Neto uzskaite un neto norēķini

Aktuāli!

Atbilstoši 2023. gada 16. februāra grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā "Sadales tīkls" vienreizēji pārcēla mājsaimniecību saražotās un 2023. gada 28. februārī neto uzskaites sistēmas ietvaros uzkrātās elektroenerģijas apjomu uz nākamo neto uzkrājumu gadu, kas beidzas 2024. gada 29. februārī. Informācija par mājsaimniecības uzkrāto elektroenerģiju pieejama klientu portālā e-st.lv

Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi nosaka arī to, ka mājsaimniecības neto uzskaites sistēmai var pievienoties līdz 2023. gada 31. decembrim.


Līdz šim, ražojot zaļo enerģiju ar nelielām saules paneļu vai vēja ģeneratoru sistēmām, mājsaimniecības pilnīgai saražotās, bet uzreiz nepatērētās enerģijas apgūšanai, varēja izmantot neto norēķinu sistēmu. Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi paplašina neto sistēmas pieejamību un paredz, ka jau tuvākajā laikā elektroenerģijas ražotājiem Latvijā būs pieejamas divas neto sistēmas: 

  • neto uzskaites sistēma (jau esošā sistēma, līdz šim dēvēta par "neto norēķinu sistēmu") un
  • neto norēķinu sistēma (jauna sistēma).

Mikroģeneratora pieslēgšana, Elektrostacijas pieslēgšana


Neto uzskaites sistēma

Līdz šim likumā bija nostiprināts elektroenerģijas neto uzskaites sistēmas regulējums (normatīvajā dokumentā dēvēts par "neto norēķinu sistēmu"), kas nosaka kārtību, kādā sadales sistēmas operators veic ieskaitu par lietotāja pašpatēriņam no atjaunojamajiem energoresursiem saražoto, tūlītēji nepatērēto un tīklā nodoto elektroenerģiju. Ja kopējā elektrotīklā nodotās enerģijas ir vairāk nekā no kopējā elektrotīkla saņemtās, starpība tiek ieskaitīta nākamajā norēķinu periodā neto gada ietvaros. Uzkrājumu var patērēt tikai tajā pašā īpašumā (sistēmas pieslēgumā), kur tas saražots. Neto uzskaites sistēma ir pieejama tikai mājsaimniecībām un tiek piemērota automātiski, sākot ar nākošo dienu pēc mikroģeneratora pieslēgšanas atļaujas saņemšanas. Mājsaimniecības drīkst arī atteikties no šī statusa un vienoties ar savu elektrības tirgotāju par saražotās un tīklā nodotās enerģijas pārdošanu.

Izmaiņas Elektroenerģijas tirgus likumā

Neto uzskaites sistēmas norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesis, bet neto uzkrājumus var veidot vienu gadu. Atbilstoši 2022. gada 19. jūlija grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā neto uzskaites gads sākas 1. martā un noslēdzas februāra pēdējā dienā (iepriekš gads sākās 1. aprīlī). Sākoties jaunam uzskaites gadam, visi uzkrājumi tiek dzēsti. Neto uzskaites sistēmai var pievienoties līdz 2023. gada 31. decembrim.

Izmaiņas Elektroenerģijas tirgus likumā paredz, ka "Sadales tīkls" ir tiesīgs neto uzskaites sistēmas lietotājiem piemērot maksu par neto uzskaites sistēmas administrēšanu, lai kompensētu ar elektroenerģijas neto uzskaites sistēmas darbību saistītās izmaksas un tās attiecinātu tieši uz neto uzskaites sistēmas dalībniekiem nevis visu sabiedrību. Šobrīd "Sadales tīkls"  izstrādā priekšlikumu uzskaites sistēmas administrēšanas maksai, to izskatīs un izvērtēs SPRK.


Neto uzskaites sistēmas priekšrocības:

  • būtiskākā neto uzskaites sistēmas priekšrocība ir stabilitāte. Kārtība, kas nosaka, ka visu saražoto, tūlīt nepatērēto, bet sistēmā nodoto enerģiju viena neto uzskaites gada laikā pats klients varēs izmantot, samazina klienta patērētās elektrības izmaksu atkarību no elektroenerģijas tirgus cenu svārstībām.


