Par akciju sabiedrības “Sadales tīkls” valdes locekļa (attīstība) amata kandidātu atlases procesa rezultātiem

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, lai nodrošinātu kandidātu atlases procesu AS “Sadales tīkls” valdes locekļa (attīstība) amatam, AS "Sadales tīkls" padome izveidoja nominācijas komisiju 8 (astoņu) cilvēku sastāvā:

Kristaps Ločmelis – komisijas vadītājs, ar balsstiesībām – AS "Sadales tīkls" padomes priekšsēdētājs
Edijs Šaicāns – komisijas loceklis, ar balsstiesībām – AS "Sadales tīkls" padomes priekšsēdētāja vietnieks;
Viktorija Meikšāne – komisijas loceklis, ar balsstiesībām – AS "Sadales tīkls" padomes locekle;
Inese Zīle – komisijas loceklis, ar balsstiesībām – AS "Sadales tīkls" padomes locekle;
Gunārs Valdmanis – komisijas loceklis, ar balsstiesībām – Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izpilddirektors;
Sandis Jansons – novērotājs ar padomdevēja tiesībām (bez balsstiesībām) – AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājs
Kaspars Cikmačs – novērotājs ar padomdevēja tiesībām (bez balsstiesībām) – AS "Latvenergo" Attīstības direktors;
Aivars Āboliņš – novērotājs ar padomdevēja tiesībām (bez balsstiesībām) – Latvijas arodbiedrības “Enerģija” priekšsēdētājs.


Prasības, kuras tika izvirzītas valdes locekļa amata kandidātiem:


Obligātās prasības:

 • Augstākā izglītība (augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā izglītība) inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs;
 • Valsts valodas prasme C1 līmenī atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 un Valsts valodas likuma 6.pantam;
 • Angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • Pieredze par jaunu vai būtiski uzlabotu tehnoloģiju, darbības metožu, liela apjoma projektu, kā arī jaunu biznesa virzienu attīstīšanu un vadīšanu;
 • Izpratne par AS "Sadales tīkls" darbības jomu un regulācijas vidi;
 • Izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem;
 • Izpratne par uzņēmuma ilgtermiņa finanšu, risku, personāla vadību un krīžu vadību;
 • Darba pieredze, kas atbilst vienam no kritērijiem:
  1. vismaz triju gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā AS "Sadales tīkls" darbības jomās vai
  2. vismaz triju gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (valdes loceklim līdzvērtīgs vadošs amats pirmā līmeņa vadības amats organizācijā vai amats, kas tieši atskaitās valdei vai augstākajai izpildvadībai), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā.
  3. Pieredze komandu vadībā (komandu veidošanā, vadīšanā, iekļaušanās jaunās komandās; komandas darba produktivitātes paaugstināšanā);

Kompetences:

 • stratēģiskais redzējums (atbilstoši MK noteikumiem Nr.20);
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu (atbilstoši MK noteikumiem Nr.20);
 • lēmumu pieņemšana un atbildība (atbilstoši MK noteikumiem Nr.20) ;
 • darbinieku motivēšana un attīstīšana (atbilstoši MK noteikumiem Nr.20);
 • orientācija uz attīstību (atbilstoši MK noteikumiem Nr.20);
 • prasme prezentēt, argumentēt, pārliecināt un veidot konstruktīvu dialogu.

Vēlamās prasības:

 • Zināšanas enerģētikā, nozares attīstības tendencēs;
 • Pieredze stratēģiju izstrādē, konceptuālu dokumentu veidošanā;
 • Pieredze sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm;
 • Angļu valodas prasme vismaz C1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei.

Atlases pakalpojuma sniegšanai cenu aptaujas rezultātā tika piesaistīta atlases kompānija SIA “Pedersen & Partners”.

Kandidāti uz ST valdes locekļa amatu tika vērtēti 3 (trīs) kārtās. Konkursa I kārtā tika vērtēta kandidātu atbilstība obligātajām minimālajām prasībām (izglītība un darba pieredze, valodu zināšanas) un vēlamajām prasībām (papildu izglītība, zināšanas enerģētikā un pieredze stratēģiju izstrādē), pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem apliecinošajiem dokumentiem. Pēc obligāto kritēriju izvērtēšanas I kārtā nekvalificējās 32 kandidāti. Uz kompetenču intervijām (tika vērtētas 6 kompetences) tikai aicināti 8 kandidāti, kuri bija ieguvuši augstāko punktu skaitu. II kārtā notika daļēji strukturētās intervijas, uz kuram tika aicināti 7 kandidāti, kuri bija ieguvuši augstāko punktu skaitu I kārtā. Kandidātiem bija jāsagatavo prezentācija par AS "Sadales tīkls" tehnoloģiskās attīstības stratēģisko redzējumu 2030-2050. Pēc kandidātu vērtējumu apkopošanas par konkursa I un II kārtu, noslēdzošajai konkursa kārtai tika izvirzīti trīs kandidāti, kas kopvērtējumā bija saņēmuši visvairāk punktus. Konkursa III kārtā notika kandidātu vadības kompetenču padziļināta novērtēšana, ko nodrošināja personāla atlases kompānija SIA “Pedersen&Partners”. Nominācijas komisija, saņemot SIA “Pedersen&Partners” informāciju par pretendentu kompetenču novērtēšanas rezultātiem, sniedza savu vērtējumu par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un apstiprinātajam valdes loceklim nepieciešamo kompetenču prasību aprakstam. Apkopojot kandidātu vērtējumus visās konkursa kārtās, nominācijas komisija pieņēma lēmumu virzīt uz AS “Sadales tīkls” padomi apstiprināšanai kandidātu, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu. Ja kandidāts atsakās no piedāvājuma, tad tiek virzīti nākamie pretendenti prioritārā secībā pēc kopvērtējuma punktiem. 

Nominācijas komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums ST padomei, t.i., 2023. gada 11. aprīlī.