusi pieteikumu Metroloģijas laboratorijai par elektroenerģijas kvalitātes mērījumu pakalpojuma saņemšanu.
  Metroloģijas laboratorija – AS "Sadales tīkls" Elektroenerģijas uzskaites funkcijas Metroloģijas laboratorija, juridiskā adrese: Rīga, Šmerļa iela 1, LV-1160.
  Noteikumi – Elektroenerģijas kvalitātes mērījumu pakalpojuma lietošanas noteikumi.
  Pakalpojums  elektroenerģijas kvalitātes mērījumu pakalpojums –  Metroloģijas laboratorijas piedāvāts pakalpojums klientiem, kas tiek sniegts atbilstoši standartam LVS EN 50160+AC:2011L "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi". Papildu informācija par elektroenerģijas kvalitātes mērījumu pakalpojumu publicēta "Sadales tīkls" mājaslapā sadalestikls.lv
  Pieteikums – "Sadales tīkls" mājaslapā sadalestikls.lv publicēta pieteikuma forma pakalpojuma pieteikšanai.
  "Sadales tīkls"  AS “Sadales tīkls”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003857687, juridiskā adrese: Rīga, Šmerļa iela 1, LV-1160.

 2. Vispārējie noteikumi
2.1. Pakalpojuma ietvaros Metroloģijas laboratorija veic elektroenerģijas kvalitātes mērījumus atbilstoši standartam LVS EN 50160+AC:2011L "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi". Pakalpojuma ietvaros atbilstoši standartam tiek veikti tādi elektroenerģijas kvalitātes mērījumi kā sprieguma, frekvences, sprieguma nesimetrijas, sprieguma mirgoņas, sprieguma kropļojuma koeficienta, sprieguma atsevišķo harmoniku mērījumi un citi mērījumi, ja tādi ir noteikti standartā. 
2.2. Pakalpojumu var pieteikt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura savā īpašumā vai citas personas īpašumā (pamatojoties uz īpašnieka izsniegtu pilnvaru), vēlas izmērīt elektroenerģijas kvalitāti.
2.3. Klients pakalpojumu piesaka, iesniedzot pieteikumu Metroloģijas laboratorijai.
2.4. Metroloģijas laboratorija pēc klienta pieteikuma saņemšanas izvērtē klienta iesūtīto pieteikumu. Metroloģijas laboratorija  ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju vai dokumentus, ja tas nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai.
2.5. Metroloģijas laboratorija pirms pakalpojuma sniegšanas vienojas ar klientu par abpusēji izdevīgu pakalpojuma sniegšanas datumu un laiku.  Metroloģijas laboratorija pēc pieteikuma saņemšanas ir tiesīga sazināties ar klientu jautājumos, kas saistīti ar pakalpojuma nodrošināšanu, izmantojot pieteikumā norādīto kontaktinformāciju, ja nav cita vienošanās ar klientu.
2.6. Pakalpojuma nodrošināšanas laikā klienta objektam netiek pārtraukta elektroenerģijas piegāde, izņemot elektroenerģijas piegādes neplānota pārtraukuma gadījumā.

 1. Pakalpojuma maksa un norēķinu kārtība
3.1. Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta saskaņā ar cenrādi. Saskaņā ar izrakstīto rēķinu klients veic samaksu par pakalpojuma saņemšanu rēķinā norādītajā termiņā un apmērā. Par rēķinā norādītās summas apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad naudas līdzekļi ir saņemti rēķinā norādītajā "Sadales tīkla" norēķinu kontā kredītiestādē.
3.2. Metroloģijas laboratorija rēķinu izraksta klientam, kurš ir pieteicis pakalpojumu, un nosūta uz klienta pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi. Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu tā nosūtīšanas dienā.
3.3. Ja Metroloģijas laboratorijas izrakstītais rēķins netiek apmaksāts rēķina norādītajā termiņā un apmērā, "Sadales tīkls" ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma nodot rēķinā norādītos datus un no rēķina izrietošās saistības parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam, kas Metroloģijas laboratorijas vārdā nodrošina parāda piedziņu.
3.4. Metroloģijas laboratorija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīga sniegt un ievietot informāciju par parādu un rēķinā norādītās personas datus reģistrētās parādnieku un kredītvēstures datu bāzēs, kredītinformācijas birojiem, ja rēķinā norādītā persona nav pienācīgi pildījusi savas saistības.