Viena neto uzskaites mēneša piemērs

1. Elektroenerģijas ražošanas iekārtas saražo 300 kWh.
2. Klients tūlītējā pašpatēriņā izmanto 150 kWh.
3. Saražotā, bet uzreiz nepatērētā elektrība 150 kWh nonāk "Sadales tīkla" elektrotīklā.
4. Brīžos, kad saules paneļi neražo, piemēram, naktī klients no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņem 100 kWh.
5. "Sadales tīkls" nosūta klienta izvēlētajam elektroenerģijas tirgotājam informāciju, cik kWh klients mēneša laikā papildus pircis no tirgotāja, šajā piemērā 0 kWh.
6. Mēneša laikā "Sadales tīkla" elektrotīklā klients nodevis par 50 kWh vairāk nekā no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņēmis. 50 kWh nonāk neto uzskaites sistēmas uzkrājumā. Tirgotājs izraksta rēķinu. Klientam šajā mēnesī jāmaksā tikai sadales sistēmas operatora pakalpojuma maksa, bet nav jāmaksā par elektroenerģiju.


Neto norēķinu sistēma

Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi paredz ieviest elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu. Neto norēķinu sistēmā ne tikai uzskaitīs klienta saražotās un patērētās elektrības apjomu, bet arī noteiks šīs enerģijas vērtību naudas izteiksmē. Ja saražotās, tūlītēji nepatērētās, bet "Sadales tīkla" elektrotīklā nodotās elektrības kopējā vērtība būs lielāka nekā no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņemtās elektrības vērtība, starpību naudas izteiksmē varēs ieskaitīt nākamajā norēķinu periodā vai izmantot norēķiniem par elektrību citā tā paša klienta pieslēgumā. Neto norēķinu sistēmā varēs piedalīties gan mājsaimniecības, gan juridiskas personas. Mājsaimniecības pāriet no neto uzskaites sistēmas uz neto norēķinu sistēmu varēs tikai vienu reizi.

Likums paredz, ka elektroenerģijas tirgotājiem būs pienākums savos tirdzniecības pakalpojumos iekļaut elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas piedāvājumu. Šobrīd Ministru kabinets izstrādā detalizētus neto norēķinu sistēmas darbības noteikumus un precizē datumu, kad neto norēķinu sistēmai jābūt klientiem pieejamai.

Neto norēķinu priekšrocības: 

  • var izmantot gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi;
  • pieejama gan mikroģeneratoru, gan elektrostaciju īpašniekiem neatkarīgi no elektroenerģijas ražošanas iekārtu maksimālās atļautās jaudas;
  • pārvēršot saražoto un kopējā tīklā nodoto elektrību naudas izteiksmē, to var izmantot atbilstoši izvēlētā elektroenerģijas tirgotāja pakalpojuma nosacījumiem, piemēram, veidot uzkrājumus, kurus lietot rēķinu apmaksai nākamajos mēnešos, vai attiecināt uz norēķiniem par elektrību citos tā paša klienta pieslēgumos;
  • likums nenosaka neto uzkrājumu perioda ierobežojumus;
  • var izvēlēties piemērotāko pakalpojuma sniedzēju un mainīt to;
  • iespēja aktīvi piedalīties elektroenerģijas tirgū, kontrolēt izmaksas, tīklā nodotās un saņemtās enerģijas vērtību piesaistot tirgus cenai, norēķinu nosacījumiem un veidojot patēriņa paradumus, kas dara elektrības ražošanu un patērēšanu īpaši izdevīgu.

Viena neto norēķinu mēneša piemērs

1. Elektroenerģijas ražošanas iekārtas saražo 300 kWh.
2. Klients tūlītējā pašpatēriņā izmanto 150 kWh.
3. Saražotā, bet uzreiz nepatērētā elektrības 150 kWh nonāk "Sadales tīkla" elektrotīklā.
4. Brīžos, kad saules paneļi neražo, piemēram, naktī klients no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņem 100 kWh.
5. "Sadales tīkls" nosūta klienta izvēlētajam elektroenerģijas tirgotājam šādus klienta datus: "Sadales tīkla" elektrotīklā nodotā un no elektrotīkla saņemtā elektroenerģija.
6. Tirgotājs nosaka kopējā elektrotīklā nodotās un no kopējā elektrotīkla saņemtās elektrības vērtību.
7. Ja saražotās un "Sadales tīkla" elektrotīklā nodotās elektrības vērtība ir lielāka nekā no kopējā elektrotīkla saņemtās enerģijas vērtība, starpību atkarībā no tirgotāja un klienta vienošanās var uzkrāt nākamajiem mēnešiem vai izmantot norēķiniem par patēriņu citā tā paša klienta pieslēgumā.


