Par akciju sabiedrības "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlases procesa uzsākšanu

AS "Sadales tīkls" izsludina konkursu uz AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētāja amatu. Konkursa izsludināšanas iemesls - AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājam Sandim Jansonam beidzas noteiktais pilnvaru termiņš. Ievērojot labo praksi valdes priekšsēdētāja atlasē, AS "Sadales tīkls" padome veic atlases procesu valdes priekšsēdētāja amatam uz nākamo pilnvaru termiņu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai", lai nodrošinātu kandidātu atlases procesu AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētāja amatam, AS "Sadales tīkls" padome ir izveidojusi nominācijas komisiju 8 (astoņu) cilvēku sastāvā:

  • Edijs Šaicāns – komisijas vadītājs ar balsstiesībām – AS "Sadales tīkls" padomes priekšsēdētāja vietnieks;
  • Viktorija Meikšāne – komisijas locekle ar balsstiesībām – AS "Sadales tīkls" padomes locekle;
  • Uģis Sarma – komisijas loceklis ar balsstiesībām – AS "Latvenergo" Korporatīvās stratēģijas direktors;
  • Jānis Endziņš - komisijas loceklis ar balsstiesībām - biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” (LTRK) valdes priekšsēdētājs;
  • Ilona Kiukucāne – komisijas locekle ar balsstiesībām – Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektora vietniece politikas plānošanas un administratīvajos jautājumos;
  • Andris Grafs - komisijas loceklis ar balsstiesībām - Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents;
  • Inese Zīle – novērotāja ar padomdevējas tiesībām (bez balsstiesībām) – AS "Sadales tīkls" padomes locekle;
  • Aivars Āboliņš – novērotājs ar padomdevēja tiesībām (bez balsstiesībām) – Latvijas arodbiedrības "Enerģija" valdes priekšsēdētājs.

Kandidātu padziļinātās vadības kompetenču novērtēšanai piesaistīta personāla atlases kompānija, kas sadarbosies ar nominācijas komisiju kandidātu atlasē un vērtēšanā. Nominācijas komisijas uzdevums ir izvērtēt kandidātus, pieņemt lēmumu par kandidātiem, kas izvirzāmi AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētāja amatam un iesniegt tos līdz 2023.gada 31.augustam AS "Sadales tīkls" padomei. Pēc konkursa noslēguma notiks izvirzīto kandidātu speciālās atļaujas pieejas valsts noslēpumam saņemšanai pārbaude, kas ir atsevišķs process un var ilgt dažus mēnešus. Kandidāti aicināti līdz 2023.gada 2.jūnijam pieteikties uz vakanto AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētāja amatu.