 1. "Sadales tīkla" tiesības un pienākumi
4.1. Metroloģijas laboratorija apņemas veikt elektroenerģijas kvalitātes mērījumus klienta pieteikumā norādītajā adresē, ievērojot klienta norādes pieteikuma piezīmēs.
4.2. Metroloģijas laboratorija pēc pakalpojuma sniegšanas sagatavo atzinumu par iegūtajiem mērījumu datiem. Metroloģijas laboratorija divu darba dienu laikā pēc mērījumu veikšanas pabeigšanas nosūta klientam uz pieteikumā norādīto elektronisko e-pasta adresi atzinumu par iegūtajiem mērījumu datiem.
4.3. Metroloģijas laboratorijai ir tiesības atteikt sniegt pakalpojumu, ja
4.3.1. pieteikumu iesniegusi persona, kura nav objekta īpašnieks vai īpašnieka pilnvarotā persona;
4.3.2. Metroloģijas laboratorija no klienta ir saņēmusi nepilnīgu pieteikumu vai klients neiesniedz Metroloģijas laboratorijas pieprasīto informāciju vai dokumentus;
4.3.3. Metroloģijas laboratorija nespēj nodrošināt pakalpojuma sniegšanas kvalitāti;
4.3.4. Metroloģijas laboratorija nevar vienoties ar klientu par pakalpojuma sniegšanas datumu un laiku;
4.3.5. klients neievēro šos noteikumus.
4.4. "Sadales tīkls" ir tiesības no klienta pieprasīt Metroloģijas laboratorijas uzstādītās iekārtas vērtību, ja iekārtai, kas bijusi uzstādīta klienta teritorijā, tiek konstatēti bojājumi, iekārta ir pazudusi vai nozagta.
4.5. Klienta nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā, pakalpojuma sniegšana tiks pārtraukta un "Sadales tīkls" ir tiesības pieprasīt klientam atlīdzināt radušos izdevumus un zaudējumus.
4.6. Metroloģijas laboratorijai ir tiesības pieprasīt pilnu maksu par sniegto pakalpojumu, ja klienta vainas dēļ, "Sadales tīkls" darbiniekiem nav iespējas uzstādīt vai demontēt elektroenerģijas kvalitātes mērījuma iekārtu vai veikt mērījumus pēc abpusēji panāktās vienošanās par pakalpojuma sniegšanas datumu un laiku. Klientam rēķins ir jāapmaksā neatkarīgi no tā, vai vēlāk pakalpojums tiek nodrošināts vai netiek nodrošināts.
4.7. Ja klients atsakās no pakalpojuma izmantošanas pakalpojuma sniegšanas laikā un Metroloģijas laboratorija jau ir uzsākusi iekārtu uzstādīšanu vai tās jau ir uzliktas, vai, ja mērījumi jau ir veikti, klientam tiek izrakstīts rēķins par pakalpojumu. Klientam netiek pieprasīta samaksa, ja klients atsakās no pakalpojuma pirms Metroloģijas laboratorija ir uzsākusi pakalpojuma sniegšanu.

 1. Klienta tiesības un pienākumi
5.1. Ja Metroloģijas laboratorijas uzstādītās iekārtas pakalpojuma nodrošināšanai tiek uzstādīta klienta teritorijā, klientam ir pienākums izturēties pret uzstādīto iekārtu kā pret savu īpašumu ar īpašu rūpību un vērību.
5.2. Klientam nav tiesību iekārtu, kas uzstādīta klienta teritorijā, patvaļīgi pārvietot vai demontēt.
5.3. Klients ir atbildīgs par zaudējumiem, kas tam radušies saistībā ar neatļautām darbībām (t.sk. kļūdīgām), ja klients ir izdarījis krāpšanu un/ vai tīšas vai rupjas nolaidības dēļ nav pildījis kādu no Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem vai šajos noteikumos minētajiem pienākumiem.
5.4. Klientam ir pienākums atlīdzināt Metroloģijas laboratorijas zaudējumus, kas radušies klienta tiešas vai netiešas darbības rezultātā.
5.5. Klients, iesniedzot pieteikumu, apliecina, ka ir tiesīgs iesniegt pieteikumu – ir objekta īpašnieks vai īpašnieka pilnvarotā persona un visas darbības ir saskaņotas ar īpašnieku.
5.6. Klients jebkurā brīdi var atteikties no pakalpojuma saņemšanas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Metroloģijas laboratorijai vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz laboratorija@sadalestikls.lv.
5.7. Ja iekārta tiek uzstādīta klienta teritorijā, klients pēc Metroloģijas laboratorijas pieprasījuma nodrošina "Sadales tīkla" darbiniekiem pieeju pakalpojuma izpildei iekārtas uzstādīšanas / demontāžas vietā.
5.8. Klients apņemas nekavējoties ziņot Metroloģijas laboratorijai par visām un jebkurām izmaiņām, kas var ietekmēt pakalpojumu, kā arī par jebkurām citām izmaiņām, kas var ietekmēt pušu tiesiskās attiecības.

 1. Citi noteikumi
6.1. Sadales tīkls" kā personas datu pārzinis apstrādā datus atbilstoši klientu personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami: https://www.sadalestikls.lv/as-sadales-tikls/par-uznemumu/personas-datu-apstrade/, un tajos aprakstītājiem personas datu apstrādes mērķiem.
6.2. Visi strīdi tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.3. Noteikumi un to grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti un ir pieejami "Sadales tīkls" mājaslapā sadalestikls.lv