Neto uzskaites un neto norēķinu sistēmu salīdzinājums


Neto sistēmas

Mājsaimniecības, 
kas ražo elektrību no atjaunojamajiem energoresursiem

Uzņēmumi,
kas ražo elektrību no atjaunojamajiem energoresursiem

Kam šī neto sistēma ir pieejama?

Uzskaites sistēma

Ir pieejama.
Jauni klienti varēs pievienoties līdz 31.12.2023.

Nav pieejama. Uzņēmumiem obligāti jāvienojas ar elektroenerģijas tirgotāju par visas saražotās enerģijas pārdošanu.

Norēķinu sistēma

Būs pieejama atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

 Kas šo neto sistēmu administrē?

Uzskaites sistēma

"Sadales tīkls"

-

Norēķinu sistēma

Elektroenerģijas tirgotājiem likums uzliek pienākumu savos tirdzniecības pakalpojuma piedāvājumos iekļaut elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas piedāvājumu. Klients var brīvi izvēlēties piemērotāko pakalpojumu sniedzēju.

Kas tiek netēts?

Uzskaites sistēma

Kilovatstundas (kWh)

-

Norēķinu sistēma

Kilovatstundu (kWh) vērtība naudas izteiksmē.

 Kā neto sistēma darbojas?

Uzskaites sistēma

Ja sistēmā nodots vairāk kWh nekā no sistēmas saņemts, starpība tiek ieskaitīta nākamajā norēķinu periodā neto gada ietvaros.

-

Norēķinu sistēma

Uzskaita sistēmā nodotās un no sistēmas saņemtās elektrības apjomu, nosaka šīs enerģijas vērtību naudas izteiksmē. Ja no klienta saņemtā elektrība ir vērtīgāka, starpību var izmantot atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja pakalpojumu nosacījumiem.

Kā var izmantot neto uzkrājumu?

Uzskaites sistēma

Uzkrājumu var patērēt tikai tajā pašā sistēmas pieslēgumā, kur tas saražots.

-

Norēķinu sistēma

Uzkrājumu naudas izteiksmē var izmantot atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja pakalpojuma nosacījumiem, piemēram, ieskaitīt nākamajā norēķinu periodā vai izlietot norēķiniem par elektrību citā tā paša klienta pieslēgumā.

 Kāds ir uzkrājumu periods?

Uzskaites sistēma

Neto uzskaites gads turpmāk sāksies 1. martā un noslēgsies februāra pēdējā dienā (iepriekš gads sākās 1. aprīlī). Sākoties jaunam norēķinu gadam, visi uzkrājumi tiek dzēsti.

-

Norēķinu sistēma

Uzkrājumu naudas izteiksmē varēs izmantot atbilstoši klienta izvēlētā elektroenerģijas tirgotāja pakalpojuma nosacījumiem.

Kā var pieteikties neto sistēmai?

Uzskaites sistēma

Mājsaimniecībām, kuras nav vienojušās ar tirgotāju par sistēmā nodotās elektrības pārdošanu, tiek automātiski piemērota neto uzskaites sistēma.

-

Norēķinu sistēma

Klientam pašam būs jāvienojas ar elektroenerģijas tirgotāju par tāda pakalpojuma izmantošanu, kas ietver neto norēķinus.

Vai klients var mainīt izvēlēto neto sistēmu?

Uzskaites sistēma

Mājsaimniecībām ir tiesības tikai vienu reizi pāriet no elektroenerģijas neto uzskaites sistēmas uz elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu. Atpakaļ to mainīt nevar.

-

Norēķinu sistēma

Klients var mainīt elektroenerģijas tirgotāju jeb pakalpojuma sniedzēju neierobežotu reižu skaitu, bet pāriet uz neto uzskaites sistēmu nevar.